25-10-08

Mogelijks wordt Kortrijk Xpo een grote groene elektriciteitscentrale

hallen22

De zes hallen van Kortrijk Xpo worden mogelijks een grote groenestroomcentrale. Op de daken komt een zee van fotovoltaïsche zonnepanelen. En op de parkings een of meer reusachtige windmolens. Als het van de Xpo-directie afhangt, wordt dat onmiddellijk gerealiseerd, met BVBA Enfinity voor de zonnecentrale en met Electrabel voor de molens. Maar de gecompliceerde eigendoms- en concessiesituatie tussen Xpo, de stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) staat een vlotte installatie in de weg. Als eigenaar en concessiegever van het domein en bepaalde hallen eist de stad zijn deel van de fabuleuze winsten. En bovendien is de stad van oordeel - niet ten onrechte - dat gelijk wie hier de opdrachten geeft, de mededinging moet laten spelen. Men kan niet zomaar met een exclusieve partner in zee gaan. Overigens gebruikt Xpo ook nu al uitsluitend groene energie - in dit geval veeleer witte energie want afkomstig van waterkrachtcentrales uit de Franse Alpen. A propos, heeft het stadsbestuur er al aan gedacht andere stadsgebouwen te voorzien van zonnepanelen en windmolens?

Sinds de lente gebruikt Kortrijk Xpo, het beurzencomplex op Hoog Kortrijk nog alleen energie van 100% hernieuwbare oorsprong. Een voorbeeld dat kan tellen! In concreto wordt stroom afgenomen van AlpEnergie via Electabel/Suez. AlpEnergie is een dochter van Electrabel, die garandeert dat de stroom die zij levert, komt van de waterkrachtcentrales van CNR (Compagnie Nationale du Rhone) en SHEM (Sociètè Hydroélectrique du Midi) uit de Franse Alpen. 'Witte' stroom dus.

Enfinity

Maar Xpo wil het milieupad nog verder bewandelen. De hallenexploitant wil op energetisch vlak zelfbedruipend worden en zo mogelijk zelfs producent voor andere gebruikers op het net. Daartoe nam Xpo contact met BVBA Enfinity (Sint-Denijs-Westrem) voor de bedekking met zonnepanelen van haar hectaren grote daken, en met Electrabel voor de bouw van windturbines op haar uitgestrekte winderige parkings.

Enfinity is een 'start-up' waaraan West-Vlaams privé-investeringskapitaal aan de basis ligt. Met forse inbreng van Fortis Bank (!) en Besi, de toeleverancier van de chipsindustrie BE Semiconductor Industries, heeft de BVBA 'oneindige' ambities. Voor niet minder dan 51,2 miljoen euro is Enfinity zonneparken aan het bouwen in Spanje, in samenwerking met het Portugese engineeringsbedrijf Martifer Solar. Maar dat is nog maar een begin.

Tegen eind 2009 wil de BVBA in 16 landen actief zijn en voor 1,2 miljard euro zonnepanelen on portefeuille hebben, waarvan 180 miljoen euro in Vlaanderen. Hier is de commerciële taktiek van Enfinity erop gericht om op een of andere manier zijn zonnepanelen te kunnen plaatsen op industriële gebouwen. Meestal huurt de firma de daken en verrkoopt zij de opgewekte stroom meteen aan het bedrijf in kwestie, transmissieverliezen en distributiekosten uitsparend.

Financieel voordeel

Op de hallen van Xpo wil Enfinity voor 20 jaar een zakelijk recht van opstal bekomen voor de plaatsing en de leidingen van zijn zonnepanelen. De installatiewerkzaamheden zouden vooraf 3 jaar in beslag nemen. Zodra de zonnecentrale werkt wil Enfinity 15 euro per kWp (kiloWatt-piek) per jaar betalen. Als men erin slaagt 40% van de daken in te nemen - een realistische schatting -, dan wordt de jaarvergoeding geraamd op zowat 12.000 euro.

Daarbij krijgt Xpo de kans om de stroom die op haar daken wordt opgewekt, aan te kopen. Enfinity verkoopt die stroom voor de fantastisch lage prijs van 0,07 euro per kWh - vergelijk dat met de industriële prijs van Electrabel die 0,20 euro per kWh bedraagt. Dat alles zou over een periode van 20 jaar een financieel voordeel opleveren van niet minder dan 750.000 euro, zonder 1 eurocent zelf te investeren.

Electrabel

Bij het zien van zoveel 'groen idealisme' kwam ook Electrabel bij Xpo aankloppen met een voorstel. De elektriciteitsgigant wil op het hallencomplex een poot aan de grond houden door de bouw van een of meer windmolens. Electrabel biedt daarvoor een jaarlijkse vergoeding van 20.000 euro per molen. De stadsdiensten oordeelden al dat er geen stedenbouwkundige bezwaren zijn tegen de bouw van dergelijke turbines. Electrabel dringt erop aan uitsluitsel te krijgen over een eventuele toestemming op korte termijn.

Juridisch kluwen

Maar zo vlot als Electrabel het zou wensen kan de groene stroomcentrale op de hallensite niet op gang worden gebracht. Het is niet bij de technische uitwerking van al die groene huzarenstukjes dat er moeilijkheden worden verwacht, maar bij het juridische kluwen van eigendoms- en andere zakelijke rechten en concessies waaronder Xpo zich draaiende moet houden.

Op vandaag is de stad volledig eigenaar van heel de grond, het inkomgebouw en de hallen 1, 2 en 3. De hallen 4 en 5 zijn tijdelijk eigendom van Xpo, tot 2025 wanneer de concessieovereenkomst ten einde loopt. In 2025 vallen die hallen toe aan de eigenaar van de grond, de stad dus. Halle 6 is van Xpo, dat daartoe een opstalrecht heeft; in 2011 wordt ook die halle stadseigendom voor 1 Belgische frank (0,025 euro). Het hele hallendomein wordt voorts ook geregeerd door de talrijke regels van de concessieovereenkomst, die afloopt in 2025.

Volgens artikel 20 van de concessieovereenkomst heeft Xpo een bouwrecht voor alle mogelijke nieuwbouw en verbeteringswerken op voorwaarde van een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de stad. Het is in het kader van dat artikel dat Xpo aan de stad toestemming heeft gevraagd om met Enfinity te mogen in zee gaan. Daarbij gaat Xpo er naïefweg vanuit dat het alle opbrengsten van de samenwerking met Enfinity op zak mag steken.

Het stadsbestuur vindt het evenwel niet zo evident dat de inrichting van een zonnecentrale valt onder het concessionele bouwrecht van Xpo. Ook wil het stadsbestuur zijn deel van de opbrengsten.

LED's

En het dreigt nog ingewikkelder te worden. Voor de financiering van de expansie van het hallencomplex is door de gemeenteraad van maart 2008 een plan goedgekeurd om een Xpo-ontwikkelingsmaatschappij (Xom) op te richten. Daartoe zou een nieuw autonoom stadsbedrijf worden opgericht als filiaal van het bestaande Stadsontwikkelingsbedrijf, SOK.

Aandeelhouders van Xom worden de stad en het SOK, die de gronden en gebouwen in eigendom van de stad inbrengen (geraamd op 10 miljoen euro), de Provincie West-Vlaanderen (4,45 miljoen euro cash, waarvan 742.000 euro opbrengst van de verkoop van haar aandelen in Leiedal), en Leiedal (250.000 euro cash). Van Europa worden voor 3,5 miljoen euro subsidies verwacht - maar helemaal zeker is dat niet en om de subsidieaanvraag kracht bij te zetten zal men Xpo doen samenwerken met de West-Vlaamse hogescholen (in een vzw die 'laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentra', LED's, moet oprichten voor de lokale KMO's). Xpo zelf wordt een 'Xem', een Xpo-exploitatiemaatschappij, met haar eigen huidige aandeelhouders. Wie kan nog volgen?

In elk geval moet dat spinnenweb van relaties 8,5 miljoen euro cash opbrengen waarmee Xpo zijn expansieplannen, verwerkt in een 'masterplan', kan financieren. Bovendien gaat de Xom nog een lening aan van 2,63 miljoen euro, die evenwel door de Xem zal afbetaald worden à rato van 200.000 euro per jaar. Vanaf 2010 betaalt de Xem ook nog eens 240.000 euro per jaar aan voormelde vzw (die met de LED's). Hoe moeten onder al die belanghebbenden - die uiteindelijk alle de gemeenschap vertegenwoordigen! - de opbrengsten van de groene investeringen op de hallensite worden verdeeld?

Mededinging

Er is nog een ander, fundamenteel, probleem. Niet ten onrechte vraagt het stadsbestuur zich af - processen bij het Europese Hof van Justitie doemen op - of de plaatsing en exploitatie van zonnepanelen zomaar aan Enfinity kan toevertrouwd worden. Men zal er niet aan ontsnappen op een of andere manier de concurrentie te laten spelen. Er is zelfs nog een ander alternatief. Waarom zou de overheid niet zelf die panelen laten plaatsen en uitbaten? De stadsdienst Facility rekende al uit dat het een investering van zowat 5 miljoen euro zou kosten, met een terugverdientijd van amper 10 jaar; na die 10 jaar zou de volledige opbrengst naar de gebouweneigenaar gaan.

Dezelfde opmerking kan worden gemaakt voor de bouw van windturbines op het hallendomein. Ook hier kan men niet zomaar exclusiviteit geven aan Electrabel. Minstens moet ook hiervoor de mededinging worden georganiseerd.

Om eruit te geraken heeft het stadsbestuur op 14 oktober jl. beslist een vooronderzoek te starten. Aan Xpo wordt gevraagd zijn dossier te vervolledigen en af te stemmen op een of andere aanbestedingsprocedure.

De vraag die bij mij opwelt bij heel die affaire is: wordt het niet hoog tijd dat het stadsbestuur ook voor andere stadsgebouwen (ontmoetingscentra, nieuw stadhuis, gebouwen van de technische en logistieke diensten, sporthallen, zwembaden enzovoort) eens laat onderzoeken of de plaatsing van groenestroomopwekkers mogelijk is.

Kortrijklinksbekeken: Marc, je bent toch gemeenteraadslid. Zou je die vraag dan niet beter stellen in de gemeenteraad?

Marc: Misschien doe ik dat wel.

12:12 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

profijt en zeggen dat er groene gebruikers van zonnepanelen zijn die werken met dubbele fakturen om twee maal het belastingsvoordeel te innen! Is dat milieu eerlijke handel of eerder op zijn Belgisch? Dat horen wij hier nauwelijks aan de comptoir van den boulevard, maar toch af en toe... jammer

Gepost door: tine | 26-10-08

Ik wens je een perfect day, geniet van het uurtje meer en minder energieverbruik, vul het in met niets. 't is zondag.

Gepost door: tine | 26-10-08

Enfinity en Fortis Zit de Fortis-inbreng in Enfinity bij de bankactiviteiten die aan de Belgische Staat en BNP Paribas zijn verkocht? Of bij de resterende kredietportefeuille die het ondergewaardeerde 1€-aandeel spekt?

Gepost door: Polo | 26-10-08

dubbele facturen Tine, ik denk dat je verwart met de betalingsfaciliteiten die bepaalde installateurs van zonnepanelen geven. Ze staan toe dat de klant zijn aanzienlijke factuur in twee keer, gespreid over twee jaar, betaalt. En inderdaad de wet staat dan toe dat de ene betaling het ene jaar en de andere betaling het andere jaar belastingsvoordeel opbrengt. Die manier om de maximumtegemoetkoming twee keer te trekken is gewoon toegestaan.

Gepost door: marc | 26-10-08

zonnepanelen Idd marc, je hebt volkomen gelijk... maar toch was er weer sprake van foefelen op zijn Belgisch...met een klein beetje creativiteit lukt het de goeie Belg toch nog om zelfs, al is het onder het mom milieuvriendelijkheid , te spelen met het geld van de burger, die dan vervolgens weer uit de boot valt om niet meer in aanmerking te komen voor een premie, omdat de pot op is. Maar dat zijn dan mss uitzonderingen? Degene die daar in geslaagd is zal zich wel herkennen...

Gepost door: tine | 26-10-08

De pot op? Tine, die in twee getrokken factuur speelt alleen voor het belastingsvoordeel. Dat de pot op is voor die premie, stadspremie, dat is simpelweg omdat het stadsbestuur te weinig in die pot heeft gestopt. Maar geen nood, het potje is een beetje aangevuld bij de begrotingsaanpassing van vorige maand.

Gepost door: marc | 26-10-08

oef... Dat is dan weer helemaal duidelijk geworden, Bedankt voor de informatie Marc. Goed om weten, le savoir du comptoir van den boulevard is weer wijzer geworden. De stamgasten zullen content zijn als ik dat kan vertellen:)

Gepost door: tine | 28-10-08

interview Kortrijklinksbekeken interviewt Marc Lemaître. Dat we dat nog mogen meemaken...

Gepost door: Bart | 29-10-08

Kortste Jaah, en bovendien het kortste interview uit de geschiedenis. ;-)

Gepost door: marc | 29-10-08

misschien 'Misschien' is een politiek antwoord, Marc. Geen engagement. 'Misschien' verplicht tot niets. Op 'misschien' kan je nooit gevat worden. 'Misschien' is een uiterst holle frase.

Gepost door: Pär Ongeluck | 08-11-08

De commentaren zijn gesloten.