27-10-07

Bouwvergunningen in Kortrijk: binnenkort vlotter?

ro1

Kortrijk kan nog altijd niet zelfstandig bouw- of verkavelingsvergunningen  afleveren. 'Brugge', d.w.z. de gemachtigde ambtenaar van het Vlaamse Gewest in onze provinciehoofdstad, moet nog zijn zeg doen. Dat leidt tot heel wat vertraging. Avelgem, Wevelgem en Zwevegem in onze streek staan wel al een hele tijd op eigen poten wat ruimtelijke ordening betreft! Voor de 'ontvoogding' van Kortrijk moeten vijf voorwaarden vervuld zijn. Drie van de voorwaarden zijn in orde. Voor de laatste twee wordt het nog spannend om er tegen medio 2008 te geraken.

Volgens het decreet 'houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening' van 2000 moesten alle gemeenten tegen 1 mei 2007 (eerst zelfs tegen 2005) bij machte zijn om zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen af te leveren zonder bindend advies bij de Vlaamse diensten voor ruimtelijke ordening te moeten opvragen. Zoals de meeste gemeenten is Kortrijk er niet in geslaagd die deadline te halen.

Nog niet ontvoogd

Eventjes hing er de 'slome' gemeenten een zware sanctie boven het hoofd: de bevoegdheid om bouw- en verkavelingsvergunningen af te leveren zou helemaal van de gemeente in kwestie afgenomen worden en naar de bestendige deputatie (provinciebestuur) gaan. Maar in het licht van de te verwachten chaos is men in Brussel zo verstanding geweest die sanctie te schrappen. Maar het blijft een gegeven dat Kortrijk nog altijd niet ontvoogd is.

Om ontvoogd te geraken, moeten de gemeenten beantwoorden aan vijf vereisten. Er moet een stedenbouwkundige ambtenaar worden benoemd, die het gemeentebestuur op onafhankelijke wijze moet kunnen adviseren. Ondanks enig verloop en persoonlijke en/of diplomabelemmeringen zijn er in Kortrijk in principe twee stedenbouwkundige ambtenaren en is de stad voor dit punt in orde. De tweede vereiste is lange tijd beschouwd als de moeilijkste klus: de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Intussen is ook dat geklaard. En een derde vereiste, het maken van een inventaris van onbebouwde percelen, leverde evenmin onoverkomelijke problemen op.

De twee laatste opdrachten zijn lange tijd onderschat geweest:  het uitwerken van een vergunningenregister en een plannenregister. Te lang heeft het stadsbestuur gedaan alsof die registers door de stedenbouwkundige dienst van de stad tussen de normale werkzaamheden door konden opgesteld worden. Te lang heeft men niet willen zien dat de dienst, ondanks zijn nieuwe ambitieuze naam, "Stadsplanning en -ontwikkeling", met zijn beperkt aantal personeelsleden tegen de grenzen van zijn kunnen functioneerde. En een uittocht van ervaren ambtenaren vergemakkelijkte de opdracht niet. Bovendien groeide de werkomvang zienderogen aan doordat Kortrijk na jaren van indommelen plots een opleving van de bouwactiviteiten beleefde. 

Overigens is het hoogst eigenaardig dat een bedrijvige stad als Kortrijk niet beschikt over noodzakelijke werkinstrumenten als een register van de verleende vergunningen en van de plannen. 

Filip Canfyn

Van de zomer werd het stadsbestuur weer eens wakker geschud door een nogal dwingend schrijven van de Vlaamse ministers Dirk Van Mechelen (ruimtelijke ordening) en Marino Keulen (binnenlands bestuur). Zij eisten dat er eindelijk eens werd voortgedaan met die 'ontvoogding' en dat de stad een tijdschema zou opstellen voor het afwerken van de vijf vereisten. Tevens vroegen de liberale excellenties dat de kosten om ontvoogd te geraken en de kosten van de consequenties van de ontvoogding zouden opgenomen worden in het algemene beleidsprogramma van de stad en in de meerjarenbegroting.

Het stadsbestuur reageert met diverse maatregelen. Vooreerst is men er eindelijk in geslaagd een geschikte directeur Stadsplanning en -ontwikkeling te vinden. De selectieprocedure bracht niemand minder dan topingenieur Filip Canfyn binnen, Wallenaar, momenteel nog algemeen directeur van de Antwerpse promotor-aannemersgroep Vooruitzicht nv. Hij is ook docent aan Sint-Lucas in Gent. Een tweede leven leidt Filip Canfyn als ondervoorzitter en kadettentrainer van de Noord-Franse club Rugby Tourcoing. Tja, ook de dienst Stadsplanning en -ontwikkeling kan wel wat punch gebruiken. In zijn taakomschrijving is expliciet de 'ontvoogding' van Kortrijk opgenomen. Een tegenslag is wel dat Canfyn pas na nieuwjaar zijn transfer naar Kortrijk kan doen.

Waarnemend directeur Pieter Jacobs zal zich, helemaal niet tegen zijn zin,  in de directie Stadsplanning en -ontwikkeling toeleggen op de ontwikkeling van de stationsomgeving en op planologisch werk in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Kortrijk. Hij is ook vast secretaris van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Filip Canfyn
Filip Canfyn met zijn 'cadets'. Hij staat uiterst links.

Attest

Intussen zijn voor het opstellen van het vergunningenregister ook al 4 administratieve medewerkers, waarvan een halftijds, aangeworven voor een half jaar. Zij moeten de data inbrengen. Voor het plannenregister is de directie versterkt met een technisch tekenaar, die viervijfde werkt.

Zelfs is het stadsbestuur nu bereid zich in de kosten te steken voor de aanschaf van extra computerprogrammatie voor het opstellen van die registers. Geraamde kostprijs: 40.000 euro, met een jaarlijkse onderhoudsprijs van 10 à 15.000 euro. 

Leidend ambtenaar An Verstraete, vastbenoemd architect, vervult thans de opdracht van een stedenbouwkundig ambtenaar (vereiste 1 voor de ontvoogding), maar heeft niet het juiste attestje om als 'titelvoerend stedenbouwkundig ambtenaar' te kunnen optreden. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten protesteerde al vaker tegen dergelijke muggenzifterij inzake diploma's. Hoe dan ook heeft het stadsbestuur beslist haar een opleiding 'ruimtelijke planner' te laten volgen, zodat ze een officieel bewijs van bekwaamheid krijgt voor de taken die zij al lang vervult. 

Echte deadlines

In zijn antwoord op de missive van beide ministers maakt het stadsbestuur zich sterk medio 2008 de registers van de plannen en de vergunningen voltooid te hebben en ter goedkeuring te zullen overzenden aan het Agentschap RWO (ruimtelijke ordening, wonen en onroerend erfgoed). Een mogelijke verwikkeling is dat RWO de stad eventueel kan verplichten het archief van de stedenbouwkundige vergunningen verder aan te vullen tot 22 april 1962.

Op het moment dat de stad voor zijn ruimtelijke ordening eindelijk ontvoogd wordt, moet men in Kortrijk voor de dossiers met een bepaalde omvang niet meer op Brugge wachten voor bindende adviezen van de gemachtigde ambtenaar van het Vlaamse Gewest. Dat kan de behandelingstermijn van vergunningsaanvragen serieus inkorten.

Voor de aanvragers is een belangrijk voordeel dat de termijnen voor het afleveren van een vergunning echte deadlines worden in plaats van streeftermijnen zoals nu. De stad is verplicht een stedenbouwkundige vergunning af te leveren binnen de 75 dagen (150 dagen voor verkavelingen). Er is een mogelijkheid om die termijnen te verlengen tot 105 en 180 dagen. Als die termijnen niet gehaald worden - veel tijdverlies of onbeslist dralen kan men zich niet veroorloven - wordt dat beschouwd als een weigering van de aanvraag. Uiteraard gaat de aanvrager dan meestal in beroep bij de Bestendige Deputatie. Als dat provinciaal bestuur niet tijdig beslis, is de vergunning stilzwijgend verleend! Er is geen mogelijkheid van beroep meer bij de minister in de ontvoogde gemeenten.

In de ontvoogde gemeenten kunnen niet alleen de aanvrager en de overheid in beroep gaan - zoals dat eigenaardig genoeg nu nog het geval is - maar ook belanghebbende derden, omwonenden bijvoorbeeld. Ook dat is een grote verbetering.

De vraag is of de dienst Stadsplanning en -ontwikkeling al die opdrachten om te voldoen aan de vereisten van de ontvoogding en aan de grotere werkdruk na de ontvoogding, zal aankunnen. Alvast neemt het stadsbestuur zich voor om een extra planoloog aan te werven, voor de opmaak van de 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's, vroeger BPA's). 

ro2
 

Commentaren

Kan u mij contacteren op 0476/785544
Dank, vriendelijke groeten,

Gepost door: notebaert | 11-06-09

Wil mij contacteren op 0476/785544
Met dank, vriendelijke groeten,

Gepost door: notebaert | 11-06-09

De commentaren zijn gesloten.