27-04-09

Nieuwe swastika op Google Earth in de maak, in Kortrijk

AZ Groeninge bestemmingsplan

Wordt de nieuwe kliniek op Hoog Kortrijk een bedevaartsoord voor neo-nazi's? In elk geval krijgt het complex van het fusieziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk in zijn tweede bouwfase de vorm van een gestileerd hakenkruis. Onder meer voor de vervolmaking van die vorm moet er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden gemaakt; anders zou een van de uitslaande benen van het kruis wat korter zijn dan de andere. Uit het voorafgaande onderzoek blijkt overigens dat de Vlaamse administratie de bouw van een mastodontkliniek in de groene rand van de stad nog altijd geen goed idee vindt.

Google Earth

Met Google Earth kun je de aardbol bekijken vanuit het standpunt van satelieten. Je kunt inzoomen op werelddelen, landen, steden, wijken en straten tot je je eigen woning kunt zien. En zo wordt nu en dan wel eens wat raars ontdekt. Zoals enkele jaren geleden in Maasmechelen. Een dertigjarige fontein bleek vanuit de hoogte bekeken de vorm te hebben van een hakenkruis. Het ruimtebeeld ging de wereld rond. Van lieverlede heeft het gemeentebestuur de swastika-fontein dan maar afgebroken.

Wordt Kortrijk ook wereldberoemd met een Google Earth-hakenkruis? In elk geval blijkt het in opbouw zijnde complex van het fusieziekenhuis AZ Groeninge de vorm te krijgen van een gestileerde swastika (zie foto van het bestemmingsplan). Momenteel nadert de eerste fase haar voltooiing; dat is het wat donkerder gedeelte. In een tweede fase wil men er de gedeelten in blekere kleur aan toevoegen (plaats voor in totaal meer dan 1000 bedden). Het geheel wordt dan een ensemble van vier hakende vleugels die in uurwerkwijzerzin zijn aangebouwd aan een centraal vierkant.

Vanuit de ruimte bekeken wordt dat zelfs van op zeer grote hoogte een duidelijke gestileerde swastika. Maar ook vanop de begane grond zal het complex zonder moeite overschouwd kunnen worden, vanop het hoger gelegen Bruyningspad en vanop de berm naast de E17. En zeggen dat de 'belevingswaarde' en de landschappelijke elementen belangrijke factoren zijn voor de beoordeling van het project.

RUP nr. 5

Onder meer om de rechtopstaande haak (blok E) aan de noordwestzijde de gewenste lengte te kunnen geven, moet er een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden gemaakt: RUP nr. 5 AZ Groeninge. Het uiteinde van die vleugel reikt immers tot in een eerder vastgelegde groenzone (een stuk van het bijzonder plan van aanleg nr. 85 Groen Lint Zuid, ministerieel besluit van 17 maart 2005).

De hoofdreden voor het RUP is evenwel het plan om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen de Kennedylaan en de E17 via de verkeerswisselaar 'Het Ei'. Die weg wordt parallel aan het Bruyningspad gebouwd voor een betere ontsluiting van de kliniek en heel Hoog Kortrijk. Er komt ook een fietsverbinding aan de noordzijde van de ziekenhuissite. Voorts krijgt de nabijgelegen hoeve De Witten Jan een herbestemming als opleidingscentrum voor de kliniek. En er komt een parkeergebouw (2000 plaatsen) met eventueel ondergrondse stalruimte en een helihaven.

RUP nr. 5 is thans volop in voorontwerp. De gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) mag haar zeg doen. In juni moeten de betrokken instanties tot een consensus komen en dan kan het van de zomer nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gebiedsgerichte kritiek

In het dossier steekt een zeer afwijzend advies van de dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (BGP), een afdeling van het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie. De Dienst stelt simpelweg alle uitgangspunten voor de bouw van een fusieziekenhuis op Hoog Kortrijk weer in vraag. Toentertijd (1999-2002) is daar flink over gebakeleid bij de Vlaamse overheid, tot zeer zwaar lobbywerk de Vlaamse ministers een voor een liet plooien, tot en met toenmalig minister van Welzijn en Volksgezondheid Mieke Vogels (Groen!), die als eerste geld vrijmaakte voor het gigantische project. Ook in de Kortrijkse gemeenteraad is het enthousiasme niet bij alle fracties even groot geweest.

De keuze om daar op landschappelijk waardevolle landbouwgronden, als een enclave in het Groen Lint Zuid (Stadsgroen Marionetten en het Kennedybos), een reusachtig gebouwencomplex op te trekken, wordt door de dienst BGP weer in vraag gesteld. Nochtans is daartoe al beslist bij de gewestplanwijziging van 6 juli 2001.

BGP is van oordeel dat "het groeperen van campussen buiten de stad (op een waardevolle greenfield) vanuit de optiek van duurzaam ruimtegebruik niet persé een positief gegeven is". De dienst betoogt dat men de verhuis van voorzieningen zoals ziekenhuizen naar buiten de bebouwde kom moet voorkomen om milieu- en klimaatredenen. "De vooropgestelde locatie werkt de spreiding van het autoverkeer in de hand". Het Kortrijkse stadsbestuur wijst die argumenten af met de stelling dat het daar Hoog Kortrijk is en dat het gebied tot de kern van het regionaalstedelijk gebied behoort.

Fijn stof

Een andere kritiek op de plannen komt van het provinciebestuur. De provincie maakt zich zorgen over de toename van het autoverkeer als gevolg van de ingebruikname van het afgelegen ziekenhuis. Het bestuur vraagt in het RUP concrete maatregelen uit te werken om de autoverplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Het stadsbestuur antwoordt onder meer dat de nieuwe verkeersafwikkeling aan het kruispunt Kennedylaan-Beneluxlaan filevorming en dus ook meer uitstoot van fijn stof voorkomt. Ook komt er een hoogwaardige openbarevervoerverbinding tussen Hoog Kortrijk en het stadscentrum; daarvoor loopt nu een studie.

De dienst BGP ziet dan weer een knelpunt in de kleine afstand tussen het ziekenhuis en de autostrade E17, kwestie van luchtvervuiling en lawaai- en trillingshinder. Ook daar heeft het stadsbestuur iets op gevonden. Een berm van 7 m hoog langs de E17 zal al veel tegenhouden. Bovendien wordt de berm beplant met hoogstammig groen, en men hoopt dat ook het groen van het 'Groen Lint Zuid' veel hinder zal opslorpen. Nochtans is bewezen dat bomen en struiken op zichzelf nauwelijk geluid tegenhouden.

Ring R8

Een zwak punt met betrekking tot het verkeer is nog dat de stad voor een optimale ontsluiting van Hoog Kortrijk de realisatie van het ontbrekende stuk Kortrijkse ringweg R8 in het zuiden van de stad noodzakelijk acht. Het Vlaamse Gewest heeft daar helemaal geen zin in omdat het een aartsmoeilijk en peperduur project betreft. Ook de dienst BGP stelt zich de vraag of het doortrekken van de R8 wel de milieuvriendelijkste optie is. Nu wordt voor dat ontbrekende stuk R8 een rijvak van de parallelle E17 gebruikt.

De Vlaamse administratie zal er niet in slagen de afwerking van het project AZ Groeninge tegen te houden. Daarvoor is de realisatie van de reusachtige medische campus al te ver gevorderd. Het enige wat nog kan, is het beperken van de nadelige gevolgen van de op het einde van de vorige eeuw ingeslagen weg.

Maar wat denken de vaderlandslievende verenigingen van de opvallende vorm van het gebouwencomplex?

AZ Groeninge eerste fase

20:38 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.