03-07-09

Kerkfabriek Sint-Eutropius, Heule, gaat weer in de fout

sint-eutropius

Het stadsbestuur van Kortrijk heeft opnieuw een beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Eutropius, Heule, geschorst. De gunning van een opdracht om het orgel van de kerk te herstellen, voldoet niet aan de regelgeving op de overheidsopdrachten. Bovendien is die investering - die uiteindelijk door de stad wordt betaald - niet opgenomen in de goedgekeurde begroting voor 2009. Eerder liep de kerkraad al tegen de lamp bij de verkoop van kerkeigendommen zonder voldoende publiciteit.

Regelbalgen

Met alle respect voor wie nog de nobele kunst van het schoonschrift meester is, maar voor officiële documenten en verplichte verslagen prefereer ik toch machineschrift, liefst nog geproduceerd met een tekstverwerker zodat het stuk ook gemakkelijk kan ge-emaild worden. De kerkraad van de kerkfabriek van de katholieke parochie Sint-Eutropius van Heule maakt de verslagen van zijn vergaderingen nog in handschrift. Het grote nadeel van die ambachtelijke manier van werken is dat dergelijke verslagen uit hun aard zeer bondig zijn.

Een kerkfabriek moet haar bestuursdocumenten openbaar maken, met name door ze te bezorgen aan het gemeentebestuur. Zo kreeg ik de verslagen onder ogen van de kerkraadvergaderingen van genoemde parochie op 6 en 28 mei 2009 - heel summiere verslagen, tè summiere verslagen, waarin niet steeds duidelijk is welke beslissingen men heeft genomen.

Er is blijkbaar een groot probleem met het orgel van de Sint-Eutropiuskerk in Heule. Ergens in het dossier is sprake van 'pijpwerk' en 'windladers' die moeten worden gereinigd, 'regelbalgen' die moeten worden 'herbelederd', magneten, contactdozen en bekabeling die moeten worden vervangen enzovoort.

De duurste

De kerkfabriek verwelkomde daarom op 6 mei jl. in voltallige bezetting de heer Luc Lannoo, afgevaardigde van de Bisschoppelijke Commissie voor Orgels en Klokken. De expert kreeg meteen de resultaten voorgeschoteld van een soort "aanbesteding" voor een opdracht bestaande uit het reinigen, nazicht en herstel van het orgel. Uit het summiere relaas van de vergadering blijkt dat men wellicht drie orgelbouwers heeft geraadpleegd. De firma Andriessen van Menen, die geen tijd zei te hebben, de firma Delmotte van Doornik met een offerte van 51.150 euro (of 61.891,50 euro met BTW), en de firma Loncke van Kortemark met een bod van 69.755 euro (84.403,55 met BTW). Delmotte beloofde de klus te klaren in 100 dagen, Loncke in 140 dagen, allebei te beginnen na de zomer.

Expert Luc Lannoo kon niet onmiddellijk bescheid geven en nam het dossier mee naar huis om het grondig te bestuderen. Op de kerkraadvergadering van 27 mei jl. had hij zijn oordeel mee. Hij pleitte ervoor te kiezen voor de duurste, om allerlei redenen. De kerkraad volgde unaniem en weeral voltallig zijn advies. Aan de penningmeester werd de opdracht gegeven daarvoor een begrotingswijziging in te dienen bij de voogdijoverheid, Stad Kortrijk dus.

Geschorst

Op het stadhuis van Kortrijk viel men zowat achterover van die handelswijze van de kerkfabriek. De bevoegde diensten Communicatie en Recht en Facility constateerden een dubbele fout. Vooreerst heeft de kerkfabriek de onderhoudsopdracht voor zijn orgel gegund "met miskenning van de wetgeving overheidsopdrachten". En ten tweede kan een kerkfabriek niet zomaar investeringen doen die niet zijn opgenomen op haar door de gemeenteraad goedgekeurde begroting.

Redenen genoeg voor het stadsbestuur van Kortrijk om de beslissing van de kerkfabriek te schorsen, omdat "zij het gemeentelijk belang en in het bijzonder het financieel belang van de gemeente schaadt". De stad moet immers opdraaien voor de financiële tekorten van de kerkfabrieken op haar grondgebied. Het stadsbestuur heeft die schorsingsbevoegdheid op grond van het decreet op de erediensten van 7 mei 2004. Die schorsingsbeslissing stuurt het stadsbestuur naar de provinciegouverneur en naar de bevoegde Vlaamse minister van Bestuurszaken. De gouverneur kan de schorsing bevestigen, de minister kan de beslissing van de kerkfabriek vernietigen.

Het stadsbestuur wil de kerkfabriek die afgang besparen en verzoekt het bestuur voor de laatste maal om de aangevochten orgelbeslissing in te trekken. Vorig jaar hadden de betrokken stadsdiensten de kerkfabriek al gewaarschuwd voor een dergelijke afloop van het dossier als men het in Heule niet volgens de wettelijke regels zou aanpakken.

Overheidsopdracht

Kerkfabrieken vallen voor hun uitbestede werkzaamheden onder de wetgeving op de overheidsopdrachten. Dat betekent dat die opdrachten officieel bekendgemaakt moeten worden als het gaat om opdrachten boven de 67.000 euro (in het orgeldossier wil men ingaan op een bod van bijna 70.000 euro). Dat is in Heule niet gebeurd. Bovendien is men bij een openbare aanbesteding verplicht de goedkoopste te kiezen. Men kan slechts kiezen op basis van andere criteria (technische referenties of kwalitatieve criteria bijvoorbeeld) als men die criteria vooraf in het bestek mee heeft bekendgemaakt. Ook dat was hier niet het geval.

Eigenlijk heeft de kerkfabriek van Sint-Eutropius gekozen voor een procedure die men in de wet de "onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking" noemt. Welnu dergelijke informele manier van gunnen is slechts toegelaten in een heel beperkt aantal in de wet opgesomde gevallen. Het orgeldossier van Heule valt daar niet onder. Het gaat immers niet om een opdracht van minder dan 67.000 euro (zonder BTW), een geheime opdracht, een onvoorzienbaar dringende opdracht, een opdracht die omwille van zijn specificiteit slechts aan één bepaalde aannemer kan toevertrouwd worden enzovoort.

Grabbelen

De tweede reden om de beslissing van de kerkfabriek te schorsen is financieel. De kerkraad van Sint-Eutropius verbindt zich tot betalingen waarvoor zij geen geld hebben. Zoals elk openbaar bestuur moet de kerkfabriek een begroting opstellen. Geen uitgaven kunnen worden gedaan als die niet zijn opgenomen in een goedgekeurde begroting. In de begroting van de kerkfabriek van Sint-Eutropius wordt met geen woord of bedrag gerept over het orgeldossier.

Bovendien gaat dat niet zomaar. Een begrotingswijziging kan eventueel, maar niet op eigen houtje. Aan de goedkeuring van een begroting of begrotingswijziging van een kerkfabriek gaan grondige besprekingen vooraf met de betrokken stadsdiensten. Anders zou het erop neerkomen dat de stad die kerkbesturen ongecontroleerd laat grabbelen in zijn stadskas. Blijkbaar gaat ook die vanzelfsprekende procedure het petje te boven van de kerkfabriekbestuurders in Heule.

In 2007-2008 was er al een scherp conflict tussen de kerkfabriek en het stadsbestuur. Toen ging het om onroerende goederen die de kerkfabriek wou verkopen zonder voldoende gegadigden de kans te geven een concurrentieel bod te doen. Zie over die eerdere affaire mijn stuk van vorig jaar. Toen kwamen de parochiebestuurders van Sint-Eutropius uiteindelijk tot inkeer.

13:50 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Pers Zou de perse (die van de dode bomen) dit stuk kunnen overnemen?

Gepost door: Frans Lavaert | 04-07-09

orgel hule ik ben organist in Heule. Er werd door mij erop gewezen dat de orgelbouwer die weerhouden werd buiten de naam geen goede referenties heeft. 2 : een volwaardig alternatief is een electronisch Johannes -orgel dat voor 25000 euro kan aangekocht worden en die in diverse kerken nu een waardig alternatief blijkt (tal van referenties)Bovendien is de leverancier uit de Streek : Orgelbouw Delobelle wat voor service ook van belang is. Tot slot hoeft dergelijk orgel geen voortdurende en dure stemmingen meer te hebben in de toekomst. Er is dus een goedkoper en volwaardig alternatief.

Gepost door: demeyere bernard | 18-12-09

De commentaren zijn gesloten.