30-11-07

Dolmen vangt vetste vissen bij het ICT-raamcontract voor openbare besturen regio Kortrijk

ICT

De duurste beslisisngen trekken de minste aandacht. Het stadsbestuur van Kortrijk heeft na lang wikken en wegen de knoop doorgehakt en enkele ICT-firma's gelukkig gemaakt met de toewijzing van een aantal loten van een zeer groot ICT-raamcontract voor de komende vijf jaar. Raming: 11 miljoen euro. Stad Kortrijk is bij dat contract de trekker (aanbestedende overheid) voor een hele reeks besturen uit de streek.

Dolmen (Colruyt dus) kaapte de vetste brokken weg. Maar ook Telindus, Uniconnect, Syntra West, CsWare, Online Grafics en RTS deelden in de prijzen. Je kunt de desbetreffende beslissingen lezen in de notulen van de vergadering van 13 november 2007 van het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk - openbaarheid van bestuur, weet je wel. Maar doe geen moeite: die notulen zijn werkelijk onleesbaar opgesteld. 

Opdrachtencentrale

De gemeenteraad had voor dat monstercontract al het licht op groen gezet op 12 februari 2007, unaniem, op een onthouding van het Vlaams Belang na. De miljoenenoperatie is toen zonder veel attentie gepasseerd, hoewel zij om meer dan een aspect uniek was. Vooreerst is er de grootte van de investering. In februari werd die op 11 miljoen euro geraamd, waarvan een dikke 5 miljoen euro voor Stad Kortrijk. Maar nog opmerkelijker was de manier van aanpak: een raamcontract gestoeld op het idee van 'opdrachtencentrale', waaraan verscheidene openbare instanties van de regio zouden deelnemen.

Niet alleen Kortrijkse instanties zoals het OCMW, het autonoom parkeerbedrijf Parko, de politiezone VLAS en het autonoom Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) sloten zich aan, maar ook de steden en gemeenten Anzegem, Wevelgem, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en zelfs rivaal-centrumstad Roeselare, en voorts de Intercommunale Leiedal, en de OCMW's van Wervik, Zwevegem, Harelbeke en Roeselare. Zij kwamen overeen hun ICT-basisaankopen en hun opdrachten voor ICT-ondersteuning te bundelen. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van enkele van die instanties begeleidde de onderhandelingen en de selectie, maar uiteindelijk is Stad Kortrijk de 'aanbestedende overheid', die als enige de miljoenenopdrachten in naam van de groep toewijst. Het was lang geleden dat Kortrijk zo nog eens volop zijn rol als hoofdstad van de regio kon waarmaken (ahum).

Prijs-kwaliteit

Bij een normale aanbesteding is de prijs meestal doorslaggevend, voor zover de offerte uiteraard overeenkomt met het bestek.  Voor deze delicate opdrachten is voor elk lot  een aparte tabel opgesteld waarin punten werden gegeven aan bepaalde factoren. Op die manier wilde men de offerte eruithalen met de beste 'prijs-kwaliteitverhouding'. Zo gold voor lot 1, het grootste lot (de levering van pc's en ander ICT-materiaal met software en diensten) een beoordelingskader waarin de prijs slechts voor de helft meetelde; de technische service gold voor 40% en de commerciële organisatie van de kandidaat-leverancier voor 10%. Niettemin is het voor elk lot weer de firma met de laagste prijs geweest, die de opdracht in de wacht sleepte. 

E igenaardige criteria waren bijvoorbeeld: administratieve eenvoud en transparantie, mogelijke technische service door andere personen van het bedrijf i.p.v. de geselecteerde specialisten,commerciële contactman, inhoud van de aangeboden cursussen, beschikbaarheid van specialistische know-how in het bedrijf, beschikbaarheid buiten de werkuren enzovoort. Let wel, die beoordelingscriteria kwamen bij heel ingewikkelde bestekken.

Zelden een zo gecompliceerde gunning gezien. Dat moet de opdrachtgever ook beseft hebben, want alle mogelijke mededingers werden op enkele dagen in juni bijeengeroepen voor infosessies.  

De loten

Lot 1 betrof de levering en installatie van het basismaterieel, met inbegrip van de basissoftware en gerelateerde diensten. Dolmen, Huizingen sleepte de opdracht in de wacht. Het na onderhandelingen gecorrigeerde eindbedrag van de offerte van de Colruyt-firma bedroeg: 4.153.246,66 euro. Om een idee te geven van welke elementen meespeelden in de bepaling van dat bedrag: nadat men vastgesteld had dat een vergelijking tussen de verschillende mededingers moeilijk was omdat zij heel uiteenlopende pc's en laptops in hun assortiment hadden, besliste men HP-modellen als referentie te nemen. Er kwamen voor HP-pc's prijzen binnen tussen 673,87 en 692,66 euro exclusief BTW. Voor HP-laptops schommelden de offertes tussen 853,61 en 877,42 euro per toestel.

Dolmen had niet alleen de sterkste prijs, maar pakt ook uit met het ruimste gamma. Andere troeven waren dat Dolmen de kleinste marge nam op de software, de breedste waaier van software in huis bleek te hebben (en zelfs als enige het pakket Autocad), de meeste erkende specialisten kon mobiliseren, en ook administratief het stevigst op zijn poten bleek te staan.

Lot 2 omvatte knowhow-assistentie multimedia, camerabewakingstechnieken en VOIP. De opdracht werd gegund aan Telindus, Heverlee, die een prijs had ingestoken van 60.093,75 euro. Lot 3: knowhow-assistentie door netwerk- en veiligheidsspecialisten. Die opdracht werd ook aan Dolmen gegund, onder meer omdat het bedrijf een filiaal heeft in Harelbeke, van waaruit de geselecteerde specialisten opereren. Dolmen vroeg hiervoor een prijs van 817.096,36 euro.

Lot 4 werd nog niet gegund. Het betreft heel specialistische assistentie met betrekking tot GIS (geografisch informatiesysteem). Lot 5A, installatie van databekabeling zonder sleufwerken, ging naar Uniconnect, Zele, die een prijs bood van 346.501,48 euro. Lot 5B, databekabeling met sleufwerken, ging naar dezelfde firma, met een prijs van 250.838,01 euro.

Lot 6A, ICT-basisvorming, ging na een screening door directeurs en personeelschefs van Kortrijk, Zwevegem en Roeselare naar Syntra West, dat een prijs had ingestoken van 161.758,85 euro, minder dan de helft van de offerte van Dolmen. Lot 6B,  ICT-vorming gespecialiseerd niveau (weinig voorkomende cursussen zoals configureren van switchen of routers, van Altiris, Citrix enzovoort) ging toch weer naar Dolmen, met weeral de laagste prijs: 163,169 euro.

Lot 7 betrof weeral de levering van toestellen: schermen en monitoren en gerelateerde diensten. Winnaar werd nogmaals Dolmen, 231.045,74 euro. Lot 8, levering en installatie van beamers en projectoren en multimediamateriaal voor vergaderzalen, werd in de wacht gesleept door CsWare van de Kortrijkse deelgemeente Heule, tegen 243.333,43 euro. Lot 8 was de levering en installatie van Mac's en toebehoren. Online Grafics, Kortrijk, mag leveren; prijs: 167.878,05 euro.

Lot 10 betrof draadloze dataverbindingen. Uit de beoordeling kwam RTS, Ieper als de beste, met een bod van 212.203,75 euro. Lot 11, camerabewakingssystemen, ging ook naar RTS, 311.181,50 euro.

Op afroep

Het totaal van de prijzen aangeboden door de geselecteerde firma's bedraagt een dikke 7 miljoen euro. Het niet toegewezen lot 4 buiten beschouwing gelaten, is dat toch flink wat goedkoper dan de raming van 11 miljoen euro. Die raming was gebaseerd op de ervaring met ICT-prijzen van de Kortrijkse besturen in de voorbije vijf jaar - hebben ze al die tijd te veel betaald? Dolmen alleen al tekent nu voor 5.364.557,76 euro.

Nu, de winnaars kunnen nog niet direct aan de slag. De eigenaardige overeenkomst is een raamcontract volgens het principe van bestelling op afroep. De gekozen leveranciers krijgen absoluut geen exclusiviteit. De deelnemende besturen zijn volstrekt vrij om scheep te gaan met een concurrent. Bovendien krijgen de opdrachtgevers keuzemogelijkheid uit een zo breed mogelijke waaier van toestellen, producten en diensten. De leveranciers moeten hun knowhow bij een bestelling overdragen aan het personeel van de besturen.

Met wat kwade wil zou je kunnen stellen dat dit raamcontract de geselecteerde firma's nauwelijks iets meer biedt dan de kans om hun visitekaartje af te geven aan de besteldiensten van de verschillende besturen. Hoogstens hebben zij een voetje voor op concurrenten die zich voor het eerst aanbieden. Toch hebben ze wel een straatlengte voorsprong op hun mededingers voor het raamcontract; van die is immers bewezen dat zij minder stevige argumenten hadden om de besturen te overtuigen.

Het raam'contract' loopt tot 2012.

Gotisch

Ik heb mij blauw geërgerd aan de vorm waarin die belangrijke beslissingen zijn opgetekend door het schepencollege van Kortrijk. De notulen zijn nagenoeg onleesbaar. Een normale hedendaagse vorm van notulering bestaat uit een klare formulering van de genomen beslissing gevolgd of ingeleid door een heldere uiteenzetting van de motieven om die beslissing te nemen. Eventueel kan daar nog een beknopte voorgeschiedenis bijgevoegd worden en een schets van de relevante omstandigheden.

Maar in Kortrijk houdt men zich voor de notulen van het college en burgemeester - en de notulen van de gemeenteraad zijn niet beter - aan de voorvaderlijke vorm waarin ook bijvoorbeeld de arresten van de Raad van State zijn opgesteld. Als het in gotische letters kon, dan had men die gebezigd, maar blijkbaar is dat lettertype niet beschikbaar in Word. Elk verslag van de beraadslaging van een agendapunt heeft de vorm van een kilometerslange volzin. Alleen al voor de beslissing betreffende lot 1 is precies 200 keer de zinsnede 'overwegende dat' gebruikt, afgewisseld met nog een tiental keer 'gelet op'. Misschien eens een aanbesteding houden voor wat hedendaags administratief taaladvies?

16:55 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: ict, kortrijk, dolmen |  Facebook |

23-11-07

Barco verkoopt historische vestiging in Kortrijk: er komt een nieuwe woonwijk

b1

Barco verkoopt de fabriek waar de hoogtechnologische onderneming in 1941 aan de slag ging en van waaruit alle zuster- en dochterondernemingen vertrokken om uit te groeien tot een wereldconcern. Het gaat om de fabriek in de Theodoor Sevenslaan in Kortrijk. De koper (1,8 miljoen euro) is de 'brownfield developer' PSR van Gent. De firma legt zich toe op het herbruikbaar maken van vervuilde industriële gronden tot rendabele vastgoedprojecten.

De moederfabriek van Barco (1,6 hectare groot) staat op terreinen die gepollueerd zijn door de vorige eigenaars, een pottenbakkerij en een wasserij-ververij. Koper PSR neemt alle saneringsverplichtingen over. In de komende weken start het oppompen van vervuild grondwater. In 2009 wordt het complex grotendeels gesloopt. Naarmate de bel vervuild grondwater verkleint, komen op de vrijgekomen gronden diverse woonprojecten. Dat is zeer goed nieuws voor de omwonenden en voor de Kortrijkse stadsvernieuwing in het algemeen.

Poterie Flamande

Radiofabrikant Barco, alias Cobar, opgericht in Poperinge (1934), streek in volle oorlog (1941) neer op de verlaten terreinen van de stopgezette Société Belge de Poterie Flamande, een van de laatste producenten van Kortrijks aardewerk, in de Theodoor Sevenslaan in Kortrijk. Radio's ineensteken mocht niet van de Duitse bezetter; er moesten lampen, bunkerlampen en zaklampen onder meer, en wasmachines geproduceerd worden. Het werd het begin van een - weliswaar indirecte - militaire productie die de firma tot op heden een deel van haar omzet oplevert. Op die stek breidde Barco zich stelselmatig uit. Later werd ook de aanpalende wasserij-ververij De Regenboog ingepalmd.

Beide voorgangers hebben de grond duchtig vervuild. Daar werd toen nog niet zo nauw op toegekeken. Er is een dubbele verontreiniging. Onder de parking in de Theodoor Sevenslaan is een mazouttank gelekt. Erger is de verontreiniging van het grondwater door detergenten. Die is in al die jaren doorgesijpeld tot op de ondoordringbare kleilaag en is op die lagen meegepakt door grondwaterstromingen. De vervuilde laag heeft op een diepte van 6 tot 9 meter momenteel al de huizenrij in de Passionistenlaan bereikt aan de overkant van de spoorweg waarlangs de Theodoor Sevenslaan ligt. Onder de laag van 9 meter is het besmette grondwater verder doorgedrongen tot op 16 meter, maar die pollutie is beperkt tot het bebouwde gedeelte van de fabrieksgronden.

Bergamo

Vanuit die moedervestiging is Barco met zijn verschillende divisies uitgezwermd naar andere plaatsen, over heel de wereld. Met zowat 3800 werknemers actief in meer dan 90 landen, zegt de persdienst. De hoofdzetel is al geruime tijd verplaatst naar het President Kennedypark in Kortrijk. In de Theodoor Sevenslaan resideert de divisie BarcoVision, gespecialiseerd in de fabricage van optische inspectiesensoren voor de textielnijverheid.

BarcoVision is van de zomer door de Barco-groep verkocht aan de Italiaanse textielmachinefabrikant Itema, met hoofdkwartier in Bergamo. De opbrengst van 72 miljoen euro, lag ruim boven de verwachtingen. Het bod van Itema, onderdeel van de textielgroep Miro Radici Group, kelderde de eerder bekendgemaakte kooplust van de Duits-Zwitserse textielgroep Oerlikon Schlafhorst. Met de verkoop van BarcoVision kan Barco zich voortaan nog uitsluitend toeleggen op beeldtechnologie. De ooit zo verscheiden productie - waar is de tijd van de robuuste Barco-TV-toestellen? - is stelselmatig teruggebracht tot visualisatietechnieken. Resten nog de divisies: Media & Entertainment, Beveiliging & Monitoring, Medische beeldvorming, Presentatie & Simulatie, en Luchtvaartelektronica.

BarcoVision was nochtans een heel winstgevende activiteit, met vorig jaar een omzet van 55,5 miljoen euro en een bedrijfswinstmarge van niet minder dan 11,3%. Maar de aard van de productie week te veel af van de rest van de groep. Van de 357 werknemers van BarcoVision zijn er 317 meegegaan met de Italiaanse koper. De overige veertig worden in andere divisies van Barco ingezet.

BarcoVision blijft ondanks de verkoop in de streek gevestigd. Nog anderhalf jaar huren de Piemontezen de fabriek in de Thedoor Sevenslaan van de nieuwe eigenaar. Intussen gaat men op zoek naar een andere stek in het Kortrijkse. Wedden dat het hoogwaardige industriepark Evolis (vroeger Deltapark), dat Leiedal aan het realiseren is aan de Oudenaardsesteenweg, veel kans maakt?

Brownfields

De koper van het fabrieksterrein van 16.348 m² tussen de Theodoor Sevenslaan, de Goedendaglaan en de Vredelaan is de in 1999 opgerichte nv PSR, een 'brownfield'- ontwikkelaar, met hoofdkwartier in Gent. Stichter Joris Goossens kocht eerder de site 'ACEC Dok Noord' (ook een TV-fabriek geweest!) en deed met veel vallen en opstaan heel wat ervaring op met de sanering. PSR staat voor 'Professional Sustainable Reliable', zeg maar professionele aanpak, duurzame oplossingen nastrevend en betrouwbaar, en dat alles bij het opnieuw te gelde maken van probleempanden met een industrieel verleden.

PSR boekt veel succes omdat de firma ook de risico's overneemt van de verkoper. 'Liability transfer' noemen ze dat. Andere projectontwikkelaars moeten maar gronden hebben zonder enig saneringsrisico. PSR neemt daarentegen gronden en gebouwen over samen met de saneringsverplichtingen. Zij storten zelfs de aanzienlijke bankgarantie  die de Vlaamse overheid (OVAM) eist na vaststelling van de vervuiling. Jarenlange ervaring met dergelijke 'uitdagingen' hebben PSR geleerd zeer nauwkeurige schattingen te maken van mogelijke extrakosten, verrtragingen, rechtszaken en vorderingen (van buren bijvoorbeeld).

Op een buurtvergadering vroeg iemand of de sanering wel zou afgewerkt worden als de ontwikkelaar failliet zou gaan. De omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken. Niet alleen is er die aanzienlijke waarborg, maar ondanks de overdracht van de saneringsverplichtingen blijft Barco aansprakelijk tot het terrein weer maagdelijk schoon is, zei Nicolas Bearelle van PSR. 

Tien jaar

PSR voert een heel open beleid. De buurt wordt op de hoogte gehouden van wat de firma met de terreinen  - toch het grootste deel van het binnengebied van het bouwblok - van plan is. Vooreerst wordt de vervuiling aangepakt. Heel binnenkort wordt de met stookolie vervuilde grond op de parking in de Theodoor Sevenslaan afgegraven en daarmee is dat probleem al van de baan.

Een ander paar mouwen is de besmetting van het grondwater.  Dat vervuilde water zal stelselmatig worden opgepompt en zal worden gezuiverd in een installatie in een container die op diezelfde parking zal worden geplaatst. Als de detergenten en andere chemische producten eruit gehaald zijn, wordt het water verderop in de Vaart Kortrijk-Bossuit gepompt, een van de zuiverste viswaters van Vlaanderen.

Uiteraard kan men niet bruutweg in enkele dagen alle grondwaterlagen leegpompen - en dat zijn er nogal wat:  ooit vloeide hier de bovenloop van de Groeningebeek; het gebied is zeer rijk aan water. Te bruusk pompen zou de waterspiegel doen inzakken en dan is het nagenoeg zeker dat veel naburige woningen onderhevig worden aan zettingen, barsten en scheuren. Om dat te vermijden worden er sensoren geplaatst die de pompen stilleggen als het grondwater te veel is gezakt. Die pompen schieten pas weer in gang op het moment dat het grondwater weer is aangevuld. Toch zal van alle huizen bovenop de gronden waarin het vuile grondwater zit een plaatsbeschrijving worden gemaakt.

De eerste pompen worden volgend jaar geplaatst, in een poging om verdere verspreiding van het vuile water tegen te houden en het volume ervan terug te dringen. Aan beide kanten van de spoorwegberm wordt een rij pompen geplaatst. Naderhand, op het moment dat BarcoVision naar een andere vestiging is vertrokken en na afbraak van het gros van de fabrieksgebouwen, wordt ook een menigte pompen op gang gebracht op het terrein zelf. 

Dat pompen onder en vlakbij de spoorwegberm is een heel delicate onderneming. Reeds als de berm een paar milimeter zou zakken, zou dat instortingsgevaar betekenen voor een paar spoorwegbruggen. Dat zou het spoorwegverkeer van Kortrijk naar Gent, Antwerpen en Brussel maanden stilleggen en dat zou duizelingwekkende schadeclaims opwekken. PSR wil dat dus ten alle prijze vermijden. Dat is een extra garantie voor de buurt. 

PSR houdt er rekening mee dat die heel behoedzame pompwerken acht à tien jaar in beslag zullen nemen. Door het kleine debiet zal de geluidshinder verwaarloosbaar zijn.

Nieuw Kortrijk

De gereinigde gronden zullen door PSR ontwikkeld worden als een nieuwe woonwijk. In principe gaat de hele fabriek tegen de vlakte. Veel meer dan bakstenen muren met kartonnen bedaking onder roofing is het toch niet. Maar misschien wordt het centrale hogere gebouw gespaard en verbouwd tot appartementen of lofts. Men opteert ervoor om de ontwerpopdracht voor de nieuwe wijk te verdelen over verschillende architectenbureaus. Zo hoopt PSR een gevarieerde wijk met diverse stijlen te verkrijgen. 

PSR denkt aan woningen met tuinen (jonge gezinnen!), maar ook aan nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen (gedeeld tussen grootouders en jonge gezinnen met hun kroost), serviceflats voor senioren, en buurtdiensten zoals een winkel, een café, een crèche enzovoort. Vanuit de rijwoningen die met hun tuin aan Barco palen, rees al de vraag om een achteruitgang te krijgen en eventueel grond te kunnen kopen voor een garage, atelier en dergelijke meer. De wijk wordt thans gekenmerkt door buitenslapende auto's en een zekere parkeerdruk.

De bestaande wijk dateert vooral uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Omdat het de eerste zuidelijke overschrijding was van de spoorweg, werd de wijk Nieuw Kortrijkl genoemd. Nu het uitgestrekte binnengebied ook voor bewoning wordt vrijgemaakt, kan men misschien die naam weer in ere herstellen. In elk geval is dat voor de stad een buitenkans. Er doen zich niet zoveel gelegenheden voor waarbij men hele straten nieuwe eengezinswoningen kan bouwen op slechts een kwartier van de stadskern. Schepen van stadsontwikkeling Wout Maddens, Open VLD, hoeft alvast van het belang van deze operatie niet meer overtuigd te worden.

22-11-07

De eerste passiefwoning van Kortrijk

pas2

Ik verneem dat er nog veel belangstelling is voor mijn reportage over het eerste passiefhuis van Kortrijk. Op vraag van een betrokkene heb ik het stuk hier ingetrokken - het ging niet over de inhoud, als je dat mocht denken. Jammer vind ik het zelf; maar tja...

Goed nieuws: het is nog te lezen op de - heel pluralistische! - burgernieuwssite Medium4you: hier aanklikken

marc 

21:44 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zelfcensuur |  Facebook |

20-11-07

Offerfeest: Sliman You-ala bepleit ordentelijk verloop

Of1

Volgende maand viert de moslimgemeenschap het traditionele Offerfeest. "Het is veel meer dan een religieuze viering." zei Sliman You-ala, sp.a-gemeenteraadslid, in zijn eerste toespraak in de gemeenteraad van Kortrijk: "Het is ook een groot sociaal en familiaal feest, met ontmoetingen, vreugde, delen en broederschap. De feestelijke ambiance hoeft niet beperkt te blijven tot de moslimgemeenschap".

Hij pleitte ervoor dat het stadsbestuur het gebeuren, dat gepaard gaat met het slachten van een schaap door de meeste moslimgezinnen, in goede banen zou leiden. Hij drong aan op overleg met de beide moskeeverenigingen in Kortrijk. Ideaal zou zijn dat de stad met een reeks partners een tijdelijke slachtvloer zou inrichten. Maar daarvoor is het dit jaar te laat. Misschien kan het stadsbestuur de mogelijkheden onderzoeken voor de komende jaren. Sliman is Belg van Marokkaanse afkomst en basketlegende in beide landen.

Op 19 of 20 december eerstkomend viert de moslimgemeenschap het traditionele Offerfeest. Bij die gelegenheid worden tussen de 500 en de 1000 schapen geslacht in het Kortrijkse. Sliman You-ala schetstte in de gemeenteraad een viering die veel meer is dan een religieus gebeuren. Het is ook een groot sociaal en familiaal feest, met ontmoetingen, vreugde, delen en broederschap. Het is een dag van geven en goede daden voor de moslims. Een deel van het schapenvlees wordt dan ook weggegeven, bijvoorbeeld aan gezinnen die niet bij machte zijn zelf een schaap te laten slachten. Het is een echt feest, en de feestelijke ambiance hoeft daarbij niet beperkt te blijven tot de moslimgemeenschap, meent het sp.a-raadslid gastvrij.

In steden en gemeenten met een moslimgemeenschap van een zekere omvang, kan het slachten van al die schapen op dezelfde dag problemen opleveren. Thuis slachten is sinds enkele jaren verboden. Het slachten moet gebeuren in erkende slachtinrichtingen. De eerste vraag is dan ook of er voldoende slachtcapaciteit aanwezig is. En zo niet,: hoe kan een tekort aan slachtcapaciteit opgevangen worden. Het probleem is deze keer minder scherp dan de vorige maal. Het vorige Offerfeest viel samen met de jaarwisseling en de meeste slachthuizen waren gesloten. Nu is dat niet het geval. Maar Sliman You-ala vraagt zich af of de reguliere slachthuizen wel zo geschikt zijn om ritueel te slachten voor particulieren; zij zijn volledig afgestemd op industrieel slachten, op de groothandel en op professionele klanten.

Tijdelijke slachtvloer

Sliman vindt het jammer dat het Kortrijkse stadsbestuur in tegenstelling met veel andere steden en gemeenten (ook kleine) nog nooit geopteerd heeft voor een tijdelijke slachtvloer. Eind vorig jaar waren er in Vlaanderen 75 erkende tijdelijke slachtinrichtingen actief, met medewerking van de betrokken gemeentebesturen. Dat gaat niet alleen over grote steden zoals Antwerpen en Gent, maar ook over kleinere steden en gemeenten zoals Ronse, Willebroek, Temse en Bilzen. Waarom kan het daar en niet in Kortrijk?

Een vluchtig onderzoek zou vorig jaar uitgewezen hebben dat een dergelijke tijdelijke slachtvloer aan de stad meer dan 30.000 euro zou kosten. “Natuurlijk is dat te veel!” zegt Sliman You-ala. Maar ik betwijfel of het echt zoveel moet kosten. In andere gemeenten slaagt men erin het veel goedkoper op te lossen. Een deel van de oplossing is dat men gaat samenwerken met andere gemeenten in de streek. Zo werkt Dendermonde samen met zeven buurgemeenten, Gent met Eeklo, Vilvoorde met Machelen, enzovoort. Een originele aanpak heeft men in Mechelen. Daar heeft de stad akkoorden afgesloten met landbouwers/schapenkwekers, die een tijdelijke erkenning krijgen als slachtinrichting. Dat maakt het vervoer van levende schapen overbodig en daar is de kwaliteit van het vlees meer verzekerd.

Voor het komende Offerfeest moest de erkenningsaanvraag voor een tijdelijke slachtvloer ingediend zijn op 1 november 2007. Voor Kortrijk is het dus te laat. Toch dringt het gemeenteraadslid erop aan om de optie tijdelijke slachtvloer voor de komende jaren toch nog eens grondig te onderzoeken. Er valt veel te leren van de goede ervaringen van andere steden en gemeenten. En ook tijdig overleg met alle mogelijke partners kan veel bijbrengen; Sliman denk dan aan de technische diensten van de stad, de federale diensten van voedselveiligheid, IMOG (dat vorig jaar bereid was het slachtafval te verzamelen), de politie, veeartsen, slachters, de lokale moskeeverenigingen, schapenkwekers, dierenrechtenverenigingen, enzovoort.

Overleg 

Dat belet niet dat de stad, voor het komende Offerfeest, zijn medewerking kan verlenen om het gebeuren in goede banen te leiden. Zo kan de stad contact nemen met reguliere slachterijen zodat moslims er terecht kunnen op de vastgestelde dag. Een aandachtspunt daarbij is de slachtprijs. Een redelijke prijs, die ook elders wordt gevraagd, in Ronse en Moeskroen bijvoorbeeld, draait rond de 20 euro.

Schepen Lieven Lybeer (CD&V) bracht in zijn antwoord het goede nieuws dat het stadsbestuur vertegenwoordigers van de twee moskeeverenigingen in Kortrijk ging uitnodigen op een overleg op 28 november. Op dat overleg wil de stad benadrukken dat thuisslachten verboden is en gaan ze samen overlopen waar de moslims met hun schapen wel terecht kunnen. Nogal eenzijdige communicatie zou je kunnen denken, maar schepen Lybeer zet de deur met een kiertje open: “Bij dat overleg kunnen bezorgdheden vanuit de Islamitische gemeenschap ook aan bod komen zodat we hier in de toekomst meer rekening mee kunnen houden”.

De schepen blijft erbij dat het niet de opdracht van het stadsbestuur is om een slachtvloer te organiseren. Hij refereert weer naar die kost van 30.000 euro, die volgens mij zeer overdreven is: een kennismaking met de manier waarop men het in andere steden en gemeenten veel goedkoper doet, zou veel kunnen leren. Maar ook hier maakt de schepen een kleine opening: “Als de moslimgemeenschap zelf het initiatief wil nemen voor een tijdelijke slachtplaats, kunnen wij wel bekijken hoe we onze medewerking kunnen verlenen”.

Sliman You-ala is niet alleen verkozen op de sp.a-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is ook ondervoorzitter van de moskee in de Stasegemsestraat. In de volksmond wordt dat de moskee van de Marokkanen genoemd – de moskee in de Recollettenstraat wordt de Pakistaanse genoemd -, maar Sliman benadrukt dat het gebouw van zijn vereniging openstaat voor moslims van alle origines. Hijzelf maakte in de jaren zestig naam in de basketploeg van Tanger en in de nationale ploeg van Marokko. Het was het basket dat hem als buitenlandse sterspeler in Kortrijk deed belanden, waar hij nog altijd meedraait in de werking van Kortrijk Sport BC.

 

Of2

 

 

17-11-07

Fietspad tramspoor Rollegem eindelijk afgewerkt


Rrogerlesaffre1

Roger Lesaffre heeft eindelijk voldoening gekregen: het fietspad op de verlaten bedding van de tram Kortrijk-Moeskroen wordt doorgetrokken. In 1990 stopte men de aanleg van het fietspad ter hoogte van de kerkwegel die naar Rollegemseplaats loopt. Daarmee creëerde men evenwel een zeer gevaarlijke plaats voor de fietsers. Auto's die de dorpskom van Rollegem doorkruisen worden ter hoogte van café De Platse onverhoeds geconfronteerd met fietsers komende uit een smalle gang. De 280 meter waarmee het fietspad op het resterende deel van de trambedding wordt verlengd, schakelen dat gevaarlijk punt uit.
 
Roger Lesaffre is bezig aan zijn derde termijn als socialistisch gemeenteraadslid. Hij is onze man in de zuidelijke deelgemeenten van Kortrijk. Zijn maidenspeech in de Kortrijkse gemeenteraad betrof het fietspad op de gewezen trambedding in Rollegem (van de Kleine Kannestraat naar de dorpskern). Hij drong erop aan dat fietspad door te trekken op het resterende gedeelte van de oude tramlijn, tot aan de vroegere tramstatie in de Tombroekstraat (Beekweg).

Hof van Rollegem

De tram die van in de 19de eeuw tot 25 mei 1963 Rollegem aandeed, was de lijn Kortrijk-Moeskroen. De lijn bracht niet alleen passagiers ter plekke maar ook goederen, ladingen steenkool bijvoorbeeld. Stopplaats en laadkoer - de kasseien zijn er nog - lagen in de Tombroekstraat. In 1990 bouwde de Vlaamse overheid op de talud van de afgeschafte lijn een fietspad dat Bellegem met Rollegem verbindt. Het was een investering van 10 miljoen frank, met inbegrip van een tunnel onder de A17.

In Rollegem zelf werden evenwel een kleine 300 meter trambedding ongemoeid gelaten. De bedding lag daar tussen twee weiden en de boer, vader Brouckaert van het Hof van Rollegem, had de bedding omgeploegd en ingezaaid met gras; zo verkreeg hij één grote weide met zoveel aren meer grasland. In compensatie ging hij ermee akkoord dat men zijn 'karriere', een kerkwegel komende van de Kwabrugstraat, verbreedde en asfalteerde. Op die manier konden de fietsers toch Rollegemplatse bereiken. Maar een ideale oplossing was dat niet. Voor fietsers - veel scholieren - is het aartsgevaarlijk uitkomen via het smalle gangetje naast café De Platse. Bovendien moet de weg gedeeld worden met wandelaars, want het is een erkend stuk van de Grote Routepaden (rood-wit gemerkt).

Rollegem voetpad1

Chiro Tandem

Vanaf 2004 - de sp.a zat nog in de meerderheid - is het stadsbestuur van Kortrijk de verdere percelen van de trambedding beginnen aan te kopen. Het ontbrekende stuk werd opgenomen in het Kortrijkse Fietsrouteplan. In dat stuk zit ook de vroegere brug over de Fabrieksbeek, nu bedolven onder de modder en de koeienvlaaien maar nog bruikbaar.

brug fabrieksbeek rollegem
Roger Lesaffre op de brug over de Fabrieksbeek. Verderop het bestaande fietspad en de tunnel onder de A17

Op de gronden van de vroegere tramstatie is naast het fietspad ook plaats gemaakt voor een nieuw Chirolokaal (zeer vooruitstrevend van architectuur - later ooit eens meer hierover) en wordt de brede strook wat opgeruimd voor een speelplaats voor de jeugdbeweging met de toepasselijke naam 'Chiro Tandem'. Er komt ook een vernieuwde bushalte.

chiro rollegem

Voor deze opdracht wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven. De opdracht (aanleg van 280 meter fietspad, vernieuwen en uitbreiden van de riolering, aanleg van een voetpad/speelkoer en inrichting van een bushalte) wordt geraamd op 145.504 euro, BTW inbegrepen. En de spleet naast café De Platse blijft open; het is maar een van de vele verrassingen voor wandelaars in het mooie Rollegem.

De Platse

16-11-07

Een heerlijke dag in de groene Heulevallei

wm16

Elk jaar vieren de natuurverenigingen de Dag van de Natuur. Met man/vrouw en macht trekt men naar uitgelezen plekken om de natuur een handje toe te steken. Ook in onze streek. Voor dit jaar wordt verzamelen geblazen op zaterdag 17 november, morgen dus, op twee plaatsen in Heule: het natuurgebied de Warande en de Heerlijkheid van Heule.

In heel Vlaanderen wordt komend weekend de Dag van de Natuur gevierd. Natuurpunt vzw zet samen met JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) het natuurbeheerwerk in de kijker. Als vrijwilligersorganisatie betrekt Natuurpunt duizenden vrijwilligers bij het beheer van 500 natuurgebieden. Op de Dag van de Natuur wil Natuurpunt iedereen de kans geven om eens in een natuurgebied naar keuze mee aan de slag te gaan. Zo organiseert Natuurpunt afdeling Kortrijk morgen zatderdag 17 november 2007 een plantactie in Heule. Iedereen mag meedoen. Er staat geen leeftijd op. 

De Dag van de natuur in Kortrijk krijgt steun en medewerking van de Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk directie Leefmilieu, de Milieuraad van Kortrijk, JNM, Gezinsbond Kortrijk en Heule, de Open Werkgroep Heulebeek, vzw Het Oranjehuis, vzw De Poort en KWB Heule. 

Concreet zullen de vrijwilligers op 17 november ondermeer heggen en houtkanten in het natuurgebied de Warande en op de Heerlijkheid van Heule aanplanten. Op die manier proberen ze meer structuur en variatie in het landschap aan te brengen en meer kansen aan dieren en planten te geven. Een nevenbedoeling van de plantactie is ook mensen samen te brengen en het sociaal project Oranjehuis te ondersteunen dat in de historische hoeve 'Heerlijkheid van Heule' een open centrum aan het uitbouwen is. Zie ook mijn stukje van tweede nieuwjaarsdag 2006.

Start om 9 uur en er wordt gewerkt tot ten laatste 17 uur. Iedereen is welkom, ook voor een halve dag of een uurtje. Laarzen, werkhandschoenen en een spade zullen zeker van pas komen. 's Middags zijn er warme soep en broodjes - Natuurpunt tracteert! Wie meehelpt wordt beloond met een ecologische draagtas vol boeiende informatie en ook heel wat lekkers.

Rendez-vous in Heule: Heerlijkheid van Heule (Zeger van Heulestraat 53) of Warande (ingang bij brugje over Heulebeek).

http://www.natuurpunt.be

http://www.natuurpuntkortrijk.be

http://www.zwvlkoepel.be/DvdN2007.htm

14:15 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heule, natuur, natuurpunt |  Facebook |

13-11-07

Gaselwest en Kortrijk doen u meer betalen

 

Gaselwest kabine

Uw maandelijkse factuur voor gas en elektriciteit heb ik gisteren ter sprake gebracht in de gemeenteraad van Kortrijk. Wat u betaalt, gaat naar twee instanties. Het grootste stuk gaat naar uw energieleverancier - de meesten hebben nog Electrabel, ik ook; anderen kozen voor Nuon, Luminus, Essent, enzovoort. Maar een tweede stuk van dat maandgeld gaat naar de 'distributienetbeheerder'; meer bepaald: 15% van wat u voor stroom betaalt en 25% van wat u voor gas betaalt. Die distributienetbeheerders zijn maatschappijen opgericht door de gemeenten. Kortrijk is aangesloten bij Gaselwest. Dat is een 'gemengde' maatschappij waarin naast de gemeenten ook een private partner kapitaal heeft ingebracht. Die private partner is Electrabel. 

Dat tweede stuk van uw maandelijkse factuur zal flink duurder worden. Gaselwest heeft namelijk een belangrijk proces gewonnen en kreeg van de rechter de toestemming om zijn tarieven op te drijven. Als aandeelhouder zou Kortrijk bij Gaselwest kunnen aandringen om de tarieven te bevriezen. De meerderheid, CD&V en OpenVLD, was daar niet voor te vinden. Betalen zult u!

Reuzengevecht

Ik heb zelf enkele jaren in de bestuursorganen van Gaselwest gezeteld. In de vorige bestuursperiode zaten wij met de sp.a in de meerderheid in Kortrijk. Stefaan De Clerck heeft ons laten vallen voor de liberalen. In die bestuursorganen heb ik met stijgende verbazing een reuzengevecht meegemaakt van Gaselwest en de andere gemengde distributienetbeheerders tegen de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). De CREG is de federale regulator voor de elektriciteits- en gassector. Het is logisch dat de overheid regelend optreedt, omdat de netbeheerders zoals Gaselwest een wettelijk monopolie hebben. Een duidelijke regulering in het belang van de verbruikers is hier op zijn plaats.

Jarenlang heeft de CREG zich verzet tegen een reeks boekhoudkundige opties van Gaselwest en andere maatschappijen. Dat ging bijvoorbeeld over de afschrijvingen van de kabines en het leidingennet, op 50 of op 33 jaar. Gaselwest koos voor opties die de uitkeerbare winst opdreven. De CREG verzette zich tegen de tariefvoorstellen die daarop waren gebaseerd. Iedere keer weer leidde dat tot processen die Gaselwest en co aanspanden tot op het hoogste niveau. Proces- en vooral advocatenkosten werden -  eveneens tegen de zin van de CREG - doorgerekend in de tarieven voor de verbruikers.

Onlangs heeft de CREG definitief in het zand gebeten na een uitspraak van het hof van beroep van Brussel. Dat is misschien goed nieuws voor de steden en gemeenten, aandeelhouders van Gaselwest en co. Zij kunnen beduidend meer winstverdeling verwachten. Maar het is zeer slecht nieuws voor de gezinnen, bij wie de gas- en stroomfacturen nogmaals sterk zullen stijgen in de komende jaren.

Die overwinning van Gaselwest en co wordt nu ook vastgelegd in de statuten (de inschrijving van de mogelijke herziening van de winst van het vorige boekjaar). Dat is een politieke keuze die ingaat tegen de belangen van de gezinnen, verbruikers van gas en elektriciteit. En ik deel die keuze niet. Ik vind niet dat bovenop de prijsstijgingen van leverancier Electrabel en andere Nuons nu ook nog eens Kortrijk zijn aandeel in de energiefactuur van de gezinnen moet opdrijven. Dat is niet sociaal verantwoord.

Er blijft teveel aan de strijkstok hangen

Ik begrijp het wel, natuurlijk. Voor de gemeenten-aandeelhouders zijn die winstuitkeringen gemakkelijke inkomsten, die niet rechtstreeks bij de belastingbetalende bevolking moeten worden gehaald. Maar aangezien die winstuitkeringen verrekend worden in de factuur aan de consument, betaalt de belastingbetaler toch onrechtstreeks. Elk proces dat Gaselwest en co de CREG aandeden - en het zijn er enorm veel geweest, meer dan 150, nu allemaal stilgelegd - was dus een proces tegen de eigen bevolking.

Ik heb veel problemen met een dergelijke vorm van indirecte belasting. Sociale bijvoorbeeld: een stijging van de vaste kosten is veel erger voor de armere gezinnen dan voor de meer gegoede.

Maar mijn grootste probleem is dat er hier te veel aan de strijkstok blijft hangen. Tot voor kort ging voor elke euro winst die de gemengde intercommunale Gaselwest uitkeerde aan de gemeenten-aandeelhouders ook een euro naar de private partner, Electrabel. Sinds op voorstel van Stevaert de gemeenten hun aandeel in Gaselwest en co hebben moeten uitbreiden tot 70% van het kapitaal, gaat nog 30% van de uitkeerbare winst naar Electrabel. Welnu, een belasting die slechts 70% opbrengt van hetgeen de burgers afdokken, is een zeer inefficiënte belasting. Er zijn veel goedkopere manieren voor een stad om inkomsten te halen bij de bevolking. Hier wordt de belastingbetalende bevolking onnodig gepijnigd.

Facturen gaan stijgen

Voor de gezinnen gaat 15% van de elektriciteitsfactuur naar Gaselwest en co; de rest gaat naar de gekozen leverancier zoals Electrabel, Nuon, Luminus en Essent. Voor de gasfactuur is dat zelfs 25%. Als Gaselwest en co hun uitkeerbare winst opdrijven - en nu mogen ze dat nadat de CREC het pleit verloren heeft bij de rechter - dan zal dat doorwegen in de elektriciteits- en gaskosten van de Kortrijkse gezinnen. De CREG, een officiële federalle instelling, berekende dat het de gezinnen op jaarbasis tot 30 euro zou kunnen kosten voor elektriciteit en tot 75 euro voor gas.

Kortrijk zou bij Gaselwest moeten aandringen om de uitkeerbare winst te bevriezen. Die dividenden leveren de stad ook zonder die stijging al flink wat op. Op de begroting voor 2007 staat 3.893.160 euro ingeschreven. In het financieel meerjarenplan rekende men voor 2008 4.633.000 euro. Met de nederlaag van de CREG bij het hof van beroep van Brussel zal dat dus een pak meer zijn. Maar vergeet het niet: u bent het die betaalt.

Meer over Gaselwest: http://www.gaselwest.be/content/homepage/index_nl.asp

Meer over de CREG: http://www.creg.be/nl/indexie6_nl.html, en over het proces dat de CREG verloren heeft: http://www.creg.be/pdf/Presse/2007/compress12102007nl.pdf

Meer over Electrabel: http://www.electrabel.be/homepage/index_NL.asp en kritisch (Greenpeace): http://www.electrabrol.be

En over het rood-groene voorstel van een maximumfactuur voor Electrabel, zolang de energiereus een feitelijk monopolie heeft: http://www.medium4you.be/article.php3?id_article=2017

11-11-07

Weer vis in de Leie!

vodl1

Er zit weer vis in de Leie in Kortrijk! Niemand die dat ging geloven enkele jaren geleden. De waterkwaliteit van de Golden River moet dan toch beduidend verbeterd zijn. De hengelaars met pioniersgevoel testen met succes dit 'nieuwe' viswater uit. Ik sprak er een aan, op de plek waar de Oude Leie en de verbrede vaarweg samenvloeien.

De man en zijn hondje kwamen van Menen. Ze waren eerst eens gaan kijken bij Lauwe-brug, maar daar zat er teveel stroming op de rivier. Maar ze zouden en gingen vissen op de Leie, stroming of niet, weer of geen weer, en ze vonden een luw plaatsje aan de samenvloeiing van de Oude en de nieuwe, verbrede Leie in Kortrijk, ter hoogte van het Koning Albertpark (skatebowl, Budabeach).

Kortrijkzanen geloven hun eigen ogen niet als ze een hengelaar zien neerstrijken op de oever van hun Golden River. Iedereen van een zekere leeftijd herinnert zich nog de stank van beerputlozingen, de drijvende olieplekken, de gekleurde vloeistoffen van textielververijen, het hete afgelaten water van stoomketels, het ongezuiverde rioolsop ... Nog niet zo lang geleden kwam dat allemaal, legaal of illegaal in de Leie terecht. Wie daarin wou hengelen, werd zot verklaard.

Blijkbaar hebben de inspanningen voor waterzuivering en het verbieden van lozingen uiteindelijk toch resultaat. Ik vroeg aan de vriendelijke visser of hij iets hoopte te vangen. Hij was daar volkomen zeker van. Hoewel nog niet veel hengelaars het weten, is de Leie weer een prima visgrond geworden. Vooral voorn (blank- en rietvoorn), karper en baars had hij er al aan zijn haak geslagen. Ook paling duikt er vaak op. Voorts ook: brasem, alver, zeelt, kolblei, enzovoort. En zelfs roofvissen zoals de snoekbaars, wat erop wijst dat het met de giftigheid van het visbestand goed meevalt. En allemaal puur natuur, geen uitgezette vis als in gereputeerde hengelwaters zoals de vaart Kortrijk-Bossuit.

Ik vroeg de hengelaar of hijzelf van zijn vangst durfde te eten. Mij een beetje meewarig bekijkend antwoordde hij: "Vissen voor de panne: dat wordt niet veel meer gedaan. We vissen niet meer uit armoe maar voor de sport". Van wat hij aan zijn haken kreeg, noteerde hij soort, gewicht en lengte. En de dieren werden terug te water gelaten. 

Kunnen wij binnenkort ook zelf weer in de Leie duiken? Budabeach, letterlijk dan.

Over de Leie, kijk ook hier even.