07-12-08

Sociaal bouwproject Goedkope Woning Kortrijk op de klippen

Meensestraat 1

Het stadsbestuur spreekt zich uit tegen een bouwaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning Kortrijk voor de bouw van 17 sociale huurappartementen op een braakliggende bouwgrond in de Meensestraat, Overleie. Het betreft een terrein dat de maatschappij tegen een gunstige prijs op de kop kon tikken van Gaselwest (Eandis). De ongunstige beslissing komt twee jaar na de aanvraag. Die afwijzing vertraagt het project met jaren. Kon hierover niet op voorhand "lokaal woonoverleg" worden gepleegd zoals de Vlaamse Wooncode daartoe de mogelijkheid biedt (artikel 28§2)? Jammer voor de kandidaat-huurders op de lange wachtlijst van Goedkope Woning

Het leek een buitenkans in 2004. Gewezen burgemeester Antoon Sansen, CD&V en ikzelf, toen voorzitter van Goedkope Woning, sp.a, zetelden in de bestuursorganen van zowel de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning als van de distributienetbeheerder Gaselwest. Wij kwamen te weten dat Gaselwest een omvangrijk stuk bouwgrond - bouwrijp gemaakt op de koop toe, in de Meensestraat van de hand wou doen. Wij bepleitten dat de verkoop zou rekening houden met sociale doelstellingen. En inderdaad, wij slaagden erin de grond te laten verkopen aan Goedkope Woning voor een zeer schappelijke prijs.

De aankoop werd in Brussel zowel door de VHM (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, nu Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW) als door de minister van Wonen, Marino Keulen, OpenVLD, toegejuicht en gesteund. Het zou een schitterend voorbeeld worden van de sociale huisvesting van de toekomst: niet meer kilometers buiten de stad op maagdelijke gronden, maar in het hartje van de stad in een wijk die wel wat impulsen kon gebruiken, Overleie.

De grond werd dan ook aangekocht in 2004 en in 2006 waren de aangestelde architecten zover dat er een bouwvergunning kon worden aangevraagd. Vandaag, twee jaar later, staat het zo beloftevolle project opnieuw nergens. Het stadsbestuur weigert de bouwvergunning. Waarover gaat de twist tussen beide overheden?

17 appartementen

Het kan niet gezegd worden dat de toenmalige directie van Goedkope Woning het project voortvarend heeft aangepakt. Tot mijn grote ergernis had ik al ferm moeten aandringen om die directie ertoe te bewegen het zeer schappelijke bod van Gaselwest aan te nemen. Veel aansporingen om er iets degelijks van te maken, hebben de architecten dan ook niet gekregen, weeral tot mijn toenemende ergernis. Ik hield dan ook een beetje mijn hart vast toen in augustus 2006 de ontwerpplannen werden ingediend bij de stad. 

De aanvraag betrof de bouw van 17 appartementen. Het hele bouwperceel is bijna 30 meter breed en zowat 13,5 meter diep. Aan de kant van de Evangelische Kerk wil men vier verdiepingen en een inspringende dakverdieping maken. De helft die aanleunt bij de wachtgevel van de buur aan de andere kant, zou een verdieping minder tellen. In tegenstelling met wat men in Kortrijk gewoon is bij flatgebouwen, zou er achteraan plaats gemaakt worden voor enige tuinaanleg: drie private tuintjes voor de gelijkvloerse verdieping, 17 tuinbergingen, een geasfalteerde strook voor lossen en laden en een parkje met gazon. De appartementen op de verdiepingen zouden over een terras beschikken.

Ondanks gunstig advies

Volgens het stadsbestuur kan het ingediende ontwerp niet door de beugel. Zijn eigen directie Stadsplanning en Ontwikkeling had nochtans een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. Het betreft hier dus een zuiver politieke beslissing!

Vooreerst vindt het stadsbestuur het ontworpen flatgebouw te groot. Op de Veemarkt mag Foruminvest een building neerpoten van 10 verdiepingen met hoogstammige bomen op het dak. Ook op de gronden van het Sint-Amandscollege en aan de Westelijke Binnenring mogen de bouwmeesters vrijelijk de lucht inbouwen. Maar in de Meensestraat, aan een verkeersader met bijna autostrade-allures, opteert men voor laagbouw. Meer bepaald eist het stadsbestuur dat de vier dakappartementen gereduceerd worden tot twee en dat de ruime dakterrassen moeten verminderen.

Koning Auto

Een ander twistpunt betreft het aantal parkeerplaatsen. Met mijn instemming zijn de architecten van Goedkope Woning ervan uitgegaan dat het nieuwe flatgebouw geen garages behoefde. Aan de overkant van de Meensestraat heeft Goedkope Woning al een groot appartementencomplex, de Mosselbank, met een ruime ondergrondse parking. Nog nooit is de huisvestingsmaatschappij erin geslaagd al die stalplaatsen verhuurd te krijgen, zelfs niet nadat ook de mensen uit de buurt de kans kregen om daar een garage te huren tegen uiterst een uiterst lage prijs. Zelfs als alle bewoners van het nieuwe gebouw daar een garage zouden huren, zou er nog leegstand zijn.

Het stadsbestuur heeft geen oren naar die argumenten, die nochtans gestoeld zijn op jarenlange ervaring. De algemene stedenbouwkundige verordening van Kortrijk eist 1,33 parkeerplaatsen per woongelegenheid bij flatgebouwen van meer dan 5 appartementen. Daarbij merkt het stadsbestuur op dat ook de Mosselbank aan de overkant van de straat niet beantwoordt aan die regel.

Toch moet het zijn dat men de realiteit niet helemaal kan ontkennen. Het gaat immers om een locatie die schitterend aansluiting geeft op het openbaar vervoer; het publiek in sociale huurwoongelegenheden - meer ouderen en mensen die het minder breed hebben - heeft minder personenwagens dan gemiddeld; en ten slotte komt er voor elke flat een berging in de tuin. Het stadsbestuur besluit dan ook dat, gezien de beperkte terreinoppervlakte - wat wil je in het midden van de stad? - het aantal stalplaatsen mag worden beperkt tot 15 in plaats van 23.

Of dat allemaal te rijmen valt met een beleid dat het autoverkeer in de stad wil milderen en met de bestrijding van de CO2-uitstoot, is een andere vraag. In Kortrijk wordt blijkbaar nog onbekommerd geofferd aan koning Auto.

Min 3 appartementen

Het resultaat van die pezenweverij is dat er nog een appartement zou sneuvelen als op de eisen van de stad wordt ingegaan. De teller komt zo op 14 te staan in plaats van 17. Ook stelt de stad voor om de geëiste garages onder of half onder de grond te bouwen. Al die eisen maken het bouwproject aanmerkelijk duurder, zeker als je de kostprijs per appartement berekent. Ik vraag mij af of men zo nog onder de decretale kostprijslimieten kan blijven. En duurdere kostprijs betekent onontkoombaar duurdere huurprijzen voor de sociale huurders, en een zwaardere financiële last voor Goedkope Woning, die prefinanciert. 

Wel akkoord ga ik met de kritiek van het stadsbestuur op de ontworpen tuinzone. Waarom is het nodig om het grootste stuk te asfalteren? En in plaats van gazon, mag er wel een creatiever tuinontwerp komen - waarom niet in samenspraak met de eerste bewoners?

Het ergste aan dit dossier is, dat er nauwelijks ernstig overleg is geweest tussen stadsbestuur, OCMW en Goedkope Woning. Goedkope Woning kamp - na jaren indommelen, waartegen ik heb gevochten - met aanzienlijke wachtlijsten van kandidaat-huurders. Er zijn veel sociale huurwoningen te kort in Kortrijk. Met 7% sociale huurwoningen komt centrumstad Kortrijk nauwelijks boven het algemeen Vlaamse gemiddelde. Het gemiddelde in de centrumsteden is 11%.

De Vlaamse Wooncode

In die omstandigheden zou een stadsbestuur dat begaan is met sociale huisvesting enthousiast zijn steun en medewerking moeten verlenen aan buitenkansen zoals het project in de Meensestraat. Maar in plaats van het project proactief te steunen en tijdig bij te sturen, heeft men een afwachtende houding aangenomen om dan als klap op de vuurpijl het ingediende ontwerp koudweg af te keuren.

Ik zou de schepen van Wonen en de schepen van Stedenbouw willen aanraden eens artikel 28, §2 van de Vlaamse Wooncode te lezen. Dat artikel bepaalt dat de gemeentebesturen, de OCMW's en de sociale huisvestingsmaatschappijen in het belang van de bewoners zo veel mogelijk onderling overleg plegen over sociale woonprojecten.

En à propos, het bouwterrein in kwestie ligt in de onmiddellijke nabijheid van de oude gasfabrieksite, die Gaselwest in voorverkoop aan het stadsbestuur heeft aangeboden. Het stadsbestuur heeft dat zeer interessant gelegen ontwikkelingsgebied (1,38 hectare in volle stedelijke agglomeratie) boudweg afgewezen. Zie mijn eerder stuk. En dan maar een grootscheeps masterplan voor Overleie laten uitwerken ...

17:57 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Waarom investeren in huisvesting op kosten van de gemeenschap (of de veelgeplaagde Kortrijkzaan)? Neen, met dezelfde centen maak je best nog een nieuwe brug voor Kortrijk (mét anti-slip a.u.b.).

Gepost door: MoveOut | 09-12-08

onbegrijpelijk Een onbegrijpelijke beslissing, inderdaad. Te meer dat als reden wordt opgegeven dat er onvoldoende parkeergelegenheden voor de bewoners zijn voorzien.

Het zou nochtans van visie getuigen, mochten er voor deze sociale appartementen bewoners worden aangetrokken ZONDER auto, i.p.v. nog meer autoverkeer aan te trekken naar de binnenstad of de rand ervan.

Bart Hanson
voorzitter VlaamsProgressieven Kortrijk

Gepost door: Bart | 14-12-08

Barts visie Bart, o, Bart! Bewoners zonder auto aantrekken! De 'visie' die jij hier propageert is wel erg paternalistisch, hoor. En bovendien erg onpraktisch. Jij gaat die mensen er dus meteen weer uitzetten eenmaal ze zich de 'luxe' van een wagen kunnen veroorloven? Overigens wordt de verkeersoverlast in de (binnen)stad niet veroorzaakt door de bewoners maar juist door die mensen die er met het openbaar vervoer niet op een treffelijke wijze geraken. En door doorgaand verkeer, uiteraard.

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 24-12-08

paternalisme Ja, Pär, paternalisme, dat is een dooddoener waarmee je iedereen die een beetje wil meedenken de mond kan snoeren.
Als je wil meedenken in het algemeen belang, denk je zowiezo in de plaats van anderen. Volgens jou is dat paternalistisch, ook al verbied ik niemand om zelf mee te denken, integendeel.

Ik heb ook geen garage, en wist dat voor ik ging wonen waar ik woon. Mijn auto slaapt buiten en soms op 200 m van mijn deur, en heeft daar nog nooit over gereclameerd.

Verkeersoverlast wordt volgens mij veroorzaakt door diverse factoren. Ook zoekverkeer naar bovengrondse parkeerplaatsen is er één van (de Grote Markt-parking is daar een zeer mooie illustratie van, we hebben dat daar een keer geteld). De stad wil dat de sociale appartementsblokken in hun eigen parking voorzien om (betalende) openbare parkeerplaatsen beter te laten renderen, niet om bussen vlotter te doen rijden.

Gepost door: Bart | 24-12-08

Als ik het allemaal goed begrijp dan moeten er voor het bedoelde gebouw, volgens de eisen van het stadsbestuur, 15 garages voorzien worden (voor 23 appartementen). Persoonlijk vind ik die eis helemaal niet onredelijk.
De steden zoals die er vandaag uitzien zijn ontstaan in een periode dat mensen individueel veel minder mobiel waren. In het pre-autotijdperk, zeg maar. Nogal wiedes dat men toen ook niet de behoefte voelde om garages te bouwen voor nog niet bestaande auto's. Ondertussen is die situatie, op zijn zachtst uitgedrukt, een beetje gewijzigd. De meeste gezinnen hebben nu wel een auto maar de huizen en de straten in het oude centrum van de stad zijn niet aangepast aan deze evolutie. Geen garages, dus. En doorgaans ook smalle straten, die weinig ruimte laten voor verkeer en parkeren tegelijkertijd. Heel wat bewoners laten noodgedwongen hun persoonlijk vervoermiddel dan maar achter op de openbare weg; zoeken zich een parkeerplekje zo dicht mogelijk bij hun huis.
Naast de garageloze inwoners van een stad zijn er ook nog de bezoekers die een plaatsje op de openbare weg opeisen. Sommige bezoekers blijven een hele dag (omdat ze er beroepshalve moeten zijn bvb.) en anderen blijven slechts enkele uren (op bezoek of om te winkelen bvb.) en nog anderen zijn gewoon op doorreis. Op die manier krijg je twee problemen: een parkeerprobleem en een verkeersprobleem. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat men in Kortrijk op geen enkel moment rekening houdt met deze totaal verschillende groepen bezoekers. Zeker niet wat het parkeren betreft. Iedereen moet (veel) betalen. En het stadsbestuur kiest er steevast voor om steeds meer, accidentele, bezoekers naar het stadcentrum te lokken. Dat is hun goed recht maar dan moet men ook haalbare oplossingen voorzien. Voor zowel bezoekers als bewoners. En daar schort het in Kortrijk, eufemistisch uitgedrukt, toch wel een beetje aan. Aan de ene kant zoekt men zoveel mogelijk bezoekers de stad in te zuigen maar men faalt schromelijk als het om verkeers- en parkeeroplossingen gaat. Hoewel, nee, dat is niet helemaal juist: wat het parkeerbeleid betreft probeert men zoveel mogelijk wagens onder de grond te stoppen. Allemaal tegen betaling uiteraard. Zowel de langparkeerders als de kortparkeerders. In deze visie past het ook om de parkerende bewoners zoveel mogelijk van een private parking te voorzien. Ook bewoners van sociale appartementen of woningen. Een concrete oplossing voor de bewoners van de sociale appartementen zou inderdaad kunnen zijn dat men hen een parkeerplaats geeft in een nabijgelegen pand. Op voorwaarde dan dat men slechts 1 laad-en losplaats voorziet aan het gebouw zelf en hen zeker ook nooit een bewonersparkeerkaart geeft. Dat laatste is trouwens een maatregel die men over heel Kortrijk zou moeten invoeren: wie een eigen parkeerplaats heeft kan geen bewonerskaart krijgen.

Wat geparkeerde wagens met CO²-uitstoot te maken hebben is mij overigens een raadsel. Altijd gedacht dat het rijdende automobielen zijn die CO² uitstoten. Soit. Geen parkeerplaatsen voorzien geeft juist aanleiding tot nog meer van dat verfoeide zoekverkeer en de bijhorende CO²-uitstoot. Om nog te zwijgen van fijn stof, dat veel directer ingrijpt op de (menselijke) gezondheid.

Ik heb niet meteen zicht op het 'onderzoek' dat Bart op de Grote Markt uitvoerde, (zijn de resultaten daarvan ergens terug te vinden?) en wat hij ermee wil bewijzen maar echt veelzeggend lijkt een loutere telling mij niet. Ik ben er vrij zeker van dat de wagens die hij daar geteld heeft juist wagens zijn van eigenaars die niet eens in Kortrijk-centrum wonen. Potentiële kopers, misschien. En die zien ze in Kortrijk maar al te graag komen. Ze vinden alleen geen geschikte parkeerplaats.

Waar ik het in heel de verkeersproblematiek moeilijk mee heb is dat het stadsbestuur (maar niet alleen het stadsbestuur) geen coherente visie heeft op waar met de stad naartoe wil. Het Gouden Kalf is hier een uitstekend voorbeeld van. De enige oplossing die men voor de leegloop van het winkelwandelcentrum kon bedenken was er vlak naast een winkelmastodont neerplanten. Dat is niet alleen een rechtstreekse aanval op het inkomen van de zelfstandigen die nu nog in de winkelwandelstraten huizen maar ook op de gezondheid van al wie in de wijde omgeving van het Gouden Kalf woont. Ik denk niet dat het stadsbestuur (of Foruminvest) voor dat laatste de verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Wat vermeldt het Milieu-effectenrapport trouwens over die bijkomende luchtverontreiniging?

Kortrijk is al lang geen aangename stad meer om in te wonen. De gronden van de Bijstand waren op dit vlak een kans om het tij te keren. Nu zijn er in het project wel enkele luxe-appartementen voorzien maar die zijn niet van die aard dat ze een sociaal weefsel zullen doen ontstaan. Het zijn eerder individuele cocons waarin bijenkoninginnen elk hun eigen imperium, los van de anderen, leiden. De binnenstad zal 's avonds nog altijd even doods en stil zijn als nu. Nog meer een spookstad die zowel voor personen als voor eigendommen onveilig is. Wat weer nieuwe problemen en kosten in verband met beveiliging zal meebrengen. Kosten die wel weer op derug van de gemeenschap zullen afgewenteld worden.
Niemand schijnt zich af te vragen of Kortrijk zo'n bezoekersstroom wel aankan. Foruminvest heeft het over 5 tot 6 miljoen extra bezoekers per jaar. Dat zijn een pak wagens extra (minstens 7000 per dag, gemiddeld). Niemand stelt zich ook de vraag wat de functie van een moderne stad is. Of toch: in Kortrijk heeft men impliciet besloten dat de kernfunctie van een stad een winkelghetto moet zijn. Geen stad om in te wonen. Of enkel een (zwaarbeveiligde?) stad voor de happy few. Niemand vraagt zich af of Kortrijk eigenlijk wel behoefte had aan weer een winkelcentrum. Is het niet contradictorisch dat een stad die al een overdekt shoppingcentrum rijk is, bovendien beschikt over een vrij ruim bemeten winkelwandelcentrum (dat weliswaar aan het verloederen is), er dan maar voor kiest een tweede, overdekte, te bouwen? En wat als er straks in Moeskroen een écht megashoppingcentrum de deuren opent dat wel 5 keer zo groot is als het Gouden Kalf? Allen daarheen? Of besluiten ze in het kortzichtige Kortrijk uit afgunst dan maar om het hele winkelwandelcentrum plat te gooien en er een nóg groter te bouwen?

Dat de stad de gasfabriek niet heeft willen kopen om er sociale woningen te bouwen heeft wellicht te maken met het feit dat men er - in een stad die barst van de creatieve geesten - nog geen winstgevende bestemming voor gevonden heeft. Het 'denken' in Kortrijk beperkt zich namelijk tot 'hoe kunnen we de betonboeren/projectontwikkelaars plezieren en zelf ook nog indirect een graantje meepikken?' Of misschien heeft men nog geen privé-investeerder gevonden die geld ziet in deze ruimte. Ook de gasfabriek leent zich voor sociale woningbouw maar misschien WIL men gewoon geen 'sociale gevallen' in de vitrine van de stad.... Meer moet je daar niet achter zoeken, vrees ik.... Maar dat kan je, vanuit electoraal standpunt, natuurlijk nooit luidop verkondigen. En dus zeg je maar dat er geen ruimte op het budget is of dat de stadsdiensten geen behoefte hebben aan een ruimte op die plaats. Alle redenen zijn goed, me dunkt, om toch maar geen sociale woningbouw in de oude stadskern te moeten toelaten.

Zij die mij in deze een doemdenker noemen zijn juist diegenen die niet verder denken dan hun neus lang is en enkel het korte termijn commercieel succes van het Gouden Kalf voor ogen hebben. Of, zoals Marc het op een andere blog zo treffend samenvatte: "Nimmer bood er zich meer investeringskapitaal aan. Zoiets laat je als stad niet liggen." De Bijstandsite had men net zo goed voor (sociale) woningbouw kunnen gebruiken bvb.. Of een groenzone. Of een combinatie van beide. Of nog iets anders. Waarom moest het zo nodig een winkelcentrum worden? Juist, ja: omdat het in Kortrijk allemaal om geld draait en niet om mensen. Wat men ook moge beweren.

voor Bart:

Een kleine toelichting over dat paternalisme. Het is inderdaad erg paternalistisch - maar ook onrealistisch - om in sociaal appartementen enkel bewoners toe te laten die geen auto hebben. Dat voorstel kan ik bezwaarlijk een mooi voorbeeld van het door jou geroemde meedenken noemen. Het is ronduit beslissen in de plaats van iemand anders. En dat is nu eenmaal paternalistisch, ja.

Ik denk mee op de manier die mij het best ligt, mijn beste Bart: door alles in vraag te stellen. Maar dat ligt bij sommigen blijkbaar erg moeilijk.

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 26-12-08

Het Groote Mobiliteitsdebat Beste meedenkende niet-paternalistische Pär,

Bedankt voor je lange en boeiend antwoord. Socrates kreeg inderdaad de gifbeker, maar ik heb geen problemen met mensen die vragen stellen.

Zonder paternalistisch te willen klinken: mocht je nog niet aan politiek doen, dan moet je er aan beginnen. Je compostmeesterschap is alvast een goed begin.

Kortrijk is inderdaad een organisch gegroeide stad zoals er vele andere zijn. Geen saaie US-stad volgens dambordpatroon, of zoals Louvain-La-Neuve à la Le Corbusier. Gelukkig maar, anders zaten we hier te debatteren of de ijstaart nu kouder is dan buiten. Smakelijk, overigens!

Elke stad zoekt zo haar eigen oplossingen voor mobiliteitsproblemen. Wij zijn niet erg akkoord met de oplossingen van het Kortrijks stadsbestuur, en onze vertegenwoordiger (ondertussen ex-Vl.Pro) zegt dat ook met zoveel woorden in de gemeenteraad. We delen grotendeels je visie.

Wat Foruminvest betreft, wij hebben dat mee goedgekeurd, de andere partijen trouwens ook, Groen! incluis. Waarom? Elke stad heeft nood aan stadsprojecten die haar op de kaart zetten. De steden die er in het verleden geen hadden, zijn ondertussen van de kaart verdwenen. Ga maar eens na welke gehuchten in de middeleeuwen stadsrechten hadden.
Nu, als je zo'n stadsproject mee goedkeurt, dan moet je ervoor gaan, en niet gas geven en remmen tegelijkertijd. Wat niet wil zeggen dat je ongewenste neveneffecten niet moet proberen te vermijden. De behoeftenstudie is er wel degelijk geweest, anders was die privé-investeerder nooit zo zot geweest zijn centen daarin te steken. De mobiliteitsstudie is er ook geweest, maar eerlijk gezegd hebben wij daar ook vragen bij. Het is voldoende dat er één auto tijdens de zaterdagnamiddagshoppingspits in panne valt, en alles zit blok.

Wat de parking op de Grote Markt betreft, vind je onze telling terug via deze link: http://sites.spirit.be/spirit1/faces/web/blog.jsp?eid=10012&name=acties%20en%20standpunten&curgroup=kortrijk&group=kortrijk&b=24
Dit is geen wetenschappelijke studie en gaat niet over parkeerplaatsen van bewoners van sociale appartementen op de Grote Markt. Maar over de ergernis van de geen parking vindende shoppende medemens die in geen in cijfers is uit te drukken. Over het aanzuigeffect van deze parking.
Voor het overige weet ik niet wat het stadsbestuur al dan niet denkt bij het al dan niet aankopen van de gasfabriek. Ik kan vooralsnog niet in hun hoofd kijken.
http://sites.spirit.be/spirit1/faces/web/blog.jsp?eid=10012&name=acties%20en%20standpunten&curgroup=kortrijk&group=kortrijk&b=24

Gepost door: Bart | 26-12-08

Toch een kleine nuance bij de stelling dat er wel degelijk een behoeftenstudie geweest is voor men aan de bouw van het Gouden Kalf begon. De investeerder definieert 'behoefte' anders dan de modale burger of de politicus. Vanuit de positie van de investeerder is het belangrijk te weten of er voldoende potentiële huurders/kopers voor zijn project zijn. In wezen interesseert het de kapitaalsvennootschap geen reet of die huurders/kopers ook maar 1 artikel verkopen. Als hun vastgoed rendeert is de rest onbelangrijk. De 'behoeftenstudie' van de investeerder spitst zich dan ook vooral toe op mogelijke kopers en huurders, niet op mogelijke klanten voor die winkels. Zij kijken naar de markt van potentiële 'onderinvesteerders', mensen en bedrijven die in hun droom willen meestappen. Als die toehappen is voor hen de zaak rond. Ondertussen is dat naar verluidt ook gebeurd. Wordt 'behoeftenstudie' hier overigens niet verward met 'haalbaarheidsstudie'? Ik - als potentiële koper - heb in ieder geval nooit de vraag gekregen of ik wel behoefte heb aan nog een winkelcentrum...... Wie wel?

Het cijfer van 5 tot 6 miljoen bezoekers per jaar komt van Foruminvest zelf en moet met de grootst mogelijke scepsis worden benaderd. Ik heb aan de hand van simpele rekensommen al diverse malen aangetoond dat dit cijfer niet realistisch is. (Ik schat dat hoogstens een 2 tot 3 miljoen bezoekers per jaar haalbaar is. Die lagere schatting heeft vooral te maken met de verkeersverzadiging, de moeilijke bereikbaarheid, het gebrek aan parkeerruimte, de nabijheid van het Ringshoppingcentrum en straks misschien ook een echt megashoppingcentrum in Moeskroen). Toch heeft het complete stadsbestuur zich als een bende puberende schoolmeisjes in een roes van geldverliefdheid door Foruminvest laten opvrijen. Heeft er trouwens ooit iemand van dat stadsbestuur de moeite gedaan om de juistheid van dat cijfer van 5 tot 6 miljoen bezoekers na te trekken? Heeft het stadsbestuur ooit zelf een onafhankelijke studie laten uitvoeren? (Waar kan ik die eventueel inkijken?) Waarop is dit cijfer gebaseerd? Dat er 5 of 6 miljoen mogelijke bezoekers zijn wil ik eventueel nog geloven. Of die 5 tot 6 miljoen mogelijke bezoekers ook effectief zullen komen is een heel andere vraag. een vraag die nog helemaal niet beantwoord is.

De mobiliteitsstudie werd onder de vleugels van Foruminvest uitgevoerd en ook dat roept vraagtekens op. (Wiens brood men eet diens woord men spreekt!) Is er overigens ooit een milieu-effectenrapport gemaakt waarbij men onderzocht heeft welke de bijkomende vervuiling en de daaraan gekoppelde gezondheidsrisico's voor de bewoners zijn? Zo ja, door wie werd dit onderzoek dan gevoerd en waar kan ik de resultaten daarvan nalezen? Of kadert dit niet in het credo van 'openbaarheid van bestuur'?

'Een stad heeft nood aan stadsprojecten die haar op de kaart zetten' is ook zo'n boutade waarmee je goedgelovigen monddood kunt maken maar nergens op stoelt. Het klinkt mooi om zeggen maar meer dan een holle frase is het niet. Het is gewoon platte demagogie. Kortrijk hàd trouwens als eerste een winkelwandelcentrum waarmee het zich op de kaart geplaatst had. Kortrijk hàd al een overdekt winkelcentrum. Waarom moest er dan nog zo nodig een tweede op nog geen vijf kilometer afstand van het eerste komen, pal in het hart van de stad? Dat tart gewoon alle logica. Is de ondergang van het winkelwandelcentrum trouwens niet deels te wijten aan het succes van overdekte shoppingcentra?

De verloedering van het winkelwandelcentrum is niet alleen een commerciële kwestie maar ook een kwestie van bewoonbaarheid van de oude stadskern. De problemen van de handelaars in het winkelwandelcentrum worden in ieder geval niet opgelost met de bouw van het Gouden Kalf. De bewoonbaarheid van de stadskern evenmin. Als men écht de bedoeling had de kern van Kortrijk weer op de kaart te plaatsen (zowel het winkelcentrum als de bewonerskern) had men andere, meer creatieve, meer gedurfde oplossingen gezocht. Jammer genoeg is Kortrijk enkel op papier een zelfverklaarde creatieve stad. Het concurrentienadeel van een winkelwandelcentrum ten opzichte van een modern shoppingcentrum is dat je bij om het even welk weer naar een shoppingcentrum kunt. Zeker in de periode van september tot april is dat een niet te verwaarlozen handicap. En dat zijn nu juist de maanden waarin het voor de lokale handelaars moet gebeuren. Teneinde het tij voor de noodlijdende centrumhandelaars te keren plaatst men nu een overdekte winkelgalerij aan hun achterdeur. Men rekent hierbij op een nooit en nergens bewezen 'hefboomeffect'. Dat kan nooit, met de beste wil van de wereld, een daad van goed en verantwoord bestuur genoemd worden. Dat is gewoon wanbeleid. Nogmaals: ik zeg niet dat het Gouden Kalf een commerciële mislukking zal worden. Ik plaats enkel grote vraagtekens bij a) de noodzaak aan een bijkomdend shoppingcentrum, b) de veronderstelde, verhoopte, maar nooit bewezen, 'hefboomwerking' van dit project en c) bij de gevolgen op het vlak van verkeer, gezondheid en milieu.

Wordt Kortrijk met de komst van het Gouden Kalf een meer leefbare stad? Voor de bewoners alvast niet want die zullen nog veel meer af te rekenen krijgen met sluipverkeer, verkeerd geparkeerde wagens, gebrek aan parkeerruimte, verkeersagressie, criminaliteit allerhande en niet te vergeten verhoogde gezondheidsrisico's. De bewoners waren wel de minste zorg van het stadsbestuur toen het in aanbidding voor het Gouden Kalf knielde. Het voltallige stadsbestuur zag (en ziet) niets anders dan een eventueel commercieel succes. Het Stadsontwikkelingsbedrijf heeft het over 'een strategische keuze om de commerciële hiërarchie van Kortrijk terug in overeenstemming te brengen met deze van de stad als geheel en hierbij resoluut te kiezen voor het structureel en gericht uitbreiden van het kernversterkend binnenstedelijk winkelgebeuren door de realisatie van K in Kortrijk.' Een geoefend lezer weet uit deze hoogdravende bewoordingen te distilleren dat het om platte commercie gaat en niets met de bewoners te maken heeft. Een commercieel succes voor wie, trouwens? Vooral voor de internationale ketens die over voldoende kapitaal beschikken. Ik vind niet zo veel lokale investeerders op de intekenlijst van het Gouden Kalf.....

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 27-12-08

te laat Beste Pär,

Ik lees dat je je verdiept hebt in dit project, maar ik weet niet of je je vragen daarover hebt gesteld aan gemeenteraadsleden voor zij hierover beslist hebben. Want nu is het wel te laat daarvoor.

Ik begrijp dat je het besluitvormingsproces rond dit project op deze blog eens wil overdoen, maar ik kan je daar niet echt bij helpen, ik volg dit ook maar vanop afstand. De communicatieverantwoordelijke voor dit project kan je vinden in het infopunt op het Overbekeplein.

Ik hoop je met dit antwoord van dienst geweest te zijn.

Gepost door: Bart | 27-12-08

De commentaren zijn gesloten.