29-08-08

Stad Kortrijk loost zijn overtollig vastgoed

Bellegem gemeentehuis

Het oud gemeentehuis van Bellegem, te koop

Het stadsbestuur van Kortrijk neemt zich voor om binnen de kortste keren al zijn overtollige stadseigendommen te gelde te maken. Dat een stad overtollige gebouwen en gronden verkoopt, is goed bestuur. Dat een stadsbestuur jaren naeen hopen onroerende goederen blijft opstapelen, is dat niet. Dat er nu pas een 'patrimoniumstudie' is gemaakt waaruit blijkt hoeveel vastgoed de stad onwetend in bezit heeft, is merkwaardig. Of het goed beleid is, al dat vastgoed pardoes neens op de markt te gooien, is nog de vraag. En moeten de stadsbelastingen nog zo hoog blijven, als men met de verkoop van stadseigendommen de inkomsten binnenhaalt voor investeringen waarvoor men de belastingen heeft verhoogd?

135 miljoen euro vastgoed

Volgens de laatste balans van Stad Kortrijk bezit de stad een onroerend patrimonium met een waarde van 227 miljoen euro. Natuurlijk vallen daar ook veel gemeentewegen en -waterlopen onder. Als je alleen de gebouwen en gronden bekijkt, bezat Kortrijk eind 2007 een totale waarde aan vastgoed zonder wegen en waterlopen van 135 miljoen euro.

De waarde van het bezit aan gronden en gebouwen groeit jaarlijks aan (128 miljoen eind 2005, 133,5 miljoen eind 2006 en 135 miljoen euro eind 2007), ondanks normale afschrijvingen (virtuele waardevermindering op 50 jaar voor de gebouwen zelf en op 15 jaar voor de uitrusting en het groot onderhoud van de gebouwen). Uiteraard is een deel van de waardestijging te danken aan een jaarlijkse herwaardering volgens de bouwindex en aan uitgevoerde investeringen. Toch is een niet onbelangrijk deel van de stijging van het stadsvastgoed te wijten aan de aankoop van extra gebouwen en gronden en aan de bouw van nieuwe complexen.

Geheime patrimoniumstudie

De stad kan blijkbaar moeilijk afstand doen van eenmaal verworven onroerend goed. En nu is het stadsbestuur tot de vaststelling gekomen dat men eigenlijk geen overzicht meer heeft op al die stenen en grond die de stad bezit. Vandaar de - verstandige - beslissing om een 'patrimoniumstudie' te laten maken. Die studie, een turf van 12 kilogram papier, is al klaar van halverwege april 2008. De burgemeester en de schepenen hebben er toen kennis van kunnen nemen. Overigens is het hoogst eigenaardig dat het bestuur al die jaren niet heeft beschikt over een exacte inventaris van zijn vastgoed.

De gemeenteraadsleden zijn ondertussen nog niet officieel ingelicht over het bestaan van de studie, laat staan dat zij ze hebben kunnen bestuderen. Het stadsbestuur vond het nuttiger met het indrukwekkende bundel even te zwaaien voor de verzamelde plaatselijke pers. Nu, dat kan eigenlijk niet. Als er uiteindelijk moet worden beslist over aankopen en verkopen van vastgoed, is het de gemeenteraad die daartoe zijn goedkeuring moet geven. Hoe kunnen de gemeenteraadsleden daarover met kennis van zaken beslissen als zij niet beschikken over basisinformatie zoals die patrimoniumstudie?

Als ik de aan de pers verschafte informatie mag geloven, biedt de patrimoniumstudie inzicht over zowat 700 stadseigendommen en 300 eigendommen van het OCMW. Per eigendom is er een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de financiële en juridische gegevens en een beschrijving van de functies. Ik hoop maar dat er ook een geactualiseerde waardebepaling is opgenomen van elk onroerend goed, want de waarde waarop de balans in de stadsrekening is gebaseerd, is toch maar een zeer grove benadering van de werkelijke (verkoop-)waarde. Die geactualiseerde waarde zou dan ook moeten worden opgenomen in de balans over het boekjaar 2008; ik ben eens benieuwd!

Quick wins

Op basis van de alsnog geheime patrimoniumstudie heeft het stadsbestuur beslist zo vlug mogelijk het overtollige vastgoed van de stad te verkopen. Aan de pers verklaarde burgemeester Stefaan De Clerck: "Met de opbrengst financieren we de vele werkzaamheden in de stad". Dat ontlokt mij twee bedenkingen. 1. Was niet precies CD&V'er De Clerck een van de grote kritikasters van de vorige, paarse regering  omdat zij haar begroting opsmukte met 'one-shots' zoals de verkoop van overtollige eigendommen? Zijn stadsbestuur doet thans niets anders. 2. Is het niet juist voor die 'vele werkzaamheden in de stad' dat de belastingen in Kortrijk nog altijd hoog zijn? Als er een andere financieringsbron is gevonden, zou het logisch zijn dat het stadsbestuur eindelijk ingaat op de eis tot belastingsvermindering van de progressieve fractie (sp.a-Vlaamsprogressieven-Groen!), ook al omdat de stad helemaal niet zonder een overvloed van centen zit.

Het stadsbestuur is intussen al heel ver gevorderd in zijn voornemen om stadsgronden en -gebouwen op de markt te gooien. Zo zijn er lijsten vastgelegd van 'quick wins' (gemakkelijk te gelde te maken vastgoed) voor 2008 en voor de periode 2009-2012. Volgens de pers gaat het om 23 stadseigendommen die in totaal 2,5 miljoen euro moeten opbrengen. Het is niet aanvaardbaar dat de gemeenteraad nog niet in het minst bij die operatie is betrokken of zelfs maar is geïnformeerd over de plannen. De uitverkoop zal gebeuren volgens drie procedures.

Geen notulen

Het 'comité tot aankoop' van de staat zal aangesproken worden voor de restgronden die enkel aan buren kunnen verkocht worden en voor de bouwgronden waarvoor sociale huisvestingsmaatschappijen interesse zouden kunnen hebben. de vraag kan gesteld worden of het niet de taak is van het stadsbestuur om in het kader van een woonbeleid zelf te bepalen waar die maatschappijen moeten bouwen. De lijsten van die eigendommen zijn goedgekeurd op een 'strategisch college' - dat is een werkvergadering waarvan zelfs geen notulen worden gemaakt en die dus volkomen ontsnapt aan de controle van de gemeenteraad.

Notarissen zullen worden ingezet voor de verkoop van bebouwbare percelen en gebouwen die niet binnen het aandachtsgebied van het Stadsontwikkelingsgebied (SOK) vallen. Eigendommen in het aandachtsgebied van het SOK of eigendommen die commercieel van belang zijn, zullen ter verkoop aan het SOK worden toevertrouwd. De samenwerkingsovereenkomst met het SOK moet evenwel nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Toch wordt op de website van het SOK - volledig vernieuwd! - het stadseigendom Oude Dekenij, Sint-Maartenskerkhof 8, al te koop aangeboden. kandidaten kunnen een bod uitbrengen tegen 1 december 2008, bij het SOK. Instelprijs: 1 miljoen euro, en de koper moet het pand een publiek toegankelijke functie geven (winkel, café enzovoort).

Kooigemplaats

Blijkbaar zijn er drie eigendommen waarover het stadsbestuur het nog niet helemaal eens is. Er is een - betwist - voorstel om Kooigemplaats (thans een groene zone) te verkavelen. Op vraag van een deel van het stadsbestuur zal men eerst een inrichtingsplan opstellen waarbij een gedeelte van het speelplein wordt behouden en waarbij de skate-ramp wordt geliquideerd. Ook twee woningen achter de kerk gaan voor de bijl.

Restgronden in de Kongoweg, nu een sluikparking voor pendelaars, willen sommigen ook te koop stellen. Maar er wordt nog over gediscussieerd. En merkwaardig is ook de voorgenomen verkoop van als park aangelegde gronden aan het rondpunt Gillonlaan-Elfde Novemberlaan. De discussie daarover gaat over welke stukken men precies wil verkopen.

Gemeentehuis Bellegem

De eerste eigendom die de stad wil afstoten, is het gewezen Gemeentehuis van Bellegem. Het pand staat op een van voormelde quickwinslijsten. Een beslissing tot verkoop wordt op 8 september aan de gemeenteraad voorgeschoteld, zoals al gezegd: zonder dat de gemeenteraad is ingelicht over het achterliggende patrimoniumbeleid.

Het is een statig pand naast café 'Oud-Gemeentehuis', op Bellegemplaats, met een totale oppervlakte van 262 m². het doet nog altijd dienst voor allerlei stadsdiensten en een deel wordt gebruikt door de Chiro. Het goed is niet beschermd maar is wel opgenomen op de inventaris van waardevol erfgoed van het Agentschap RWO Vlaanderen. Het wordt een verkoop met biedingen georganiseerd door het comité tot aankoop van de staat. De instelprijs is bepaald op 200.000 euro, wat beduidend meer is dan door het aankoopcomité zelf was vooropgesteld.

Het is de bedoeling de huidige functies van het gebouw onder te brengen in andere stadspanden in Bellegem. Daarvoor zou tijdelijk gebruik worden gemaakt van het Ontmoetingscentrum en van het onlangs van het ACW aangekochte gebouw 'Den Bouw'. Later wil men aan het OC een vleugel bijbouwen en Den Bouw weer verkopen. Den Bouw, in de Bellegemsestraat, heeft de in oktober 2007 aangekocht voor 380.000 euro. Zie mijn stukje hierover. In vergelijking met de instelprijs voor het centraal gelegen oud gemeentehuis (200.000 euro) is dat wel duur geweest.

De hele Bellegemse operatie kadert in plan tot reorganisatie van de gedecentraliseerde stadsdiensten in het stadscentrum en de verschillende deelgemeenten, de zogenaamde 'ruimtelijke optimalisatie'. Ook van dit plan heeft de gemeenteraad nog geen letter informatie gekregen. Maar daarover meer in een volgend artikel.

08:50 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.