08-05-09

Stad Kortrijk zegt geen geld te hebben voor geluidsschermen aan Elzenlaan en Overzetweg

geluidschermen Elzenlaan

De bewoners van de Elzenlaan, de Plataanlaan en de Overzetweg, hebben te kampen met onredelijk luid verkeerslawaai, van de E17 en van de Kortrijkse Ring R8. Een convenant met het Vlaamse Gewest zou daar geluidsschermen kunnen brengen, met gedeelde kosten. Maar het stadsbestuur vindt zijn aandeel in de kosten te hoog. Daarom wordt de constructie van geluidschermen uitgesteld tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Stilletjes hoopt het stadsbestuur dat nieuwe metingen zullen aantonen dat het geluidsoverlast nog ernstiger is; dan zou het aandeel van de stad in de kosten aanzienlijk minder zijn. Eerder kregen Bissegem, Marke, Aalbeke en Rollegem op initiatief van toenmalig milieuschepen Philippe De Coene en met medewerking van toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie Gilbert Bossuyt, beiden sp.a, geluidswerende schermen.

Oorverdovend

Kortrijk is niet 'the big apple'; een scheefgelopen fusie maakte er veeleer een klokhuis van. En dat klokhuis is bovendien een beetje wormstekig: het grondgebied is dooraderd van autostrades en andere ringwegen - dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Een nadeel van verkeersknooppunt te zijn, is dat de omwonenden te lijden hebben van overlast van de nog altijd toenemende - en verzwarende! - trafiek. In Kortrijk is de aandacht van de publieke opinie nog niet al te zeer gevestigd op het fijn stof. Maar de aanzwellende geluidsoverlast kan niemand negeren. Ga maar eens op een willekeurig moment - vroeger was het alleen op werkdagen overdag, nu onophoudelijk - op een van de bruggen over de E17 staan: het lawaai is oorverdovend.

Klachten daarover bleven niet uit, van onder meer buurten zoals Hof ter Walle in (!) de verkeerswisselaar 'het Ei' (Kortrijk), de Zwinstraat en Gladiatorenstraat aan de E403 (A17) in Marke, de Rollegemsestraat, Oude Bellegemsestraat, Kleine Kannestraat, Munkendoornstraat en Mortagnelaan aan de E403 (A17) in Bellegem, de Beeklaan en Roggelaan aan de E17 in Kortrijk, de Elzenlaan en de Plataanlaan aan de E17 in Kortrijk, en de Overzetweg aan (eigenlijk bijna onder) de R8 (Kortrijkse Ring) in Marke.

Eerder werden al geluidsschermen geplaatst in 2005-2007, na een beslissing van de gemeenteraad in 2003, in de buurt Hendrik Dewildestraat aan de R8 in Bissegem, de wijk Rodenburg aan de E17 i,n Marke, de wijk Populierenhof in Aalbeke en Schepenhuisstraat in Rollegem aan de E403 (A17). Niet al die realisaties blijken even geslaagd. In de wijk Rodenburg bijvoorbeeld ervaren de bewoners nauwelijks verbetering na de plaatsing van geluidsmuren. Een grondige evaluatie met bevraging van de betrokken bevolking en nieuwe metingen zou aangewezen zijn, maar van dergelijk onderzoek is niets bekend (gemaakt). Misschien kan een van de nieuw gekozen Vlaamse parlementsleden na 7 juni daarover eens een parlementaire vraag stellen?

2003

Voor de bouw van dergelijke schermen kan de stad samenwerken met het Vlaamse Gewest, met deling van de kosten. Ook het stadsbestuur zou zich daarbij moeten baseren op de ervaring met de reeds geplaatste schermen. Toch laat het Kortrijkse stadsbestuur zich momenteel uitsluitend leiden door financiële overwegingen. En het is merkwaardig hoe het huidige stadsbestuur (CD&V-OpenVLD) anders aankijkt tegenover de opdracht zijn bevolking te vrijwaren van overlast, dan het stadsbestuur in 2003 (CVP-SP).

In de gemeenteraad van 13 oktober 2003 werd het plan besproken om op vier plaatsen geluidsschermen te construeren. Marie-Claire Vandenbulcke deed als woordvoerster van de VLD-fractie (toen in de oppositie) een interventie. Zij vroeg om ook de geluidsoverlast van de E17 ter hoogte van de Plataanlaan en de Elzenlaan - in de onmiddellijke omgeving van haar eigen woning - te onderzoeken. Toen al vroegen de bewoners maatregelen en de VLD-fractieleidster ondersteunde dat.

Thans maakt Marie-Claire Vandenbulcke zelf deel uit van het stadsbestuur. Maar toch moeten de bewoners van de Elzenlaan en de Plataanlaan niet meer hopen nog tijdens deze bestuursperiode gehoor te vinden voor hun klachten. Het zou te veel kosten, hoewel de stad zich in 2003 voor zoveel meer engageerde.

Mobiliteitsconvenant

De bouw van geluidsschermen valt onder het 'mobiliteitsconvenant' dat stad Kortrijk lopende heeft met het Vlaamse Gewest (module 5). Het Gewest heeft zich daarbij verbonden mee te betalen volgens een aantal criteria. Een belangrijke voorwaarde is dat het geluidsniveau hoger is dan 65 dB(A). Daar onder betaalt het Vlaams Gewest niets. Hoe meer het verkeerslawaai er boven ligt, hoe meer de Vlaamse overheid de stad toesteekt. Boven de 80 dB(A) betaalt Vlaanderen alles. Als bovendien meer dan de helft van de getroffen woningen er als stonden toen de autostrade werd aangelegd, gaat er nog eens 10% van het stadsaandeel in de kosten af.

Een onderzoek wees uit dat Hof ter Walle (59,9 decibel), Zwinstraat (50 decibel) en Gladiatorenstraat (63,7 decibel), Rollegemsestraat, Oude Bellegemsestraat, Munkendoornstraat en Mortagnelaan (alle rond de 60 decibel), en Beeklaan en Roggelaan onder de 65 decibel liggen. Als stad Kortrijk daar geluidsschermen wil, moet dat volledig uit de stadskas komen. Los daarvan moet men toch eens overwegen wat voor effect de openstelling van de E403 had op al die landelijke buurten in Bellegem. Voorheen was het daar als het ware een stiltegebied; als men daar op een gegeven ogenblik 60 decibel doorblaast, moet dat verschrikkelijk zijn voor de omwonenden die hoogstens het gekraai van een haan gewoon waren.

Voor de Elzenlaan-Plataanlaan in Kortrijk en de Overzetlaan in Marke is er wel iets mogelijk. Geluidsmetingen in de Elzenlaan geven waarden tot 69,3 decibel; in de Plataanlaan tot 67,1 decibel (2007). In de Overzetweg in Marke liep het lawaai bij de laatste telling, drie jaar geleden, op tot 65,9 decibel.

Overzetweg1

Vijfentwintig percent

Volgens het convenant zou de stad voor geluidswerende constructies nabij de Elzenlaan en Plataanlaan 55% moeten betalen van de plaatsingskosten, die geraamd worden op 1,385 miljoen euro; dat is dus 761.750 euro. Het stadsbestuur wijst die verdeling deze keer resoluut van de hand; het wil niet meer betalen dan 25% (een kleine 350.000 euro). Een scherm van 400 meter aan de Overzetweg zou zowet 800.000 euro kosten, waarvan 70,5% voor de stad (560.000 euro). Daar kan nog 10% van af gaan omdat meer dan de helft van de nabijgelegen woningen ouder is dan de R8. Ook voor die Markse straat weigert het stadsbestuur in te stemmen met de kostenverdeling; meer dan 25% (200.000 euro) wil het er niet voor geven.

Het is maar de vraag of de Vlaamse overheid voor Kortrijk een uitzondering wil maken op de algemene verdeelregels, waarmee Kortrijk trouwens heeft ingestemd bij het afsluiten van module 5 van het mobiliteitsconvenant. Er kan nog enig effect worden verwacht van nieuwe geluidsmetingen; het verkeer neemt immers nog zienderogen toe. Om eraan uit te geraken, beslist het stadsbestuur zijn definitieve beslissing over die geluidsschermen uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De nieuwe coalitie moet het maar oplossen.

Zonder verpinken

In 2003 was het christendemocratisch-socialistische stadsbestuur heel wat toeschietelijker. Er werd toen beslist in te stemmen met de verdeelsleutel van het mobiliteitsconvenant. Voor de schermen ter hoogte van de Hendrik Dewildestraat (Bissegem) moest de stad maar 16,67% van de kosten dragen. Maar voor het Populierenhof (Aalbeke) en de omgeving van de Schepenhuisstraat (Rollegem) was dat 50% en voor Rodenburg zelfs 66,67%. Precies dat laatste scherm geeft het slechtste resultaat.

Zonder verpinken verbond de stad zich in 2003 tot het betalen van 1,829 miljoen euro (totale kost 4,023 miljoen euro) voor 2,611 km schermen. De financiële pil voor de stad werd toen wel verzacht doordat de stad voor die projecten geld mocht gebruiken van de 'trekkingsrechten', een soort reserve voor openbare werken bij de hoger overheid. Die trekkingsrechten zijn nu gewoon opgenomen in het bedrag dat de stad jaarlijks toegeschoven krijgt uit het Gemeentefonds.

Ring Marke

21:02 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Goedkopere oplossing Een goedkopere deeloplossing (let wel "deel"-oplossing) is het hanteren van een plaatselijke snelheidsbeperking op de autosnelweg ter hoogte van "onbeschermde" woonzones. Dat wordt bvb. in Oostenrijk toegepast (90Km/u). Maar goed, veel consequentie zit er niet in al die stadsreglementen. Het gras maaien op zondag met maaier met ontploffingsmotor mag niet, rondrijden op zo'n 'grasmaaier' of leze quad mag wel. Hoe meer geluid hij maakt, hoe beter. M'as tu entendu?

Gepost door: Vrijdenker | 11-05-09

Nu alles anders en zogezegd beter is met de nieuwe coalitie, wat is er voorzien om dit probleem van de Elzenlaan en omgeving op te lossen. Om loze woorden te vermijden zou ik ook graag een antwoord krijgen op de vragen WANNEER en HOE er een oplossing komt.
Indien geen CONCREET antwoord, dan liever geen antwoord.

Gepost door: Guido Delrue | 02-08-13

De commentaren zijn gesloten.