16-12-08

Het stadsbestuur wil de Kortrijkse belastingen pas in 2011 verminderen

Leieboorden 6

In de bespreking van de begroting voor volgend jaar liet burgemeester Stefaan De Clerck, CD&V, zich ontvallen dat de hoge Kortrijkse aanvullende personenbelasting pas in 2011 zal verminderd worden. De belastingbetalers zullen daar pas in 2013 iets van merken. Mijn voorstel om de 7,9% nu al tot 7,4% te verminderen, werd door de meerderheid van CD&V en OpenVLD weggestemd. Nochtans krijgt de stad al enkele jaren zijn inkomsten niet op. De stedelijke spaarpot loopt over met nagenoeg 30 miljoen euro op de bank! Naar mijn oordeel is het met de aankomende crisis niet het moment om nodeloos zoveel geld van de Kortrijkse gezinnen weg te nemen.

In het rood?

Ik geloofde mijn eigen oren niet toen ik financiënschepen Alain Cnudde, CD&V, hoorde verklaren dat hij voor volgend jaar een begroting gebrouwd had ter bestrijding van de ... inflatie (stijgende prijzen als gevolg van een oververhitting van de economie). De horloge van het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD loopt blijkbaar een jaar achter. Economen van over heel de wereld verwachten voor het komende jaar dat de economie zal vertragen of stilvallen. Het grote gevaar van de zich aandienende economische crisis is niet oververhitting en stijgende prijzen maar een te bruuske afkoeling van de vraag naar producten en diensten. Je zal maar arbeider of bediende zijn van een bedrijf met een leeg orderboekje!

Overheden die het kunnen - dus ook stadsbesturen - en die voldoende financiële middelen hebben, moeten precies zoveel mogelijk middelen inzetten om de vraag naar goederen en diensten op peil te houden. Het stadsbestuur van Kortrijk meent het tegenovergestelde te moeten doen. Daarom heb ik de begroting voor 2009 in de gemeenteraad een begroting genoemd die de crisis verergert. 

Door de inflatie dreigen wij volgend jaar in het rood te eindigen, beweert schepen Alain Cnudde. En inderdaad, zijn begroting komt uit op 116 miljoen euro uitgaven tegenover 115 miljoen inkomsten, dus een verlies van precies een miljoen euro. Dat verlies wordt onmiddellijk rechtgetrokken door ervan uit te gaan dat het huidige jaar, 2008, een 'bescheiden' (?) winst zal opleveren van een dik miljoen euro. Volgens de schepen is dat erg en daarop baseert hij zich om de buikriem van de stad toe te trekken en om te verklaren dat er geen ruimte is voor belastingsverlaging. Hij heeft geen gelijk.

Een ferm overschot!

Een begroting is een voorspelling voor het jaar dat komt. Het stadsbestuur mag in principe per post niet meer uitgeven dan de gemeenteraad op de begroting heeft goedgekeurd. Voorzichtigheidshalve worden de uitgaven dan ook telkenjare een beetje overschat en de verwachte inkomsten een beetje onderschat. En vanzelfsprekend komt men dan in die raming uit op verlies. Maar als men na een jaar dan de afrekening maakt, blijkt telkens weer dat die voorzichtige schatting in werkelijkheid tot een veel beter resultaat heeft geleid. Ik zit al meer dan 20 jaar in de gemeenteraad en ik herinner mij niet dat er ooit een jaar geweest is dat de stad bij de afrekening zwaar verlies heeft moeten boeken.

De afrekening van de begroting 2007 gaf uiteindelijk een overschot van 7,5 miljoen euro. De begroting voor 2008 was oorspronkelijk geschreven met een miniem overschot van 0,25 miljoen euro, maar in oktober moest men ze wijzigen en toen al moest men een overschot inschrijven van meer dan een miljoen euro. Als in april of mei volgend jaar de definitieve afrekening voor 2008 zal worden gemaakt, zal blijken dat het overschot nog zoveel meer is.

Minder werkingskosten

Zal dat anders uitdraaien door de opdoemende economische crisis? Geenszins! De hoge belastingen zorgen ervoor dat Kortrijk hoge winst zal blijven boeken, ondanks de miserie die in de samenleving de kop opsteekt. Wat zijn immers de gevolgen voor de stad als de crisis zich doorzet? Mogelijks zullen de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting wat minder groeien - maar dat zal voor volgend jaar nog niet zijn omdat die belasting wordt berekend op ieders inkomen van twee jaar geleden.

De crisis zal geen gevolgen hebben voor grote inkomstengroepen zoals de onroerende voorheffing (grondlasten), de opgetrokken waterfactuur, het Gemeentefonds en het Stedenfonds. De inkomsten op aandelen en beleggingen van de stad zullen dalen, maar dat is van niet zo groot belang voor het stadshuishouden.

Anderzijds zijn de energieprijzen aan het dalen, nu al, en die trend zal zich voortzetten volge'nd jaar. Dat zal een grote invloed hebben op de werkingskosten. De inflatie valt stil. Uiteraard hebben de drie indexsprongen van 2008 ook volgend jaar hun invloed op de personeelskost van de stad. Maar het is onwaarschijnlijk dat die kost op hetzelfde tempo zal blijven stijgen. De oververhitting in de bouwsector is voorbij; er komt laagconjunctuur in de bouw. Er zullen meer aannemers dingen naar stadsopdrachten tegen lagere prijzen. En ten slotte zullen onder invloed van Europa de leningen voor de stad goedkoop blijven.

Met die gewijzigde omstandigheden houdt de begroting voor 2009 helemaal geen rekening. Het stadsbestuur trekt zonder inspiratie de lijntjes door van de vorige jaren. Het resultaat is een begroting die de crisis niet bestrijdt maar verergert. Als de economie vastloopt, hebben overheden een belangrijke verantwoordelijkheid. Als zij daartoe de nodige middelen bezitten, moeten zij alles uit de kast halen om een economische relance te stimuleren. Stad Kortrijk heeft meer dan voldoende middelen om zijn deel te doen. Wij zitten met bijna 30 miljoen euro reserves. Het is tijd om die spaarpot terug naar de gezinnen en de lokale economie te laten vloeien. Maar dat gebeurt niet.

Matige investeringen

Voor volgend jaar heeft het stadsbestuur 48 miljoen euro investeringen ingeschreven. Dat is meer dan de 43 miljoen van 2008, maar toch geen bijzonder hoog bedrag. Ik stel mij de vraag hoeveel van de 48 miljoen geplande investeringen ook werkelijk zullen gebeuren. Ik heb zo mijn grootste twijfels over een realisatie van de site Callens (3 miljoen euro) in de Moorseelsestraat waar alle technische stadsdiensten ooit onderdak moeten vinden. Ik stel vast dat er jaar na jaar een aanzienlijk volume investeringen wordt doorgeschoven: bijvoorbeeld de schoolomgeving Steenbakkersstraat, de passantenhaven, de selectie van ontwerpers voor de nieuwe bibliotheek, de ontsluiting van de Gravenkapel, de investeringen voor de gebiedswerking, de heraanleg van de begraafplaats van Rollegem, de aankoop van de gronden op Kortrijk-Weide van het OCMW, het ontwerp van de verkaveling Langwater, enzovoort. Ook doorgeschoven is de luxe-versie van de Kunstenfabriek Buda (de gewezen textielfabriek Desmet-Dejaeghere): ingeschreven op de begroting 2008 voor 1,7 miljoen euro en nu op de begroting 2009 voor 2,575 miljoen euro, zonder dat duidelijk is hoe die extrakost zal gefinancierd worden.

De voor de hand liggende repliek van het stadsbestuur op die kritiek is te wijzen op de overvloed aan grootschalige werken in de stad. 'Kortrijk bereikbaar' is een mooie toekomstdroom, maar momenteel moet je verdorie goed je weg kennen in de stad. Veel van die werken zijn evenwel investeringen van andere instanties. Het is goed dat andere instanties ertoe kunnen worden bewogen in Kortrijk te investeren. Maar het is niet correct zich achter die vloed van werken weg te stoppen om zelf ondermaats te investeren of om de bevolking te zware belastingen op te leggen. Ook heb ik schepen Alain Cnudde horen verklaren dat het de bedoeling van de huidige coalitie was om het gros van de investeringen in het begin van de legislatuur uit te voeren om te kunnen uitbollen in de tweede helft van de zes jaar. Dat belooft niet veel goeds voor de komende jaren.

Bijzonder teleurstellend is het aangekondigde investeringsvolume in 'diverse wegenwerken': 6,475 miljoen euro tegenover 8,3 miljoen euro op de begroting 2008. En dan gaat er nog meer dan een miljoen euro naar de heraanleg van de Broelkaai, een zeer uitzonderlijk werk dat nog minder overlaat voor al die straten, trottoirs en fietspaden die de bevolking zo graag vernieuwd zou zien. Overigens is zelfs de heraanleg van de Broelkaai een teleurstelling. Het stadsbestuur voert slechts de helft uit van het prachtige project Oude Leieboorden. Precies de kaai waar de cafés zijn, aan de overkant, de Verzetskaai wordt ongemoeid gelaten en blijft een slordige parking die het uitzicht op de Leie en de Broeltorens verstoort en de realisatie van schitterende terrassen verhindert.

Kortom, stad Kortrijk zou heel wat meer middelen op een nuttige manier kunnen inbrengen in de lokale economie. Samen met de inspanningen van andere overheden is dat het aangewezen antwoord op de uitdagingen van de zware crisis die zich aankondigt.

De aanvullende personenbelasting is te hoog

Wat een stadsbestuur in een economische crisis zeker niet moet doen, is meer geld dan nodig weghalen van bij de bevolking. De grote financiële reserves en de jaarlijkse stevige overschotten op de afrekening bewijzen dat de belastingen in Kortrijk te hoog zijn. Dat is geld die uit de lokale economie verdwijnt en dus remmend werkt op een eventuele relance. Bovendien is het pijnlijk voor de gezinnen die het nog moeilijk gaan krijgen in de nabije toekomst. Ik herhaal dus het voorstel van de progressieve fractie van sp.a, Groen! en voorlopig onafhankelijke om de aanvullende personenbelasting met een half percent te verminderen tot 7,4%. Dat kost de stad 1,26 miljoen euro per jaar, een heel draagbare minontvangst in het licht van de bijna 30 miljoen euro reserves, opgebouwd met enkele meevallers maar vooral met jarenlang weggeboekte overschotten.

Op het einde van het debat zei ik met enige ironie: "Ik weet wel dat jullie de belastingen willen verminderen in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, in 2011. Als jullie dat toch van plan zijn, doe het dan een paar jaar eerder, om de Kortrijkse gezinnen een steuntje te geven in de crisis". Burgemeester De Clerck gaf al monkelend te kennen dat die belastingsverlaging er in 2011 misschien wel zou kunnen komen...

08:40 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.