27-10-08

Slechts halve makeover voor Oude Leie in het centrum van Kortrijk

Broelkaai

De heraanleg van de kaaien van de Oude Leie in Kortrijk heeft jaren vertraging opgelopen. Het vorige stadsbestuur, CD&V-sp.a, bracht alles in gereedheid om in 2007 Broelkaai en Verzetskaai aantrekkelijker te maken. Het huidige stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, wil pas volgend jaar eraan beginnen en dan nog voor slechts de helft van de heraanleg. Intussen loopt ook de verbreding van de Nieuwe Leie alsmaar meer vertraging op. De in 2006 afgesproken einddatum van 2010 kan onmogelijk worden waargemaakt.

Kreetjes

Eind december 2004 besliste het toenmalige CD&V-sp.a-stadsbestuur de tijdelijke associatie Arcadis-Gedas-JPLX-Michel Desvigne aan te stellen als ontwerpbureau voor het project 'heraanleg Oude-Leieboorden'. Het algemene concept dat van hen werd verlangd, moest betrekking hebben op de hele Oude Leie, van de splitsing ter hoogte van de Handelskaai (de nieuwe 'tip' van het Buda-eiland) tot de samenvloeiing met de Nieuwe Leie aan het Albertpark. Daaraan gekoppeld moesten de verenigde ontwerpbureaus meteen ook uitvoeringsplannen uitwerken voor de eerste fase: de heraanleg van de Broelkaai en de Verzetskaai (het bekendste stuk Oude Leie, tussen de Leiebrug en de Broeltorens).

Het stadsbestuur was er intussen in geslaagd Waterwegen en Zeekanaal (W&Z NV, Vlaams Gewest) ervan te overtuigen het project mee te financieren. Een stuurgroep werd opgericht om het concept en de plannen van het ontwerpersbataillon te beoordelen. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de stad, Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap RWO-Onroerend Erfgoed. Die stuurgroep, daarin gevolgd door het stadsbestuur, ontving in maart 2006 het huiswerk van de ontwerpers met enthousiaste kreetjes. Zie mijn te optimistisch stukje van een paar jaar geleden.

STERK door water

Het was de bedoeling na het afsluiten van de De Coene-tentoonstelling op Buda-Kunsteneiland halverwege januari 2007 onmiddellijk in gang te schieten. Tegelijk met de heraanleg van de Kapucijnenstraat en de Korte Kapucijnenstraat - ooit het 'mirakelstraatje' en na enkele jaren van verval nu weer op dreef - zou men de Broelkaai en de Verzetskaai aanpakken. Tegen de zomer van 2007 gingen wij een dubbele promenade rijker zijn, die de Graslei in Gent naar de kroon zou steken. Had men zich maar aan die deadline gehouden! Dan was men de grote openlegging van de binnenstad (voor het megawinkelcentrum K) voor geweest. Maar het heeft niet mogen zijn.

Er rees verzet van enkele winkeliers in de nabijgelegen O.L.Vrouwestraat, die gekant waren tegen het opdoeken van de parking op de Verzetskaai. Daarop besliste het stadsbestuur in mei 2007 de eerste fase in twee te hakken. Met de heraanleg van de Verzetskaai - waar nochtans de horeca-zaken te vinden zijn - zou men wachten tot na de realisatie van een nieuw parkeergebouw (of -kelder) op parking Dam. Intussen meende het stadsbestuur ook voor dit project gelden van Europa te kunnen binnenrijven. In allerijl werd een Europees project, "STERK door water" ingediend.

Lammeren

Nu blijkt alvast het bestek voor de aanbesteding van de heraanleg van de Broelkaai op enkele details na klaar te zijn. De stedenbouwkundige vergunning kan worden aangevraagd. Het stadsbestuur heeft onlangs beslist om op de begroting voor volgend jaar de nodige gelden op te nemen voor de aanbesteding en gunning van de bouwopdracht. Toch zouden de werkzaamheden pas eind 2009 of begin 2010 kunnen starten. Een mogelijke vertragingsfactor zou kunnen zijn dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening van het project gebruik maakt om de waterleiding naar het eiland Buda te versterken - wat nodig is. In dat geval is het wachten op de timing van de VMW.

Eerder was er een afspraak met het Vlaamse Gewest (W&Z NV) over de verdeling van de kosten. Voor W&Z zijn de bouw van de kaden, de verlagingen van de openbare ruimte dichter bij het water en de constructies in het water. Voor de stad rest de financiering van de wegen, de riolen en het meubilair. Die verdeelsleutel wordt ook toegepast bij de heraanleg van de Broelkaai. De totale kostprijs van het (deel-)project is 1.790.598,70 euro zonder BTW. Daarvan wordt 1.072.476 euro betaald door W&Z en 718.122,70 euro door de stad (868.928,47 euro met BTW). Hoeveel Europa zal lammeren, is een onbekende.

Onbekend

Een van de uitgangspunten van de heraanleg van de Oude-Leieboorden is de stedelingen en de bezoekers meer in contact te brengen met het stilaan weer properder wordende Leiewater. Vandaar dat het ontwerp voorziet in licht naar de Leie hellende pleinen, terrassen en trappen. De heraanleg moet naadloos aansluiten op de succesvol vernieuwde Kapucijnenstraat.

Voor de volgende fasen van het project Oude-Leieboorden is het dus wachten. De Verzetskaai, waar de aanwezige horecazaken wenen om terrasruimte - een mooiere ligging is er niet in Kortrijk, maar dat staat daar nu vol geparkeerd blik - moet zoals gezegd wachten op de bouw van het parkeergebouw op parking Dam. Realisatiedatum onbekend.

Het bejubelde concept wou van de hele Oude Leie een jachthaven maken - Portus Ganda achterna. Maar daarvoor dienen zowel de Kasteelbrug aan de instroom als de Dambrug aan de uitstroom opgehoogd worden. Ongewild fungeren beide bruggen thans als hoogtebegrenzer voor pleziervaartuigen. Realisatiedatum daarvoor: nog meer onbekend.

2015?

Die vertraging verzinkt evenwel in het niet bij de aanslepende verbreding van de Nieuwe Leie. In 2006 streek Kortrijk nog met W&Z de plooien glad met betrekking tot de komende cruciale fasen van de Leievebreding. Toen werd als nieuwe einddatum 2010 naar voren geschoven.

Men ging ervan uit dat na de afwerking van de nieuwe Noordbrug, een opvallende tuikabelbrug, in 2008 zou kunnen begonnen worden aan de moeilijkste fase: de verbreding ter hoogte van de Budabrug, met vervanging van diµe bestaande 'kemelbrug' door een op- en neergaande tafelbrug en een passerelle voor voetgangers en fietsers (eventueel ter hoogte van de vroegere Reepbrug). Vergeet het. De tuikabelbrug is nog verre van gerealiseerd en met de verbreding van het stuk onder de Budabrug zal men wijselijk wachten tot het stof van de aanpassing van de doorgangswegen naar winkelcentrum K is opgetrokken. Wordt het 2015?

10:39 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

neverending story De Leieverbreding en aanverwanten gaat meer dan 20 jaar aanslepen. Voor 1 km verbreding. De grillen van de burgemeester (o.a. de brug der nutteloosheid en oeverloze onderhandelingen met W&Z) hebben de werken 10 jaar vertraagd. Ook de sossen zaten toen in het bestuur. Van de veelbelovend plannen voor een jachthaven zal de eerste twintig jaar niks in huis komen. Voor de Verzetskaai en Broelkaai is er geen geld. Ze geven er een draai aan maar de knoop ligt bij geldgebrek. Steffy gooit het manna liever in de hoek waar de oplichters van het bodemloze Buda Kunsteneiland het voor het zeggen hebben.

Gepost door: walter maes | 29-10-08

De commentaren zijn gesloten.