11-01-09

Verhuist de Kortrijkse gemeenteraad naar de Casino?

casino1

Het stadsbestuur laat nogmaals (zie vorig stuk) zijn belangstelling blijken voor eventuele aankoop van de Casino en de aansluitende VOKA-gebouwen. Een onderzoek van de stadsdienst Facility wees uit dat de gebouwen in redelijke staat zijn. Bij het overzicht van de herbestemming die de stad aan de gebouwen zou kunnen geven, is het gebruik als administratieve zetel van het Eurodistrict (met Rijsel en Doornik) verdwenen. Nu trekt een andere mogelijkheid de aandacht: in de concertzaal van de Casino zou de gemeenteraad en/of de politieraad kunnen vergaderen. De schattingsprijs blijft inmiddels 2,5 miljoen euro. Vergeleken met de andere investeringen van de stad is dat heel veel.

Op de begroting 2008 stond geen enkele investering die hoger was dan 1,75 miljoen euro (de verbouwing van het fabriekspand Desmet-Dejaeghere tot Buda-Kunstenfabriek - uitgesteld tot dit jaar). Op de begroting voor 2009 staat de aankoop van de VOKA-gebouwen niet ingeschreven. De hoogste investering is de verbouwing van de gewezen Textielfabriek Callens tot centrale voor de technische diensten voor de stad, voor 3 miljoen euro. De aankoop van de gronden van Kortrijk-Weide (Westelijke binnenring) van de NMBS en het Vlaamse Gewest kost 2,6 miljoen euro. En de uitgestelde Buda-Kunstenfabriek is nu ingeschreven voor 2,575 miljoen euro.

De vraag blijft of een zo uitzonderlijk grote investering verantwoord is als men nog niet goed weet wat men met de aangekochte gebouwen en grond zal doen. Bovendien is de bruikbaarheid van de aankoop beperkt tot een paar onderdelen van het ensemble. Als de stad het aankoopt, zal men zeker een groot deel moeten doorverkopen.

Afdingen

Van stadswege hoopt men op de prijs een en ander te kunnen afdingen. Zo zou men de bepaalde nodige onderhouds- en herstellingswerken kunnen mee in rekening nemen. De algemene bouwfysische toestand van de verschillende gebouwen noemt de stadsdienst Facility "redelijk tot goed". Er zijn geen ernstige gebreken. De structuur van de gebouwen is solide en aan de buitenkant is er geen noemenswaardige vochtproblemen.

Toch zijn er diverse onderhoudsingrepen nodig: zowel dringende werken, als minder dringende en wenselijke ingrepen zoals de installatie van een lift om het eigenlijke Casinogebouw integraal toegankelijk te maken. Uit haar doorlichting distilleert de stadsdienst Facility een aantal suggesties.

Parko

De dokterswoning, Albertstraat 27, behoeft het meest dringende onderhoudswerken. De dienst Facility stelt voor om dat stuk van het eigendom af te splitsen en te verkopen. Volgens de dienst heeft het pand met zijn "aantrekkelijke commerciële ligging", ruime volumes, een tuin en garage" voldoende troeven om het rap te gelde te kunnen maken. Ik vraag mij af of dat niet al te optimistisch is. De vastgoedmarkt stagneert en zo commercieel gunstig is de Albertstraat - gelegen buiten het commerciële ontwikkelingsgebied nabij K in Kortrijk - nu ook niet.

Albertstraat 17

In het VOKA-domein zit ook een modern kantoorgebouw, Albertstraat 17. Facility is er voorstander van. Het heeft een solide structuur en een efficiënte opbouw. Zowel vooraan als aan de achterkant via de parking is het toegankelijk. "Met een aantal basisinvesteringen kan dit gebouw als hedendaags, comfortabel en energievriendelijk kantoorgebouw worden ingezet". Die basisinvesteringen betreffen vooral energiebesparende ingrepen. Naar verluidt, zou het autonoom stadsparkeerbedrijf Parko het gebouw willen kopen als nieuwe zetel.

Staatsiefuncties

Het hoofdgebouw van de te koop gestelde VOKA-eigendommen is de Casino op het Casinoplein. Het gebouw van 1844, ontworpen als (muzikaal) ontspanningslokaal voor de plaatselijke bougeoisie, verkeert volgens de doorlichting in een vrij goede toestand. Het volstaat hier en daar wat schrijnwerk op te kalefateren en de gevel wat bij te pleisteren. En daarvoor kunnen zelfs Vlaamse subsidies worden verkregen omdat het een beschremd gebouw is. Het gebouw zou in waarde winnen met enkele energiebesparende maatregelen ('relighting') en de installatie van een lift. In de kelder troffen de ambtenaren waarempel een volledig vernieuwd sanitair aan.

casino2

De kwestie met het Casinogebouw is de herbestemming. Slechts een derde van de netto-oppervlakte, 484 m², is bruikbaar als kantoren. Een groot deel van het gebouw wordt in beslag genomen door staatsiefuncties zoals een monumentale trappenpartij en brede gangen. Vandaar dat ik het gebouw eerder een pralinedoos noemde. Voorts zijn er diverse vergaderzalen, ontvangstruimtes en bergingen.

Opmerkelijk is de bestemming die de dienst Facility naar voren schuift voor de grote multifunctionele zaal, de concertzaal: "een eventueel gebruik als zaal voor de gemeenteraad en/of de politieraad is te overwegen". In dezelfde sfeer kan het pand gebruikt worden voor de doeleinden waartoe ook de Kamer van Koophandel het gebruikte: als geschikt kader voor belangrijke overlegmomenten en raden van bestuur van officiële instanties. Alle faciliteiten zijn aanwezig (ook tolkeninstallatie?).

Een derde mogelijkheid is het monumentale gebouw aan te wenden voor publieksfuncties. Het Muziekcentrum kijkt er begerig naar en ook het Muziekconservatorium zou het willen gebruiken.

casino achterkant

Dreiging

Achter het gebouw ligt, bereikbaar via de Albertstraat, een parking, waarop thans 40 parkeerplaatsen zijn uitgetekend. De dienst Facility acht het behoud ervan essentieel voor gelijk welk gebruik van de gebouwen. Op diezelfde lokatie ziet Facility mogelijkheden om in totaal 180 m² bouwgrond te realiseren met behoud van de vrije doorgang naar de parking. Ook hier heeft de stadsdienst het over "een commerciële ligging".

Al met al betreft het aanbod van VOKA een geheel van eigendommen waarmee de stad niet zo direct iets kan aanvangen. Zeker voor het hoofdgebouw zou een aankoop meer kunnen beschouwd worden als een depannage van VOKA dan als de vervulling van nijpende stadsbehoeften. Alleen voor het kantoorgebouw, Albertstraat 17, is er een onmiddellijke behoefte. Kan Parko, als autonoom stadsbedrijf met eigen vermogen en investeringskapitaal, dat gebouw niet zelf apart aankopen? Is het wel de taak van de stad om daar ontwikkelaar te spelen voor de andere VOKA-eigendommen in de Albertstraat? Als men dat nodig vindt, dan lijkt het logisch dat niet de stad maar het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) die taak op zich neemt.

Toch heeft het stadsbestuur beslist de onderhandelingen met VOKA voort te zetten. Het ziet ernaar uit dat men alleen nog twijfels heeft over de prijs en over de eventuele mogelijkheden van gespreide betaling. Een sterk argument van VOKA is de dreiging met zijn West-Vlaamse zetel Kortrijk te verlaten indien de stad niet bereid zou zijn het Casino-domein over te nemen.

10:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.