28-02-09

Ook voor de stad wordt nog een nieuw gerechtsgebouw in Kortrijk een hele opgave, àls het er ooit komt

jail9

Minister van Justitie Stefaan De Clerck kondigde totaal onverwacht de bouw aan van een tweede nieuw gerechtsgebouw in Kortrijk. Het moet het oude 'paleis' in de Burgemeester Nolfstraat vervangen, waarvoor de renovatiekosten te hoog oplopen. Het is niet duidelijk in welk stadium die beslissing zit. Uit de letterlijke verklaring van de minister blijkt dat die keuze nog maar pas is gemaakt op een informele vergadering op zijn kabinet. "Het dossier gaat alvast in onderzoek", aldus De Clerck. Gaat de hele federale regering akkoord met die fikse investering? De beslissing dateert van donderdag; blijkbaar heeft De Clerck er toch een nachtje moeten over slapen om te besluiten tot de bekendmaking van die spectaculaire koerswending.

Het nieuwe gerechtsgebouw zal aansluiten bij het in 2002 in gebruik genomen gerechtsgebouw II (let wel: dat is het eerste nieuwe). Het voorgenomen bouwterrein ligt aan de centrumkant van de westelijke binnenring in het ontwikkelingsgebied Kortrijk-Weide. Zie mijn recent artikel daarover. Aan de bouw kan niet eerder worden begonnen dan na goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat voor daar in de maak is (RUP nr. 1 Kortrijk-Weide). Wellicht zal die nieuwe belangrijke optie extra werk vergen van de RUP-ontwerpers en van de experten die daarvoor eerst een milieu-effectenrapport (MER) moeten opstellen. In de startnota van RUP nr. 1 wordt het terrein waar het nieuwe gerechtsgebouw moet komen omschreven als "voorbehouden als dienstenzone".

Stad Kortrijk is niet direct betrokken partij. Maar ik weet niet of Stefaan De Clerck even enthousiast voor de nieuwbouw had gekozen als hij burgemeester van Kortrijk was gebleven in plaats van minister te worden. Na 2014 komt het oude en verouderde justitiepaleis in de Burgemeester Nolfstraat leeg te staan. De Regie der Gebouwen zou het te koop willen stellen. Het stadsbestuur kan het zich niet permitteren dat omvangrijke gebouw lang te laten verkommeren zonder een herbestemming te zoeken. Het wordt een probleemsite te meer na de verschillende klinieken (en scholen!) die in de komende jaren een voor een hun functie zullen verliezen.

Intentie of beslissing?

Wat heel raar is, is het moment waarop minister Stefaan De Clerck zijn nieuws bekendmaakte: vrijdagavond. Een bewindsman die volop wil profiteren van de media-aandacht, lanceert zijn stoten niet op een moment waarop de redacties al in weekendsfeer vertoeven. Ofwel heeft hij een slechte persraadgever ofwel zit er iets anders achter. Eigenaardig is ook dat noch op de site van de Regie der Gebouwen noch op die van Justitie enig persbericht te vinden is over dat toch spectaculaire nieuws. Dat doet de vraag rijzen of de aankondiging van De Clerck niet voorbarig is. Is de beslissing definitief of zit het dossier nog in embryostadium?

Of erger nog: is de aankondiging van het tweede nieuwe gerechtsgebouw niets meer dan een elegante manier om de renovatie van het oude justitiepaleis voorgoed af te blazen? Wat er ook van zij, die renovatie was al lang nodig en hoewel ze was beslist (in 1995!), bleef de federale regering maar slabakken met de uitvoering.

Kasten

Het oude justitiepaleis, heropgebouwd onder leiding van architect Joris Verbeke in 1952-1958 na een zware brand in 1946, is nooit echt functioneel geweest. Het indrukwekkende decor was voor de opdrachtgever - de Provincie! - belangrijker dan de gebruiksvriendelijkheid. De kantoorruimten zijn te benepen; de trappen staan averechts en maken er een doolhof van voor eenmalige bezoekers; en er zijn zelfs geen aparte toiletten voor wie er werkt.

Een anecdote van begin 2000: een man verdacht in een drugszaak, geraakte niet tot bij de rechter waar hij werd verwacht. Een andere rechter had hem immers zien plassen tegen de gevel van het paleis, had de procureur ingelicht en die had de man laten oppakken. Had de man misschien geen toilet gevonden in het gebouw? Hilarisch was ook de veiligheid. Om het afgesloten beschermde deel van het gebouw binnen te geraken, volstond het lange tijd de code in te tikken van ... 1302.

Over de voorzieningen waar in hechtenis verkerende verdachten werden opgehouden tot het hun beurt was om voor de rechter te verschijnen, werden zelfs interpellaties gehouden in het parlement. Als minister van Justitie moest Stefaan De Clerck zich op 6 juni 1996 in de Senaat verantwoorden na een interpellatie van VLD-er Fons Vergote, die de cellen in het Kortrijkse gerechtsgebouw "mensonwaardige kasten" had genoemd waarin mensen soms tot twintig uur werden opgesloten. De Clerck antwoordde dat hij de toestand kende en "dat het niet aanvaardbaar is deze cellen nog veel langer te gebruiken": "Bij de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw in Kortrijk zal dit probleem dan ook definitief worden opgelost". Het is er niet van gekomen.

jail6

Troosteloos

In 1996 moesten de werken starten voor een grote renovatie in het oude gerechtsgebouw. Het plan voorzag zelfs in een overdekking van de binnenkoer. Uiteindelijk werd de eerste hamerslag pas geklopt in 1998 en zoals gevreesd stootte men op asbest. Het gevaarlijk goedje werd pas in 2002 helemaal verwijderd (door NV Watco Techni Asbest, 200 werkdagen, een dikke half miljoen euro). Bij die sanering werden plafonds en muurbekleding in de gangen en de zittingszalen tot op de baksteen afgekapt. En daarna ...  is alles gestopt.

In de zomer van 2004 al maakten de magistraten daarover hun beklag: "Wij werken op een open bouwwerf" (Het Laatste Nieuws, 7 juli 2004). Ze waren het zo beu dat zij vroegen af te zien van de geplande volledige renovatie en uitbreiding van het gebouw; ze zouden al blij zijn geweest met een herstel in de oorspronkelijke toestand.

Die troosteloze toestand leidde zelfs tot syndikaal protest. In juni 2005 leidden de vakbonden de pers door het al jaren overhoop staande gebouw. "Niet alleen voor de rechtzoekenden maar ook voor het personeel is de combinatie van afgekapte muren en plafonds, stof, losliggende tegels, afhangende lichtarmaturen niet motiverend" verklaarde ACOD-militante Gisèle Pyncket aan Het Nieuwsblad (29 juni 05). Al dat rondslingerend bouwmatertiaal was ook niet bevorderlijk voor de veiligheid. Zo poogde ooit een aangehoudene zich te bevrijden door een los paneel om te stampen.

Geldgebrek

De aangekondigde renovatie van het Kortrijkse justitiepaleis is sinds 2004 elk jaar wel eens in de media gekomen, maar veel verder dan aankondigingen en opnieuw uitstel is het project niet geraakt. In 2004 liet de Regie der Gebouwen weten in een enkele keer voldoende te willen investeren zodat er het gebouw voor 25 jaar weer kon meegaan. De kostprijs werd geraamd op 12 miljoen euro, het aanbestedingsdossier was klaar en het was alleen nog wachten op geld van Financiën. Dat geld is er niet gekomen.

In juni 2005 maakte bevoegd staatssecretaris Hervé Jamar bekend de renovatie in vijf fasen te willen uitvoeren gespreid over vier jaar vanaf begin 2006. Het is er niet van gekomen omdat nu Justitie het plan tegenwerkte. In februari 2006 kondigde minister van Financiën Didier Reynders aan 1,26 miljoen euro vrij te maken voor een beperkte renovatie van het justitiepaleis. Hij zag wegens geldgebrek af van de grondige vernieuwing en uitbreiding.

Een jaar later bleek op de investeringprogramma's van Financiën en Justitie geen euro te zijn ingeschreven voor de renovatie. Uit een interpellatie van kamerlid Roel Desseyn bleek dat Reynders hoogstens wat instandhoudingswerken zag zitten. Overigens raamde de minister nu de volledige renovatie en uitbreiding op 13,5 miljoen euro.

Brokken

In juni 2008 liet vice-premier Reynders dan weer weten de instandhoudingswerken te zullen beperken tot een investering van amper 28.000 euro. Er werd afgezien van het herstel van de plafonds en de wanden in de gangen en de zittingszalen. In september 2008 verklaarde woordvoerster Lieselot Bleyemberg van Justitie: "Zelfs over de kleine opknapwerken zal stevig gediscussieerd worden, want het blijft onzeker of de Regie der Gebouwen een budget kan vrijmaken".

Eind november vorig jaar juichte rechtbankvoorzitter Pierre Dujardin dat er dan blijkbaar toch geld was gevonden voor de noodzakelijke opknapwerken in gerechtrsgebouw I. Aannemer Collewaert Algemene Ondernemingen, Berlare zou eind januari 2009 beginnen met de klus. Dat was ook dringend nodig gezien de vallende brokken uit de plafonds, de kaduke ramen enzovoort. De opdracht bleef beperkt tot het herstel van de achterwanden van de zittingszalen en de plafonds in de eindeloze gangen.

rechtbank

Intussen is men na nieuwjaar 2009 opnieuw rond de tafel gaan zitten over de toekomst van het oude justitiepaleis. Het Laatste Nieuws meldde op 20 februari jl. nog dat het oorspronkelijke renovatie- en uitbreidingsplan voor gerechtsgebouw I weer uit de kast was gehaald. Gesprekspartners van Justitie, de Regie der Gebouwen (Financiën) en van de Kortrijkse magistraten geraakten het erover eens dat het monumentale gebouw toch een grondige vernieuwing behoefde. En nog geen tien dagen later komt minister van Justitie Stefaan De Clerck ook die consensus weer doorbreken met zijn aankondiging van een volledig nieuw gerechtsgebouw in plaats van een gerenoveerd oud gebouw.

Optimistisch

Het nieuwe gerechtsgebouw dat De Clerck voor ogen heeft zou 25 miljoen euro kosten. Hij stelt dat tegenover de kostprijs van de renovatie van het oude gebouw, die hij op 18 miljoen euro schat. De vraag is of minister van Financiën Reynders, die beweerde het geld niet te vinden voor die renovatie en zelfs niet voor herstelwerken, de fondsen zal willen vrijmaken voor die nog grotere investering.

Het gebouw zou aansluiten op het bestaande gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, waarin sinds 2002 de diensten van de arbeidsrechtbank, het vredegerecht, de politierechtbank en de handelsrechtbank huizen. In de nieuwbouw moet plaats zijn voor de rechtbank van eerste aanleg, de correctionele rechtbank, de jeugdrechtbank, de griffie van het onderzoek enzovoort. Het zou een torengebouw worden van zes verdiepingen, 10.000 m² bovengrondse ruimte en 3700 m² ondergronds. Het bouwterrein is nu al in handen van de Regie der Gebouwen. Eerder wou de federale regering daar een Kortrijkse Financietoren bouwen, later een hoofdkwartier voor de federale politie, en nog later een gedeeld complex voor federale en lokale politie samen. Voor de politie is intussen al geruime tijd beslist een complex te bouwen aan de overkant van de westelijke binnenring (Burgemeester Lambrechtstraat).

De Clerck zelf ziet het nieuwe gerechtsgebouw voltooid in 2013 of 2014. Dat is heel optimistisch. In elk geval moet men de afwerking afwachten van het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 1 Kortrijk-Weide in opdracht van Stad Kortrijk. Voor dat RUP was al het startschot gegeven en het is te hopen dat het nieuwe project de opmaak van het plan niet zal vertragen. Als eerste stap voor dat RUP wordt een milieu-effectenrapport uitgewerkt.

Herbestemming

Als dat allemaal bewaarheid wordt, komt het monumentale justitiepaleis van Kortrijk, dat een heel bouwblok vult, tegen 2015 leeg te staan. De federale overheid zou de boel dan verkopen. Stad Kortrijk is daar niet rechtstreeks bij betrokken. Maar een stad kan het zich niet veroorloven een dergelijke belangrijke site te laten verkommeren tot een stadskanker. Voor zover zich geen gegadigden spontaan aanbieden, zal de stad wel zedelijk verplicht zijn zelf op zoek te gaan naar een degelijke herbestemming.

Dat zal geen gemakkelijke opdracht zijn. Ongeveer in die periode komen ook vier uitgestrekte klinieksites leeg te staan - voor een ervan, het Sint-Niklaasziekenhuis is al een herbestemming gevonden - en wie weet ook enkele schoolsites. Het is maar de vraag of dat de beleidskracht van het Kortrijkse stadsbestuur niet te boven zal gaan.

Maar laat ons eerst afwachten of het allemaal wel zo een vaart zal nemen.

11:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

24-02-09

Korpschef weigert censuur op personeelsblad Politiezone VLAS

FI16

In het personeelsblad van de Politiezone VLAS verscheen een lekker stukje van een politieman met literair talent. Daarin vertelt hij hoe hij - in het echt of in zijn gedachtenwereld, wie zal het zeggen? - op een menselijke manier optreedt tegen graffitispuiters die hij op heterdaad betrapt. Het Vlaams Belang ziet daarin een aanleiding om de schrijver en het hele korps aan te klagen bij het Comité P, omdat men zogezegd niet streng genoeg optreedt. In de politieraad van 23 februari leidde dat tot een kort maar fel debat, waar ik ook aan deelnam. De discussie werd afgesloten door een bewogen toespraak van de korpschef.

"Ik kan hier niet om lachen, met die actie van het VB" begon de oppercommissaris. Hij verklaarde uitdrukkelijk te weigeren een censuur te installeren in zijn korps; ook politiemensen hebben recht op vrije meningsuiting. En juridisch trekt de aantijging bij het Comité P helemaal op niets. Politiemensen hebben volgens artikel 29 van het wetboek van strafvordering de verantwoordelijkheid om onder de door hen vastgestelde overtredingen (kleine feiten) een schifting te maken. De ene overtreding is het waard strafrechtelijk vervolgd te worden; de andere kan soms efficiënter aangepakt worden met een kordate maar vaderlijke berisping.

De Vestinghe

'De Vestinghe' heet het korpsblad van de Politiezone VLAS. Niet dat de lokale politie van Kortrijk, Kuurne en Lendelede zich wil verschansen, maar genoemd naar de straatnaam van het hoofdcommissariaat (Oude Vestingstraat). Het driemaandelijks magazine is aan zijn 14e jaargang toe. Het heeft een inhoud waarin ernst en luim hand in hand gaan, met die ene constante: alle artikels komen van politie-auteurs. Van de korpschef tot het CALog-personeel kunnen er hun pennevruchten in kwijt.

Een veelschrijver is Johan Derde, van de hondenbrigade. Zijn ervaringen in het politiewerk en die van zijn korpsgenoten verwerkt hij in vlot leesbare cursiefjes (letterlijk schuin gedrukt). Een flik met literaire talenten dus. Er zijn er nog, zoals Dirk Biesbrouck, die vorig jaar zijn debuutroman 'Late vlinders' publiceerde.

Oud-redactielid Frans Seynhaeve, gepensioneerd hoofdinspecteur schreef eerder een werk over de in Kortrijk nog niet vergeten moord op Magda Debruyne (1961 - haar lijkje werd teruggevonden op een braakgrond waar nu de LIDL is in de Minister Tacklaan). Anderen gaan dan weer meer de journalistieke toer op of plegen artikels met professionele informatie. Zoals hoofdinspecteur Pol Verhaeghe die in april 2006 een reportage maakte over de politiedienst Jeugd en Gezin onder de pakkende titel "Min wuf è weg".

Verlegenheid

In het nieuwjaarsnummer van De Vestinghe schreef Johan Derde eens te meer een boeiend stukje. Het gaat om een politieman op patrouille met zijn hond in het centrum van Kortrijk. Hij betrapt een paar snaken terwijl ze de slogan "Geen mens is illegaal" aan het spuiten zijn. Nadat hij ze bij de kraag heeft gegrepen, laat hij ze gaan, maar niet zonder de spuitbus te hebben afgepakt. Uit het stukje blijkt dat de politieman toch wel enige sympathie heeft voor het naïeve idealisme van de jongen en het meisje in kwestie. "Mijn moeder zou dit schitterend gevonden hebben".

Dat cursiefje ontlokte aan Maarten Seynaeve, politieraadslid van Vlaams Belang, scherpe kritiek. Hij ventileerde zijn ergernis in de pers en kondigde zelfs aan klacht in te dienen bij het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (het Comité P). Ook eiste hij een sanctie tegen de auteur door zijn korpsoversten. Meer zelfs, hij stelde de korpschef verantwoordelijk voor het laten verschijnen van "ontoelaatbare teksten" in het korpsblad. Dat alles is volgens Seynaeve een zware deontologische misstap "die het ganse politiekorps in totale verlegenheid brengt". Diezelfde kritiek liet het VB-lid horen in het vragenkwartiertje van de jongste politieraad.

Robocops

Die actie van Seynaeve bracht mij op het kookpunt. Als politieraadslid, sp.a, wou ik in elk geval vermijden dat de buitenwereld zou denken dat de hele politieraad achter de kritiek van het VB-lid stond. Nog afgezien van de inhoud vond ik de aantijgingen buiten alle proporties. Wie trekt er nu voor een stukje fictie naar het Comité P om de hele werking van een lokaal politiekorps aan te klagen?

Maar zelfs al gaat het lekker lezend verhaaltje van Derde over een echt gebeurd optreden, dan nog heeft de VB-klager volledig ongelijk. De stelling van het VB is blijkbaar dat de politie voor elk vastgesteld feitje met een proces-verbaal naar de procureur des Konings moet stappen voor vervolging. Het VB wil de politiemensen verbieden hun verstand te gebruiken om te schiften wat de moeite waard is om naar de procureur te stappen en wat niet. Het VB wil robocops, geen verantwoordelijke mensen in het korps.

Een dergelijke mentaliteit van 'law and order' zou ik een heel kwalijke zaak vinden in de Politiezone VLAS. Als de politie fenomenen van overlast of zelfs kleine criminaliteit kan stilleggen met een menselijk, efficiënt optreden, dan is dat beter dan blinde repressie. Als de manschappen gereduceerd worden tot robocops, zullen zij hun tijd verliezen - en het gerechtelijke apparaat verstikken - met kleinigheden en zullen de grote criminaliteit of andere bedreigingen voor de veiligheid (in het verkeer bijvoorbeeld) ongemoeid worden gelaten.

In de story van Derde treedt de man van de hondenbrigade heel efficiënt op. Hij houdt het koppeltje sloganspuiters staande; hij geeft ze een berisping; en hij neemt de spuitbus af. De daders komen er met de schrik van af, maar precies die ervaring zal hen er wel van weerhouden het nog eens te proberen. Aan dat optreden van de flik is helemaal niets aan te merken.

Er is ook een kwalijke politieke kant aan de affaire, betoogde ik voorts. De actie van het VB is duidelijk een poging om een klimaat van censuur en zelfcensuur te scheppen in het korps. Het is een aanslag op de democratische grondrechten van de korpsleden. Dat is gevaarlijk. De politie is de sterke arm van de wet en wij hebben er alle belang bij dat die sterke arm zich houdt aan de democratische vrijheden. Anders komt de politiestaat om de hoek kijken. De beste garantie voor een democratisch gezinde, menselijk en efficiënt werkende politie is het respect voor diezelfde principes in de interne werking van het korps.

Ten slotte verklaarde ik dat juist Seynaeve met zijn onterechte kritiek het imago van de Kortrijkse politie had geschaad.

Vrijheid van meningsuiting

Dan kreeg korpschef Stefaan Eeckhout het woord. De hele politieraad hield zijn adem in bij de ferme stellingname van het hoofd van het korps van de Politiezone VLAS. "Hier kan ik echt niet om lachen!" begon hij: "Ook de politiemensen hebben recht op vrije meningsuiting. De censuur is al afgeschaft sinds de goedkeuring van de Belgische grondwet in 1831. Een partij die recentelijk voor zichzelf campagne voerde met het thema vrijheid van meningsuiting zou beter moeten weten".

De korpschef zei onomwonden geen enkele voorafgaande controle te willen voeren op wat zijn personeel in het korpsblad publiceert. Overigens noemde hij de cursiefjes van Johan Derde 'poëtische mijmeringen'.

Criminoloog

Pijnlijk voor Seynaeve werd het toen Stefaan Eeckhout zich op het juridische aspect van de affaire richtte. Het VB-lid is immers criminoloog en wordt verondersteld het strafrecht en de strafvervolging te kennen. Als het VB-lid beweert dat de politie verplicht is feiten van graffiti te verbaliseren en voor vervolging naar de procureur te sturen, dan vergist hij zich. Artikel 29 van het wetboek van strafvordering legt die verplichting alleen op voor de grotere criminaliteit (misdaden en correctionele feiten), niet voor 'overtredingen' (kleinere feiten).

Graffiti vallen onder de overtredingen. Dat betekent dat de politieman of -vrouw die ermee geconfronteerd wordt, zelf mag oordelen of de zaak de moeite waard is om formeel te vervolgen. Het behoort tot hun verantwoordelijkheid na te gaan of dat er geen efficiëntere manier van optreden is dan eenvoudige repressie. "Zelfs al gaat het in het bewuste verhaal om waargebeurde feiten, dan nog valt de politieman in kwestie helemaal niets aan te wrijven" besloot de korpschef.  

22:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (18) |  Facebook |

20-02-09

Crisis in het Kortrijkse

 

werkloosheid Kortrijk1

De crisis laat Kortrijk niet ongemoeid. De massale toevloed van werklozen, vooralsnog meestal tijdelijke werklozen, kan de werkloosheidsdienst van het ABVV slechts met moeite de baas. Werknemers en vakbonden zijn heel ongerust over de nabije toekomst. Als er niet meer orders binnenkomen in veel bedrijven, zou men wel eens kunnen overschakelen van tijdelijke werkloosheid naar afdankingen en sluitingen. Het zou een reden te meer voor het stadsbestuur moeten zijn om zijn investeringsinspanningen op te drijven.

Na jaren waarin bijna iedereen werk kon vinden, krijgt de tewerkstelling in het Kortrijkse momenteel zware klappen. Vorige maand lag in de regio Kortrijk het aantal 'niet-werkende werkzoekenden' - zeg maar de volledige werklozen - 13,2% hoger dan een jaar geleden. In de streek zaten eind vorige maand 11.877 mensen aan de dop. Eind januari was er nog het faillissement van de Kuurnse tapijtenweversfamilie Fenaux, waardoor de 43 resterende arbeiders en 8 bedienden hun werk verspeelden.

Maar bij de vakbonden vreest men dat de grote golf van ontslagen nog moet komen. Franky Roels van het ABVV in Kortrijk kijkt met grote ongerustheid de komende maanden tegemoet. Veel bedrijven reageren deze keer anders dan bij vorige crisistijden. De werkgevers hebben geleerd dat het een grove verspilling is als men geschoold en geoefend personeel  zomaar uit het bedrijf laat vertrekken. Daarom grijpen ze zo lang het gaat terug naar systemen van tijdelijke werkloosheid. Die systemen zijn in de voorbije decennia ook zeer verfijnd in het belang van zowel werkgevers als werknemers.

Eind december bleek dat in de regio Kortrijk niet minder dan een kwart van de werkgevers overgeschakeld waren op tijdelijke werkloosheid "wegens gebrek aan werk". Het gaat om liefst 1250 bedrijven. Vooral de textiel en de metaal blijken het moeilijk te hebben. Als er tegen van de zomer niet dringend meer bestellingen binnenkomen, zou het wel eens ontslagen kunnen regenen.

Uit cijfers van VOKA West-Vlaanderen (Het Laatste Nieuws, 12 II 09) blijkt dat de helft van de West-Vlaamse bedrijven zijn geplande investeringen uitstelt; minder dan de helft draait nog op volle productiecapaciteit. En een maand later dan voormelde cijfers over december blijkt dat de tijdelijke werkloosheid explosief blijft uitbreiden: liefst twee op de vijf bedrijven moet een beroep doen op tijdelijke werkloosheid - de werkdagen worden soms beperkt tot enkele per maand.

Om andere redenen heeft Cisco in Kortrijk aangekondigd tegen 31 juli zijn productieafdeling te willen sluiten: een banenverlies voor 114 arbeiders en 46 bedienden. Scientific Atlanta Europa - Cisco Kortrijk is het vroegere Barconet dat enkele jaren geleden is overgenomen door de Amerikanen. Volgens ABVV-metaalsecretaris Marc Demuynck zou de Amerikaanse firma van plan zijn de productie te verhuizen naar Mexico; in Kortrijk blijft Cisco actief met een afdeling onderzoek en ontwikkeling (170 banen).

Vloed van tijdelijke werklozen

Om de vloed van vooral tijdelijke werklozen als uitbetalingsinstelling behoorlijk te kunnen verwerken, ziet het ABVV in Kortrijk zich genoopt over te gaan tot uitzonderlijke maatregelen. Er zijn immers niet alleen al die nieuwe dossiers; er zijn ook veel meer vragen om informatie van verontruste leden, die veelal tot nu het verschijnsel werkloosheid oniet hebben gekend. Om al de individuele en meestal nieuwe werkloosheidsdossiers tijdig te kunnen afwerken, sluit de werkloosheidsdienst van het ABVV in Kortrijk zijn kantoren op enkele donderdagnamiddagen. Op die manier kan men bijbenen en garanderen dat de werkloosheidsvergoedingen bij iedereen tijdig op de rekening komen.

In de omstandigheden van een opkomende economische crisis heeft Vlaams minister Frank Vandenbroucke al verschillende keren gepleit voor meer overheidsinvesteringen en -bestellingen voor zinvolle projecten. In die strijd tegen de crisis kan ook een stad als Kortrijk zijn deel doen. Ik verwijs naar mijn standpunt van bij de bespreking van de stadsbegroting. Intussen blijkt dat ik gelijk had te stellen dat de prijzen bij aanbestedingen en aankopen fel gingen dalen. Bij alle gunningen van stadsopdrachten en stadbestellingen blijkt dat zij zonder uitzondering onder de geraamde kostprijs liggen, soms tot 30 à 40%. Dat alleen al schept de nodige financiële ruimte om de regionale economie - en tewerkstelling! - te ondersteunen.

20:25 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-02-09

Nieuw politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide heeft al twee jaar vertraging

KortrijkWeide2

In januari 2008 werd bij de bekendmaking van het winnende architectuurontwerp bekendgemaakt dat het nieuwe politiehoofdkwartier in Kortrijk in gebruik ging worden genomen in het jaar 2011. Nu blijkt dat het al zal moeten meevallen als tegen dan de aannemer kan starten met de bouw van de 'opgetilde driehoek'. Een verhaal van tegenslagen maar ook van een wat chaotische aanpak van de stadsontwikkeling in Kortrijk.

Kortrijk Weide

'Kortrijk Weide' is een gebied van zowat 7 hectare in de onmiddellijke omgeving van het stadscentrum, dat open kwam te liggen door de aanleg van een nieuw westelijk stuk van de binnenring (een compensatie van het Vlaamse Gewest voor de ongemakken die Kortrijk leed en lijdt onder de aanslepende Leieverbredingswerken). De naam komt van de gemeenschappelijke weidegronden die er ooit buiten de stadsmuren ter beschikking lagen voor de armen van de stad. Rond die grazige meersen in en palend aan de winterbedding van de Leie lag ook de 'drève des pauvres'. Gezien die voorgeschiedenis is het niet verwonderlijk dat het OCMW daar eigenaar is van nogal wat grond.

Het gebied lag wat geïsoleerd achter de Beheerstraat en de Magdalenastraat door de goederentransportactiviteiten van de Spoorwegen. De kavels die niet door de Spoorwegen en nevenbedrijven zoals de Douane en diverse wegtransportfirma's waren ingenomen, waren veelal (onder)benut door elkaar opvolgende bedrijven, waarvan brandstoffenmarchand Dupont de bekendste was. Nadat de transportactiviteiten daar verdwenen en het gebied werd ontsloten door de westelijke binnenring, ontstond een buitenkans in Kortrijk voor stadsontwikkeling.

Masterplan

In 2001 richtte de stad en de NMBS een studiesyndicaat op voor de ontwikkeling van het ontsloten gebied. In 2003 liet de stad op eigen kosten een masterplan opstellen door het bureau van Stéphane Beel (SBA). Op het gewestplan heeft het gebied de bestemming 'gebied voor stedelijke ontwikkeling'; dat betekent dat er een bestemmingsplan moet worden gemaakt vooraleer het kan aangesneden worden. Zonder dralen werd in 2005 gestart met de opmaak van een bijzonder plan van aanleg (BPA 91), gebaseerd op het masterplan van Beel.

Dat BPA haalde de eindmeet niet. Eind 2006 werd het voorontwerp nog goedgekeurd door het stadsbestuur maar daar bleef het steken. De Provincie maakte er bezwaar tegen dat niet 25% van de geplande woongelegenheden voor sociale huisvesting waren bestemd, zoals het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan het voorschreef. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) had ook opmerkingen (onder meer: waarom geen ondergrondse parking onder het geplande evenementenplein).

Intussen was het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ingetreden en in uitvoering daarvan startte het stadsbestuur halverwege 2007 de procedure voor een 'ruimtelijk uitvoeringsplan' (RUP1) in plaats van het BPA. Opnieuw beginnen dus. En om het goed te doen, werd ook Stèphane Beel weer aan het werk gezet om zijn masterplan te actualiseren, gezien de westelijke binnenring er nu lag en men een beter idee had van waar de kaden van de verbrede Leie zouden liggen.

Politiehoofdkwartier

Dat nieuwe masterplan schetste het kader waarbinnen een architectuurwedstrijd werd gelanceerd voor een nieuw hoofdkwartier op Kortrijk Weide voor de lokale en federale politie samen. Winnaar werd Xaveer De Geyter, met een ontwerp voor een gebouw van 20.000 m² en een geraamde kostprijs van 22 miljoen euro. "Het is de bedoeling dat nog in 2008 de bouwvergunning wordt bekomen, in 2009 de aanbesteding wordt gehouden en de bouw van stapel loopt, en dat in 2011 de manschappen van zowel Politiezone VLAS als de Federale Politie hun intrek kunnen nemen in het in alle opzichten hoogstaande complex" schreef ik in mijn stukje van 30 januari 2008. Die datum staat trouwens nog altijd op de website van het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK.

Thans weten wij dat die timing niet gehaald kan worden. Het stadsbestuur nam op 28 januari jl. kennis van een nota van alle betrokken stadsdiensten. Daaruit blijkt dat het RUP 1 Kortrijk Weide ten vroegste in maart 2011 kan goedgekeurd zijn. Eventueel kan men architect De Geyter al op basis van het voorontwerp van RUP aan het werk zetten - dat is vanaf oktober 2009. Dan zouden eventueel de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en de aanbesteding in 2010 kunnen afgewerkt worden, zodat de bouw van het politiehoofdkwartier onmiddellijk kan starten na goedkeuring van het RUP. Als die goedkeuring kan bekomen worden tegen februari 2011, kan het politiegebouw eind 2012/begin 2013 klaar geraken. Maar ook dat is een optimistische prognose. Niet onbelangrijk is te weten dat de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 zijn.

evenementenplein

NMBS

En eer het zover komt zijn er nog tal van hindernissen te overwinnen. Vooreerst blijkt dat tot vandaag de gronden nog niet zijn verworven. Aan een hoge stadsambtenaar ontlokte die vaststelling de oprisping "dat er in de toekomst meer vooraf rekening zal moeten gehouden worden met het terrein waar men dergelijke projecten wenst te realiseren, zodat men niet meer voor al die onaangename verrassingen komt te staan". 

Zo blijkt dat het stadsbestuur (met de politieverantwoordelijken als partners) al beslist had op Kortrijk Weide het nieuwe politiehoofdkwartier te bouwen nog voor men zeker was de benodigde gronden van de NMBS te kunnen kopen. Pas in oktober 2005 bereikte de stad een akkoord met NV Sopima die de verkoop regelde van 5 hectare spoorweggronden voor de eigenaar, het Fonds voor Spoorweginfrastructuur. Prijs: 3 miljoen euro.

Maar het 'bodemsaneringsdecreet' stak tot nu een stokje voor de realisatie van de aankoop. De gronden zijn immers zwaar vervuild. De grootte van de saneringsverplichting van de NMBS was het onderwerp van een jarenlange discussie. Uiteindelijk aanvaardde de NMBS dat zij de hele sanering zou bekostigen. De koop zou nu toch tegen van de zomer rond geraken. Nadien zal de stad een deel van de gronden doorverkopen aan de Politiezone voor de bouw van voormeld hoofdkwartier.

Bouwrijp maken

Maar niet alle terreinen op Kortrijk Weide zijn van de NMBS. Zoals al gezegd is ook het OCMW van Kortrijk eigenaar van nogal wat grond. Ook daarin is vervuiling ('historische', d.w.z. dat het OCMW als 'onschuldige' eigenaar vrijuit gaat) aangetroffen. Het OCMW wil wel verkopen, maar niet tegen de prijs die de stad aanbiedt.

Voorts bezit Waterwegen en Zeekanaal zowat 20.000 m² op de zuidelijke oever van de Leie. De stad hoopt die grond te verwerven in ruil voor stadsgronden die W&Z nodig heeft voor de Leieverbreding. Ook de Administratie Wegen Verkeer heeft nog enkele stukken over na aanleg van de westelijke binnenring. Er is nog geen contact opgenomen.

En tegen de Magdalenastraat aan wil het stadsbestuur de 'gronden Sagaert' opkopen om Kortrijk Weide ook aan die kant een ontsluiting te geven.

De totale kost voor de aankoop van de gronden tussen de westelijke binnenring en de spoorweg wordt geraamd op 3,75 miljoen euro. Voor 2009 heeft de stad alvast 3,6 miljoen euro op de begroting ingeschreven. Voor het bouwrijp maken van de terreinen moet nog heel wat gebeuren, zoals de sloping van verschillende ruïnes van gewezen bedrijfsgebouwen. Die opdracht wordt geraamd op 1,25 miljoen euro; dat geld is nog niet ingeschreven op de begroting. Voor de aanleg van de ontsluitingswegen en de parkings wordt geraamd op 5 miljoen euro voor het eerste deel van het ontwikkelingsprogramma en 3,5 miljoen euro voor later (realisatie van een woonpark aan de Leie).

Zwembad?

Ondanks al die knelpunten en onzekerheden keurde het stadsbestuur onlangs de startnota goed voor het RUP1. Interessant in die nota is het programma: wat wil men op Kortrijk Weide ontwikkelen? De ambities blijken zeer hoog te liggen. Het plan gaat uit van een "maximale diversiteit aan gebouwen, buitenruimtes en functies".

Achter de bestaande huizenrij van de Magdalenastraat komt een tweede strook woningen, met zelfs een appartementsgebouw ter hoogte van waar het 'evenementenplein' (de huidige laadkoer van de NMBS uitgebreid) moet komen.

nmbs-entrepot
De markante loods van de NMBS onder zaagtanddak wordt grotendeels behouden. Er zijn uiteenlopende ideeën over de herbestemming: (tijdelijke) huisvesting van een designfabriek, polyvalente (fuif)zaal of -zalen voor 1500 à 1700 fuivers, leslokalen voor de PIH, ateliers voor starters, kantoren voor de Designregio, het stadsteam Jeugd, 'ondersteunende' horeca; en er is zelfs een voorstel om er een 25-meterzwembad in onder te brengen.

De vroegere laadkoer wordt uitgebreid en heraangelegd voor zowat 350 parkeerplaatsen en moet ook dienst kunnen doen als evenementenplein. Bovenop het talud, waar de lager gelegen winterbedding van de Leie begint, komt voormeld politiehoofdkwartier, als scharnier tussen de zone van de NMBS-loods en een woonpark aan de Leie.

Woonpark

Het woonpark zou een echt park moeten worden, maar waarin ook gewoond kan worden. Van de verschillende woontorens die Stèphane Beel daar wou - eentje met zijn voeten in het Leiewater! - is in het programma van de startnota al en gesneuveld. Ook daar komt een parking voor 150 wagens. Met betrekking tot dat woonpark blijft de discussie of er nu wel dan geen sociale woningen moeten komen. De Provincie eist dat er 25% van de woningen sociale woongelegenheden zijn. Het stadsbestuur zegt het nieuwe Vlaamse Grond- en Pandendecreet af te wachten waar het quotum sociale woningen in nieuwe verkavelingen is verminderd tot 20%. Zelfs zullen die sociale (huur)woningen kunnen vervangen worden door 'bescheiden (koop)woningen.

Aan de overkant van de westelijke binnenring ter hoogte van het nieuwe gerechtsgebouw (ook van Beel) en het Justitiehuis komt een dienstenzone. De bouwblokken in de Meersstraat en de Blekersstraat blijft de woonfunctie overheersen.

Precies om al die bestemmingen mogelijk te maken en om de flexibiliteit in de ontwikkeling te garanderen komt er nog een grondig milieu-effectenrapport. Wat dan weer als nadeel heeft, dat het de afwerking van het RUP aanzienlijk vertraagt (tot halverwege 2010).

KortrijkWeide1

23:11 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-02-09

De Kronenbo(u)rgs moet de Bockorstad bekend maken met geld van Bavik

texas wv

Het stadsbestuur van Kortrijk heeft er een bedrag tussen 100.000 en 200.000 euro voor over opdat Kortrijk de uitvalsbasis zou kunnen zijn van de geplande TV-reeks 'De Kronenborgs' op VTM. De serie is een project van het productiehuis Skyline Entertainment.

Over deze forse reclame-investering lopen de meningen in het college van burgemeester en schepenen enigszins uiteen. De voorstanders werden (worden) aangevoerd door verhinderd burgemeester Stefaan De Clerck. Hij ziet in de reeks een kans om Kortrijk bekendheid te geven als stad van innovatie, creatie en design. De sceptici vrezen een overaanbod aan series op VTM, waarbij de verschillende steden van ons land tegen elkaar worden uitgespeeld om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Skyline Entertainment vroeg aan stad Kortrijk eerst 500.000 euro.

Ook de regionale bedrijfswereld is aangesproken voor sponsoring. Onder meer Bockor zou al hebben toegezegd; concurrent Bavik liet belangstelling blijken. In dat licht is de naamkeuze van de serie - die doet denken aan de Elzasser brouwgigant Kronenbourg - een beetje raar. Het stadsbestuur wil in elk geval niet dat de reeks het cliché bevestigt van de West-Vlaamse Leiestreek als het Texas van Vlaanderen. Het gaat nochtans over de spreekwoordelijke derde generatie van 'twee families die zo rijk zijn als de zee diep is'...

Deense soap

'Zonder sponsors geen TV-programma' leerde TV-kok Piet Huysentruyt uit zijn TV-carrière (De Standaard, 14 februari 2009). Dat geldt ook voor fictieseries. Nog twee miljoen euro te vinden en het productiehuis Skyline Entertainment kan beginnen met de opnames van de prestigieuze reeks 'De Kronenborgs'. Voor de commerciële kabelzender VTM.

Ster-scenarist Ward Hulselmans (o.m. van 'Stille waters' en 'Witse') heeft een epos in zijn koker van twee families en drie generaties "rijker dan de zee diep is", "verenigd door de macht van het geld maar verscheurd door de kracht van de liefde". De kroniek moet zich afspelen in "een van de meest luxueuze villawijken van het land", waar de familie bijeenhokt en waar andere wetten en normen blijken te gelden dan in de gewone wereld. Die biotoop hopen de programmamakers te vinden in Kortrijk en de Leiestreek.

Het stadsbestuur vindt blijkbaar ook dat Kortrijk het geschikte decor vormt voor een boeiende plot van intriges, overspel,  corruptie, drugs en conflicten van de superrijken (citaat uit de prospectus van Skyline Entertainment). Overigens haalt de producent zijn inspiratie uit een succesvolle Deense soap.

Product placement

Skyline Entertainment hoopt zijn financiering rond te krijgen op drie manier. Bij publieke partners zoeken zij geld en gratis dienstverlening "binnen het kader van de stads- en regiomarketing". Private partners krijgen een aanbod voor 'product placement': tegen betaling kunnen zij hun producten laten opduiken in de serie, zoals bijvoorbeeld de zichtbare voorliefde van de hoofdpersonnages voor Yacult in Baantjer). En ten slotte kunnen vennootschappen ook fiscaal voordeel doen met rechtstreekse investeringen in het project - 'tax shelter' heet dat systeem. Meer informatie voor investeerders op de website van Skyline.

Het is het West-Vlaams provinciebedrijf voor toerisme en recreatie Westtoer dat Kortrijk in contact bracht met de geestelijke vaders van de Kronenborgs. Skyline is bereid gevonden in de serie Kortrijk en omstreken zoveel mogelijk in beeld te brengen met zijn "dynamiek op stedenbouwkundig en economisch vlak".  De Kronenborgs zullen gefilmd worden in Kortrijkse "smaakvolle klassieke villa's en strakke lofts", waarin ze zullen wonen. Ze zullen werken in een Kortrijks "vernieuwd industrieel gebouw" (de Kunstenfabriek Buda?). Ze zullen bedrijfsactiviteiten ontplooien die volgens de producent Kortrijk typeren zoals immobiliën (Marie-Claire!), design (Arne Quinze!) en '3D-technologie' (?). Ze zullen hun al dan niet overspelige afspraakjes maken in de publieke ruimten waar Kortrijk fier op is (Guldenbergplantsoen? het door Philippe De Coene vernieuwde Plein? het waaigat van het nieuwe gerechtsgebouw van Stephane Beel?). Het stadsbestuur krijgt inspraak over al die opnameplaatsen.

Return

Voor al die reclame vroeg Skyline enige compensatie. Graag kreeg de producent van de stad een inbreng in de hotel- en cateringkosten van de crew en de acteurs voor 500.000 euro. Na onderhandelingen is het stadsbestuur bereid om tussen 100.000 en 200.000 euro te besteden aan de TV-serie. Daarbij is uitgegaan van de vaststelling dat Gent voor de vergelijkbare VTM-reeks Louis/Louise slechts 100.000 euro betaalde en Koksijde voor David 200.000 euro.

Het definitieve bedrag is afhankelijk van de 'return' die de stad uit de serie haalt; daarmee bedoelt men de mate waarin Kortrijk in beeld komt, de persaandacht die de stad krijgt, de bezoeken die men kan brengen aan de opnames, de nevenproducten die iets met Kortrijk hebben te maken enzovoort. Niet akkoord gaat het stadsbestuur met het betalen van hotel- en cateringkosten. Wel is het stadsbestuur eventueel bereid stadsdiensten in te zetten voor - gratis? - logistieke dienstverlening.

Sceptici

Het contract is nog niet rond. En uit het verslag van de bespreking van dit project in het college van burgemeester en schepenen blijkt dat niet iedereen in het stadsbestuur even enthousiast is over deze vorm van citymarketing. De sceptici zeggen, dat "de benchmarking" (zeg maar concurrentie) tussen steden en regio's is "losgeslagen" sedert Hasselt en de Provincie Limburg een miljoen euro betaalden voor de serie Katarakt en evenveel voor de serie 'De Smaak van De Keyser". Oostende heeft al een oproep gedaan aan de steden om niet verder mee te doen aan dat opbod.

Minder enthousiaste schepenen vrezen een overaanbod aan gelijksoortige VTM-series. Koksijde betaalt de telenovelle David. Brussel wordt het toneel van de reeks 'Jes'. En op stapel staan naast 'De Kronenborgs' de politieserie 'Erika Maes' en het hotelfeuilleton 'Dag en Nacht'.

Andere opmerkingen zijn de volgende. Er is aan Westtoer en aan Toerisme Leiestreek, aan de Provincie dus, gevraagd om mee te investeren maar zij gaan daar niet op in. Kan de logistieke dienstverlening door stadsdiensten niet volstaan als stedelijke inbreng? Een beetje pikant in het licht van de verwikkelingen met die andere serie, Mijn Restaurant, in Kortrijk is de opmerking dat steden "een grote meerwaarde" kunnen bieden wat betreft "vergunningen".

Verscheidene schepenen vrezen zelfs dat de serie niet aanslaat, wat zou leiden tot negatieve reclame. Ze wijzen erop dat VTM de Kronenborgs niet zal uitzenden in prime-time in het weekend - Katarakt trok op zondag anderhalf miljoen kijkers - maar op weekdagen waarop VTM doorgaans niet meer dan 800.000 kijkers trekt.

Niet direct als positief wordt de bedoeling van de programmamakers ervaren om de reeks in de komende jaren voort te zetten. Moet de stad dan blijven dokken?

Alle 12 de openingen

Groot pleitbezorger van de Kortrijkse deelname aan De Kronenborgs is Stefaan De Clerck. In de laatste weken voor hij zijn burgemeesterschap ruilde voor het ambt van minister van Justitie, leidde hij twee werkvergaderingen (13 en 22 december 2008) om het project op de rails te krijgen. Met een powerpointpresentatie lichtte hij toe wat hij van de VTM-serie verwachtte. De serie moet "het verfrissende en innoverende ondernemerschap" en de recente en komende realisaties in Kortrijk in de schijnwerper plaatsen. De Clerck gaf een opsomming van interessante architectuur (zoals het Designhotel in Marke), informatie over 'alle 12 de grote openingen in 2009', een lijst van de belanrijkste beurzen op Kortrijk Xpo, de evenementenkalender van de stad, het opleidingenaanbod met als voorbeeld de opleiding in de 'game-ontwikkeling'.

De Clerck benadrukte dat absoluut moet vermeden worden Kortrijk en regio voor te stellen als het "Texas van Vlaanderen" en de geslaagde Kortrijkzanen als "cowboys". Kortrijk mag er niet uitkomen als de stad van "geld verdienen kost wat kost", "platte commercie", "veel zwart geld en alle regels met de voeten vegen". Kortrijk vecht al 10 à 20 jaar om van die achterhaalde clichés af te geraken, aldus de verhinderde burgemeester. Hij heeft gelijk maar het is maar de vraag of een kroniek van de losgeslagen derde generatie van superrijke families het aangewezen middel is om die clichés te doorbreken.

Voor een prospectie naar private sponsors was er op 22 december 2008 een informatievergadering voor eventueel belangstellende bedrijven uit de regio. De vergadering vond plaats in het Museum Kortrijk 1302 onder het voorzitterschap van toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck. Voorlopig tekenden alleen Meubelen Verberckmoes en brouwerij Bockor in op het aanbod van productplacement en tax shelter. Mogelijks springen voorts nog Houtgroep Cras, Delta Light, kledingketen Deleye en keukenfabrikant Bruynzeel in de dans. Brouwerij Bavik stak ook even zijn licht op in het Museum.

Mike Verdrengh

Praktisch zal de Kronenborgssaga 24 afleveringen vullen van 50 minuten op VTM. De opnames lopen van april tot november en het is de bedoeling van in november al te beginnen met de uitzendingen. De opnames in Kortrijk lopen van eind mei tot begin september met een onderbreking tijdens Kortrijk congé. Voor de muziek hoopt de producent op een inbreng van Buscemi en mogelijks ook van Piet Goddaer. Regisseur Frank Van Mechelen zal een cast begeleiden met onder meer Mike Verdrengh, Mathias Sercu, Hilda De Bal, Tine Van Den Brande, Geert Hunaerts enzovoort.

15:22 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

10-02-09

Kortrijk steunt kindslachtoffers van Gaza

Foto Jan Dhaene 2007

gaza

Sp.a-gemeenteraadslid Sliman You-ala heeft zijn slag thuisgehaald. In de gemeenteraad heeft hij de meerderheid en het stadsbestuur overtuigd noodhulp te sturen naar de kindslachtoffers in het door Israël aangevallen Palestijns gebied Gaza.

Ook in Kortrijk waren veel mensen geschokt bij de wrede oorlogstaferelen die dag na dag uit de Gaza-strook op TV kwamen bij de invasie van de staat Israël in het Palestijnse territorium Gaza. Bij iedereen is de beschieting van een UNO-school in het netvlies gebrand. Sliman You-ala, gemeenteraadslid van sp.a, lid van de progressieve fractie, vond dat ook in Kortrijk op een of andere manier moest gereageerd worden op al dat leed. Hij gebruikte zijn mandaat om in de gemeenteraad een voorstel te doen.

Op de begroting voor 2009 staat onder de rubriek Ontwikkelingssamenwerking een bedrag van 5000 euro voor het "fonds noodsituaties", verklaarde het raadslid in de gemeenteraad van 9 februari 2009. In het Palestijns gebied Gaza is er een humanitaire catastrofe. Daarom vroeg hij het stadsbestuur dat noodfonds aan te spreken. 

Hij haalde volgende argumenten aan. Op 18 januari kwam een voorlopig einde aan de inval van de staat Israël in Gaza. De balans van 22 dagen oorlog is verschrikkelijk. Er zijn meer dan 1200 Palestijnse burgers gedood, waarvan 400 kinderen, en meer dan 5000 gewonden, waarvan 2000 kinderen. 

De bevolking moet al dat verdriet verwerken in onmenselijke omstandigheden. 

Gaza is een smalle kuststrook.  Het gebied is niet meer dan 40 km lang en hoogstens 8 km breed. In dat gebied zitten 1,5 miljoen mensen opeengepakt. Dat gebied en al die mensen worden al twee jaar volledig afgegrendeld door de staat Israël.

Het Israëlische offensief heeft die Gazastrook nu ook nog eens materieel vernietigd. De materiële schade wordt geraamd op 1,5 miljard euro. Er zijn zeker 22.000 gebouwen verwoest. Dat is 14 percent van alle gebouwen in Gaza. Waar de tanks passeerden, zijn de wegen grondig vernield. Het sociale en economische leven is daardoor stilgevallen. De economie is met 85 percent verminderd. Meer dan 80 percent van de landbouwuitbatingen zijn verwoest. Een derde van de bevolking van Gaza zit zonder water. Tienduizenden mensen zijn dakloos. Dat zijn allemaal cijfers van de Verenigde Naties. De oorlog heeft een humanitaire catastrofe veroorzaakt. 

Ik vraag dat het stadsbestuur een gepast bedrag van noodhulp zou vrijmaken voor Gaza, concludeerde Sliman You-ala. Die noodhulp kan het best worden bestemd voor de kindslachtoffers van Gaza. Daarom stelde hij voor dat de noodhulp van Stad Kortrijk zou worden overgemaakt op de speciale Gaza-rekening van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties.

Schepen van ontwikkelingssamenwerking Alain Cnudde, CD&V, beantwoordde het voorstel van Sliman You-ala positief. Er komt een subsidie uit de Kortrijkse stadskas voor de kinderen van Gaza.

07:49 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-09

Snorko gaat door!

Snorko 1

De 23 snorfietsen die Vlaams minister van Sociale Economie Kathleen Van Brempt aan Kortrijk schonk, worden goed gebruikt. De toestellen worden in het project Snorko, initiatief van de Werkwinkel van Kortrijk, uitgeleend aan mensen die willen gaan solliciteren of werken maar op eigen kracht niet ter plekke geraken. Het onderhoud en de herstelling van de brommertjes is toegewezen aan het sociale economieproject JOPRO (vroeger Fietsrijk/Kantwerk). Het stadsbestuur doet een financiële inbreng. Na een jaar blijkt Snorko het waard om voortgezet te worden.

Het project Snorko bestaat erin dat werkzoekenden en beginners op de arbeidsmarkt een brommertje kunnen ophalen bij de Werkwinkel als ze anders niet ter plekke geraken. Dat zegt iets over het aanbod van openbaar vervoer in het Kortrijkse, maar soit. Gebruikers betalen een halve euro per kalenderdag. De verzekering wordt betaald door de stad. Het stadsbestuur geeft ook een extra subsidie aan vzw Groep Intro/JOPRO (vroeger Fietsrijk/Kantwerk) voor onderhoud, herstelling en administratie van het Snorko-project.

Bij de start hoopte men ook snorfietsen te kunnen verhuren aan organisaties uit de sociale economie voor hun werknemers. Maar dat is niet gelukt; wat financieel wel een tegenvaller was.

Niettemin blijk Snorko een redelijk succes. De brommertjes zijn voortdurend in gebruik - er is zelfs een wachtlijst - en de doelgroep wordt bereikt. In 2008 gebruikten 66 personen de 23 snorfietsen voor een periode van wisselende lengte (gemiddeld 58 kalenderdagen). 8% van het gebruik betrof het zoeken van werk; 92% het zich begeven naar het werk. De gebruikers waren gemiddeld 30 jaar, voor 64% mannen, voor 85% laaggeschoold, voor 40% van vreemde origine en voor bijna de helft van de gevallen bekend bij de sociale diensten in Kortrijk.

Dat zijn opmerkelijke resultaten. Eerdere experimenten in die zin van bijvoorbeeld de VDAB hadden veel minder bijval (amper 33 ontleningen per jaar). Vier brommertjes zijn intussen uitgevallen, 3 door diefstal en eentje door 'perte totale'.

JOPRO dat de snorfietsen van Snorko onderhoudt en herstelt, is intussen zelf begonnen met de verhuur van bromfietsen, in samenwerking met de interimsector. Maar het kost de verbruikers iets meer. Er is ook een afspraak met Snorko, dat men de gegadigden op de wachtlijst doorstuurt naar JOPRO - 't is nevens de Werkwinkel.

JOPRO zelf is ook content over de samenwerking met Snorko, maar zou graag wat beter betaald worden voor zijn diensten. Een probleem is bijvoorbeeld dat de brommertjes van Kathleen Van Brempt stilaan te versleten geraken en teveel onderhoud vergen.

De brommertjes van de lokale politie

Snorko mag zijn werking, gezien het succes, dus voortzetten van het stadsbestuur. Er wordt zelfs uitgekeken naar mogelijkheden om de werking nog uit te breiden. Zo zou men pogen de afgedankte brommertjes van de lokale politie te krijgen. Een snorfiets waar meer dan 250 euro kosten aan zijn, zou worden vervangen door een exemplaar uit de stock van JOPRO; uit diezelfde voorraad wordt het aantal beschikbare snorfietsen aangevuld tot 25, ook tegen 250 euro aankoopprijs.

Op de vraag van Snorko aan de stad om enkele nieuwe brommers aan te kopen, wordt voorlopig niet ingegaan. Wel is het stadsbestuur bereid de toelage aan JOPRO op te trekken tot 348 euro per jaar en per snorfiets.

Zie ook mijn eerder stuk.

19:51 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

06-02-09

Sociale huisvesting in Kortrijk: wanneer de broodnodige grote fusie van maatschappijen?

kb1

Vraag het maar aan de meer dan duizend wachtende kandidaten voor een sociale huurwoning in Kortrijk. De sociale huisvesting op Kortrijks grondgebied is geen hoogvlieger. Er zijn minder sociale woningen dan in verschillende kleinere buurgemeenten en beduidend minder dan in de andere centrumsteden. Desondanks zijn niet minder dan 6 maatschappijen actief in groot-Kortrijk, veelal met zetel in een buurgemeente. Hoe kan het stadsbestuur dan zijn rol spelen van 'regisseur van het woonbeleid' zoals de Vlaamse Regering dat wil? Al die maatschappijen voeren hun eigen beleid. Met hun eigen - meestal onderbemand - personeel. Al die maatschappijen hebben hun eigen regels. De opvallendste regeling is de apartheid die de maatschappij Eigen Haard Is Goud Waard, Lauwe, heeft ingevoerd in Marke, Aalbeke en Rollegem. Wie niet van de deelgemeente zelf is, heeft bijna nimmer kans op een sociale huurwoning.

Aan de staart van het peloton

Volgens het Woonregieboek Zuid-West-Vlaanderen staan er in Kortrijk een kleine 1500 kandidaten op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning. De gemiddelde wachttijd is 660 dagen. Op heel het grondgebied van groot-Kortrijk zijn overigens niet meer dan een kleine 2500 sociale huurwoningen beschikbaar. In de periode 2002-2005 zijn er hoop en al 50 sociale huurwoningen bijgebouwd.

Het zou logisch en normaal zijn dat in centrumstad Kortrijk het percentage sociale huurwoningen het hoogst van de streek zou zijn. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Kortrijk moet met 7,47% sociale woningen op alle woningen in de gemeente onderdoen voor Spiere-Helkijn (17,68%), Menen (10,74%), Zwevegem (9,78%), Avelgem (8,24%) en Kuurne (7,83%). Kortrijk komt met zijn dikke 7% amper boven het Vlaamse gemiddelde en ligt ver achter bij het gemiddelde van 11% van de centrumsteden. Wat wonen betreft, is Kortrijk kampioen van de verkavelingen, maar het hangt aan de staart van het peloton wat sociale huisvesting betreft.

Op eigen houtje

Sociale huisvesting is in Kortrijk nooit een prioritaire beleidsdoelstelling geweest. Sinds de ambtsperiode van Ivo-Joris Lambrecht, waarin in de kernstad Kortrijk wel redelijke inspanningen werden gedaan voor sociale woningbouw, lieten de opeenvolgende ploegen de sociale huisvesting over aan de verschillende bouwmaatschappijen werkzaam op het grondgebied van groot-Kortrijk. Die ontwikkelden op eigen houtje hun werking zonder ook maar enigszins aangestuurd of bijgestaan te worden door het stadsbestuur.

En in die omstandigheden liet de wet van de minste inspanning zich volop gelden. "Het zal wel gaan met het huizenbestand dat wij hebben zeker? Wij moeten het onszelf niet te moeilijk maken" hoorde ik persoonlijk uit de mond van een zaakvoerder van een van genoemde maatschappijen. In tegenstelling met wat in andere steden gebeurde, kwam er van stadswege in de voorbije decennia ook nooit geen aanbod van gronden of panden voor sociale woningbouw.

Van de vijf erkende sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam op Kortrijks grondgebied, is er slechts een die rechtstreeks afhangt van de stad: Goedkope Woning Kortrijk die zowat 1450 sociale woongelegenheden verhuurt in de kernstad. Voorts is er Eigen Haard die vanuit Zwevegem sociale woningen verhuurt in de Kortrijkse deelgemeente Bellegem, Eigen Haard Is Goud Waard die vanuit Lauwe (Menen) verhuurt in de Kortrijkse deelgemeenten Marke, Aalbeke en Rollegem, De Leie van Wervik die verhuurt in de Kortrijkse deelgemeente Kooigem, en de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, die als hoofdopdracht heeft de verkoop van sociale woningen in de hele regio maar ook woningen verhuurt in de Kortrijkse deelgemeenten Heule en Bissegem (en tegen de afspraken ook meer en meer in de Kortrijkse kernstad).

Daarnaast is er - gelukkig! - ook nog het sociale verhuurkantoor De Poort, dat met startkapitaal van het Kortrijkse OCMW, ook nog eens een vierhonderdtal woongelegenheden ter beschikking heeft voor kansarme huurders in de ruime streek.

De versnippering is een pest

De gemeente is de regisseur van het lokale woonbeleid, stelde Vlaams minister van Wonen Marino Keulen in zijn opeenvolgende beleidsbrieven. Hoe het Kortrijkse stadsbestuur de sociale huisvesting op zijn grondgebied kan regisseren met al die verschillende maatschappijen, is een raadsel. Bovendien doen die maatschappijen elk op hun manier hun best - de een al meer dan de andere - maar de schaal van hun woningenbestand en van hun werkingsgebied is  eigenlijk te klein voor een hedendaagse management.

Maar ook voor de kandidaat-huurders is die versnippering een pest. Het zou logisch zijn als iemand die een sociale woning op Kortrijks grondgebied wil huren, zich kan wenden tot een enkel loket. Het zou logisch zijn dat er een eengemaakte wachtlijst is voor alle sociale woningen op Kortrijks grondgebied. Het zou logisch zijn dat men zich maar een keer moet inschrijven en dat de datum van inschrijving bij een maatschappij ook geldt voor de andere. De realiteit is allesbehalve logisch. Al die maatschappijen hebben hun eigen balie; de kandidaat die bereid is gelijk waar in Kortrijk te gaan wonen, moet zich simpelweg vijf keer gaan inschrijven. Op twee adressen in Kortrijk zelf, op een adres in Zwevegem, een in het verre Werrvik, en een in Lauwe!

De reglementen lopen uiteen

Al die maatschappijen hebben bovendien hun eigen reglementen. Ook die reglementen lopen uiteen. Het reglement van De Poort is veruit het beste, een schoolvoorbeeld van een reglement waarop een sociale huurder recht heeft: fair, volledig en verstaanbaar. De Poort is evenwel een sociaal verhuurkantoor, niet eens een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. Dat zegt veel over het professionalisme in de Kortrijkse sociale huisvestingssector.

Alle maatschappijen schrijven in hun reglement grote stukken over uit het Kaderbesluit Sociale Huur; nogal wiedes want dat is de per decreet verplichte basistekst. Interessant is daarbij te zien welke stukken zij wel overnemen en welke niet. Interessant is ook te kijken welke keuze zij maken als het Besluit verschillende opties geeft. En ten slotte stel ik vast dat er ook onwettig wordt afgeweken van het Besluit.

Met uitzondering van De Poort - maar dat is geen erkende sociale huisvestingsmaatschappij - neemt geen enkele maatschappij de regels uit het Kaderbesluit over die het inzagerecht van de kandidaat-huurder regelen in het wachtregister. Slechts een paar maatschappijen regelen de communicatie met de huurders en de klachtenbehandeling. Een aangename verrassing daarbij is de regel bij Eigen Haard en bij de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij die zegt dat zij bereid zijn initiatieven te steunen die de leefbaarheid in een wijk willen verbeteren, een ontmoetingslokaal bijvoorbeeld of een wijkfeest.

De toewijzingsregels

Van groot belang voor de kandidaat-huurders zijn de toewijzingsregels. Die regels liggen -gelukkig! - grotendeels vast in het Kaderbesluit maar de maatschappijen hebben een bepaalde speelruimte. Alle maatschappijen gebruiken die marge om voorrang te geven aan kandidaten die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn geweest van de gemeente waarin de betrokken woning ligt. Sommige maatschappijen voegen daaraan een voorrang toe voor bewoners van een gemeente in hun werkingsgebied en voor mensen die nog geen sociale huurder zijn. Die bepalingen zijn geldig.

Maar bepaalde maatschappijen beperken de rechten van hun kandidaat-huurders ook op onwettige wijze. De Leie bijvoorbeeld bestemt bepaalde woningtypes voor bepaalde leeftijden: meer dan 25, 30, 40 en 55 jaar. Dat is flagrant in strijd met het Kaderbesluit dat zegt dat voor de 'rationele bezetting' van de verschillende woningtypes alleen mag rekening worden gehouden met het aantal personen dat een woning wil betrekken en met de fysieke toestand van de personen (bejaarden en mensen met een handicap bijvoorbeeld). De leeftijd laten spelen bij de toewijzing van een woning is puur discriminatie en willekeur.

Apartheid in Marke, Aalbeke en Rollegem

Het ergst, naar mijn oordeel, is een bepaling in het reglement van Eigen Haard Is Goud Waard. Die bepaling breidt de voorrang voor inwoners van de gemeente uit tot een vorrang voor inwoners van de deelgemeente. Dat betekent in de praktijk dat je van Marke, Aalbeke of Rollegem zelf moet zijn om een sociale huurwoning in die deelgemeenten te kunnen krijgen. Apartheid dus! 33 jaar na de fusie van de gemeenten. Voorzitter van Eigen Haard Is Goud Waard is momenteel Jean de Béthune, van Marke; zijn kiesdomein heeft ie goed afgeschermd.

Een dergelijke apartheidsregeling per deelgemeente is volgens het Kaderbesluit niet helemaal uitgesloten. Er kan in een toewijzingsreglement rekening gehouden worden met 'de lokale binding', zoals het Besluit het zegt in artikel 26: de binding met een bepaalde buurt of wijk. Maar die voorrang voor mensen die al een tijd in de buurt wonen is pas geldig als dat afwijkende toewijzingsreglement is goedgekeurd door de ... gemeenteraad. Dat is nog niet gebeurd - en ik zou tegenstemmen. Een simpele beslissing van de raad van bestuur van Eigen Haard Is Goud Waard volstaat niet.

Andere afwijkende toewijzingsregels die met een beslissing van de gemeenteraad kunnen ingevoerd worden, vind ik dan wel weer het overwegen waard. Er kan ook voorrang gegeven worden aan kandidaat-huurders die in de gemeente (of in naburige gemeenten zelfs!) werken of die er kinderen laten school lopen. Op die manier krijgen die kandidaten evenveel voorrang als de bewoners zelf van de gemeente. Geen enkele maatschappij heeft daartoe een aanvraag ingediend bij het stadsbestuur.

Een grote fusie gevraagd

Conclusie: het is jammer dat de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen op het grondgebied Kortrijk hun eigengereide weg blijven gaan. Het is onaanvaardbaar dat het Kortrijkse stadsbestuur zijn regierol in de sociale huisvesting niet opneemt.

En eigenlijk zou er in Kortrijk (en omstreken?) één enkele grote, professioneel geleide sociale huisvestingsmaatschappij moeten komen. En die maatschappij zou van stad Kortrijk (en eventueel van de deelnemende omliggende gemeenten) voldoende investeringskapitaal moeten krijgen voor een ernstige inhaalbeweging in de bouw van sociale woningen. Voor dit jaar is een nieuwe erkenningsronde aangekondigd voor alle Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat is een unieke kans om van stadswege aan te sturen op een dergelijke grote fusie van maatschappijen.

Blauwepoort

20:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |