30-08-09

Stad Kortrijk gaat over op verkort telefoonnummer (toch niet 1302)

1302 1

Op 15 oktober eerstkomend neemt Stad Kortrijk een verkort telefoonnummer in gebruik: 1777. Het wordt in fasen ingevoerd. Het bestuursakkoord van de huidige ploeg van CD&V (toen in kartel met N-VA) en OpenVLD opteerde nog voor het symbolische nummer 1302. Met die beslissing van het stadsbestuur (van 15 juli jl.) laat schepen voor Administratieve Vereenvoudiging Marie-Claire Vandenbulcke (OpenVLD), die op het einde van het jaar ontslag moet nemen, toch een ... spoor na.

Dertienhonderdentwee

1302 is het jaar waarin Dante Alighieri uit Firenze werd verbannen als slachtoffer van de partijstrijd tussen de Ghibellijnen (aanhangers van de roomse keizer) en de Witte en Zwarte Welfen (in min of meerdere mate aanhangers van de paus). Het was een strijd te vergelijken met hedendaagse maffia-wars (de èchte, niet die op Facebook).

In de Vlaamse mythologie en in Kortrijk is 1302 het jaar van de veldslag, even buiten de stad, tussen het ridderleger van de Franse koning en de milities van enkele Vlaamse steden die voor de gelegenheid opkwamen voor de regionale krijgsheer die zich graaf van Vlaanderen noemde. Het was een verre aanloop - in het begin van de waanzinnige veertiende eeuw - van de honderdjarige oorlog. De milities wonnen tegen de geharnaste ridders, toen een verbazingwekkende primeur. In de negentiende eeuw verhieven enkele romantici de veldslag tot een symbool van de Vlaamse strijd.

De inbreng van N-VA

Het interne telefoonnummer van de griffier van het Vlaams Parlement is: 1302. Maar wie van buiten belt, moet er toch 02 552 voor plaatsen. 1302 als verkort en uniek telefoonnummer voor de Kortrijkse stadsdiensten, was ook de enige inbreng van de Vlaams-nationale partij N-VA in het bestuursakkoord dat CD&V en OpenVLD in 2006 sloten in Kortrijk. N-VA zat toen nog in kartel met CD&V. Intussen is het kartel federaal en regionaal afgesprongen en is de enige N-VA-verkozene in de Kortrijkse gemeenteraad, Lieve Vanhoutte overgestapt naar grote broer CD&V.

In het bestuursakkoord 2007-2012 staat onder het puntje 'administratieve vereenvoudiging': "De meldpunten vormen een sleutel in de communicatie tussen burger en bestuur. Hun performantie zal verder versterken, onder meer via een uniek nummer ‘1302’ (dat tegelijk ook het nummer kan worden voor het SMS-parkeren)". Dat sms-parkeren - al lang ingevoerd in andere centrumsteden - is in Kortrijk nog niet mogelijk. Tijdens de bespreking van het bestuursakkoord in de Kortrijkse gemeenteraad had Philippe De Coene, als woordvoerder van de progressieve fractie, er al op gewezen dat dit nummer niet goedgekeurd kon geraken bij de bevoegde instanties. Zijn waarschuwing werd hooghartig weggelachen.

Zeventienhonderdenzevenentsjeventig

Maar na een telefoontje naar het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) bleek dat het nummer 1302 inderdaad niet beschikbaar was. Artikel 61 van het koninklijk besluit betreffende het toekennen van de nationale nummeringsruimte (...) reserveert de verkorte viercijferige nummers die beginnen van 12, 13 en 14 voor "voice mail en inlichtingendiensten" (bijv. van de NMBS). Voor instanties als stad Kortrijk (overheid) worden de verkorte nummers vrijgehouden die beginnen met 17, met dien verstande dat nummer 1700 al bezet is voor de Vlaamse Infolijn.

1302 werd prompt afgevoerd en er vertrok een aanvraag voor nummer 1777. Meteen werd er een kruis getrokken over de enige inbreng van N-VA in het bestuursakkoord van 2006. Overigens vrees ik dat er op het stadhuis veel telefoontjes zullen binnenkomen voor de Vlaamse Infolijn; de verwarring met 1700 ligt voor de hand.

Waarom het stadsbestuur voor dat nummer opteerde, is onbekend. 1777 is een van de cruciale jaren geweest in de Amerikaanse Revolutie (1775-1781), de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelse kolonisator. Op 14 juli 1777 nam het Continental Congress de Stars and Stripes aan als the Flag of the United States.

1302 3

Eerstelijns

De invoering van nummer 1777 laat inmiddels wel wat op zich wachten. Na de beslissing daartoe op 14 januari constateerden de stadsdiensten van de zomer dat de inhoudelijke en organisatorische invulling van dat nummer maar niet kwam. Zij presenteerden het stadsbestuur een dossier met een aantal te maken keuzes. Vooraf stelden zij vast dat de telefoon een veel gebruikt middel was van de burger om met de stad in contact te komen, een middel dat nog blijft groeien. Meer en meer stadsgenoten grijpen liever naar de telefoon dan zich te verplaatsen naar een of andere balie in het stadhuis.

De stadsambtenaren die zich met 1777 bezighouden, zouden het zonde vinden als nummer 1777 alleen maar het huidige algemene oproepnummer 27 70 00 zou vervangen. Achter dat nummer zit momenteel een medewerker die de bellende burger, weliswaar snel, doorverbindt met de dienst waar hij moet zijn. Wie naar 1777 belt, zou door de opnemende medewerker zelf een "eerstelijnsdienstverlening" moeten krijgen. Bijvoorbeeld moet die medewerker in staat zijn om, zonder door te verbinden, zelf een aanvraag voor een afschrift van een geboorteakte af te drukken en op te sturen.

Die optie heeft dan wel heel wat consequenties voor de personeelsbezetting. Er zal vooreerst gewoonweg meer personeel nodig zijn dat de 1777-oproepen opneemt, menen de stadsdiensten. Om te beginnen kan het niet langer dat de medewerker achter het 1777-toestel, tegelijk ook de ontvangstbalie moet bedienen. Dat is vragen om wachtrijen. Een wat pikante oplossing die de betrokken ambtenaren aanreiken is deze: laat het baliewerk over, met een beurtrol, aan de medewerkers van de kabinetten van de burgemeester en schepenen. Die persoonlijke medewerkers kunnen het best de bezoekers opvangen die toch "voor het overgrote deel" een politicus willen zien. Tiens, is dat zo?

0800

In hetzelfde advies pleiten de ambtenaren voor een tijdelijk behoud van de 0800-nummers van de 'meldpunten'. Philippe De Coene, sp.a, startte toen hij schepen was het meldpunt 'Rap en Rein'. Schepen Guy Leleu, CD&V, volgde als ras met 'Werk aan de Weg'. En er bestaat ook een algemeen meldpunt, waar burgers met dringende klachten terechtkunnen. De huidige bestuursploeg wou eerst die meldpunten centraliseren tot een enkele klantendienst, maar is daar blijkbaar van af gestapt. De 1777-ambtenaren stellen in elk geval vast dat het gaat om "gekende merken" die direct contact geven met de dienst die men nodig heeft.

Een ander, niet door de diensten belicht aspect is dat de 0800-nummers gratis zijn; 1777 zal dat niet zijn.

Schoorvoetend

Het stadsbestuur gaat schoorvoetend in op de suggesties van de ambtelijke 1777-werkgroep. Op 15 oktober 2009 wordt het algemeen stadhuisnummer 27 70 00 vervangen door nummer 1777. Maar de werking ervan blijft ongewijzigd: de telefonist(e) schakelt de bellers door naar de dienst ('back-office') die eventueel iets aan het probleem van de beller kan doen. De 1777-medewerkers stellen een inventaris op van het type vragen van de bellers. De 0800-nummers blijven bestaan.

Na een half jaar rodage zou er een beperkte lijst van producten en diensten moeten opgesteld worden die door de 1777-medewerkers rechtstreeks - zonder door te schakelen - moeten kunnen worden geleverd. Die lijst wordt gebaseerd op voormelde inventaris en na afspraken met de tweedelijnsdiensten. Naderhand kan die lijst stelselmatig worden uitgebreid.

Of dit interessante project kans op slagen heeft, zal voor een groot deel afhangen van de personeelsbezetting. Het is toch wel eigenaardig dat het stadsbestuur op dit deel van de ambtelijke suggesties niet ingaat.

Administratieve vereenvoudiging

In elk geval betekent de invoering van het nummer 1777 een pluim op de hoed van schepen Marie-Claire Vandenbulcke, OpenVLD. Met nieuwjaar moet zij, zoals afgesproken in de coalitie-overeenkomsten, ontslag nemen als schepen en plaats maken voor nog maar eens een CD&V'er. Als schepen van Bevolking heeft zij zich in de voorbije drie jaar sympathiek kunnen maken bij al die trouwers en jubilarissen die voor haar verschenen. Maar in haar bevoegdheid van Administratieve Vereenvoudiging was zij veeleer een schepen 'zonder portefeuille'. Het 1777-nummer valt wel onder die bevoegdheid, maar de ambtenaren die het moeten uitwerken, ressorteren onder een directie van schepen Christine Depuydt.

Hoe dan ook kunnen we concluderen dat Marie-Claire Vandenbulcke in haar korte ambtsperiode als schepen van Administratieve Vereenvoudiging toch een ... spoor' heeft achtergelaten - al is het dan niet nummer 1302.

1302 2

20:26 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.