20-12-07

De nieuwjaarsbrief van de ACW-voorzitter van Kortrijk

blauwe poort1
Hij was de meest geciteerde man op de begrotingsbespreking in de gemeenteraad van Kortrijk: Yann Mertens, voorzitter van ACW-Kortrijk. In zijn jaareindetoespraak had hij voor de goede verstaanders het stadsbestuur van Kortrijk de mantel uitgeveegd. In ACW-kringen is men er niet over te spreken dat in Kortrijk de woonpremies zijn afgeschaft (tijdelijk?). De jonge voorzitter - met een grote toekomst, als je het mij vraagt - drong erop aan om van wonen in Kortrijk nu eens ècht een prioriteit te maken. Zijn speech, die ik hier integraal publiceer met enig commentaar achteraan, kon, afgezien van enkele details en accenten, ook uitgesproken zijn in het Textielhuis, het lokaal van de Kortrijkse socialitische beweging. Yann Mertens gaf zijn toespraak ook niet in de ACW-burcht in de Wijngaardstraat - Het Raamhof ('De Gilde' voor Kortrijkzanen) beschikt niet over een voldoende grote zaal. De eindejaarsreceptie werd gehouden in BUSO De Hoge Kouter.

ACW Kortrijk wil 250 sociale woningen per 1000 nieuwe woningen

Beste vrienden, geachte aanwezigen,

Eerst en vooral hartelijk welkom op de ACW-eindejaarsreceptie. 2007 loopt op zijn laatste benen, 2008 staat voor de deur. Het gepaste moment om even terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Laten wij dit dan ook doen over het onderwerp dat het ACW na aan het hart ligt: duurzaam en vooral betaalbaar WONEN.

Gezien de moeilijke financiële situatie van onze stad en de belofte de belastingen niet te verhogen was het schepencollege genoodzaakt de middelen voor onder andere woonbeleid te terug te schroeven. Dit tot onze grote spijt: want iedere euro minder voor wonen is er één teveel! Als ACW-bestuur erkennen we de inspanningen geleverd door onze schepenen en onze OCMW-voorzitter om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Vandaag is het wellicht het gepaste moment om onze doelstellingen voor het woonbeleid nog eens dik in de verf te zetten. Wonen is voor het ACW een topprioriteit en eist van de stad hetzelfde!

We blijven het groots zien, en, we weten het wel, we moeten prioriteiten stellen. Men kan niet alles tegelijk doen. Daarom vraagt het ACW andacht voor 4 doelgroepen, namelijk: de jonge gezinnen, de ouderen, de huurders en de mensen met bijzondere noden. Het is uitermate belangrijk om dezer kwetsbare groepen te ondersteunen in hun zoektocht naar aangepaste en betaalbare huisvesting. 

- Met behulp van de gebiedsgerichte werking kunnen we de leefbaarheid van een aantal wijken verbeteren. Denken we daarbij aan de Venning, Overleie, Bellegem en Rollegem.

- Het is eveneens belangrijk om een gezonde en evenwichtige sociale en culturele mix te hebben.

- Om ook ouderen en andersvaliden zo lang mogelijk thuis te laten wonen moet er speciale aandacht zijn voor aangepaste woningen. Hier moeten de sociale bouwmaatschappijen, veel meer dan vroeger, het voorbeeld geven. Bij al hun projecten moet een deel van hun woningen aan deze doelgroepen worden aangepast.

- Sociale bouwmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor zijn samen met het OCMW belangrijke partners in het huisvestingsproces. Zij zijn de steunpilaren om ervoor te zorgen dat van de 1000 woningen die de volgende jaren in Kortrijk zullen worden gebouwd er minstens 250 bestemd zijn voor sociale woningbouw.

- Het ACW vraagt aan het stadsbestuur om zich in te spannen om de beschikbare sociale kavels zo vlug als mogelijk op de markt te brengen. De administratieve rompslomp mag voor ons ACW in sneltreinvaart afgewerkt worden. Ook de belasting op onbebouwde percelen heeft een belangrijk resultaat als gevolg: meer dan 25% van deze gronden is reeds van eigenaar veranderd. Volhouden dus!

- Het Kortrijkse ACW moedigt het stadsbestuur aan om te onderzoeken hoe leegstaande gebouwen (ook stadsgebouwen) woonklaar te maken. Hier is wellicht een financiële impuls noodzakelijk. Dan denk ik in het bijzonder aan onze deelgemeente Rollegem waar de sociale bouwmaatschappij graag een woonproject wil realiseren.

- Wie zeker ook niet mag vergeten worden, zijn de huurders, want in deze tijden van exobitante koopprijzen zijn de zwakkeren van de maatschappij genoodzaakt om zich tot de huurmarkt te wenden. Ook onze sociale huurders krijgen het moeilijk. Kan het wel dat zij jaar na jaar een hogere stijging van de huurprijs te verwerken krijgen dan op de privé-huurmarkt? Voor vele sociale huurders zal de huurprijs in 2008 met 5% stijgen. Bijkomend probleem is dat het hoe langer hoe moeilijker is om een degelijke huurwoning te vinden en ook hier is opnieuw een coördinerende rol weggelegd voor de stad.

Het "lokaal woonoverleg" mag zich niet beperken tot vrijblijvende praatjes, maar moet actief ingezet worden om alle partners, ook de privé bouwondernemers en verkavelaars, aan te zetten het "Kortrijkse Woonplan" mee gestalte te geven en uit te voeren. Ik wil hier ook heel uitdrukkelijk verwijzen naar het "Woonregieboek" van Leiedal, en onder coördinatie van Frans Destoop, die heel wat tips bevat om tot een visie op wonen te komen. Verplichte lectuur voor al wie met wonen begaan is.

Kortom, Kortrijk moet zijn voortrekkersrol inzake woonbeleid behouden en van zodra nieuwe begrotingsmiddelen vrijkomen, moeten deze in de eerste plaats aangewend worden voor het uitvoeren van de sociale aspecten van het "Woonplan".

Denk groots’ en om het in bijbelse termen te zeggen ‘wees niet bevreesd’. Het is onze plicht om te zorgen voor een betaalbare, gepaste en aangename huisvesting voor iedereen. Dit is niet alleen een grondwettelijk recht, maar moet ook de uiteindelijke ambitie zijn van de Stad en daarom moet er snel zicht komen op een vernieuwd woonbeleid en aan dit vernieuwd woonbeleid wil het ACW graag constructief meewerken en vraagt dan ook om verder inspraak te hebben.

Yann MertensYann Mertens, ACW-voorzitter

ACW-eindejaarsreceptie 16 december 2007


 

 

 

 

 

Commentaar van een socialistisch veteraan

Volledig akkoord dat het hoog tijd wordt om van het woonbeleid een topprioriteit te maken bij het bestuur van stad Kortrijk. De leegloop van de stad is in absolute cijfers misschien afgeremd, maar het vertrek van jonge mensen en gezinnen naar 'interessanter' oorden gaat onverminderd voort. De bevolking veroudert en verarmt. Terzelfdertijd zijn er te weinig sociale huurwoningen en takelt de private huurmarkt zienderogen af.

Er zijn in de voorbije decennia, vooral in het verstedelijkte deel van de stad te weinig sociale huurwoongelegenheden bijgebouwd. Dat kan misschien wel toegeschreven worden aan een verouderde en onbekwame leiding van de socialehuisvestingsmaatschappij, maar ook van stadswege kwamen weinig aansporingen en stimulansen om sociale bouwprojecten op te zetten. Het succes van het sociale verhuurkantoor De Poort - wèl gesteund door stad en OCMW - is ten dele te danken aan het laten afweten van de socialehuisvestingsmaatschappijen. Intussen zijn de huurprijzen op de private huurmarkt voor velen onbetaalbaar geworden en hebben eigenaardig genoeg minder en minder eigenaars nog de goesting om hun panden te verhuren.

Geen enkel lokaal woonbeleid in Kortrijk kan slagen zonder aanmerkelijk meer sociale huurwoningen te bouwen. Tot dat besef schijnt het stadsbestuur, waaraan ook de ACW-vleugel van CD&V participeert, nog altijd niet gekomen. CD&V-burgemeester De Clerck heeft wel een miljoen euro vrijgemaakt voor woonprojecten van het SOK (Stadsontwikkelingsbedrijf), maar om goed te zijn zou minstens een zelfde bedrag naar de socialehuisvestingsmaatschappijen moeten gaan. Ik weet het wel: die sector is momenteel erg chaotisch gestructureerd in Kortrijk. Niet minder dan 5 aparte maatschappijen, van klein tot hoogstens middelgroot, hebben het grondgebied van groot-Kortrijk onder elkaar verdeeld. Voer daar maar eens een doeltreffend huisvestingsbeleid mee. En dan heb ik het nog niet over de problemen van de kandidaat-huurders die zich aan 5 verschillende balies moeten aandienen om ooit eens betaalbaar onderdak te vinden.

De zittende sociale huurders zullen inderdaad allen zonder uitzondering verschieten van de nieuwe, hogere, huurprijs die ze vanaf nieuwjaar zullen moeten betalen. Dat is het gevolg van de nieuwe berekeningswijze van de huurprijs opgelegd door Vlaams minister Marino Keulen, Open-VLD.

Wat mij een beetje verontrust in de toespraak van de ACW-voorzitter, is de passage "zodra nieuwe begrotingsmiddelen vrijkomen". Gaat het ACW van financieschepen Alain Cnudde nu werkelijk al zijn invloed aanwenden om de bevolking nog meer te laten betalen? Ik voorspel het ACW dat het op grote tegenstand zal stoten als het blijft aandringen op een verzwaring van de drinkwaterfactuur van de Kortrijkse gezinnen. Drinkwater is een basisbehoefte. De kosten daarvan wegen veel meer door op het huishoudboekje van de armen dan van de rijken. 

Overigens kan het volstaan om zich wat 'moediger' te gedragen - 'wees niet bevreesd' - als men een begroting opstelt. Een begroting is een voorspellende raming van inkomsten en uitgaven. Al naar gelang men de uitgaven overschat en de inkomsten onderschat of integendeel meer realistische prognoses hanteert, kan men een begroting met een tekort of een overschot indienen. Door te schuiven met allerhande voorspelde inkomsten en vooral uitgaven, kan men al dan niet budgettaire ruimte scheppen voor een stevig woonbeleid.

Ten slotte ben ik verheugd bij elk initiatief om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Maar wat de Venning betreft, kan men de leefbaarheid daar geen grotere slag toe brengen dan de helft van het open gebied tussen de wijk en de Ring R8, toe te bouwen met bedrijfsgebouwen (wellicht showrooms). Voor het natuurgebied met vlindertuin is het een groot verschil of al dat fraaie groen al dan niet wordt ingeprangd tussen betonnen schoendozen en een ontsluitingsweg. En de wijk zelf kan de doortocht van nog meer zwaar verkeer missen als kiespijn.  

10:37 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, wonen, acw |  Facebook |

Commentaren

Travaillisme Het water blijkt eens te meer te diep. Het travaillisme is dood; àls het al ooit heeft geleefd!

Gepost door: Polo | 22-12-07

De commentaren zijn gesloten.