17-02-08

Welke Kortrijkse verenigingen verliezen hun stadssubsidies?

AC1
Ondanks de sussende woorden van de burgemeester op de gemeenteraad is het rijke Kortrijkse verenigingsleven er nog altijd niet gerust in. Men heeft gehoord dat de stedelijke subsidiepot voor de culturele verenigingen (sport en jeugd incluis?) met 10 % zal krimpen. Bart Caron, spirit, legde het stadsbestuur daarover op de rooster. Hij kreeg wel enkele verwijten naar zijn hoofd geslingerd - desinformatie! - , maar geen geheel duidelijk antwoord. "Normale" verenigingen hoeven zich geen zorgen te maken over hun jaarlijkse toelage; maar wat is nog normaal? Het verenigingsleven hecht intussen weinig geloof aan besparingsargumenten. Want, hoort men her en der, de burgemeester heeft wel 1,7 miljoen euro over voor de verbouwing van de zogenaamde kunstenfabriek op Buda. Persoonlijk vind ik dat het ene niet veel met het andere te maken heeft.

Kunstenfabriek

De jaarlijkse hoogmis van de Kortrijkse culturele verenigingen is de algemene vergadering van de cultuurraad, onderdeel verenigingsplatform. Afgevaardigden van alle Kortrijkse sociaal-culturele verenigingen werden daar dit jaar opgeschrikt door een toespraak van cultuurraadvoorzitter Bob Carron (niet te verwarren met spiritpoliticus Bart Caron). Daarin vertelde hij dat hij bij de stedelijke directie Cultuur was geroepen. Daar kreeg hij te horen dat er een globale daling van 10% zou komen op de subsidies aan de verenigingen. Meer nog: die verenigingen zouden meer moeten betalen voor het gebruik van stadslokalen en -materieel. Ook sport- en jeugdverenigingen zouden moeten inleveren. De voorzitter werd op diezelfde algemene vergadering, ten overstaan van de afgevaardigden van alle Kortrijkse verenigingen, boudweg tegengesproken door burgemeester Stefaan De Clerck, ook mede-bevoegd voor cultuur. Maar die tegenstrijdige signalen konden de onrust in het verenigingsleven niet wegnemen.

Dat kwam spiritraadslid en cultuurspecialist Bart Caron ter ore. Hij dacht eerst dat het een loos gerucht was, maar na onderzoek in de sector die hij zo goed kent - ooit was hij zelf cultuurambtenaar in Kortrijk - bleek het verhaal wel degelijk te kloppen. Verontwaardigd ondervroeg Caron daarover het stadsbestuur in de gemeenteraad van februari. Hij wees erop dat de subsidies voor het verenigingsleven op de begroting 2008 nog maar pas lichtjes waren verhoogd en dat ze nu weer drastisch zouden verminderd worden. Hij waarschuwde de burgemeester voor de ongewilde gevolgen van zijn onbesuisd beleid. Zo is het niet verwonderlijk dat er bij de verenigingen protest komt tegen voorgenomen projecten. 

Zoals Bart Caron ben ik er niet tegen dat de stad geld stopt in de verbouwing van een kunstenfabriek op Buda. Ik zou het wel heel raar vinden als er alleen geld zou vrijgemaakt worden voor die fabriek - door mij ooit 'de hobby van de burgemeester' genoemd - en als men terzelfdertijd zou besparen op andere noodzakelijke investeringen, subsidies en premies. Ik ben niet tegen die fabriek om volgende reden. Onder de centrumsteden is Kortrijk bij de koplopers voor culturele uitgaven. Maar als je berekent hoeveel cultuur en creatieve productie opbrengt, hinkt Kortrijk er wat achteraan. Naast de cultuurconsumptie moet er ook meer cultuurproductie komen in onze stad. Het Budaproject met inbegrip van een kunstenfabriek kan daarin een rol spelen. Maar Bart en Bob Car(r)on hebben gelijk als ze erop wijzen dat je het draagvlak voor dergelijke productieve cultuurinvesteringen aantast als je tegelijk de verenigingen op droog zaad zet. 

Bebloemingsactie

Meer was niet nodig om de burgemeester op zijn paard te zetten. Hij verweet de Car(r)ons aan 'desinformatie' (misleiding) te doen. Die fabriek is een investering met buitengewone middelen (leningen en reserves) en hoeft helemaal niet betaald te worden met de gewone begrotingsmiddelen. De burgemeester vergeet daarbij dat het met de gewone begrotingsmiddelen is dat uiteindelijk die leningen afbetaald worden en ook dat de reserves komen uit overschotten op de gewone begroting. Men kan dus wel degelijk besparen in de gewone uitgaven om te kunnen investeren.

De burgemeester lichtte daarbij een tipje van de sluier over de felle discussie over de stadsfinanciën die maar blijft woeden in de meerderheid. De goedkeuring van de begroting voor 2008 heeft blijkbaar geen rust gebracht. De topambtenaren van de stadsadministratie hebben de opdracht gekregen ineens vier kosten-baten-analyses te maken. Er komt een patrimoniumanalyse (om te kijken welke stadseigendommen men kan verkopen), een toelagenanalyse ("om inzicht te krijgen in het impact van stedelijke subsidies voor de verenigingen", met andere woorden: hebben alle verenigingen die subsidies wel zo nodig?), een prestatie-analyse (wat is de reële kost van de stedelijke dienstverlening aan de bevolking, met andere woorden: werkt de stad niet te goedkoop?), en een personeelsanalyse (om "inzicht te krijgen in de reële personeelskost per activiteit"). 

De burgemeester probeerde nog de draagwijdte van zijn verklaring af te zwakken door te stellen dat de analyses niet doorslaggevend hoeven te zijn voor de stadsbegroting. Tja, waarom laat men ze dan uitvoeren? Het enige doel is meer efficiëntie, aldus Stefaan De Clerck: meer doen met 'dezelfde' middelen. Waarom lieten de diensthoofden dan verstaan dat er een algemene inlevering komt van 10%? Wel, de burgemeester liet toch ook verstaan dat als gevolg van de analyses er wel eens zou kunnen geschoven worden met toelagen, uitgaven en prijzen van dienstverlening. En ook zijn slotzin liet ruimte voor twijfel: "Elke normaal werkende vereniging in Kortrijk blijft zonder enige twijfel verzekerd van minstens zijn huidige toelage". De vraag is welke norm daarbij wordt gehanteerd. En hoeveel bureaucratie zal geëist worden van die honderden vrijwilligers in het middenveld om te bewijzen dat zij 'normaal' werken.

"Jamaar, ter zake," zei Caron: "is dat verhaal van die diensthoofden en die 10% besparingen nu waar of verzonnen?".  Antwoord van de burgemeester: "Ik weet het niet. Ik was er niet bij, bij dat onderhoud. Het zou kunnen zijn". Het is dus waar. Philippe De Coene maakte daarbij gewag van een ander 'gerucht': ook het bestuur van het Bebloemingscomité van Kortrijk was op het stadhuis geconvoceerd en ook zij hadden te horen gekregen dat er 10% van hun subsidies ging afgenomen worden. Verweer van de burgemeester: "Alleen onvoldoende werkende verenigingen zullen aangepakt worden". Dat krijgt ongetwijfeld nog een staart.

Het standpunt van spirit Kortrijk over deze affaire vind je hier.

Op de foto het bestuur van de hardwerkende sociaal-culturele vereniging AC Curieus, goed voor een stadstoelage van 150 euro

Commentaren

"Alleen onvoldoende werkende verenigingen zullen aangepakt worden". Dat krijgt ongetwijfeld nog een staart.

Dit is gewoon prachtig! Wat zal onze 'stef' dan doen met veel culturele verenigingen uit zijn stal? In vele gevallen is het kerkkoor hetzelfde als het het jeugdkoor, het gemengd koor, het vrouwenkoor, het mannenkoor, en de nog allen mogelijke/onmogelijke combinatie's... die kunnen grabbelen uit de subsidiepot.

Ik kijk ernaar uit!

Gepost door: frank mulleman | 26-02-08

De commentaren zijn gesloten.