05-04-09

Ontwikkeling Sint-Amandscollege en omgeving op losse schroeven

SACRUP1

Blijkbaar kan het Sint-Amandscollege zich met nagenoeg geen enkele planoptie akkoord verklaren. Daarom wordt de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 2 Sint-Amand opgeschort. Dat staat te lezen in een nota voor het stadsbestuur die 'un vent favorable' op onze redactietafel deed belanden. Een voorbeeld van hoe goede intenties, uitgewerkt door de administratie, in de vernieling worden gereden door een overhaaste en klungelige aanpak door de politieke beleidsmakers.

In een vorig stuk berichtte ik over het RUP nr. 2 Sint-Amand, dat bijna klaar was: het moest een woontoren mogelijk maken op de gronden van het college, dat met de opbrengst moderniseringen wou financieren. Er is een serieuze kink in de kabel gekomen. De raad van bestuur van de school kant zich tegen bijna alle opties van het RUP, behalve tegen de afbraak van de bestaande Collegetoren (met grotendeels leegstaande kamertjes voor internen) en de bouw van een flatgebouw. Precies om een woonbestemming te kunnen ontwikkelen in een gebied dat volgens het geldende gewestplan een zone voor gemeenschapsvoorzieningen is, moet een RUP worden uitgewerkt.

Het stadsbestuur maakte van de gelegenheid gebruik om in de RUP een reeks opties op te nemen, zoals de aanleg van een openbaar fietspad dwars door het uitgestrekte collegedomein en de bevriezing van het grootste deel van de onbebouwde gronden op dat domein. Daartegen komt nu openlijk verzet van het collegebestuur.

Blauwe zone

Vooreerst wil het Sint-Amandscollege nagenoeg de vrijheid om nieuwe schoolgebouwen op te trekken op zijn domein. Het bestemmingsplan van het RUP beperkt die vrijheid drastisch. De terreinen van het college worden opgedeeld in een blauwe en groene zone. In de blauwe zone mag bijgebouwd worden, maar die zone is beperkt tot de huidige schoolgebouwen - waar nog wel bouwmogelijkheden aanwezig zijn. De groene zone moet groen en recreatief blijven - thans zijn het vooral sportvelden.

Het Sint-Amandscollege is met die opdeling niet gediend. Ze willen dat heel het domein blauw wordt ingekleurd. In de komende jaren komt er immers een fusie met de Pleinscholen (vroeger 't Fort, Bijstand, Sint-Jozef en de Paulinen) en een concentratie van al die campussen bij Sint-Amand. Om die campus te kunnen bouwen wil het college ook haar onbebouwde gronden kunnen aanspreken.

Het stadsbestuur - daarin volmondig gesteund door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) - wil liever dat de samengevoegde scholengemeenschap in dat geval de gebouwen en gronden van de ernaast gelegen Sint-Maartenskliniek gebruikt. De kliniek verdwijnt immers in de komende jaren. Aangezien dat de kliniekzone op het gewestplan al een zone voor gemeenschapsvoorzieningen is, zijn er geen planningsvereisten om daar een school in te vestigen. Voorts is er de eis van het agentschap Onroerend Erfgoed, dat wil dat het college zijn leegstaande historische en beschermde gebouwen opnieuw in gebruik neemt.

Fietspad

Even fel is het Sint-Amandscollege gekant tegen de aanleg van een openbaar fietspad op zijn gronden. Directie en schoolbestuur zijn niet overtuigd van de noodzaak van een extra fietsverbinding tussen de Diksmuidekaai en de Burgemeester Vercruysselaan (Brugsepoort). Die fietsroute maakt het bijvoorbeeld heel moeilijk om hun gebouwen en terreinen nog deftig af te sluiten na de schooluren.

Het stadsbestuur denkt er juist het tegendeel over. Het noemt dat fietspad 'een cruciale schakel in het fietsroutenetwerk'. Dat netwerk is trouwens vastgelegd in het algemene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk. Meer nog: dat fietspad is hèt doorslaggevende argument geweest voor de bouw van de Collegebrug (zie mijn eerder stuk). De gecoro gaat nog verder: voor de adviescommissie is een fietsverbinding met openbaar karakter zelfs een noodzakelijke voorwaarde om het RUP af te werken. Zonder fietspad, geen woontoren, aldus de gecoro.

Proosdijstraat

Het Sint-Amandscollege verzet zich ook tegen het voornemen van de stad om de negentiende-eeuwse arbeiderswoningen in de aangrenzende Proosdijstraat een tuin te geven op grond die nu deel uitmaakt van de collegedomein. Het zijn meestal smalle huizen op percelen die helemaal zijn volgebouwd. De achterste delen van die huisjes zijn zelfs 'zonevreemd': voor het gewestplan liggen zij in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Het RUP wil dat rechttrekken. Dat zou die leef- en woonomgeving aanzienlijk opwaarderen. Nu het Sint-Amandscollege weigert daaraan mee te werken, rest de stad slechts het dure wapen van de onteigening.

Proosdijstraat1

Verkaveling

Een ander hemelsbreed verschil in mening betreft de grond - het kleinere voetbalveld - in de hoek achter de bebouwing van het Albertpark en de Diksmuidekaai. Het stadsbestuur wil daar enkel een oplossing zoeken voor het gewezen zwembad van De Geest (waar de helft van Kortrijk heeft leren zwemmen). De stad opteert voor een woonbestemming met ontsluiting over restgronden van NV Waterwegen en Zeekanaal (Vlaams Gewest), die daar de Leie heeft verbreed. De gecoro is hier wat terughoudender. De adviesraad wil dat ook onderzocht wordt of het gewezen zwembad niet kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden gericht op de aansluitende groene zone.

Het Sint-Amandscollege moet daar allemaal niet van weten. Het wil noch min noch meer een verkaveling realiseren op zijn verste voetbalveld. Daartoe wil het op eigen domein een weg aanleggen op 25 meter van de perceelsgrens, die de site De Geest ontsluit maar waarrond eveneens bouwkavels kunnen gemaakt worden. Die weg zou zelfs doorgetrokken worden tot aan het domein van de Sint-Maartenskliniek. De stad verzet zich vierkant tegen die optie.

RUP opgeschort

Concluderend zegt de nota, die schepen Wout Maddens, OpenVLD, woensdag (8 april 2009) ter sprake brengt in het college van burgemeester en schepenen, dat de standpunten van het Sint-Amandscollege ingaan tegen bijna alle planopties: "Dit laat weinig tot geen onderhandelingsruimte. Blijkbaar kan het Sint-Amandscollege zich met nagenoeg geen enkele planoptie akkoord verklaren". Er wordt vastgesteld dat een consensus niet meer bereikbaar lijkt. Er komt nog een laatste poging tot overleg met het schoolbestuur. Intussen wordt de RUP-procedure tijdelijk opgeschort.

RUPSAC1

Debacle

Die opschorting is een verregaande beslissing. De consequentie is dat de geplande bouw van een modern flatgebouw van 54 appartementen, met de mogelijkheid om eventueel ook in de sokkel van de bestaande Collegetoren flats in te richten, voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Nochtans had het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) daartoe alles voorbereid. Op advies van Vlaams Bouwmeester Marcel Smets was de combinatie Van Roey, Van Roey Projects, Koramic Real Estate, Samyn & Partners, A&J Demeyere en Paul Deroose geselecteerd om dat omvangrijke project te realiseren. Voor zijn goede diensten heeft het SOK recht op een vergoeding; is die nu ook onzeker?

Wat een win-win-operatie moest worden, lijkt af te stevenen op een verlies-verlies-debacle. Is men hier van beleidswege niet al te voortvarend te werk gegaan? Had men zich niet eerst moeten verzekeren van het akkoord van de 'voornaamste eigenaar en actor' eer men onomkeerbare investeringen en verregaande engagementen aanging? Wordt de Collegebrug uiteindelijk toegevoegd aan de lijst van nutteloze bouwwerken? Moet de stad of het SOK 'torenhoge' schadeclaims tegemoet zien van de groep die is aangesteld om de woontoren te bouwen? Staat de scholenfusie op de helling? Allemaal vragen die rijzen en die wijzen op geklungel in dit dossier.

proosdijstraat31

10:38 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

dagjespolitiek Zoals ik al eerder schreef wordt het beleid van deze stad gekenmerkt door kortzichtigheid. Op geen enkel moment is er sprake van een integrale visie op de stad. Als er in Kortrijk al iets gebeurt is het gefragmenteerd. Dagjespolitiek, dus. Dat er dan al eens geblunderd wordt mag niemand verwonderen.

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 09-04-09

De commentaren zijn gesloten.