03-09-09

Een van de oudste verenigingen van Kortrijk viert 450ste verjaardag

allerlei mei 053

De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan van Bellegem viert komend weekend zijn 450-jarig bestaan. Schutter-historicus Björn Wastyn schreef een zeer gedetailleerd en rijkelijk geïllustreerd boek over zijn club. Welke andere vereniging in groot-Kortrijk kan ... 'bogen' op een dergelijke eeuwenlange geschiedenis ...? De schutters hebben dan ook alle redenen om een paar schietingen en een respectabel feestje te bouwen. Misschien een gelegenheid om ze eens te gaan bekijken - wie weet, krijg je ook geen zin om op donderdagavond in vriendschap, gezelligheid en sportieve rivaliteit te gaan oefenen in de schietstand en kantien Oude Tramstatie, Walleweg 60 in Bellegem?

 

Breughel

Vzw Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bellegem heeft een stamboom die opklimt tot 1559. Een serieuze aanwijzing is het gildevaandel (zie bovenaan foto van Björn Wastyn, auteur van het boek over de handbooggilde dat nu verschijnt). Het vaandel is een kopie, gemaakt in 1974 van een eerdere standaard waarop het jaartal 1559 ook al was geborduurd. In het bezit van de Bellegemse schutters is trouwens een ere-diploma uit 1973 waarin verwezen wordt naar het meer dan 400-jarig bestaan van de vereniging. Björn Wastyn verwijst in zijn boek naar het schilderij "De kermis van Hoboken", een prent van Breughel, precies uit 1559, met daarop een staande wip en een wapperende vlag met Sint-Sebastiaan. De schutterij moet een deel van het volksleven zijn geweest in die tijd.

 

Een rechtstreeks bewijs met een document uit het jaar 1559 kunnen de schutters van Bellegem niet aanbrengen. In de loop van hun, bij wijlen tumultueuze geschiedenis, is dat verdwenen. Uit andere bronnen hebben zij evenwel kunnen vaststellen dat hun maatschappij een erkenning kreeg door de baljuw, een soort burgemeester van Bellegem. De gilde mocht bestaan uit 30 schutters met elk twee handbogen, elk twee dozijn pijlen, en enkele schutters met 'wapenkleed'. In ruil voor die officiële toestemming moesten zij zich ter beschikking houden om onder het gezag van de baljuw op te treden als een soort dorpsmilitie, oproerpolitie tegen "troublen".

Oploop ofte beroerte

Het was toen inderdaad een roerige tijd. De Habsburgse keizer Karel was nog maar vier jaar overleden, dezelfde keizer die in 1540 een opstand van Gent, daarin gevolgd door Kortrijk, had neergeslagen. Zijn zoon en opvolger Filips II, die zich later ontpopte als een wrede fanatiekeling, was zich nog aan het warm lopen in het verre Spanje. Het was een tijd van graanschaarste, misoogsten en uiterst strenge winters - het begin van de kleine ijstijd die duurde tot 1850. In die ellende voor het grootste deel van de bevolking vonden opkomende protestantse strekkingen een gunstige voedingsbodem. Het was dan ook de tijd van de 'hagepreken', illegale preken van protestantse redenaars op veilige afstand van de stad (Evangelieboom tussen Kortrijk en Zwevegem bijvoorbeeld?).

Ook in het nabijgelegen Kortrijk wilden de gezagshebbers (de hoogbaljuw als vertegenwoordiger van de vorst en de schepenen als stedelijke overheid) de schuttersgilden kunnen mobiliseren als militie. Er is een brief bewaard uit 1568 waarin de schutters- en schermers-gilden ("ghulden") verzocht te laten weten "wat secours ende hulpe de justitie en de wedt in tyde van eenighen oploop ofte beroerte zoude moghen verwachten vande zelve ghulden". De gildebroeders werden verplicht trouw te zweren aan de roomskatholieke godsdienst en de koning; van de 146 waren er 12 die dat durfden te weigeren.

Papegaai

Maar van meetafaan waren die schuttersverenigingen ook en vooral ontspanningsclubs. De organisatie in gilden en de officiële erkenning door het plaatselijke gezag was een poging om dat gewapend-sportieve geweld in goede banen te leiden. In het standaardwerk De geschiedenis van Kortrijk wijden Ernest Warlop en Niklaas Maddens elk een hoofdstuk aan de schuttersgilden; de schutterij was van in de middeleeuwen een populaire hobby. Naast het schieten beleefden de schutters ook veel plezier door op te stappen in allerlei feestelijke optochten.

Een bewaard gebleven attribuut uit die optochten bewijst ten overvloede dat de Bellegemse handbooggilde reeds bestond in de tweede helft van de 16de eeuw. Een kenteken van een handbooggilde met een officiële keure was een 'papegaai'. In stoeten werd die metalen vogel door de schutterskoning meegedragen. De Bellegemse schutters hebben een gouden papegaai - ziet er uit als een duif, maar soit - met onderaan het wapen van Jeruzalemveroveraar Godfried van Bouillon, het 'Jeruzalemkruis' - bewijs van kerkelijke toestemming? - èn het jaartal van vervaardiging: 1593.

 

 papegaai Bellegemse schutters

 

 

Breuken

Die papegaai wordt door de Bellegemse gilde gebruikt als siergewicht aan een van hun 'breuken'. Een 'breuk' is in schutterskringen een ere-ketting, waarmee met behaalde medailles kan worden gepronkt. De Bellegemse gilde bezit er momenteel drie. Zij worden op plechtigheden gedragen door de schutterskoning van de liggende wip, de koning van de staande wip en de voorzitter. Op de belangrijkste 'breuk' is boven de gouden papegaai een gouden plaket bevestigd, een ere-medaille van 1788, toegekend door de toenmalige baljuw van Bellegem aan de koning van de schuttersgilde. Die baljuw, Petrus Foulon, was eveneens de allerlaatste die Bellegem heeft gehad. De Franse revolutie schafte de baljuws af en installeerde in de gemeenten een gemeentebestuur onder leiding van een burgemeester.

Voormelde optochten gingen gepaard met heel wat spektakel. In het archief van de pastorij van Bellegem is een factuur (1662) teruggevonden van de aankoop van bier en ... buskruit door de handbooggilde. Het was immers gebruikelijk dat de schuttersgilden bij optredens een kanonnetje meedroegen en nu en dan afvuurden.

Willem Tell

Een ander spoor van de schutters vinden wij in het Landboek van Bellegem van de periode 1768-1781. Dat Landboek was een soort kadaster, waarop een plattegrond van het dorp was uitgetekend verdeeld in percelen. Op een van die percelen staat een staande wip getekend met als uitleg: "persse". Dat terrein lag in de nabijheid van de schietstand die de club tot enkele jaren geleden in gebruik had (de "skithoek" in de Roncevaalstraat).

In de jaren 1800 spatte de oude handbooggilde uiteen in verschillende concurrerende clubs. Op een bepaald moment waren er zelfs vier verenigingen actief, elk met hun eigen politieke kleur. Op een medaille van 1841 staat gegraveerd: "à la société la plus nombreuse" (aan de vereniging met het meeste leden)... Een ander eremetaal in het bezit van de club, uit 1847, vermeldt: "à la société Guillaume Tell Courtrai-Dehors" (aan de maatschappij Willem Tell Kortrijk-Buiten).

Op initiatief van de club De Verenigde Vrienden kwam het in 1962 tot een hereniging van alle Bellegemse handboogschutters. En bij die gelegenheid werd beslist opnieuw de naam te gebruiken van de moedergilde uit de zestiende eeuw: Sint-Sebastiaan, de patroon van de boogschutters. Een schilderij van de martelaar kreeg een ereplaats in de kantien.

 

Sebastiaan

Skithoek

Aanvankelijk schoot de herenigde club alleen op de liggende wip, opgesteld in café Au Chevalier op Bellegemplaats. In 1967 werd er opnieuw een staande wip, een 'perse', in gebruik genomen, nadat men een pachtcontract kon afsluiten voor een stuk landbouwgrond in de Roncevaalstraat. Op eigen kracht timmerden de gildeleden een lokaal ineen. Zij doopten het ... "In de Skithoek". Was dat zelfspot of heeft men gewoon een e vergeten? In elk geval was het lokaal uitgerust met een in het oog springende urinoir. Het merkwaardige bouwsel bestaat nog altijd en wordt thans gebruikt door de landbouwer als opslagplaats.

schithoek

Opstal

Maar de locatie in de Skithoek was niet ideaal. Hoeveel clubgenoten hebben er zich niet vastgereden in de modder van het onverharde veld? Het stadsbestuur van Kortrijk, waarmee Bellegem inmiddels was gefuseerd, deed de club een mooi voorstel. De schutters konden een 'recht van opstal' krijgen op de grond van de oude tramstatie in de Walleweg, op een ... boogscheut van de dorpskom.

De gemeenteraad keurde op 13 maart 1992 - ik zat er al in - dat contract goed: tegen 25 euro per jaar konden de schutters 20 jaar lang alles inrichten wat nodig was op die stadsgrond. Ze bouwden een riante kantien en stelden een reglementaire schietpers op. Het is daar, Walleweg 60, dat thans de feestelijkheden voor het 450-jarig bestaan plaatsvinden. Raar maar waar: ook hier is een wat eigenaardige spelling gebruikt voor het naambord van de zaal... (grapje - konijnengrapje eigenlijk!).

schutters Bel 1

Keizer

De handbooggilde wordt sinds 1995 stevig geleid door voorzitter Gust Caus, de bekende carrossier, die werkelijk alles over heeft voor zijn liefhebberij. Hij draait er bijvoorbeeld zijn hand niet voor om om op het jaarlijkse mosselsouper meer dan 2000 kg mossels te helpen klaarmaken. 

De voorzitter zal de enige in de eeuwenlange geschiedenis van de handbooggilde zijn die een tweede keer een gooi zal doen naar de 'keizerstitel' in Bellegem. Keizer wordt men niet zomaar. m keizer te kunnen worden, moet men eerst twee jaar naeen koning zijn, dat wil zeggen de beste schutter. Dan krijgt men in het derde jaar, ter gelegenheid van de koningsschieting, een enkele keer de kans om 7 schoten te doen naar de 'top', de moeilijkste pluim. Binnenkort krijgt voorzitter Caus opnieuw een dergelijke uitzonderlijke kans.

De voorzitter is de schoonvader van kroniekschrijver Björn Wastyn, die door zijn schoonvader tot de schutterij is verleid. En de familietraditie wordt voortgezet. Ook kleinzoon Wannes Wastyn heeft van opa al een boog cadeau gekregen naar aanleiding van een mooi schoolrapport; hij neemt al deel aan kermisschietingen (wedstrijden voor het grote publiek).

De gilde traint steevast op donderdagavond. Belangstellenden zijn altijd welkom. De jongste jaren is er een opmerkelijk stijgende belangstelling bij jongeren om zich op deze eeuwenoude sport toe te leggen. Meer informatie over de club en het handboogschieten in het algemeen op hun website. Wie belangstelt in lokale historie, moet vooral het nagelnieuwe boek van Björn Wastyn kopen, waarin hij als historicus het wedervaren van zijn gilde beschrijft, geïllustreerd met overtalrijke oude en recente foto's en afbeeldingen. 

Buiten de Bellegemse handbooggilde zijn er nog gelijksoortige verenigingen in Kortrijk-stad (Sint-Sebastiaan op het sportcentrum Wembley), in Heule (schietstand) en in Bissegem (Rietput). In Marke staat nog een prachtige perse naast het kasteel in de Markebekestraat, maar de club heeft het opgegeven.   

FEESTPROGRAMMA 450 JAAR HANDBOOGGILDE BELLEGEM

Vrijdag 4 september 2009, van 19 tot 23 uur:

Kermisschieting op de liggende wip

voor schutters en niet-schutters (bogen en pijlen ter beschikking)

Zaterdag 5 september 2009, om 19.30 uur:

Voorstelling van het boek "450 jaar handbooggilde in Bellegem" (180 bladzijden)

Toelichting door auteur Björn Wastyn

 Zondag 6 september 2009, heel de dag,

vanaf 9 uur:

Blokkenschieting op de 7 hoge en Bordenschieting

Iedereen is van harte welkom in de schutterskantine, Walleweg 60, Bellegem.  

Het boek is te bekomen tegen 15 euro, rek. nr. 035-7079293-80 van Sint-Sebastiaan Bellegem

borden schutters Bellegem

 

20:10 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

internet censuur http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form

Klachtenformulier

Brussel, 18.9.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

Zoals bij Mevrouw Gina Bernard die met Marcel Vervloesem van onze vereniging rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte en die, na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn, bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, blijven onze problemen met onze Belgacomserver en Skynetblogs aanhouden.

De skynetblogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' blijken na de publicatie van het artikel dat we aan de bijgaande perstekst voegden, van het Internet te zijn gehaald.
De publicatie op 'skynet Problemen', de blog die we dienden te openen omdat we op een gegeven moment zelfs de diensten van Skynet niet meer konden bereiken, bleek onmogelijk te zijn.

We waren tevreden over onze skynetblog(s) maar moeten vaststellen dat de problemen na onze talloze klachten niet opgelost geraken.
De plotse verwijdering van de twee skynetblogs, is onaanvaardbaar.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis

==============================================================

INTERNETCENSUUR IN BELGIE / PROBLEMEN MET SKYNET

Brussel, 18.9.2009

Zoals bij Gina Bernard die met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Maunel Schadwald werkte en die (na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn) bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, blijven de reeds wekenlange problemen van de vzw Werkgroep Morkhoven met haar Belgacom-server en skynetblogs aanhouden.
Na de publicatie van het onderstaande bericht, bleken de blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' niet langer meer toegankelijk te zijn.

Gebeurt dit alles op vraag van Justitie waarmee de Belgische Internetproviders zoals Skynet een samenwerkingscontract hebben afgesloten zodat bepaalde weblogs of websites op vraag van Justitie of de Minister van Justitie geblokkeerd kunnen worden ?

Gisteren was er in de gevangenis van Turnhout een personeelscollege waarop Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en zijn advocaat werden uitgenodigd en waarbij de publicaties van de vzw Werkgroep Morkhoven over ondermeer het feit dat Marcel Vervloesem meer dan drie weken lang aan zijn ziekenhuisbed geboeid lag in het AZ Sint Jan te Brugge, opnieuw werden bekritiseerd.
Vandaar waarschijnlijk dat de website van de Fondation Princesse de Croÿ gisteren tot tweemaal het bezoek kreeg van de FOD Justitie.

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele dagen geleden enkele artikels en brieven inzake Carine Russo publiceerde, werd Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout opgebeld door iemand die zich voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws' uitgaf.
Marcel Vervloesem mag echter al een jaar lang geen journalisten meer spreken nadat hem in 2006 door middel van een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, een 'spreekverbod met de pers' werd opgelegd.

De zogezegde journalist die de toelating had gekregen om Marcel Vervloesem te telefoneren of die, beter gezegd, van het Ministerie van Justitie als zogenaamde journalist de opdracht kreeg om te informeren, vroeg Marcel Vervloesem wat hij van Carine Russo dacht....

========

ARCHIEF

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...


-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005


Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)


http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Morkhoven | 18-09-09

De commentaren zijn gesloten.