25-01-07

Zoetzuur offerfeest in Kortrijk

offerf_02_2

Er zijn geen problemen geweest van openbare orde en hygiëne bij het schapenslachten voor het islamitische offerfeest in Kortrijk. Toch heeft het stadsbestuur het de Kortrijkse moslims niet gemakkelijk gemaakt. In het enige slachthuis dat open was op 30 en 31 december 2006, een Desselgemse slachter van ... kippen, zijn amper 50 schapen geslacht. Normaal mag men rekenen op zowat 3 à 400 schapen voor het offerfeest in onze streek. Naar verluidt, zijn veel gelovigen naar Moeskroen en Ronse getrokken met hun slachtdieren. In de andere centrumsteden en ook in veel kleinere gemeenten opent de overheid voor het offerfeest een tijdelijke slachtvloer, met toenemend succes. Waarom kan dat ook in Kortrijk niet? Daarover voerde ik een korte maar felle discussie met burgemeester Stefaan De Clerck op de jongste Politieraad.

Het begon met een interpellatie van VB-raadslid Maarten Seynaeve, die wou weten hoeveel bekeuringen de politie in Kortrijk, Kuurne en Lendelede had uitgeschreven voor overtredingen bij het offerfeest van de moslims. Het antwoord was: geeneen. Als het zijn bedoeling was de moslimgemeenschap met de vinger te wijzen, was hij eraan voor zijn moeite. Het enige voorval dat werd genoteerd, was een zak met schapenbeenderen op het Guldenspoorfietspad ter hoogte van de Sint-Antoniusstraat. Waar is de tijd dat ten alle kante slachtafval werd aangetroffen in beken, grachten en bermen.

Wat dat betreft, geen probleem meer dus. Wat niet wil zeggen dat stad Kortrijk het offerfeest in optimale omstandigheden heeft laten verlopen.

Op dat islamitische feest worden, ter herdenking van het offer van Abraham/Ibrahim, honderden schapen volgens rituele voorschriften geslacht. In onze streek rekent men doorgaans op zowat 4 à 500 dieren. Een deel van het vlees wordt in familieverband feestelijk verorberd; een ander deel wordt weggeschonken - in Leuven ging het schenkvlees bijvoorbeeld naar het armenrestaurant Poverello, nochtans van christelijke inspiratie.

In Kortrijk leven sinds de jaren zestig een toenemend aantal islam-gelovigen. In tegenstelling met andere steden en gemeenten, waar het exotische feest al is ingeburgerd, verloopt de rituele slachting in onze stad nog altijd niet rimpeloos. Thuisslachtingen zijn verboden, om tal van evidente redenen (al was het maar van hygiëne en voedselveiligheid). Uiteindelijk wordt er telkenjare dan wel in extremis een privaat slachthuis gevonden dat, zonder veel enthousiasme, zijn deuren wil openzetten voor de schapen. In 2006 wees toenmalig schepen Philippe De Coene er de burgemeester op dat het offerfeest extra moeilijkheden zou geven. De vastgestelde datum was immers 31 december 2006 (voor een deel van de moslims, voor de anderen was het 30 december). Vindt maar eens een slachthuis dat wil werken op oudejaarsavond.

Naar mijn aanvoelen is de burgemeester te laat in gang geschoten. Hijzelf reageert verontwaardigd op mijn uitspraak. Hij heeft al in mei 2006 contact gezocht met de Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen. En die hebben hem, naar eigen zeggen, na aanvankelijke positieve reacties, laten stikken. Stefaan De Clerck is daar heel verwonderd over, maar misschien heeft hij niet de juiste contacten gelegd - ook dat is improvisatie. In zijn katholieke kerk is het gemakkelijk: als je iets te regelen hebt, ga je naar de bisschop in Brugge. De islam is niet zo hiërarchisch georganiseerd. Elke moskee staat op zichzelf en veel moskeeën herbergen bovendien verschillende gemeenschappen. Beter had de burgemeester contacten gelegd met de moslimgemeenschappen in eigen stad en streek.

Dat heeft hij dan eindelijk ook, rijkelijk laat, gedaan, in november. Na een vruchteloze zoektocht naar een slachthuis voor de gelovige moslims, belandt men eind november bij NV Slachthuis Verbist in Izegem. Die wil het doen maar slechts als hij zeker is van 300 schapen tegen 60 euro het stuk. De interesse is heel gering; de meeste families vinden het te duur. De burgemeester probeert nog op de 'Conferentie van de burgemeesters' van de streek zijn collega's mee te krijgen, om toch aan die 300 te geraken. Maar dan schrijven we al 8 december. Op 20 december zegt Verbist zijn samenwerking met stad Kortrijk op, wegens te weinig toegezegde slachtdieren.

Als noodoplossing zoekt Kortrijk dan maar een uitweg bij stad Waregem, waar ze een slachter van ... kippen - ook geen professioneel dus - bereid gevonden hadden zijn diensten aan te bieden voor het offerfeest. Daar moesten de moslimfamilies maar 50 euro per schaap betalen. Die ultieme oplossing kon pas op 20 december aan de pers worden bekendgemaakt.

Het is geen succes geworden. Amper 50 schapen werden er binnen gevoerd. Ik verneem dat er heel wat moslims naar Moeskroen en enkelen naar Ronse zijn getrokken om hun schaap te laten slachten. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook wel een aantal thuis of onder vrienden zijn geslacht. Een West-Vlaming, ook al is hij moslim, behelpt zich als het beleid steken laat vallen.

Hoewel het deze keer, gezien de datum, nog moeilijker was dan anders, zal het sukkelen blijven zolang Kortrijk niet, zoals de andere centrumsteden en heel wat kleinere gemeenten, een stedelijke tijdelijke slachtvloer inricht. Antwerpen, Gent, Lokeren, Leuven, Ronse, Dendermonde, enzovoort kunnen het, met stijgend succes en met een serieuze vermindering van de thuisslachtingen; waarom kan Kortrijk dat dan niet?

De afvalintercommunale Imog had nochtans een gedetailleerd scenario uitgedokterd voor gemeenten die een tijdelijke slachtvloer wilden organiseren. Imog zelf wou het slachtafval op deskundige wijze verwijderen.

In zijn eerste contacten met de Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen had de burgemeester de optie tijdelijke eigen slachtvloer ter bespreking gelegd. Gevraagd naar hun wensen had de Unie een voorstel uitgewerkt dat niet minder dan 36.000 euro had gekost. Dat is inderdaad niet weinig. Volgens de burgemeester is dat kostenplaatje een reden om geen stedelijke slachtvloer te openen.

Maar de plaatselijke moslimgemeenschap maakt zich sterk dat het voor veel minder kan. Bovendien kan contact gezocht worden met andere gemeenten om de kosten te delen; zo doet men het met veel succes in Dendermonde en omstreken. En ten slotte beslaat een groot deel van de kosten materiaal dat men ook de volgende jaren zou kunnen gebruiken. In de andere steden vult men voor die dag het ingezette gemeentepersoneel aan met vrijwilligers.

Het volgende offerfeest valt halverwege december 2007 (de islamitische kalender telt 13 dagen minder dan onze jaartelling). Ik hoop dat de gelegde contacten met de plaatselijke moslimfamilies leidt tot een convenabele oplossing.

Kortrijk mag zich niet wegstoppen achter het kleine aantal officieel gekende aantal geslachte schapen. Men mag er niet mee tevreden zijn dat onze stadsgenoten hun religieuze verplichtingen noodgedwongen gaan voldoen in Moeskroen of Ronse. Op die manier ontlopen wij als centrumstad onze verantwoordelijkheden.

De burgemeester wist ook te vertellen dat 'veel' moslims ervoor gekozen hadden het offerfeest op een andere manier te vieren, met een feestmaal en enkele aalmoezen. Ten eerste geloof ik dat niet. En ten tweede ga ik er niet mee akkoord om dat een uiting van integratie te noemen, zoals de burgemeester zich op een onbewaakt ogenblik liet ontvallen. Integratie betekent niet dat men zijn eigen cultuur en gebruiken moet afzweren. Wie dat eist van de nieuwkomers, vraagt 'assimilatie' (volledige versmelting); en dat vind ik een verarming voor onze maatschappij.

Commentaren

Ronse, Moeskroen of geen schaap Beste Marc,

Ik heb het aan enkele moslims gevraagd, en zelf hadden zij geen schaap geslacht of gegeten. Zou het niet kunnen dat er gewoon minder schapen werd geslacht?
Naar verluidt verplicht de Koran niet om een schaap te slachten voor het Offerfeest, maar mag men ook gewoon geld geven aan een goed doel. Velen doen dat.

Voor de rest, burgemeester De Clerck heeft blijkbaar dit probleem naar zich toegetrokken met het idee dat hij dat wel eventjes ging fiksen. Hij vergat daarbij in eerste instantie advies in te winnen bij de diensten die daarvoor het beste geplaatst zijn. Anders had hij geweten dat er niet zoiets bestaat als de Moslimgemeenschap van Kortrijk, maar vele kleine gemeenschapjes met elk hun eigen gewoonten en gebruiken, niet allemaal even goed gestructureerd en georganiseerd, en van mentaliteit even Belgisch als de andere Belgen (lees: geen kudde schapen die zomaar onze wollige hoeder van de stad willen volgen) . Ter elfder ure viel zijn frank en was het te laat om daarmee rekening te houden. Nu, toegeven zal hij dit wellicht niet. Liever fietst hij eromheen met allerlei drogredenen. Want, wat kan er nu tegen een tijdelijke slachtvloer zijn die met alles in orde is?

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart | 26-01-07

het offer van Abraham Waarom wordt er hier zo lyrisch gedaan over middeleeuwse Islamitische gebruiken die, mochten ze door de Christenen worden gepleegd, dezulken met de banbliksems van onze goede-smaak terroristen naar de diepste hellekrochten verjaagd zouden worden ?

Het Islamitische offerfeest waarbij volgens ‘rituele voorschriften’ schapen worden gedood, dwz zonder verdoving brutaal de keel overgesneden, evenwel minder wreedaardig dan de rituele onthoofdingen van Westerlingen (mensen !) door geloofsgenoten in Irak, botst met de kulturele en juridische regels van de Westerse demokratische samenleving.
Laten we, liever dan hen te blijven bepamperen, de moslims van goede wil, die zich echt willen integreren in de onze maatschappij, met mededogen tegemoet treden en hen begeleiden en voorgaan in hun zoektocht naar een hoger beschavingspeil en o.a. de herdenking van het ‘offer van Abraham/Ibrahim’ laten vieren op een manier die past bij de morele voorschriften van onze geëvolueerde samenleving, zoals ook de Christenen hebben moeten doen.
Het is geen oneer eigen kultuur en gebruiken die niet compatibel zijn met de Westerse maatschappijopvattingen, af te zweren. Dat is geen verarming voor onze maatschappij maar een verrijking en opwaardering van de Islamitische kultuur en godsdienst.


Gepost door: walter maes | 29-01-07

Offer Hier wordt helemaal niet lyrisch gedaan over een exotisch gebruik. Ik bepleit alleen dat het verschijnsel in goede banen wordt geleid door de aangewezen instantie: de stad.

En als voorstander van godsdienstvrijheid meen ik dat een burgemeester zijn boekje te buiten gaat als hij het zich permitteert onder de aanhangers van een andere godsdienst dan de zijne onderscheid te maken tussen de goeden - die geen schaap meer slachten- en de kwaden.

En ach, worden er bij ons misschien geen beesten meer geslacht om op te eten? Uw verontwaardiging is eenzijdig.

Gepost door: marc | 29-01-07

Arme schapen !? Wat zijn we weer onvoorstelbaar bekrompen in allerlei opzicht. ten eerste. I onst land bestaat er zoiets als vrijheid van godsdienst. Moslims hebben het recht om hun geloof te belijden inclusief het slachten van een schaap.
Punt twee : De staat voorziet reeds aan verscheidene geloofsgemeenschappen financiële tussenkomsten. Het is volledig aan deze gemeenschappen om zich te organizeren en eendrachtig naar buiten te treden. Met andere woorden : de verantwoordelijkheid ligt bij hen om eendrachtig naar buiten te treden in dergelijke situatie's. Het kan niet de bedoeling zijn dat er op maat gemaakte oplossingen worden aangeboden die naargelang het goed uitkomt aanvaard worden.
Ten derde : Voor iedereen geldt ondertussen het principe van : " De vervuiler betaald ". Zodoende ook in deze materie. Wanneer er faciliteiten ter beschikking worden gesteld zijn hier ook kosten aan verbonden en moeten deze kunnen doorgerekend worden. Het is dus logisch dat er een vergoeding hiervoor moet uitgekeerd worden.
En als laatste punt : Moet het eens niet gedaan zijn met onze zwakheid ten opzichte van minderheden die veel te vlug aan de klaagmuur staan. We moeten als gemeenshap duidelijk stellen wat in de westerse samenleving kan binnen de normen en wat niet. Daarbij wil ik niet zeggen dat alles wat nieuw is een verrijking of verarming is. Onze samenleving evolueert nu eenmaal anders dan in het Oosten en heeft ook andere behoeftes. Het is aan alle nieuwkomers hun plicht om deze samenleving te versterken en de gewenste richting van de democratisch verkozen meerderheid te respecteren.

Degryse Wim

Gepost door: Degryse Wim | 29-01-07

Beste Wim 1. Vrijheid van godsdienst: volledig akkoord, binnen de wettelijke perken.
2. Ook akkoord.
3. Is ook mijn mening: als er een stedelijke slachtvloer komt, moet het de bedoeling zijn dat hij financieel zelfbedruipend is. Wie er zijn schaap laat slachten, moet zijn duit in het zakje doen. Wel stel ik voor dat de investeringskosten zouden gespreid worden over de jaren van gebruik.
4. Dat onze samenleving basisnormen heeft waaraan niet kan getornd worden: volledig akkoord. Respect voor de grondrechten is daarbij essentieel, met inbegrip van discriminatieverbod. Het discrimineren van vrouwen om religieuze redenen bijvoorbeeld, kan niet geduld worden. Maar binnen die krijtlijnen moeten wij ons niet gaan moeien met verschijnselen die als enig nadeel hebben dat zij van buitenlandse origine zijn...

Gepost door: marc | 29-01-07

Aïd El Kebir Bij het vorige Groot Heilig Feest was de burgemeester (evenals toenmalig schepen De Coene) verontwaardigd over het feit dat mannen en vrouwen waren gescheiden op bijeenkomsten. En de burgemeester heeft toen gezegd dat hij voortaan geen "steun" meer zou verlenen aan het offerfeest indien die toestand (discriminatie) zich opnieuw zou voordoen. Ik herinner mij ook dat raadslid Matthieu ergens niet bnnen mocht. Zie Kortrijks Handelsblad van 21 januari 2006.

Gepost door: Frans Lavaert | 29-01-07

Feestje Frans,

Nogmaals: je verwart het slachtgebeuren met een feest van een van de moslimgroepen in onze stad... Uiteraard ben ik ook tegen alle vrouwendiscriminatie.

Gepost door: marc | 29-01-07

Waarden? Ik erger mij aan het hanteren van de begrippen 'Westerse' waarden, onze 'geëvolueerde' samenleving. Ze zijn leze dozen die naar believen kunnen worden opgevuld om de anderen te gaan stigmatiseren. Het VB krijst dat men zich aan onze 'waarden' dient aan te passen. Als men dan vraagt deze 'waarden' eens te gaan omschrijven, dan staat men algauw met de mond vol tanden of laaien er discussies op.
Onze 'geëvolueerde' samenleving. Dat lijkt mij zoiets Darwinistisch. Wij staan op een 'hogere' trap van de ladder dan zij? Sind wir das HerrenVolk?

Gepost door: Vrijdenker | 29-01-07

Aïd El Kebir (2) Marc,
Ik verwar helemaal niets hoor. De burgemeeester heeft in januari 2006 wel degelijk aangekondigd dat hij niet meer zou meewerken aan het Offerfeest. (Volgens een ministeriële omzendbrief kan dit natuurlijk niet. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat een gemeentebestuur zoal moet doen bij die gelegenheid.)

Gepost door: Frans Lavaert | 29-01-07

kapitulatie voor de Islam NATUURLIJK zijn het nu lege dozen, staan we met de mond vol tanden tegenover de oprukkende Islamkultuur. Waarin moeten ze zich eigenlijk nog integreren ? We staan met lege handen, hebben alle fundamentele waarden gerelativeerd en zo goed als overboord gegooid. De islamisten lachen ons uit voor ons gebrek aan ruggengraat en vasthoudendheid aan universele verworvenheden. We geven ons over en sluiten onze ogen (bedekt met de mantel der liefde) voor barbaarse regels, diskriminaties, obskurantisme, godsdienstwaanzin, onverdraagzaamheid, mensonwaardige 'kulturele waarden' en (soms misdadige) gebruiken en praktijken.
De Westerse kulturele en politieke elites hebben alles opgegeven, minstens bespreekbaar gesteld. Ze hebben onze duur bevochten demokratische waarden en verworvenheden (Universele verklaring vd rechten ven de mens, EVRM) onderhandelbaar en inwisselbaar gemaakt. Onze noodlottige knieval voor de middeleeuwse Islamitische kultuur en godsdienst versterkt de moslimwereld in haar overtuiging dat het Westen als een rijpe vrucht in haar schoot zal vallen. Waarom zouden ze zich nog 'aanpassen' of integreren in de defaitistische Westerse maatschappij die de universele waarden niet meer durft verdedigen en onbespreekbaar maken ?
Het is moeilijk te verklaren waarom onze elites het Westers maatschappijmodel, bakermat van demokratie, welstand en welvaart onderhandelbaar stellen tegenover de Islamwereld (vb de Mohamed cartoons). Waarom zijn we er beschaamd over dat we wetenschappelijk, kultureel, sociaal, politiek en ekonomisch ver vooruit zijn op de rest van de wereld ?

En als het hier dan toch zo slecht is, waarom wil heel de wereld (inzonderheid de Islamwereld) naar ons toe ?
Gepost door: walter maes | 30-01-07

rijpe vruchten Ze willen allen naar hier komen, Walter, omdat er elders in de wereld nog steeds mythen, sagen en legendes bestaan. Eén van die sagen is dat er in Europa geld aan de bomen groeit en dus wacht om geplukt te worden. Hoe zou je zelf zijn als men u zo iets kan wijsmaken?

Gepost door: Adelbert | 30-01-07

Bange blanke man Ach, Walter, bange blanke man (of is het bangmakende man?).

"Oprukkende Islamkultuur", "barbaarse regels", "waanzin", "mensonwaardige", "soms misdadige gebruiken en praktijken": vergeet je niet dat je bezig bent over een fenomeen dat wij in "onze Westerse maatschappij" met haar "universele waarden", "bakermat van demokratie, welstand en welvaart", al lang kennen en aanvaarden onder de noemer "godsdienst". Geen democratie zonder meningsvrijheid waarvan de godsdienstvrijheid een bijzondere vorm is. Uit jouw kwetsend en beledigend geraaskal, leid ik af dat die vrije meningsuiting volgens jou eigenlijk maar een zwakke houding is. Je ontpopt je als een tegenstander van de godsdienstvrijheid. Jouw eresaluut aan het Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden klinkt dan ook vals. Geef toe dat die beschermde rechten voor jou eigenlijk veel te ver gaan.

Jouw schets van het "oprukken" van de Islam is vreselijk overdreven. De Belgische moslims zijn voor het over-overgrote deel bezadigde mensen die in vrede en harmonie willen leven in een maatschappij waarin het er meestal niet meer op aan komt van welke levensbeschouwing je aanhanger bent.

Er is een verschil tussen integratie en assimilatie, tussen inburgeren en compleet zijn eigenheid opgeven. Het voorbije offerfeest heeft in Kortrijk geleerd dat de verschillende moslimgemeenschappen - Marokkanen, Algerijnen, Pakistanen, enzovoort - zich heel goed ingeburgerd hebben. Voor het slachten van de schapen hebben zij gezocht naar manieren waarbij hun buren en de stad niet de minste last meer hebben. De tegenstelling met vroeger, toen de grachten en bermen vol slachtafval lagen, is treffend. Dat is inburgering, integratie. Wat jij wilt, is dat ze niet meer slachten en à la limite hun geloof opgeven. Jij wilt assimilatie of het opgeven van hun eigenheid.

Uiteraard heb ik er niets op tegen dat er mensen van geloof veranderen of geen geloof meer willen aanhangen. Ook dat is vrijheid van mening. Maar iedereen moet dat voor zichzelf beslissen, zonder inquisitie - de we in onze Westerse maatschappij op geregelde tijdstippen hebben zien opduiken...

Gepost door: marc | 30-01-07

Een doordenkertje voor de aanhangers van de " Vlaamse waarden": Een barbecue is dat geen geïmporteerd feest uit de Verenigde staten ?

Gepost door: Degryse Wim | 30-01-07

niet compatibele islam Niemand stelt hier de godsdienstvrijheid in vraag !

Maar moeten wij onze vrije meningsuiting en persvrijheid opofferen omdat onverdraagzame moslim godsdienstfanatici ons fysiek bedreigen omwille van een zogezegde 'belediging' van hun godsdienst (Mohamed) ?
Denemarken stond moederziel alleen in de cartoonkwestie. De angsthazen van de politieke elites van het 'Vrije Westen' kropen door het stof om toch maar de godsdienstfanatici van de Islam ter wille te zijn.
Alle hooggestemde 'Rechten vd Mens' enzovoort, worden overboord gegooid als het erop aankomt de Islamisten kritiekloos na te lopen in hun middeleeuwse kulturele en godsdienstige geplogenheden.

Is er een denkbare uitweg ?

Ja, er is er een. De islamieten moeten de bij ons geldende levenswijze en waarden aanvaarden.
De vraag is of de islam wel in overeenstemming te brengen is met de liberale demokratie en de vrijheid, de verdraagzaamheid, de verscheidenheid en het tegensprekelijk debat zonder dewelke geen open samenleving mogelijk is. (Verhofstadt, 1992)


Gepost door: walter maes | 30-01-07

Grondrecht De moslims zijn in ons land geen bedreiging voor de vrijheid van mening en meningsuiting. Die vrijheid wordt meer bedreigd door doordrammers die de aanhangers van de islam dat recht niet gunnen - zoals er halverwege vorige eeuw doordrammers waren die de aanhangers van de joodse godsdienst dat recht niet gunden.

Ironisch genoeg zijn het dezelfden die door hun verdachtmakingen en stemmingmakerij tal van brave burgers de schrik op het lijf jagen. Zodat die op hun beurt veel voorzichtiger worden om hun mening te kennen te geven. Tot de bom barst natuurlijk. Alle pogroms en 'kristalnachten' zijn gestart met het diaboliseren van minderheidsgroepen en -godsdiensten.

Waarom zouden de moslims niet verontwaardigd mogen zijn bij het zien van spotprenten tegen hun profeet? Reikt de vrijheid van meningsuiting niet tot zover? Wat niet 'compatibel' is met dat grondrecht is dat de overheid ertoe zou overgaan om de publicatie van dergelijke cartoons te verbieden.

Maar voorts mag hierover tot in den treure worden gebakeleid, zolang het maar bij woorden of geschriften blijft. En loopt het uit de hand, dan bieden strafwet en burgerlijk recht voldoende middelen om beledigingen, smaad en bedreigingen te beteugelen en schade te laten vergoeden.
Er is geen enkele democratische en rationele reden om in dat systeem de islam anders te behandelen dan de andere levensbeschouwingen. Dat zou pas inquisitie zijn.

Gepost door: marc | 30-01-07

Wie heeft gezegd dat we vrij zijn van geloofsovertuiging? Mijn geloof is mij een raadsel. Er bestaan geen Bijbels of Korans erover dus ook niets die mij zegt wat ik moet (af)slachten. Gelukkig maar. En in de beenhouwerijen is er vlees zat... ook schapenvlees...

De Katholieken, Christenen en noem maar op... hebben hun rituelen waarvoor geen speciale slachthuizen beschikbaar moeten zijn. Waarom moet de (arme) Belgskes zorgen voor slachthuizen voor een geloof als de Islaam en waarom is daar zoveel heisa rond???

Ik heb respect voor ieder geloof maar dat ze mijn kop stil laten. Waar zijn we hier? Ik dacht België...

Gepost door: Dan | 30-01-07

Arme Belgskes Die arme (?) Belgskes, Vlaamkes en Wallekes en ketjes, betalen wel al van in den tijd van Napoleon voor de kerkfabrieken. Is het voorstel van Lemeiterke niet om de islamieten te laten betalen voor de rituele slachting van hun biologisch gekweekte schapen? Het zal je geen euro kosten, beste Daniël, maar als je naar een katholieke begraving gaat daarentegen!

Gepost door: Polo | 30-01-07

Kirchensteuer Van mij mogen ze in België (of in Vlaanderen, want het gaat om een persoonsgebonden materie) gerust de Kirchensteuer invoeren. Dan kruis je op je belastingsbrief in naar welke erkende godsdienst je geld mag gaan. Anderszijds vind ik het doodjammer dat de kathedraal van Saint-Omer bij de laatste storm is ingestort. In België had een zwaar gesubsidieerde kerkfabriek dit magnifiek bouwwerk al lang gerenoveerd.
Nu, ik begrijp dat nu de discussie over welke mogelijkheden je op je belastingsbrief zou kunnen aankruisen, en als je niet gelooft in geïnstutionaliseerde religies, of je het ook zou mogen geven aan ontwikkelingshulp, of zo.

Nu, momenteel is het dus niet zo. Dus is voor mij iedere Belg gelijk voor de wet. Dus mogen ook moslims een uitzending voor derden hebben op de VRT, mogen naast pastoors ook imams hun salaris krijgen van de staat, enz.


Gepost door: Bart | 31-01-07

sla-feest De Westerse intellectuelen en politici loven en prijzen de moslim godsdienst en kultuur die een voorbeeld is van moderniteit, verdraagzaamheid, vrije meningsuiting, demokratie en mensenrechten...

Europa integreert zich in de Islam :

-gelijkheid van man en vrouw : imams weigeren (bij ons op bezoek) de hand te drukken van vrouwen. Westerse politici en Hollandse koningin doen hieraan mee want de grondrechten van de vrouw zijn bespreekbaar.

-scheiding van Godsdienst en Staat, maar niet bij de Islam in West-Europa.

-Middeleeuwse en achterlijke gebruiken blijven onaanraakbaar :
zwembaden scheiden naar geslacht ?! (Antwerpen)aparte turn- en biologielessen ?!

-grappen over islam (mohammed...) : de doodstraf wenkt.

-zelfcensuur door de Westerse journalisten, cartoonisten en cabaretiers, zoniet : de doodstraf wenkt.

-zelfscensuur door de Westerse kulturele elite (opera Berlijn): zoniet : de doodstraf wenkt.

-vrouwenbesnijdenis : islamitische vrouwen hebben geen recht op lichamelijke integriteit.
(Kristien Hemmerechts is voorstander mits hygiënische omstandigheden...)

-de Deense cartoonkwestie...de doodstraf wenkt.

-lijfstraffen zijn helemaal in.

-weigeren van mannelijke verpleegkundigen door moslimvrouwen in onze klinieken en eisen van aparte behandelingen, eisen dat kruisbeeld verdwijnt in de ziekenhuiskamer (klinieken uit de katholieke zuil) enzovoort.

-rituele Halal slachtingen : dierenleed (en wetten)eventjes opzij geschoven. (Europese elite geeft toe, richtlijn : "godsdienstvrijheid staat boven dierenleed...")

-arabisch anti-semitisme is onbespreekbaar.

-Nederlandse ex-minister sprak kompleksloos van het demokratisch invoeren van de sharia bij een 2/3 moslim meerderheid.

-middeleeuwse zelfkastijdingen dringen door tot in Nederland : op het Asjoerafeest geselen sjiieten zichzelf tot bloedens toe. Nederlandse moslimjeugd noemt het ’het sla-feest’. In Den Haag vond op 30 januari datzelfde ritueel plaats. De middeleeuwen weer in aantocht !

-“ofwel schudden we elkaar de hand vol vreugde over de overwinning van islam in de wereld, ofwel zullen we ons allen wenden tot het eeuwige martelaarschap. O moslims van alle landen in de wereld. Jullie moeten de angst voor de dood overstijgen en gebruik maken van het bestaan van de geestdriftige en martelaarschap opzoekende jongeren, die bereid zijn de grenzen van het ongeloof in te beuken. We mogen pas onze islamitische revolutie staken als alle geboden van de islam en de verspreiding van de verlossende boodschap van 'er is geen God behalve Allah' in de hele wereld gerealiseerd zijn.”
(Islamitische onderrichtingen voor scholieren in het Iraans onderwijs, ‘Een hart vol geloof en haat tegen het Westen’)

Is er een denkbare uitweg uit de kulturele kapitulatie van de West-Europese elites die nergens meer voor staan ?

Gepost door: walter maes | 05-02-07

Andere wereld? Zeg Walter,

In welke wereld leef jij?

- Weigeren handen te schudden van vrouwen? Er zijn een paar incidenten geweest in Kamer en Senaat met bezoekers uit conservatieve islamstaten, maar elke keer gaven zij aanleiding tot officiële reacties en afkeuringen.
-zelfcensuur of de doodstraf wenkt? Tiens, wordt de doodstraf opnieuw uitgevoerd? Natuurlijk niet, behalve in het overspannen brein van bepaalde personen.
- lijfstraffen zijn in??? In SM-clubs bedoel je?
- vrouwenbesnijdenis? Is strafbaar en wordt bestreden als een uiting van geweld op vrouwen.
- Arabisch anti-semitisme onbespreekbaar? Uiteraard! Alle anti-semitisme is onversneden racisme. Je kunt geen enkele rationele of objectieve reden aanhalen waarom iemand tegen de Arabieren zou moeten zijn om de simpele reden dat zij Arabieren zijn...
- Nederlands minister van Justitie Piet Hein Donner zei inderdaad in een moment van geesteszwakte in het kwaliteitsweekblad Vrij Nederland dat de islamwet zou moeten ingevoerd worden als er een 2/3-meerderheid kon gevonden worden om de grondwet in die zin te wijzigen. Hij meende het niet. Het was een slecht gekozen voorbeeld om erop te wijzen dat wij in het westen onze democratie niet opzij moeten zetten uit irrationele schrik voor de islam. Eigenlijk pleitte hij ervoor dat de aanhangers van de politieke islam - dat is slechts een minieme minderheid van alle moslims - zich zouden organiseren in een partij en een zuil en op die manier in de pas zouden lopen van onze democratie. Zijn uitspraak leidde tot een urenlang debat in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal (Nederlands parlement) - om maar te zeggen dat er niemand van de 'politieke elite' 'kapituleert' voor islamfanatici.
- zelfkastijdingen? Publiek zijn dat inbreuken op de openbare orde, waarop in ons land prompt een politionele reactie zou volgen (nog geen enkele gesignaleerd).
- Organiseren van zelfmoordcommando's? Zwaar strafbaar en risicopersonen worden nauwlettend in het oog gehouden.

Walter, je zevert.

Gepost door: marc | 05-02-07

bokken en blijven bokken bokken is op de grond vallen, dan een beetje terug richting hemel, terug op de grond vallen.... en zo blijf je doordoen tot je echt niet meer bokt...

blijkbaar heeft onze immer gefrusteerde 'WM' zichzelf zo veel zelfkastijdingen toegediend dat hij aan het bokken is.... jammergenoeg is dit nu al meer dan een normale 'boktijd'.

WeMuke (tiens een mooi woordje - mag gerust overgenomen worden hoor...en klinkt nogal belachelijk), ga je nu echt blijven bokken tot je in de kist zit... geniet van het leven! Kan je echt door het leven gaan als 'bokkend je eigen hert opwreten'? Enfin, voor mij niet gelaten hoor... ik kan soms ne keer goed lachen met je kortzinnige opmerkingen.

geniet van het leven,

frank,

Gepost door: frank mulleman | 05-02-07

Vrijheid Wij hebben de vrijheid andere culturen te kunnen observeren. Wij hebben de vrijheid elementen daaruit over te nemen. (Twintig, dertig jaren geleden, keek onze bedrijfswereld vol bewondering naar het Japanese model). Wij hebben de vrijheid daarover na te denken.
Denk je nu echt, Walter, dat iemand zich die vrijheden zal laten afnemen?

A propos, ik ijver wel voor het verwijderen van kruisbeelden uit de ziekenhuizen! Als atheïst heb ik
geen boodschap aan een lijk dat aan een kruis genageld hangt. Ik verwacht van openbare
instellingen dat ze levensbeschouwelijk neutraal zijn. Ik hoef geen katholiek gepreek aan mijn ziekenbed. Ik zie het kruis als een foltertuig. Het is dan ook ongepast dergelijk sysmbool in een ziekenhuiskamer op te hangen!

Gepost door: Vrijdenker | 05-02-07

de ergste van allemaal Het misleidend vertoog van de ‘progressieve’ weldenkenden, hun opmerkelijke zin voor selektieve en gecensureerde humor en hun bedrieglijke zwaarwichtigheid, verlenen hen de status van muffe politieke korrektheid die de discussie doet verstarren en gevangen houdt in het keurslijf van onaantastbare taboe’s.

Niets overtreft de dwaasheid van de drammerige salon-linksen die alles vernietigt wat de stupide zelfvernedering en het schuwen van alle kritiek op een achterlijke godsdienst in de weg staat, een godsdienst en kultuur die in de middeleeuwen is blijven steken (dixit Etienne Vermeersch) en die geen enkel respekt toont voor de vrouw, de scheiding van godsdienst en staat, de fundamentele mensenrechten en de demokratie (alle godsdiensten zijn een tragedie voor de mensheid maar de islam is de ergste van allemaal).
De kapitulatie van West-Europa op alle terreinen die met de Islam te maken hebben...

Is er een denkbare uitweg ?

Ja er is er een. Die staat beschreven in een boekje van Guy Verhofstadt uit 1992 :
Een aartsmoeilijke weg die erin bestaat dat de islamieten de bij ons geldende levenswijze en waarden onverkort moeten aanvaarden. Maar de vraag is of de islam wel in overeenstemming te brengen is met de liberale demokratie en de vrijheid, de verdraagzaamheid, de verscheidenheid en het tegensprekelijk debat zonder dewelke geen open samenleving mogelijk is. Toonde de zaak Rushdie (de doodstraf wenkt) niet het ultieme bewijs van de onmogelijkheid van de islam zich in te passen in onze samenleving ? Toonde zij niet aan dat de islam in wezen een intolerante en totalitaire ideologie is, die botst met de kulturele, morele en juridische voorschriften die gelden in een open en demokratische samenleving ? Aldus onze Verhofstadt.


Gepost door: walter maes | 06-02-07

Ottomanen Walter, istwaar? Staan de ottomanen weer aan de deur? Van zwaarwichtigheid gesproken.

Werpt niet elke godsdienst zich op als de ultieme waarheid? Wat kant mij schelen? Als ze mij gerust laten, laat ik ze ook gerust. Leve de vrijheid!

Gepost door: Polo | 06-02-07

WeMuke blijft bokken! WeMuke,

Het misleidend vertoog van de ‘progressieve’ weldenkenden, hun opmerkelijke zin voor selektieve en gecensureerde humor en hun bedrieglijke zwaarwichtigheid, verlenen hen de status van muffe politieke korrektheid die de discussie doet verstarren en gevangen houdt in het keurslijf van onaantastbare taboe’s.

Ik moet toegeven... de hierboven geschreven zijn door WeMuke heeft toch wel iets... en blijkbaar kan humor toch zwaarwichtig overkomen, en let op, bij mij is het zelfs geen gecensueerde muffe politieke discussie die alles doet verstarren....

WeMuke, geef toch toe dat je niet meer tot deze multiculturele maatschappij hoort, of je het nu liever niet te horen krijgt of niet... maar jammergenoeg leven we nu nog eenmaal in 2007 en niet meer zoals uw kompanenen van de 'Vloamske Strid' (de meeste uit Namur tussen '()') in 1302!

Soms vraag ik me soms ne keer af wat de 'nieuwe belgen' (desnoods afkomstig uit de door WuMuke bevooroordeelde gebieden) denken over de gedachten van bovengenoemde, gezien mijn bedriegelijke zwaarwichtigheid - zou ik durven stellen, WeMuke. Misschien hebben onze nieuwe landgenoten teveel gêne om te reageren via dit medium! Desnoods printen we ne keer WeMuke's reactie's uit en dan gaan we gaan luisteren in plaatsen waar je vermoedelijk te bang bent om binnen te gaan.... de theehuizen!

Frank,

Gepost door: frank mulleman | 07-02-07

Walter stop de handen…brain wil niet mee!!! WM……………………………………………..
WM ….imams weigeren (bij ons op bezoek) de hand te drukken van vrouwen.
WM…-“ofwel schudden we elkaar de hand vol vreugde over de overwinning van islam in de wereld, ofwel zullen we ons allen wenden tot het eeuwige martelaarschap……………….

Walter, hebben we onze handen niet vol om positieve opbouwende kritiek neer te schrijven? Zoeken vingers niet naar de juiste letters, de gepaste woorden en de gefundeerde inhoud. Streven handen niet om zinnen met de nodige tactvolle geliefdheid der charmes neer te schrijven.

Onze handen vertellen vaak heel veel, zonder dat er bij gepraat wordt. Iedereen weet wat het betekent wanneer iemand zwaait, in zijn handen klapt of ergens naar wijst. Maar handen kunnen ons nog veel meer vertellen: verborgen gebaren kunnen alles onthullen over je karakter of emoties. Let maar eens op wanneer je met iemand praat. Wie praat met open handen, is eerlijk en oprecht. Maar zijn de handen gesloten, verstopt in broekzakken of op de rug gehouden, dan heeft je gesprekspartner wellicht iets te verbergen. Zwaaien met een wijsvinger onderstreept woorden en maakt duidelijk dat degene serieus is. Iemand die met zijn duim de andere vingertoppen aftast, is onzeker, en wie met twee handen friemelt is duidelijk verlegen of slecht op zijn gemak. Luisteren met de armen over elkaar geslagen is vaak een teken van concentratie. Maar zijn allebei de handen daarbij verstopt? Dan staat die persoon niet open voor wat er wordt gezegd. Een vinger tegen de lippen betekent dat er diep wordt nagedacht en op de tafel trommelen met de vinger wil zeggen dat het gesprek nu wel lang genoeg heeft geduurd. Sta er ook eens bij stil hoe je mensen een hand geeft. Een slap handje is heel vervelend en wordt vaak geassocieerd met weinig karakter. Een stevige handdruk die niet te lang duurt en niet te veel "pompt", is juist een teken van een sterke persoonlijkheid. En wanneer bij zo'n handdruk gebruik wordt gemaakt van twee handen, is dat een teken van genegenheid

Handen schrijven of typen slaafs van de commanderende braincellen. Wat als de handen intact zijn maar het brain aan het pruttelen is.

Handen die schrijven uit de bovenste laag van het brain is als de ogen van den bouillon scheppen. Het zijn steeds vettige woorden in slappe teksten. Waar is de smaak? Wie proeft hier iets heerlijks. Niemand. Jammer

Beste Walter Maes geef op alles maar een positieve lap maar hou je handen in de gaten!!!

C.H. burgemeester van één dag (zolang de voorraad strekt).

Gepost door: C.H. burgemeester van één dag | 08-02-07

een maatschappijdoktrine (Verhofstadt) De denkbare uitweg :

"De weg naar politieke vernieuwing".
Het tweede burgermanifest van Guy Verhofstadt, 1992, uitgeverij Hadewijch, Antwerpen,
p. 64,65,66,67,68...
"...al deze voorvallen tonen duidelijk aan dat de islam meer wil zijn dan een godsdienst of een kultuur...de islam is in werkelijkheid niet alleen een godsdienst maar ook een ideologie, een sociaal-politieke leer die door de overheid wordt gekontroleerd...De islam is een maatschappijdoktrine..."

Tekst af te drukken en ruim te verspreiden !

Gepost door: walter maes | 09-02-07

Galop Buiten beschouwing laat ik de vraag of premier Verhofstad, na al die jaren effectief staatsmanschap nog dergelijke grove veralgeming zou durven op papier zetten. Lijkt mij veeleer iets voor de kopman van LijstDedecker.

Hoedanook is de inhoud van dat citaat discriminerend. Er zijn uiteraard wel islamaanhangers die een theocratie willen vestigen en/of de democratisch tot stand gekomen regels willen vervangen door islamwetten. Maar dat is, vooral onder de Belgische en westerse moslims slechts een miniem aantal. Overigens zijn er ook christenen, katholieken en protestanten die een theocratie willen vestigen. In Nederland is de ChristenUnie zelfs toegetreden tot de regering. Wat niet wil zeggen dat alle christenen zich kunnen vinden in dat streven.

Volgens mij zijn onze democratie en het 'gezond verstand' van de bevolking groot genoeg om een dergelijk streven (van gelijk welke godsdienst) niet tot resultaten te laten komen. Het is niet nodig dat de staat die enkele fundamentalisten enkel om hun mening of om het uiten van hun mening buiten de wet zou stellen. Dat zou strijdig zijn met de vrijheid van mening(suiting) en godsdienst .

Verhofstad heeft zich met die uitspraak duidelijk vergaloppeerd.

Gepost door: marc | 09-02-07

Urbanus, bang voor de fatwa ? Nu is ook Urbanus al in de ban van de obscurantistische Islam. Durft hij nog grappen over Mahomet de zaal in slingeren ? Neen, want islampolitie ligt werelwijd op de uitkijk, de doodstraf wenkt (fatwa) en Urbain heeft kinderen...

"In 'mijn Bakske vol met stro' kreeg ik kwade brieven maar nooit één bedreiging. En dat gebeurt nu wel met de islam en als we met Mohammed niet mogen lachen en daaraan toegeven zijn we wel iets kwijt. Daarna zal het wel weer iets anders zijn waardoor ze weer 'nodeloos gekwetst' zijn en moeten we weer inbinden..."

Rushdie, Hirsi Ali, Theo Van Gogh (zaliger) e.a. weten er alles over.
Urbanus is bang, ook Kamagurka durft niet, anderen doen er het zwijgen toe.
De bewijzen van de incompatibiliteit met het Westen zijn verpletterend.
Vrije meningsuiting in de Islam ? Ach zwijg.

Prijsvraag : noem één andere godsdienst, bij dewelke geestelijke leiders en aanhangers brandstichtingen, geweld en fysieke bedreigingen plegen of de doodstraf (fatwa) uitspreken bij een 'ongepaste' grap of 'ongepaste' geschriften.

Prijs : een weekend zelfkastijding in Mekka.

Gepost door: walter maes | 10-02-07

Never ending Dat wordt hier een never ending polemiek. 't Wordt tijd dat ik nog eens een ander stukje pleeg. Maandag (12 februari) is 't weer gemeenteraad en misschien krijg ik inspiratie. Overigens is de inspiratie momenteel nog het minste van mijn problemen. 't Is dat ik mijn transpiratie voor andere zaken nodig heb.

Walter Maes bezondigt zich - sic, om in de religieuze sfeer te blijven - eens te meer aan veralgemening en overdrijving.

"De bewijzen van de incompatibiliteit met het Westen zijn verpletterend." Het enige - dat is inderdaad al ernstig genoeg maar geen monopolie van de islam - wat Walter bewijst, is dat er ook onder de moslims een aantal heethoofden rondlopen. Het is een klassiek sofisme (kromredenering, fout tegen de logica) om de kenmerken van een klein onderdeel toe te schrijven aan het geheel.

"Vrije meningsuiting in de Islam ? Ach zwijg." Welk weldenkend mens zou hierin een reden kunnen zien om precies dezelfde laakbare houding aan te nemen en de vrijheid van mening(suiting) te beperken tot het westerse denken? Wie meent dat er in onze contreien alleen 'westers' mag gedacht en gesproken worden, is geen voorstander van de klassieke vrijheden en democratische grondrechten.

Gepost door: marc | 10-02-07

ondoorgrondelijk raadsel Vrije meningsuiting zolang we maar niet aan Mahomet raken. Wie begint ? Wie trotseert de fatwa ? Een kastijding ? Een steniging ? Een rituele onthoofding ? Een bom onder zijn auto ? Een ontvoering ? Een granaat in de brievenbus ? De religieuze politie aan de deur, de boeien in aanslag ?

Alleen 'Westers' denken en spreken ? Wie legt het 'Westers denken en spreken' aan banden met een tsunami van wetten die het opiniedelict invoeren ?

Ik pleit voor een absolute vrije meningsuiting. Er is vrije meningsuiting of er is er geen. Afschaffing van alle wetten die het opiniedelict invoeren : anti-racismewetten, anti-discriminatiewetten, negationismewet...Afschaffing van het inquisitie-instituut (centrum racismebestrijding).
Weg met de gedachtenpolitie. Alleen daden kunnen bestraft worden. Wie meent 'geschaad' te worden door uitspraken kan zich wenden tot een burgerlijke rechtbank. Geen strafrechtelijke.

De links jongens belijden met de mond de 'vrije meningsuiting, persvrijheid, godsdienstvrijheid' enzovoort. Inmiddels blijven ze drakonische wetten invoeren die het vrije denken en spreken aan banden leggen.
De modieuze dooddoener 'respect' dwingt tot noodlottige zelfcensuur in het Westers politiek-maatschappelijk-kultureel leven. Kan Urbanus nog vrijuit de moslims bespotten of zogezegd 'beledigen' ? De katholieken, hun symbolen of de paus beschimpen daarentegen is geen probleem. Het is in de mode.

Onze politieke elite (bange hazen) is te laf om in te gaan tegen de middeleeuwse geplogenheden van de Islam die niet verenigbaar zijn de de Westerse verworvenheden van de Verlichting.
(Er wordt nu al ritueel geslacht 'Halal' vlees ingevoerd in de Antwerpse stadsscholen, van een kapitulatie gesproken). Elke godsdienst zijn eigen soort vlees ?

De islam is onaanraakbaar. Er is geen discussie mogelijk met een bepaalde (linkse ?) klasse die wel intelligent genoeg mag geacht worden om te beseffen dat ze een onoprecht discours voert en tegen de innerlijke overtuiging praten maar omwille van een soort dwaze koppigheid geen discusisie over de grond van de zaak willen of durven aangaan.

Hoe dat komt blijft een ondoorgrondelijk raadsel.

Gepost door: walter maes | 12-02-07

boven de wet Muslims urged to shun 'unholy' vaccines
...is “un-Islamic”. Dr Abdul...Katme, head of the Islamic Medical Association, is telling Muslims...Health and the British Medical Association, who said Katme risked...only two national Islamic medical organisations...
Abul Taher
28 January 2007 The Sunday Times

De Islamic Medical Association (Groot-Brittannië), is tot de vaststelling gekomen dat het voor Islamieten niet toegelaten is om hun kinderen te laten vaccineren tegen mazelen, roodvonk, polio, enzovoort. Aangezien bij de aanmaak van vaccins gelatine gebruikt wordt, die gedeeltelijjk van varkens afkomstig is, mogen moslims dit niet in hun lichaam krijgen.
Moslims moeten derhalve, uit godsdienstige overwegingen, de Britse gezondsheidswetten overtreden.
De British Medical Association heeft fel geprotesteerd tegen deze onwettige en gevaarlijke (voor de volksgezondheid) praktijk van de Britse moslims. Indien een aanzienlijke bevolkingsgroep de vaccinaties tegen besmettelijke ziekten weigert, loopt de Britse volksgezondheid een groot gevaar. Op deze waarschuwing door de Britse artsenvereniging wordt door de Islamitische artsen geantwoord dat godsdienst boven alle andere overwegingen dient te staan en dat ze betreuren dat dit princiepe niet geldt voor kristenen.

Gepost door: walter maes | 11-03-07

Amadeo Wilders De epidemie van het Geert-Wildersvirus heeft Kortrijk bereikt! Haar achteruitkammen, opsteken en blonderen, Walter!

Gepost door: Polo | 11-03-07

Amadeo Walters we zitten in The Heart of the Matter mon cher Polo...

Amadeo Walters

Gepost door: walter maes | 12-03-07

De commentaren zijn gesloten.