05-06-09

Spookweg N328 breekt stad Kortrijk en woningeigenaars nu al zuur op

Guido Gezellelaan

Of Kortrijk een derde ringweg, de N328, krijgt, staat nog lang niet vast en dat zal in de eerstkomende tien jaar twijfelachtig blijven. Nochtans blijven vooral de Kortrijkse christendemocraten aandringen op de realisatie van de N328 door het Vlaamse Gewest. Tegen die optie zijn in de jaren 90 grootscheepse protestacties gevoerd. De weg zou namelijk dwars door dichtbevolkte buurten lopen. De dreiging van onteigening weegt op die buurten, ook al omdat het precieze tracé van de weg helemaal niet zeker is. Door die onzekerheid zijn hele stukken van woonstraten in Heule en Overleie onverkoopbaar geworden. En de eigenaars worden ontmoedigd onderhouds- en renovatieinspanningen te leveren. Het stadsbestuur zou nu bepaalde getroffen woningen willen opkopen en ter beschikking stellen als transitwoningen. Maar die noodoplossing is niet evident. Zou het niet eenvoudiger zijn die spookweg N328 definitief te laten varen? Intussen blijkt het stadsbestuur het daarover niet eens te worden. Het was al twee keer de bedoeling dat het stadsbestuur daarover een beslissing zou nemen: op 8 april en 27 mei jl. Het punt is weer sine die verdaagd.

Gebakkelei

Moet er in Kortrijk aan de noordkant (Overleie, Heule en Bissegem) een snelle verbinding (N328 en N50C) komen voor het autoverkeer tussen de kleine ring (R36, een snoer van boulevards in het centrum van de stad) en de grote ring (R8, een ringvormige autostrade)? Over die vraag wordt al tientallen jaren gebakkeleid. In de jaren negentig organiseerde een comité het verzet tegen de N328 en de N50C. Massaal tekende de geviseerde bevolking de petitie. Even massaal werden bijvoorbeeld bezwaren ingediend tegen het GAPAK (gemeenschappelijk algemeen plan van aanleg voor het Kortrijkse) waarin het stadsbestuur de optie N328 en N50C wou vastleggen. Het GAPAK is nooit goedgekeurd omdat het werd voorbijgestreefd door de nieuwe Vlaamse aanpak van ruimtelijke ordening met structuurplannen.

De grote voorstanders van die extra autoverbindingen tussen de Meensepoort en de grote ring zijn de Kortrijkse christendemocraten (CVP. CD&V). Zij proberen de extra verkeersinfrastructuur te verkopen als een 'ontlasting' van de dorpskernen van Bissegem en Heule. Tegen de N328 en de N50C zijn vooral de Kortrijkse socialisten, gesteund door de groenen. Zij kanten zich tegen de enorme schade die de betrokken wijken - de wegen moeten namelijk dichtbevolkte buurten dwarsen - zullen lijden als men er eerst de bulldozers en nadien het zware verkeer op los laat.

Derde ringweg

Beide wegen moeten van de R36, de kleine centrumring dus, een 'volwaardige binnenstadsring' maken. Zo staat het in het Mobiliteitsplan van stad Kortrijk. De R8, de grote autostradegordel, moet het in- en uitgaande verkeer verdelen. "De N328 moet een vlotte verkeersafwisseling vanuit de binnenstadsring naar de R8 mogelijk maken", aldus het Mobiliteitsplan. Voorstanders spreken over beide nieuwe wegen als "uitvalswegen". In de praktijk zullen het vooral 'invalswegen' zijn - zo vrezen de tegenstanders -, die verkeer van de grote ring zullen afleiden naar de veel kortere binnenring. Ook zullen de (vracht-)wagens over de N328 en de N50C de noordelijke bult van de grote ring kunnen afsnijden; in die zin hebben de tegenstanders het vaak over 'een derde ringweg'.

De voorstanders van de nieuwe wegen willen de bouwkosten laten betalen door het Vlaamse Gewest. Tot nu toe ving het door CD&V overheerste stadsbestuur bij ieder verzoek daartoe bot. Als Kortrijk die wegen wil, zal de stad ze uit eigen stadskas moeten bekostigen, een investering van zeker 10 miljoen euro - maar het zal meer zijn. De Vlaamse overheid ging zover dat zij het tracé van het westelijke deel van de N328 in 1998 schrapte uit het gewestplan Kortrijk. In antwoord op een parlementaire vraag van Carl Decaluwe voegde de Vlaamse Regering daaraan toe: "Aangezien het nog niet geschrapte gedeelte geen gewestwegen meer verbindt, heeft dat stuk geen betekenis meer als gewestweg".

Spookwegen

Onlangs nog dacht het stadsbestuur een doorbraak te hebben geforceerd bij het provinciebestuur; gehoopt werd dat het provinciebestuur Kortrijk zou steunen in zijn vraag naar Vlaamse financiering. Maar ondertussen heeft de provinciale administratie van West-Vlaanderen een negatief advies uitgebracht. De provincie wil de N328 en de N50C niet langer opnemen als gewestwegen in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. De provincie schaart zich achter de optiek van de Vlaamse overheid die stelt dat alle nieuwe wegen binnen een grote ringweg als lokale wegen moeten worden beschouwd.

Die N328 en de daarop aansluitende N50C (de aftakking via Heule Watermolen naar de R8 aan de kant van Kuurne) kunnen dus als spookwegen worden beschouwd. Hoewel ze er waarschijnlijk nooit gaan komen, ambeteren ze toch al lang de betrokken buurten. Ze creëren aanzienlijke en langdurige rechtsonzekerheid. Eigenaars kunnen in het getroffen gebied hun panden niet meer verkopen. Andere eigenaars wachten met onderhoud en herstellingen wegens de dreiging van onteigening. Een nota van de stadsdiensten waarschuwt dat dit "op korte termijn aanleiding zal geven tot verkrotting en een globale achteruitgang van het woonklimaat in de directe omgeving".

Guido Gezelle

De dreiging en de directe kwalijke gevolgen ervan zijn des te erger omdat er helemaal geen zekerheid meer bestaat over het juiste tracé en de breedte van de nieuwe wegen. Het is onmogelijk nu al te bepalen wie wel en wie niet het veld zal moeten ruimen als eigenaar of bewoner. De prangendste problemen doen zich voor in de dichtbebouwde Guido Gezellelaan in Heule en de Moorseelsestraat, Vlasbloemstraat en Meensesteenweg in Kortrijk (Overleie). Zo is er een mogelijkheid dat de N328 door de tuinen van de ene kant van de Vlasbloemstraat scheert op enkele meters van de achterdeuren van de rijwoningen.

De stadsdiensten menen te weten dat in de Guido Gezellelaan niet minder dan 13 panden bedreigd worden: 11 woningen, een apothekerij en een tuin, van nummer 101 tot 131. De stad kan geen enkele eigenaar of bewoner de garantie geven dat ze niet zullen worden getroffen als de weg er ooit komt. Die woningen zijn nagenoeg onverkoopbaar geworden. Drie woningen staan evenwel toch te koop. Andere woningen zullen, gezien de leeftijd van de eigenaars, binnen afzienbare tijd op de markt komen.

Voor drie woningen is een al dan niet tijdelijke oplossing erg dringend. Om verschillende redenen moeten de eigenaars ervan af geraken. Zij spraken daarvoor het stadsbestuur aan, toch een instantie die minstens mede aansprakelijk is voor de rechtsonzekerheid die de panden eigenlijk onverkoopbaar maakt. Het stadsbestuur heeft zich over de mogelijke oplossingen grondig laten adviseren.

2 miljoen euro extra

De directie Stadsplanning en -ontwikkeling schetste zes mogelijke opties, gerangschikt van het meest verregaand tot het minst dure. De stad zou 1. systematisch alle betrokken woningen kunnen opkopen naarmate zij aangeboden worden maar niet meer dan 2 per jaar. Men zou 2. alleen de woningen kunnen aankopen die al in het bezit waren van de huidige eigenaars op het moment dat in het gewestplan (1976) een tracé werd vastgelegd van een N328. Men zou 3. alleen woningen kunnen opkopen die zonder veel investeringen kunnen verhuurd worden. Ten 4. zou men kunnen wachten met aankopen tot er meer zekerheid is over het exacte tracé. Ten 5. zou men kunnen wachten tot het Vlaamse Gewest akkoord gaat met de financiering van de invalsweg. En al die mogelijkheden kunnen ook nog op een of andere manier gecombineerd worden.

Het stadsbestuur leek even te opteren voor de eerste mogelijkheid. Naarmate de eigenaars in de Guido Gezellelaan hun panden vrijgeven, zou de stad bereid zijn ze aan te kopen. Er is een klein probleempje. Op de begroting is amper 200.000 euro beschikbaar voor dergelijke verwervingen; veel meer dan 1 woning zal daarmee niet kunnen bekostigd worden. Maar men zou dat kunnen oplossen door bij de volgende begrotingswijziging 200.000 euro meer in te schrijven plus de aankoopkosten voor een derde, wat goedkopere woning. Als men jaar na jaar dat aankoopbeleid volhoudt, mag men daarvoor in totaal een dikke 2 miljoen euro reserveren, voor de Guido Gezellelaan alleen al - en er zijn nog al die andere geviseerde woonstraten!

Intussen blijkt het stadsbestuur het daarover niet eens te worden. Het was al twee keer de bedoeling dat het stadsbestuur daarover een beslissing zou nemen: op 8 april en 27 mei jl. Het punt is weer sine die verdaagd.

Transitwoningen

Blijft de vraag naar wat de stad met die woningen zal aanvangen. Ze leeg laten staan zou een bijzonder slecht signaal zijn van een stadsbestuur dat zelf retributies int op leegstand en verkrotting. De huizen zouden bovendien in de kortste keren de straat verzieken. Daarom ondernam het stadsbestuur een poging om de panden tegen kostprijs door te verkopen aan het OCMW, het sociaal verhuurkantoor De Poort of de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. Al die instellingen wimpelden het aanbod van de stad af, gezien de onzekere toekomst van de panden. Ze zijn wel bereid de woningen te huren en door te verhuren, eventueel als transitwoningen.

Bouwgrond

Ironisch genoeg is ook het OCMW van Kortrijk slachtoffer van de halsstarrigheid waarmee het stadsbestuur zich blijft vastklampen aan de realisatie van de N328. Tussen de Guido Gezellelaan en de Zuidstraat is het OCMW eigenaar van zowat 4,47 ha bouwgrond. Maar het OCMW kan niet tot verkavelen overgaan wegens de onzekerheid over de aan te leggen N328. Als die weg wordt aangelegd, verliest het OCMW 1,12 hectare.

Zou het dan toch niet beter zijn definitief af te zien van de aanleg van de N328 en de N50C? En zich te beperken tot het ontsluiten van de achterliggende verkavelbare zones?

17:37 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

niet vergeten Beste Marc,

Voor de volledigheid: Spirit, nu SLP, is al jaren uitdrukkelijk tegen de aanleg van de N328. Graag zie ik dat dan ook in uw stukken vermeld.

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart Hanson | 12-06-09

spirit Juist, sorry!

Gepost door: marc | 12-06-09

Renovaties in Guido Gezellelaan Momenteel wordt het huis waarvan de muur op de foto staat volledig gerenoveerd. Zijn deze mensen op de hoogte van de N328, vraag ik me dan af?

Huis gekocht in 2005 en nu ook aan het renoveren. Ik heb het geluk dat ik niet in het stuk woon waar de N328 zou moeten komen.

De onzekerheid is het ergste ook over het extra verkeersoverlast dat zou kunnen ontstaan in de Guido Gezellelaan.

Gepost door: Henk | 16-11-09

Men Zou beter eens werk maken om de Guido Gezellelaan meer leefbaar te maken door de oude macadam weg te vervangen door fluisterasfalt en maatregelen te treffen om het verkeer te ontmoedigen en te vertragen want het lijkt hier meer op een autosnelweg.De laatste jaren is de lawaaihinder hier ondraaglijk geworden en ik spreek in naam van alle bewoners.Er wonen hier veel nieuwe gezinnen met kleine kinderen en de lawaaihinder is het grootste probleem.Als hier een bus passert staan alle huizen te trillen,probeer dan maar eens te slapen.Geachte verantwoordelijken doe er iets aan aub.Groeten Dwight

Gepost door: Dwight Vandaele | 23-04-10

@ Dwight; heb jij ooit in Duitsland welbepaald Ludenscheid gewoond ???

Gepost door: ikke | 18-06-11

De commentaren zijn gesloten.