05-10-09

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (1): een 'overtreder' wil naar de gevangenis

parkeermeter rechtbank

Maandelijks spreekt het Kortrijkse stadsbestuur zich uit over parkeerbetwistingen. Parkeerders die de regels hebben overtreden en door het stadsparkeerbedrijf Parko een aanslag krijgen van 15 euro, kunnen daartegen in beroep gaan bij het stadsbestuur. De algemene beginselen van een faire rechtspleging vereisen dat die stroom van uitspraken publiek bekend worden gemaakt. Wie in Kortrijk zijn auto wil achterlaten, moet weten welke risico's hij loopt. Wie tegen een beslissing van Parko in beroep wil gaan, moet weten welke lijn het stadsbestuur aanhoudt om de ene beslissing te bekrachtigen en de andere in te trekken.

Die uitspraken worden evenwel niet gepubliceerd. Je kunt ze vinden in de notulen van het college van burgemeester en schepenen. Maar als gewone burger geraak je daar niet zo gemakkelijk aan; ze zijn bijvoorbeeld niet gearchiveerd op het internet. Als gemeenteraadslid acht ik het tot mijn plicht de mensen te informeren over het beleid in Kortrijk. Vandaar dat ik mij voorneem voortaan geregeld de parkeeruitspraken van het stadsbestuur te becommentariëren. Ik ga er telkens de datum van de vergadering van het schepencollege bij vermelden. Zo kunnen geïnteresseerden gemakkelijker aankloppen bij het stadsbestuur om een kopie van de uitspraken.

De eerste reeks parkeeruitspraken van het Kortrijkse stadsbestuur die ik hier bespreek, zijn genomen op de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2009. Van de 9 ingediende beroepen leidde er één tot een 'gegrondverklaring'. Bij de 8 andere liepen de gemoederen soms erg hoog op. Een 'beklaagde' liet weten: "Als u mij toch wilt bestraffen, sluit mij dan op, maar betalen doe ik niet!".

Heen en weer

Wat eerst in het oog springt bij de 'rechtspleging' van het stadsbestuur over parkeerzaken, is het vele heen en weer geschrijf dat daarmee gepaard gaat. Wie om een of andere reden verkeerd geparkeerd staat, krijgt om te beginnen een brief van de Parko-parkeerwachters onder de ruitenwisser: het tarief is 15 euro. Dat is geen boete maar een 'naheffing', een belasting op het parkeren (die alleen moet betaald worden door wie zich niet houdt aan het stedelijke parkeerreglement).

Wie niet akkoord gaat met de vaststelling van de parkeerfout en de 'naheffing', kan daartegen in beroep gaan. Dat betekent een brief schrijven. Daarop antwoordt het stadsbestuur met een aangetekende brief waarop de reclamant wordt uitgenodigd op een 'hoorzitting'. De reclamant moet schriftelijk bevestigen aanwezig te zullen zijn op de afgesproken datum - neem maar een halve dag congé. Parko moet een advies schrijven. Van de hoorzitting wordt een 'proces-verbaal' gemaakt. De beslissing van het stadsbestuur wordt opgenomen in de notulen van het college van burgemeester en schepenen. De beslissing wordt 'per afschrift meegedeeld' aan de betrokkene. En dan heeft de betrokkene nog het recht om nogmaals in beroep te gaan, deze keer bij de rechtbank van eerste aanleg van ... Brugge (binnen de eerste drie maanden na de uitspraak van het stadsbestuur). En dat allemaal voor 15 euro.

Parkeerautomaat kapot

Een argument dat het stadsbestuur heeft aanvaard (college van burgemeester en schepenen - cbs -, 23 september 2009, punt 3) is: ik kon geen parkeerticket kopen want de parkeerautomaat was kapot. Maar pas op: dat geldt slechts als de betrokkene "te kennen heeft gegeven zich in regel te willen stellen".

De mevrouw in kwestie moest een medisch onderzoek uitvoeren bij het centrum voor leerlingenbegeleiding in de Nolfstraat. Ze heeft daarvoor veel medische apparatuur mee en ze had geluk dat zij aan de ingangsdeur kon parkeren. Ze wilde een parkeerticket kopen maar de automaat weigerde al haar munten. Proton had zij niet. Daarom legde zij een briefje op haar stuurbord met de mededeling "parkeerautomaat defect medisch consult in cbl gedurende 1 uur, universiteit Gent". Na 1 uur en 10 minuten stelde zij vast dat er een brief van Parko onder haar ruitenwisser zat. Zij pikte het niet.

Op de hoorzitting probeerde zij het stadsbestuur te overtuigen van haar goede wil. Waarom zou zij weigeren de nodige centen in de meter te steken: de universiteit betaalt die parkeertickets toch terug? Parko hield evenwel voet bij stuk. De automaat was inderdaad defect op die dag. Maar in een dergelijke situatie moet de parkeerder een blauwe parkeerschijf voorleggen. dat heeft zij niet gedaan. Het stadsbestuur heeft het strenge advies van zijn parkeerbedrijf niet gevolgd en heeft het bezwaar van de parkeerster gegrond verklaard: zij mag haar 15 euro houden.

Ik had geen parkeerschijf

Niet aanvaard werd volgend excuus bij parkeren in een blauwe zone: ik had geen blauwe parkeerschijf mee.

De parkeerder moest zijn vrouw naar de tandarts voeren en het was heel dringend. De dentiste houdt kabinet in een straat met blauwe zone - in Kortrijk is dat meestal een maatregel ten voordele van het bewonersparkeren. Maar aangezien de man, een Waregemnaar, met een vervangwagen op toer was, had hij geen blauwe parkeerschijf mee. Gezien de helse pijnen van zijn echtgenote, heeft hij dan maar een briefje naast het stuur gelegd met het uur van aankomst erop. Na lang wachten in de wachtzaal vroeg hij de tandarts om eventjes een schijf van haar te mogen lenen. Maar toen hij terug aan zijn vervangwagen kwam, stak er al een Parko-bon tussen zijn ruitenwissers.

Op de hoorzitting pakte de parkeerder uit met zijn burgerzin: hij wilde niet in 't zwart parkeren maar hij stond onder druk van een dringende medische reden. Hij had toch zijn best gedaan door een schijf te gaan lenen van de tandarts. Parko liet zich niet vermurwen: er lag geen schijf op het moment dat de parkeerwachters passeerden en dat was 45 minuten na aankomst van de wagen. Tja, het kan lang duren in de wachtkamer van de tandarts!

Maar het stadsbestuur (cbs 23/9/09 pt. 4) ging niet in op het bezwaar van de parkeerder: "ongeacht welke omstandigheden dient men bij het parkeren onmiddellijk de reglementering na te leven". Betalen dus: 15 euro.

Ik had een  gratis ticket (zelfs twee)

Een rare uitspraak van het stadsbestuur (cbs 23/9/09, pt. 5) betreft volgend geval. In bepaalde straten mag men een uur gratis parkeren als men een gratis ticket gaat nemen aan de automaat. Voor de tijd na dat uur betaalt men een euro voor de rest van de dag. De parkeerder had een gratis ticket genomen. Op het moment dat het verliep, verplaatste hij zijn wagen naar de overkant van de straat. Hij stapte uit om aan de automaat opnieuw zo een gratis ticket te halen; het eerste liet hij echter liggen aan zijn voorruit. Tegen dat hij terug was met zijn nieuw ticketje, hadden de Parko-dames hem al een bon uitgeschreven.

"Ik had twee gratis ticketten" was zijn argument. Neen, zegt Parko: die minuut dat u een nieuw ticket was gaan halen, was niet gedekt door een geldig ticket. Letterlijk: "Ons toezichtspersoneel noteerde dat het gratis parkeerticket die aan de voorruit lag verstreken was; de registratie gebeurde om 10:53 terwijl het ticket dat aan de voorruit lag slechts geldig was tot 10:52 uur"!

De betrokkene haalde nog aan dat de Kortrijkse parkeerautomaten veelal een minuut afpitsen van de tijd waar men recht op heeft. Wie 1 euro betaalt in een zone waar dat goed is voor een uur parkeren, staat op het ticket slechts 59 minuten. Het baatte hem niet.

Het stadsbestuur zwichtte finaal onder het argument dat opeenvolgende gratis ticketten niet toegelaten zijn. Dat kan slechts als men zijn auto eerst opnieuw "in het verkeer brengt". In dit geval heeft de parkeerder zijn wagen naar de overkant van de straat gereden. Telt dat echt niet? Het stadsbestuur beklemtoont voorts dat er voor de gratis ticketten "geen tolerantie wordt toegestaan". Op de betaalde ticketten is er een ongeschreven speling van een kwartiertje.

Ik was slechts 10 minuten te laat

Zelfs advocaten ontsnappen niet aan de gestrengheid van Parko. Ook hier een wat eigenaardige beslissing van het stadsbestuur, vooral in het licht van de toegeeflijkheid voor wie slechts een kwartiertje zonder geldig parkeerticket zit.

De advocaat in kwestie was geen 15 maar 16 minuten te laat. Hij had geld ingestoken tot 10.40 uur maar kon de rechtbank pas verlaten om 10.56 uur. Pech: de Parko-dames stonden al te schrijven. In zijn motivatie om het bezwaar van de advocaat - verdedigd door een andere advocaat en dat alles voor 15 euro! - af te wijzen legt het stadsbestuur nogal de nadruk erop dat de parkeerders genoeg geld in de automaat moeten stoppen. De pakeerder had 2 euro gespendeerd. Als hij er 2,5 euro had ingestopt, dan was hij in regel geweest. Tja, dat ene minuutje...

Ik ben bewoner en was ziek op de koop toe

Een Wielsbekenaar kwam naar Kortrijk wonen en wijzigde op 5 januari 2009 zijn domicilie. Normaal passeert de wijkagent dan om te zien of de persoon daar dadwerkelijk woont, maar dat duurde te lang en de ex-Wielsbekenaar maakte zelf een afspraak met de wijkinspecteur. De straat waar hij introk ligt in een blauwe zone voor bewonersparkeren. Geregistreerde bewoners hoeven hun parkeerschijf niet te plaatsen. Maar hij kon zich niet laten registreren omdat een nieuwe Kortrijkzaan pas recht heeft op de geneugten van het bewonersparkeren als de wijkinspecteur is langsgeweest. In afwachting daarvan legde de betrokkene de officiële brief van Stad Kortrijk met zijn adreswijziging onder zijn voorruit als hij in zijn straat parkeerde.

Het hielp hem niet. Hij kreeg verscheidene Parko-bonnen van 15 euro aangesmeerd. Hij betaalde die met tegenzin. Maar de bon van 22 januari was hem toch te gortig. Die dag lag hij met zware griep in bed en zelfs al had hij zijn blauwe schijf willen plaatsen, hij was niet in staat uit zijn huis te komen. In zijn bezwaarschrift noemt hij de hele wijze van bewonersparkeren niet klantvriendelijk voor nieuwe bewoners.

Het stadsbestuur stuurt hem wandelen. Het schaart zich achter de motivatie van Parko. De man had geen recht op bewonersparkeren omdat de wijkagent pas de maand nadien is opgedaagd: "Met een briefje van de dienst Burgerzaken kunnen de parkeerwachters geen rekening houden". Ziekte telt niet, zeker niet omdat "het verlaten van de woonst, volgens zijn doktersbriefje, niet was verboden". Geen compassie met koortslijders!

Leraren willen faciliteiten

De parkeerster geeft les in de school OLV Vlaanderen, Beverlaai. Dat is, gezien de toenemende parkeerdruk aan de achterkant van het station door pendelaars, een zone voor bewonersparkeren. Niet-bewoners kunnen er 4 uur gratis parkeren op voorwaarde dat zij hun blauwe parkeerschijf plaatsen. Maar voor de persoon in kwestie is die 4 uur niet genoeg; zij moet langere tijd op de school zijn: "Waarom voorzien jullie [sic] niet in een lerarenkaart om te parkeren, zoals er bewonerskaarten bestaan?".

Parko meldt aan het stadsbestuur dat de parkeerwachters aan haar wagen kwamen om 11.06 uur. Er lag een parkeerschijf, maar ingesteld op aankomsttijd 12.30 uur. Indien de parkeerschijf correct was ingesteld, was er geen naheffing gekomen. Enigszins pikant is volgende passage uit het advies van Parko: "Wij verwijzen naar een e-mail die schepen Guy Leleu, voorzitter van Parko, naar een collega van reclamante van die school stuurde. Hierin is duidelijk dat er voor die doelgroep uitzonderlijk al heel wat tolerantie wordt toegestaan!". Maar deze keer was het stadsbestuur niet zo tolerant. Het bezwaar werd afgewezen.

Twee naheffingen van 15 euro op 1 dag is te veel

Een inwoner van Roeselare moest in Kortrijk Xpo zijn voor een beurs. Hij liet zijn wagen achter in de President Kennedylaan, waar betalend parkeren geldt. Hij vergat een parkeerticket te nemen. De Parko-dames schreven hem op om 12.01 uur en om 14.42 uur waren zij daar opnieuw. Gevolg: twee naheffingen van 15 euro. Dat vond de Roeselarenaar wel wat van het goede te veel. Kon het niet volstaan één keer 15 euro?

Neen, antwoorden het stadsbestuur en Parko. Artikel 5 van het stedelijke parkeerreglement is niet mis te verstaan. De naheffing "bedraagt 15 euro en geldt voor, hetzij de voormiddag (van 9-13 uur), hetzij de namiddag (van 14-18 uur)". Op drukke beursdagen is de parkeerdrukte, ten koste van de omwonenden, enorm hoog en dat rechtvaardigt een doorgedreven controle, aldus Parko. Juist.

Ik wil naar de gevangenis

Een befaamd loodgieter is in alle staten. Hij kreeg een parkeerbon in de Rijselsestraat. Maar "hij was niet aan het parkeren, hij was aan het uitladen!": "Als hij de tijd nog niet krijgt om zijn voertuig uit te laden of ze staan al te schrijven, vindt hij dat tergend. In plaats van mensen die werken steeds te bestraffen, zouden ze beter achter de echte criminelen aanzitten. Als het stadsbestuur hem toch wil bestraffen, dat ze hem dan opsluiten in de gevangenis. Betalen doet hij niet!"

Op de hoorzitting bij het stadsbestuur vraagt hij nogmaals om wat meer begrip voor vaklui die hun camionette nodig hebben om te werken. De parkeerwachters hadden opgeworpen dat zijn wagen gesloten was. Natuurlijk was hij gesloten, of wilt u dat ik mijn kostbaar materiaal wil laten stelen? Voorts verwijst reclamant naar de laksheid waarmee het stadsbestuur VTM laat wildparkeren bij het TV-serierestaurant Dell'Anno: om reclame te maken mag het blijkbaar wel.

Het stadsbestuur heeft zich, op advies van Parko, niet laten ompraten. Dat lossen en laden duurde te lang. Bij een eerste vaststelling om 9.47 uur lag er geen parkeerticket. Bij de tweede vaststelling, om 10.01 uur, lag er nog geen. Bezwaar afgewezen. Toch is de uitspraak opmerkelijk omdat de parkeerder of losser-lader daar nog maar 14 minuten stond; soms is er immers een ongeschreven tolerantie van een kwartier.

Vroegere stukjes over de Kortrijkse parkeerperikelen: 20/09/09 en 25/05/08

15:02 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

leefbaarheid 't is jammer om te zeggen maar Kortrijk wordt op die manier onleefbaar. Het lijkt wel of er maar één gespreksonderwerp meer is (naast kortrijk vtmstad): der verkeersdruk door de werken. iedereen zit in de shit, en het enige antwoord van de stad: verbaliseren. Een jaar geleden ging men een campagne uitwerken om mensen te helpen vlotjes in en uit Kortrijk te geraken. Wat is daarvan gekomen? Een website, ja daar ben je mee geholpen als je hopeloos vastzit in je wagen.
Een paar vriendelijke stewards hier en daar hadden al veel leed kunnen verzachten.

Gepost door: knoterbaert | 10-10-09

in beroep gaan Ik vroeg mij af in hoeverre je een hogere boete riskeert of extra kosten moet betalen indien je in beroep wil gaan tegen een parkeerboete bij het stadsbestuur?

Gepost door: Me | 25-03-10

Geen boete Een hogere boete kun je niet krijgen want het is geen boete maar een retributie (soort taks).

Maar de gerechtelijke kosten zijn wel een risico.

Gepost door: marc | 25-03-10

dom Heb zopas vlug een document moeten binnenbrengen in het Hospitaal. Enkel binnenbrengen en terug weg. Ik was max. 2 min. weg. En voila... opgeschreven!

Gepost door: Ikke | 07-04-10

@ ikke In Kortrijk gedoogt men normaal een tiental minuten parkeren zonder geldig ticket. Ik zou toch eens proberen bezwaar te maken.

Gepost door: marc | 07-04-10

Parkeerticket tot 10u36. Ik kreeg  vandaag een boete in de bus van 25€ omdat ik geparkeerd stond tot 10u42. #ongenoegen

Gepost door: chris | 26-05-14

De commentaren zijn gesloten.