12-11-08

Stefaan De Clerck wil censuur in Kortrijkse politieverordening behouden

vlugschrift

De gemeenteraad van 17 november 2008 krijgt eindelijk de Algemene Politieverordening voorgeschoteld. De verordening moet het verouderde Politiereglement vervangen en moet de invoering van een systeem van gemeentelijke administratieve sancties mogelijk maken. Daarover later meer. Nu wil ik het hebben over artikel 100: "Het is verboden enig drukwerk, pamflet of vlugschrift of enig ander voorwerp te verspreiden zonder vooraf de burgemeester hiervan in kennis te hebben gesteld". Die meldingsplicht gaat regelrecht in tegen het censuurverbod in onze grondwet. Het is een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Volgens een arrest van de Raad van State (18 mei 1999) maakt die meldingsplicht intimidatie mogelijk. Ik zal bij amendement voorstellen om dit artikel te schrappen uit de voorgestelde verordening.

Meldingsplicht

In een eerder stuk over het oude politiereglement van Kortrijk wees ik er al op dat de bepaling over het uitdelen van 'geschriften, prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen' (artikel 34) in strijd was met de grondwettelijk beschermde vrijheid van meningsuiting. Artikel 19 van de Belgische grondwet zegt: "De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd." Artikel 25 van de grondwet is nog uitdrukkelijker: "De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers".

Het algemeen politiereglement zoals het tot nu toe bestond, gaf aan de burgemeester de macht om het verspreiden van geschriften enzovoort te verbieden om redenen van openbare orde, rust, netheid en veiligheid. Daartoe moest hij "in de gelegenheid gesteld worden zich een oordeel te vormen over de gevolgen van hetgeen zal verspreid worden door kennisname van wat er zal verspreid worden". In gewone mensentaal betekende dit dat de burgemeester vooraf een exemplaar van het vlugschrift moest krijgen. De eerdere gevraagde - intussen door verschillende arresten van het Hof van Cassatie en de Raad van State in andere gemeenten onwettig genoemde - vergunning was dus vervangen door een meldingsplicht.

De rare formulering van het bestaande algemeen politiereglement (versie 1981) was het gevolg van correspondentie tussen het toenmalige stadsbestuur en de provinciegouverneur. Om geen fouten te maken propte men letterlijk de als toelichting bedoelde tekst van de gouverneur in het politiereglement.

Boete van 250 euro

Dat algemeen politiereglement is aan vervanging toe. Het moet worden gemoderniseerd - het huidige staat nog vol artikels uit de tijd van paard en kar, zie mijn stukje van 28 december 2007. En het moet worden aangepast aan de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. Met het huidige politiereglement staan op overtredingen van al die verbodsbepalingen straffen zoals de politierechter die kan uitspreken. Het probleem is dat het parket zelden een dergelijke overtreding belangrijk genoeg vindt om er het gerechtelijk apparaat voor te mobiliseren - zij hebben wel wat anders te doen. Met de handhaving van het politiereglement loopt het dus helemaal niet goed. Daarom hebben de gemeenten de macht gekregen om zelf boetes uit te schrijven en te innen, zonder dat daar nog een rechter aan te pas moet komen. En daarom moet het politiereglement worden herschreven.

Aan de gemeenteraad van 17 november 2008 wordt een ontwerp van Algemene Politieverordening ter goedkeuring voorgelegd. Tot mijn grote ergernis is in dat ontwerp de meldingsplicht voor het verspreiden van drukwerk behouden. Artikel 100 zegt: "Het is verboden enig drukwerk, pamflet of vlugschrift of enig ander voorwerp te verspreiden zonder vooraf de burgemeester hiervan in kennis te hebben gesteld". Wie die plicht aan zijn laars lapt en onaangekondigd pamfletten 'verspreid', kan bestraft worden met een administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro. 'Administratieve boete' betekent dat de stad - daarvoor is een sanctionerende ambtenaar benoemd - ze zelf kan opleggen zonder dat er een rechter bij te pas komt.

Intimidatie

Die meldingsplicht is flagrant in strijd met een arrest van de Raad van State van bijna 10 jaar oud. In zijn arrest "Van Der Vinck e.a / Stad Antwerpen" van 18 mei 1999 zegt de Raad van State resoluut: "Wat de niet-commerciële bedelingen betreft, moet ook de ingestelde meldingsplicht als een niet toegelaten preventieve maatregel worden beschouwd".

De Raad van State legt daarbij uit dat die meldingsplicht wegens zijn algemeen karakter niet in verhouding staat met oogmerken zoals het voorkomen van vervuiling van straten. Ook in Kortrijk is die meldingsplicht weggestopt in de titel "Openbare reinheid en gezondheid' (Titel 4 - Hoofdstul 3. Verwijderen van afvalstoffen). Het is niet omdat er al eens een pamfletje in de straatgoot arriveert, dat daarvoor het recht op vrije meningsuiting aan banden moet worden gelegd.

De Raad van State illustreert dat aan banden leggen van de vrijemeningsuiting heel concreet: als de burgemeester in kennis wordt gesteld van elke voorgenomen uitdeling van pamfletten, kan hij de politie preventief opdracht geven om toezicht uit te oefenen op de bedeling. De Raad van State zegt onomwonden dat dit "intimidatie mogelijk" maakt.

Een ander gevolg dat ik, als ervaren uitdeler van vlugschriften, zie, is dat het onmogelijk wordt onmiddellijk te reageren met een vlugschrift als er zich iets voordoet. Ook dat is een beknotting van de vrije meningsuiting.

Schrappen!

Conclusie: artikel 100 van het ontwerp van Algemene Politieverordening is onwettig want in strijd met onze hoogste wet, de grondwet. Dat artikel moet er simpelweg uit worden geschrapt. Ik zal dat dan ook voorstellen op de gemeenteraad. Als de meerderheid mij niet volgt, dan doe ik nu al een oproep tot al wie het nodig vindt een vlugschrift te verspreiden, om dit artikel te boycotten. Misschien komt er dan een administratieve sanctie, maar in beroep en hoger beroep zal het ongetwijfeld het stadsbestuur zijn dat aan het kortste einde trekt.

14:23 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Misschien kan je ook wat pamfletjes uitdelen om je mening kracht bij te zetten.
:-)

Gepost door: Martine | 12-11-08

Aubergineconspiratie Kunnen we eens boven Kortrijk pamfletjes droppen over Steffy en de Aubergineconspiratie van vier oktober '05. In het licht van het ongegeneerd gekuip op de kap van de Kortrijkzanen is 250 euro een 'habbekrats'...

Gepost door: walter maes | 16-11-08

wel wel wel eh wel,ik verspreid van alle soort subversieve krantjes,boekjes en flyers en ik ga er nog een schepje boven p doen!Met deze meld ik mij bij Marc om zijn vlugschrift te verspreiden.
mail mij

Gepost door: flor | 16-11-08

De commentaren zijn gesloten.