11-01-07

Meester Pol Hiergens als ijsbreker voor fractieondersteuning?

achterkant stadhuis

Kabinetten (persoonlijke medewerkers) voor burgemeester en schepenen: het is een recent verschijnsel, overgenomen van een al lang bestaande praktijk bij de ministers. Nog geen uur nadat hij tot schepen was benoemd door de gemeenteraad, kreeg Wout Maddens, VLD, zijn eigen kabinet, met twee medewerkers. Een van die medewerkers is niemand minder dan Pol Hiergens, advocaat en gewezen VLD-provincieraadslid.

Intussen doktert de Vlaamse Regering aan een besluit om de veralgemening van kabinetten in de gemeenten in goede banen te leiden. Het nieuwe van dat initiatief is dat ook de mogelijkheid wordt geschapen om secretarissen op kosten van de gemeente te benoemen voor de gemeenteraadsfracties (de partijen met verkozenen in de gemeenteraad). Dat is een maatregel die het grote machtsverschil tussen de schepenen met hun personeel èn persoonlijk kabinet en de aan hun lot overgelaten gemeenteraadsleden moet verminderen. Ik juich het toe. Nu nog afwachten of de meerderheid in Kortrijk zo fair zal zijn om van die mogelijkheid gebruik te maken.

Kabinetten zijn een recent verschijnsel in het stadhuis van Kortrijk. De bedoeling is de burgemeester en de schepenen enkele persoonlijke medewerkers te bezorgen, die hun baas met hun werkkracht en deskundigheid bijstaan bij de uitoefening van het mandaat. Vroeger was het een soort voorrecht van de burgemeester. Maar toen de christendemocraten voor het eerst een andere partij moesten dulden in 'hun' schepencollege - de intrede van sp.a-er Philippe De Coene als schepen in 2001 -, kregen ook de schepenen kabinetsmedewerkers. Na veel pramen kreeg De Coene, als enige andersgekleurde, twee medewerkers (Inge Vervaeke en Thomas Bulcaen). De andere schepenen moesten het stellen met aan halftijdse kabinetsbediende.

Etat major

Zoals hier al uitvoerig becommentarieerd, heeft CD&V de sp.a als coalitiepartner ingeruild voor de VLD. Waar CD&V in de periode 2001-2006 nog altijd met 1 gemeenteraadslid de meerderheid had in de Kortrijkse raad (21 op 41), is dat overwicht afgekalfd tot 18 zetels. De nieuwe coalitiepartner kon dus in principe hardere eisen stellen aan CD&V. Dat VLD uiteindelijk slechts 1,5 schepenambten uit de brand heeft gesleept, is een bewijs van zwakke onderhandelingen (en van de onverbeterlijke arrogantie van de vroegere meerderheidspartij). Die zwakte wordt thans bevestigd als we kijken naar de verdeling van de kabinetsmedewerkers.

Hoewel de VLD thans in theorie in een sterkere positie staat als coalitiepartner dan de sp.a zes jaar geleden, heeft VLD-schepen Wout Maddens slechts evenveel (even weinig?) medewerkers kunnen afdwingen als Philippe De Coene indertijd. Hij mag 1 voltijdse kabinetsattaché aanwerven (niveau A1-A3) en 1 voltijdse kabinetsbediende (niveau C1-C3). Trek daarmee maar eens ten strijde tegen de - onevenredige - overmacht van CD&V in het college van burgemeester en schepenen!

De burgemeester daarentegen kan met een hele 'état major' van niet minder dan 5 medewerkers optrekken: 1 kabinetssecretaris, 1 kabinetsattaché, 2 kabinetsbedienden en 1 persoonlijke chauffeur. De andere schepenen moeten zich behelpen met een halftijdse bediende.

Uiteraard kan men zich de vraag stellen of de stedelijke bewindslieden niet evengoed zouden kunnen werken met het reguliere personeel van de stadsdiensten die aan hen zijn toevertrouwd. Maar die opmerking geldt dan wel in de eerste plaats voor de burgemeester. Ik kan erinkomen dat een van de anderhalve VLD'ers van dienst in het schepencollege, wat politieke medewerkers krijgt om de VLD-inbreng in het beleid mee te bewaken.

Schepen Wout Maddens koos als kabinetsattaché advocaat Pol Hiergens. Pol Hiergens zag zich als blauwe kopman voor de provincieraadslijst, overvleugeld door populair cafébaas en gemeenteraadslid Hans Masselis. Ik vraag mij af of het verlies van dat provinciemandaat wel afdoende wordt goedgemaakt door die job als kabinetsmedewerker. Soit, ik wens hem veel werkgenoegen.

Als kabinetsbediende ging Wout Maddens iemand zoeken van buiten Kortrijk: Amélie Lapauw van Zwevegem.

Fractiesecretarissen

Intussen is het te verwachten dat Kortrijk zijn kabinettenregeling binnenkort zal moeten aanpassen. Er is een besluit van de Vlaamse Regering in de maak (dat met terugwerkende kracht vanaf nieuwjaar 2007 zou gelden). Dat besluit is vorige vrijdag (12 januari) op de ministerraad gekomen.

Het interessante aan dat besluit is dat er naast kabinetspersoneel nu ook 'fractiepersoneel' kan aangeworven worden in de gemeenten. Met fractiepersoneel bedoelt minister Marino Keulen: "personeel ten behoeve van de fracties in de gemeenteraad", m.a.w. een of meer secretarissen voor de partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. In artikel 2 wordt onmiddellijk elke partijdige discriminatie onmogelijk gemaakt: "Indien de gemeente fractiepersoneel wenst aan te stellen, doet zij dit voor alle fracties die dit wensen".

Ik ben groot voorstander van de inschakeling van fractiepersoneel. De gemeenteraadsleden zijn geen professionele politici. De meesten kunnen hun mandaat slechts uitoefenen in de uren die hen resten na hun gewone dagtaak. Daartegenover zijn de burgemeester en de schepenen in principe voltijds (sommige halftijds) beschikbaar voor hun opdracht en beschikken ze naast hun persoonlijke medewerker(s) over de ettelijke personeelsleden van hun diensten.

Als wij ervan uitgaan dat de allereerste opdracht van de gemeenteraad erin bestaat het beleid van het schepencollege te controleren en bij te sturen, is het overduidelijk dat de gemeenteraadsleden erg weinig middelen hebben om die belangrijke democratische opdracht te vervullen. Een beetje professionele hulp zou zeer welkom zijn. Ik doe dus een oproep aan de meerderheid om de mogelijkheid van fractiepersoneel in Kortrijk te gebruiken.

Afsprakennota

Het besluit van de Vlaamse Regering schetst meteen het statuut van zowel de kabinets- als de fractiemedewerkers. Dat statuut is trouwens identiek voor beide groepen. De gemeenteraad moet vastleggen hoeveel kabinets- en fractiemedewerkers er mogen komen en van welke graad die mogen zijn. Er kunnen zowel nieuwe mensen aangeworven worden als bestaande stadsmedewerkers die voor een periode worden ter beschikking gesteld. Uiteindelijk is het het college van burgemeester en schepenen die de kabinets- en fractiemedewerkers aanwerft, onder de voorwaarden van de gemeenteraad. Voor de fractiemedewerkers moet het schepencollege de mensen kiezen die zijn voorgesteld door de fracties zelf.

Al die speciale medewerkers krijgen hetzelfde loon als hun collega's van dezelfde graad in de stadsdiensten. Daar bovenop kunnen zij nog een kabinets- of fractietoelage ontvangen. Nu het overheidspersoneel geregeld wordt geëvalueerd, is dat ook het geval voor die medewerkers. Die evaluatie gebeurt evenwel voor het fractiepersoneel op basis van een verslag van de fractie.

Nieuw is dat er een 'afsprakennota' moet worden opgesteld om de interne werkverdeling tussen de stadsadministratie en het kabinets- en fractiepersoneel te regelen. Geen overbodige luxe, me dunkt. Misschien is het moment waarop die afsprakennota in de gemeenteraad komt, de gelegenheid om de eis voor een betaalde secretaris voor elke fractie kracht bij te zetten.

Commentaren

fractiesecretaris Ja, Marc.
En in afwachting van zo'n besluit zou men de fracties kunnen verplichten om de uitgaven met het geld dat ze nu al krijgen van Stad zouden verantwoorden. Studiemateriaal, cursussen. Of zo'n secretaris. Er is daarover trouwens ooit eens een ministeriële omzendbrief geweest.

Gepost door: Frans Lavaert | 11-01-07

tja Frans,

Ik moet eens opzoeken wat we tot nu toe van de stad kregen voor onze fractiewerking. Maar ver zullen we er niet mee geraken, vrees ik, tenzij we die secretaris jaarlijks 2 dagen in dienst nemen. We gebruiken dat geld voor onze lokale werking. Die kost niet veel geld, maar vooral veel tijd. Na onze uren, welteverstaan. Tijd is gratis, vs. time is money. Ik zou beter gaan opdienen bij Van Wonterghems ipv aan politiek te doen, zeggen ze mij soms.

Groeten,

Bart Hanson
lokaal voorzitter Spirit regio Kortrijk

Gepost door: bart hanson | 12-01-07

Hanson Zeg Bart,
als jij gaat opdienen "to Vanwonterghems", wie zal dan uw plaats innemen?

Gepost door: Adelbert | 12-01-07

Bij Niki in de Modest Ja Bart, of als hulp-ober bij Niki in de Modest !

Gepost door: walter maes | 13-01-07

Geen uitweg Daddy Popol is dus eindelijk van de straat geraakt.
Er is geen uitweg, politiek is postjespakkerij. Een ordinair tewerkstellingsbureau van hoog tot laag.
KW weet er àlles over, zonder politiek rest de bedelstaf.Gepost door: walter maes | 13-01-07

Zotten Adelbert,

Wat een vraag. Ik weet dat ze niet dik bezaaid zijn, maar er zijn er gelukkig nog. Frans noemt ze beschaafd "civil servants", maar in feite zijn het goedaardige zotten.

Bart

Gepost door: C67NP | 15-01-07

goedaardig Mensen zoals ik dus?

Gepost door: Adelbert | 16-01-07

ziekenkasbediende Verkiezingen dienen in hoofdzaak (een heel leger nutteloze parlementairen) om would-be politiekers aan een goed betaald postje te helpen. Een lukratief baantje hetwelk ze in de gewone maatschappij nooit kunnen bereiken. Hoogstens derde klasse bediende achter het loket van een ziekenkas.
Meer moet men daar niet achter zoeken, achter hun zogezegde 'maatschappelijke besognes.'
Er zijn veel nuttige idioten nodig die gratis meewerken in die partijpolitieke krabbenmand.

Wat een theater.
Afschaffen die handel !

Gepost door: walter maes | 16-01-07

Pleidooi Is dat een pleidooi voor een dictator?

Gepost door: Polo | 16-01-07

Walter kan het weten Walter was zelf jarenlang actief als secretaris van de Volksunie. Hij heeft daarbij heel wat gratis werk verricht en hij en zijn vrouw weten dus waarover hij spreekt. Wanneer en waarom zijn crisismoment er is gekomen weet ik niet. Wel weet ik dat er blijkbaar geen loutering is op gevolgd. Hij blijft maar doorgaan. Zijn goedaardigheid is in kwaadaardigheid omgeslagen. Jammer.

Je hoort mij niet zeggen dat democratie een perfekt systeem is, of dat onze democratie perfekt werkt, verre van. Maar het werkt. En dit toch al zo'n 62 jaar. 62 jaar vrede. Mensen vergeten dat. We moeten het natuurlijk continu verder verfijnen, ook op stedelijk niveau. In ons programma staan er heel wat voorstellen in dat verband. Een goed ondersteunde fractiewerking staat er niet in, maar is uiteraard zeer nuttig daarbij. Maar ook voor mensen zoals Walter, die vinden dat het allemaal 1 pot nat is, zakkenvullerij, postjesjagerij, enz. staan er toch interessante voorstellen in. Bvb. de opwaardering van de participatieraden, het openbaar maken van die adviezen en de gemotiveerde antwoorden van de schepenen erop binnen bepaalde termijnen in de Stadskrant, het opnemen van individuele experten en geïnteresseerden in die raden, voorzien in opleiding van de leden van die raden, ... . Publicatie van samenvattingen van gemeenteraadsverslagen in de Stadskrant. Het toekennen van wijkbudgetten aan wijk- en dorpsraden, enz.

Nu is het wel zo dat de kandidaten niet in de rij staan voor bvb. het dagelijks bestuur van de cultuurraad (verkiezing volgende week). Dat weinig mensen bezig zijn met wat er in de gemeenteraad gebeurt. Dat de wijk- en dorpsraden vaak niet representatief zijn voor hun wijk of dorp. Er een overwicht is van het verzuild middenveld. Dat de politiek graag feedback van burgers krijgt, maar dat die er veel te weinig komt, enz.

Vraag is hoe je die betrokkenheid kan vergroten. Als iedereen alleen met zijn eigen dingske bezig, garde-à-vous, dan wacht inderdaad de dictatuur. Of een verlicht despoot (inderdaad, Stefaan Declerck waant zich zo al een beetje, maar dat geheel ter zijde).

Bart

Gepost door: bart hanson | 16-01-07

Ik stap uit de Staat Inderdaad, zo is dat mon cher Bart. Het is bij de VU dat alles is begonnen. Mijn kwaadaardige betweterij is nooit meer voorbijgegaan.

Het is dáár dus, bij de wortels van je eigen partij, dat ik het voor het eerst gezien en het ondervonden heb waar de politieke merrie mank ging. Een geluk, anders wist ik het nu nòg niet !

Het titanengevecht om de beter betaalde politieke postjes is er sinds de zeventiger jaren nog op vooruit gegaan, zonder mate ! De onbetaalde jobkes blijven onbezet. Het aantal goed betaalde mandaatjes schoten als paddestoelen uit de grond. Ze zijn quasi allemaal nutteloos. Wel grappig. Geen mens die het nog weet hoeveel regeringen, ministers, onder ministers, staatssekretarissen, voorzitters, parlementen, parlementairen, raden, besturen, intercommunals, député's, gouverneurs, vice-gouverneurs, kabinetsleden, betaalde meelopers enzovoort, enzoverder en lukratieve afgeleide postjes en mandaatjes dit landje telt.
Hoe meer politiekers, hoe dikker de Staatsbladen en hoe afschrikwekkender de Kafkaiaanse wettendiarree waar niemand nog klaar in ziet.

Het wordt tijd om tabula rasa te maken en 95% van de politiekers met hun bedrieglijke retoriek naar huis te sturen om de kloof met de platgeslagen burger te temperen.

"Naast het verdwijnen van het traditioneel politiek debat, doet zich in onze liberale demokratieën een tweede verontrustend verschijnsel voor, met name de korruptie en het kliëntelisme. Er gaat geen dag voorbij of we worden langs krant, radio, of televisie opgeschrikt door een of ander geval van politieke oplichting, de affaire Mathot, de zaak Beaulieu, het parkeermeterschandaal in Luik, de obussen, de verdwenen Distrigaz miljarden en de vele andere niet gekende 'politieke fortuinen'. Die korruptie vindt haar verspreiding in de steeds groter wordende bemoeizucht van de overheid." (Guy Verhofstadt, De weg naar politieke vernieuwing, 1992, p. 13,14)
En verder : " Het recht om uit de Staat te treden zou een nieuw burgerrecht moeten worden. Het recht om uit het gepolitiseerde overheidssysteem te treden, en niet langer van de wieg tot het graf door dat soort samenleving te worden begeleid."
(Verhofstadt, 1991)

De politicus kan het niet laten : hij wil belangrijk zijn, zijn stempel drukken op zijn tijd, aan de lopende band wetten, regels, geboden en verboden uitvaardigen die het leven van de murm geslagen burger doen verstarren en hem gevangen houden.

Er is een uitweg uit het moeras van de onstelpbare politieke postjesjagerij : het afschaffen van alle wedden en vervangen door een bewijsbare onkostenvergoeding. Een politiek mandaat is geen 'beroep' maar een dienstbaarheid aan de samenleving. Zeggen ze toch. Waarom zou een politicus moeten 'verdienen' en zich verrijken aan de uitvoering van een politieke roeping ? Hij doet het toch niet voor het geld ! Werkt hij niet 'belangloos' voor de stralende toekomst en voor het geluk van 'de mensen' ?

Laten we een punt zetten achter een mythisch doel dat machtsmisbruik en gesjoemel rechtvaardigt !

Gepost door: walter maes | 16-01-07

Turf Zijt ge er nu nog niet uitgestapt, Walter? Of zoals ze vroeger zeiden tegen Jef Turf: als het zo goed is in Moskou, waarom gaat ge er dan niet wonen?

't Zijn allemaal profiteurs! Is dat niet een beetje al te goedkoop? Er zijn weinig heiligen in de politiek. Maar er zijn gewoon weinig heiligen in het algemeen, nietwaar Walter.

Iemand moet het doen. En slechts weinigen worden er echt rijk van. Maar of er nu wat aan verdienen of niet, zonder een dik vel houdt niemand het vol in de politiek. Niemand loopt meer in de kijker en over de tongen als de politici. En gelukkig is dat zo. En gelukkig kunnen wij ze om de zoveel jaar wegstemmen als ze ons niet meer aanstaan.

Ik stap niet uit de staat. Ik moei mij veel te graag met de politiek en met de fauna en flora waarmee die biotoop is bevolkt.

Gepost door: Polo | 16-01-07

Het is te laat het kalf te dempen nu de Leie breder loopt Politici moeten niet pruimen achter pluimen, kunstmatig stempels drukken, van verkeerde deugen profiteren, postjes jagen…
Als ze hun werk doen naar behoren, dan worden de stempels automatisch gedrukt. Pluimen zullen voor de ogen dwarrelen. Profiteren kan men van de dankbaarheid.
Politiek over de grenzen der partijen heen werk voor de burger. Dat is pas een juiste egoïstische ingesteldheid “IK WERK VOOR DE BURGER VAN KORTRIJK EN NIET VOOR MEZELF”.

Laten we even stilstaan en rondom kijken, dan zien we jongeren die doelloos zwerven door de stad, vervuiling van de stad, vandalisme. Maar er zijn ook schoonheden buiten Tineke van Heule! De leiewerken, een investering in een langdurige schoonheid. De aller prachtige libel die de schoonheid van de natuur mee siert. De schone coté van de allochtonen dat een ontmoetingplaats is en GEEN getto

Is het niet aan de burgemeester om zijn miskleun van met tante Marie-Claire te trouwen enzo, deze te compenseren met de oppositie een voorkeursbehandeling te geven.

C.H. burgemeester van één dag (zolang de voorraad strekt).


Laat ons geloven in politieke persoonlijkheden, welke kleur hun vlaggetje ook hebben.
Laat ons, Kortrijk, de parking van Parijs verder opbouwen tot een waardige centrumstad. Een stad met echte waarden in de ruimste zin van het woord. Laat ons geen plastieken titels op de stad kleven.
En ja, heren politiekers, laat ons jong zijn! Jong van geest en denken.
Er is nog een hele kudde werk voor deze bende schepenen.

Gepost door: C.H. burgemeester van één dag | 17-01-07

Ik stap uit de Staat zeg ik ! Iemand moet het doen. En slechts weinigen worden er echt rijk van. Maar of er nu wat aan verdienen of niet, zonder een dik vel houdt niemand het vol in de politiek. Niemand loopt meer in de kijker en over de tongen als de politici. Zegt POLO.

Als politiek zo'n afschuwelijke hondenstiel is enzovoort : waarom liggen ze dan mekaar bijna dood te slaan om er bij te kunnen zijn ??? Om aan een betaald postje en de bijhorende faveurkes te geraken ?

Zolang het om vet betaalde postjes en politieke cumuls met bijgaande profijtjes draait, zal er niets veranderen en geraken opgeblazen kikkers en nulliteiten à la Freya aan de macht.

Ik zeg dat ik samen met Guytje uit de Staat stap.


Gepost door: walter maes | 17-01-07

uit de staat stappen... doe het dan! ipv te schelden, stap uit de staat... weiger alle tussenkomsten van de sociale zekerheid,....

frank

Gepost door: frank mulleman | 18-01-07

Saaie mannen stappen uit de Staat ! Tussenkomsten van de sociale zekerheid ? Dewelke ??? Ik word al veertig jaar lang uitgemolken door die fameuze 'sociale zekerheid'.
Zonder ook maar een zweem van belachelijkheid op me te laden zeg ik dat ik uit de Staat ben gestapt. We zijn al een hele klub van saaie mannen die 'onder' de Staat leven.


Gepost door: walter maes | 20-01-07

De commentaren zijn gesloten.