19-04-09

Marke wil geen KMO-zone op de Pauvre Leute

Pauvre Leute1

De bevolking van de Kortrijkse deelgemeente Marke moet niets weten van het volbouwen van de open gronden tussen de wijk Pauvre Leute en de Torkonjestraat. Het stadsbestuur en de intercommunale Leiedal willen daar een bedrijvenzone, opgeleukt met enkele woningbouwkavels en een streepje buffergroen. En eindelijk wordt de onveilige verkeerssituatie aan De Prinse aangepakt. Het ooit zo landelijke Marke beschouwt die kleine vier hectare evenwel als een laatste restant van zijn open ruimte en wil die groene helling zoveel mogelijk ongerept laten. Dat bleek op een druk bijgewoonde 'open dorpsraad' op 17 april jl. in het Ontmoetingscentrum van Marke (OC). Een werkgroep, gesteund door de Culturele Werkgroep van Marke, pakte uit met een doordacht alternatief plan.

Inpalmen

"De werkgroep heeft het project Torkonjestraat positief benaderd" zei  voorzitter Joël Vandenbogaerde van de Culturele Werkgroep op de open dorpsraad. Hij herinnerde aan de eerste informatievergadering (18 februari 2009) waarop de bevolking van Marke kennis maakte met de plannen van het stadsbestuur en de intercommunale Leiedal (zie mijn eerder stuk). Toen al bleek direct dat de Markenaren het project argwanend bekeken. Een werkgroep werd opgericht om de plannen nader te bestuderen. Het stadsbestuur beloofde overleg.

Vandenbogaerde gaf vervolgens een overzicht van de plannen voor de ontwikkeling van Marke in de nabije toekomst. Op en over de grenzen van de deelgemeente is het stadsrandbos op de Preshoek en het stadsgroen Marionetten aan het groeien. Maar in Marke zelf krijgt bijna elk resterend stukje open ruimte een andere bestemming. De KMO-zone Ter Doenaert wordt uitgebreid. Van de bucolische Markebekevallei zal wellicht nog slechts een groene corridor overschieten na de aangekondigde verkaveling achter de Marktstraat, tussen de Kloosterstraat en de Markebeke. Er komen sociale huurwoningen met serviceflats. Gelukkig is de Leievallei deels groen ingekleurd - na succesvol verzet van enkele natuurliefhebbers tegen plannen om er bedrijfsterreinen van te maken enkele jaren geleden.

Maar aan de Corneliusweg komt een verkaveling van zowat een hectare, met behoud van de hoeve Holvoet met wat grond. De verblijfshoeve van de kinderboederij, eigendom van de stad, staat te koop; na sloping komt daar een woonproject. De kinderboerderij zal elders in Marke verblijfsaccomodatie inrichten. Aan de Balieweg komt een sociaal woningbouwproject. Enzovoort. En nu wil men ook nog eens in de omgeving van het geplande Preshoekbos de open ruimte aan de Torkonjestraat inpalmen.

De plannen

Gebiedswerker Hannelore Vanhoenacker resumeerde nog even de plannen die in februari op de Markenaren waren losgelaten. Er komt eindelijk een oplossing voor het aartsgevaarlijke kruispunt aan De Prinse. Een ei-rotonde ('ovonde') moet er het verkeer dat van alle kanten de Torkonjestraat opwil, op een deftige manier opvangen. De gewestweg zelf krijgt een beplante middenberm en aan weerszijden vrijliggende fietspaden.

In de meersen op de helling tussen de Kardinaalstraat en het OC van Marke komt een flatgebouwtje en een kleine verkaveling, kwestie van de achterkanten van de bestaande bebouwing 'af te werken'. De Kardinaalstraat zelf wordt gedeeltelijk verlegd en tussen de bestaande woningen worden kavels vrijgemaakt voor extra woningbouw.

De belangrijkste ingreep is de aanleg van een KMO-zone aan de Torkonjestraat - aan de overkant ligt de KMO-zone beheerst door bouwmaterieelverkoper Duma (zie mijn eerder stuk). Er komt plaats voor elf bedrijfsgebouwen van maximaal tien meter hoog en een groter bedrijvencentrum op de top van de heuvel (tegenaan de E17 onzichtbaar voor wie op de autostrade rijdt). Het terrein wordt ontsloten met een 'ventweg' die uitkomt op de ovonde. Het gevaarlijke kruispunt van de Keizersstraat met de Torkonjestraat wordt afgeloten.

Tussen de woningen van de wijk Pauvre Leute en het bedrijventerrein komt een groenscherm, dat wordt doorgetrokken als een 'groene corridor' met fiets- en wandelpad tot aan het OC. De gebiedswerkster benadrukte dat die plannen de uitvoering zijn van wat eerder werd vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kortrijk (GRUP).

Horizon

Buurtbewoner en actief lid van de werkgroep Guy Vervaeke, die herhaaldelijk onderbroken werd door instemmend applaus, begon zijn uiteenzetting van het alternatieve plan van de werkgroep met de vraag of "alles wat leeg is ook opgevuld moet worden". In Marke betreurt men dat "het dorp geen horizon meer heeft", ingeloten zoals het is door grote verkeersinfrastructuur zoals spoorweg, E17 en ringweg. Toch heeft de werkgroep de plannen van het stadsbestuur en Leiedal met een positieve ingesteldheid benaderd.

De werkgroep vindt de bedachte oplossing voor het gevaarlijke kruispunt van De Prinse, de ovonde, goed, en heeft ook geen probleem met de ventweg en het afsluiten van de Keizerstraat. Wel heeft de werkgroep een fundamenteel bezwaar tegen het gedeeltelijk verkavelen van de meersen tussen de Kardinaalstraat en het OC. De Markenaren verzetten zich het felst tegen het aangekondigde flatgebouw, maar ook het rijtje van 13 nieuwe woningen achten zij onaanvaardbaar. De omgeving van het OC moet zijn 'weidse' karakter behouden. Misschien moeten de weiden wel wat meer ingericht worden om er allerlei activiteiten onder de blote hemel mogelijk te maken. Nieuwe woningen zijn wel welkom in de Kardinaalstraat en de Keizerstraat.

Even fel is de werkgroep gekant tegen de KMO-zone aan de Torkonjestraat. Is daar wel nood aan, aangezien elders, bijvoorbeeld aan de Ring in Kuurne, bedrijfspanden leegstaan? Is de komst van bedrijven in de onmiddellijke omgeving van het Preshoekbos niet vragen naar problemen? Past die industriële ontwikkeling wel in een dicht bevolkt woongebied?

De werkgroep stelt voor om in plaats van een KMO-zone een deel van de bijna vier hectare aan de Torkonjestraat te bestemmen voor al dan niet sociale woningbouw. Het deel aan de Keizerstraat, dat aansluit op het toekomstige Preshoekbos, zouden zij open en groen willen laten. Dat groene stuk zou de ontbrekende schakel kunnen vormen tussen de meersen rond het OC en dat stadsrandbos, en zou ook de afstand verkleinen tussen het stadsrandbos en het aan de overkant van de E17 gelegen stadsgroen Marionetten (ook genoemd 'groen lint zuid').

Een heel interessante suggestie van Guy Vervaeke is om zeker de bestaande 'houtsingel' te behouden, een berm die de Torkonjestraatzone doorkruist en de berm is van wat ooit een decauvillespoorlijntje is geweest, waarmee klei uit de groeve werd weggevoerd. Die houtwal vraagt als het ware om te worden ingericht als wandelroute.

Pauvre Leute4

Gerust laten

Het alternatieve plan van de werkgroep kon de instemming wegdragen van de meeste deelnemers aan de open dorpsraad. Toch kreeg een Markse vrouw een stevig applaus als zij vroeg om de open ruimte aan de Torkonjestraat helemaal onaangeroerd te laten en er ook geen woningen te bouwen. Een andere Markenaar noemde het gebied: "ideaal om te worden gerust gelaten". Ook hij werd toegejuicht. Een dame zag een beperkte verkaveling voor woningen als meest vergaande compromis; maar ook zij had er liever niets.

De vergadering bracht nieuwe argumenten aan tegen de KMO-zone. Het gebied is hoe dan ook te klein om er een serieus bedrijventerrein zonder kwalijke invloed op nabijgelegen woon- en groenbestemmingen uit te bouwen. Het is waar dat het gebied door het GRUP wordt bestemd tot bedrijvenzone; maar bij de opmaak van het GRUP in 2006 is er nauwelijks echte inspraak geweest. Gebiedswerker Hannelore Vanhoenacker wees er evenwel op dat er toen ook een openbaar onderzoek is geweest; niet minder dan 33 opmerkingen werden gemaakt over de opties voor dit gebied.

Een bewoonster van de wijk Rodenburg aan de overkant van de Torkonjestraat bekloeg zich over lawaaioverlast van het beperkte bedrijventerrein (Duma en zes andere) aan haar kant van de gewestweg. Een groenscherm is geen garantie tegen overlast en de voorgestelde KMO-zone is beduidend groter dan aan de overkant.

Een opvallende aanwezige op de open dorpsraad was Filip De Rynck, die zich als hogeschoolprofessor heeft toegespitst op burgerparticipatie (onlangs verschenen: F. De Rynck & K. Dezeure, Burgerparticipatie in Vlaamse Steden. Naar een innoverend participatiebeleid, Uitgeverij Vanden Broele, Brugge 2009). Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond gaf hij de Markenaren de raad hun alternatieve voorstellen vooral goed te onderbouwen. De werkgroep had immers uit het bestuursakkoord van de CD&V-OpenVLD-coalitie in Kortrijk (2006) een passage gehaald waarin aandacht werd beloofd voor leefomgeving, groen en natuur. "Dat is geen ernstig argument," zei de professor: "want in dat bestuursakkoord wordt met evenveel stelligheid beloofd meer ruimte te scheppen voor ondernemingen op het grondgebied van groot-Kortrijk".

Overigens moet de werkgroep mijns inziens ook nog een verdediging zien te vinden tegen het verwijt dat het verzet van Marke een 'nimby'-fenomeen is (not in my backyard - niet aan mijn achterdeur). Het is niet alleen voor de Markse dorpsgemeenschap van belang dat de velden en weiden aan de Torkonjestraat groen blijven; ook voor de leefbaarheid van heel Kortrijk en de streek mag niet alles volgebouwd worden. In die zin is de functie van het gebied als onmisbare schakel tussen het Preshoekbos en het stadsgroen Marionetten een ernstig argument. Beide groen- en natuurgebieden verliezen aan waarde als ze te ver uit elkaar liggen.

Mandaat voor overleg

De werkgroep vroeg op het einde van de open dorpsraad 'een mandaat' om in overleg te gaan met stadsbestuur en Leiedal. De vergadering ging daarmee akkoord. OpenVLD-schepen Wout Maddens, bevoegd voor ruimtelijke ordening en aanwezig, liet verstaan daartoe bereid te zijn. De werkgroep kan naar dat overleg trekken met haar alternatief plan, aangevuld met de opmerkingen van de open dorpsraad.

Vermeldenswaard is nog een voorval waarmee de open dorpsraad werd afgesloten. Als een Somalische kaper nam een andere schepen, Markenaar Jean de Bethune, bevoegd voor gebiedswerking, het spreekgestoelte in. Nochtans was door de organisatoren, waaronder twee personeelsleden van de schepen, de aanwezige politici op het hart gedrukt de burgers aan het woord te laten en zich zelf niet te mengen in het debat. En politici waren er bij de vleet waaronder de helft van de progressieve fractie uit de gemeenteraad (sp.a: Philippe De Coene, Petra Demeyere en ikzelf, en Bart Caron die nu opkomt voor Groen!), Leiedalvoorzitter Filip Santy (CD&V), OpenVLDschepen Wout Maddens, e.a. Voor hen was het een leerzame luisteravond; zij weten nu hoe Marke zijn toekomst ziet.

Pauvre Leute3

 

 

 

18:09 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

gazetten Ben altijd goedgezind als je in de gazetten komt.

Gepost door: Frans Lavaert | 23-04-09

De commentaren zijn gesloten.