30-12-06

Wordt 2007 een boerejaar?

Nieuwjaar 2007

Mijn beste wensen voor 2007 aan alle lezers en toevallige passanten van deze weblog.

Wat je ziet, is typisch Kortrijk. Een luisterrijke voordeur van een nederige woning, einde 19de eeuw, Zwevegemsestraat 80. Zelfs eenvoudige Kortrijkzanen voerden enige grandeur. De eigenaars heetten dan ook Deglorie.

Het huis, tot voor kort bewoond door Russische vluchtelingen, is aangekocht door de stad. Het wordt gesloopt om plaats te maken voor het kopgebouw van het Pradoproject, sociale stadsvernieuwing.

29-12-06

Het nieuwe bestuursakkoord: markante punten

Schaeken2

Het zou logisch zijn dat het bestuursakkoord van de nieuwe CD&V-N-VA-VLD-bestuursploeg ter bespreking zou voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Ik begrijp dat dit niet gebeurt op de installatievergadering van 2 januari. Maar er zijn nog maandagen in januari; ik ben benieuwd. Natuurlijk lijkt zo een akkoord nog het meest op een nieuwjaarsbrief. Mooie voornemens, liefst niet te concreet geformuleerd, en we zien nog wel wat ervan terechtkomt. Toch vind je in de - toegegeven: smakelijke - pap hier en daar een stukje appel, waarop wat kan geknabbeld worden. Op zoek naar enkele lekkere discussiebrokjes.

Deodorant

Het bestuursakkoord begint, opvallend, met een hommage aan de vorige bestuursploeg (CD&V-sp.a): "De voorbije zes jaar is in heel Kortrijk een nieuwe dynamiek op gang gekomen. Die vertaalt zich in zichtbare veranderingen in de publieke en private ruimte." Je kunt je de vraag stellen waarom er dan zo nodig gewisseld moest worden van partner. Of het zou moeten zijn dat CD&V bedoelt dat het met hen nooit mis kan lopen ongeacht de partner... Is Stefaan De Clerck allergisch aan zweet? In elk geval kan hij niet tegen een partner die zich uit de naad werkt: die partner kan wel eens te sterk worden. Wout en Marie-Claire wezen gewaarschuwd.

Veel deodorant gaan de liberale schepenen de eerste jaren niet hoeven te gebruiken. Het afscheidnemende college van burgemeester en schepenen heeft zoveel grote stadsprojecten op stapel gezet, dat er geen ruimte rest voor veel nieuws. Denk aan de ontwikkeling rond de 'westelijke ring' en Kortrijk Weide met o.m. het nieuwe politiehoofdkwartier, de heraanleg van de Oude Leieboorden en het Buda-eiland, de opwaardering van 'historisch Kortrijk' (omgeving Groeninge- en OLVstraat), het project van Foruminvest, de stationsomgeving met o.m. het Muziekcentrum en de Bibliotheek, enzovoort.

Zelfs voor Stefaan De Clerck is het stilaan welletjes: "Dit is een voorlopig eindpunt van een grote stadstransformatie die ongeveer een decennium in beslag zal hebben genomen". Hij vergeet erbij te vermelden dat die grote stadstransformatie slechts een inhaalbeweging is na de even grote stadsstagnatie van Kortrijk onder zijn voorgangers-partijgenoten Sansen en de Bethune.

Een van de nieuwe 'frisse' mogelijke projecten is de heraanleg van het Schouwburgplein, mismeesterd door beide illustere voorgangers. In de voorbije legislatuur was er geen geld om de bomkrater van de Grote Hallen er wat minder te laten uitzien dan het dak van een parking.

Hefbomen

In het hoofdstukje "Bestuur op maat van Kortrijk" worden enkele "vernieuwende inzichten en methodes" geschetst. Methodes als "maximale betrokkenheid van de burger" en "gebiedswerking systematisch doorvoeren" zijn in de voorbije zes jaar al ontwikkeld. Dat er een "integrale aanpak van werken aan de publieke ruimte" nodig is en dat "alle interne beheer nog beter afgestemd moet worden" (in de diensten van de verschillende schepenen) is een oud zeer. Hopelijk slaagt men erin.

Ook niet zo nieuw is het voornemen om "hefbomen" te maken van "strategische planning en Europese zaken". Ik kan mij weinig concreets voorstellen - nog afgezien van nu en dan een staatsiebezoek aan Rijsel - van een bombardement van begrippen zoals "Kortrijk, de referentiestad voor de regio", "strategische opties die in de voorbije jaren werden genomen" en die het bestuur "in de komende jaren met grotere slagkracht wil implementeren", "creatie, innovatie en design als kernwaarden" (sic: design, vormgeving dus, als waarde - maar hoe zit het met de inhoud?), "de rasterstad als functioneringsmodel" (voor de ingewijden: als daar maar geen "verknoping" van komt of juist wel!), en "het Eurodistrict als breder kader". Dat gezegd zijnde, zou ik het ten zeerste toejuichen als men systematisch op zoek zou gaan naar Vlaamse en Europese subsidies; misschien moet men maar eens een subsidioloog aanwerven.

Bij "gebiedswerking" lees ik: "De zwakste buurten krijgen prioriteit". Ik hoop het, want tot nu toe was dat niet zo!

Woonwinkel

Het baanbrekendst - en dan heb ik het niet over de aanslepende gevolgen van het "voluntaristische" beleid van schepen Leleu - is het hoofdstukje over "gezinsvriendelijk wonen in Kortrijk".

Ferm zegt het akkoord: "Het nieuwe bestuur maakt van het woonbeleid één van haar absolute topprioriteiten" (dat is dan een prioriteit tot de derde macht!). Mijn reactie is: eindelijk! Het woonbeleid is het absolute dieptepunt geweest van de voorbije legislatuur.

Er komt een "woonplan", gebaseerd op de "kwalitatieve en kwantitatieve behoeften. Alle woonpartners, zoals de stadsdiensten, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor De Poort, het Stadsontwikkelingsbedrijf (ex-Woonregie) en de private vastgoedsector, gaan erbij betrokken worden. Ook dat is voorbeeldig maar dringend nadat die "partners" jaren aan de kant werden gelaten.

Er komt zelfs een "Woonwinkel", een aloud (1994) socialistisch voorstel. Een goed voornemen is het streefdoel om de afleveringstermijn voor bouw- en andere vergunningen te verkorten. Er wordt daar niet bij vermeld dat men van plan is om de stedenbouwkundige diensten - constant op de grens van hun mogelijkheden - te versterken. Dat is nochtans een noodzakelijke voorwaarde om het ambitieuze streefdoel te bereiken.

Een ander vroom voornemen is: "op zo kort mogelijke termijn autonoom de stedenbouwkundige vergunningen te kunnen afleveren". Nu moet voor de meeste bouwvergunningen de interventie van de Vlaamse administratie in Brugge ingeroepen worden. Dat de stad nog altijd die omweg moet maken, heeft zij deels aan zichzelf te danken. Men kon vroeger en vlugger de gestelde vereisten ingevuld hebben (bijvoorbeeld een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) als men er inderdaad een "topprioriteit" van had gemaakt.

Langwater

Tot zover het aspect 'goed bestuur' - waar ik volledig achter sta -, maar hoe zit het met de beleidskeuzes? Wat mij verontrust, is volgend uitgangspunt: "Voor een gezonde prijzenontwikkeling is het essentieel dat het aanbod snel op een toename van de vraag kan inspelen". Daar zit de illusie achter dat men de prijs van de bouwgronden kan doen dalen door veel bouwgrond ineens op de markt te brengen. Ik vrees dat het beoogde effect een illusie is: zo lang de rentestand laag is, gaan de bouwlustigen met hun grotere leningskracht tegen elkaar blijven opbieden. Ook gaat dat uitgangspunt uit van de niet realistische hoop dat bouwgrond onbeperkt vrijgemaakt kan worden. Grond is per definitie begrensd en eindig; je kan er geen bijproduceren: op is op en vol is vol. Kortrijk is nog niet helemaal volgebouwd. Maar grootschalige uitbreidingsoperaties zoals de kolonisatie van Sint-Elisabeth (burgemeester Lambrecht) in de jaren 50 zijn niet meer mogelijk zonder grove schade aan te brengen aan de leefbaarheid van onze stad.

Zonder enige verwijzing naar de randvoorwaarden stelt het bestuursakkoord: "Het aansnijden van nieuwe woongebieden moet nauw de evoluties van de vastgoedmarkt kunnen volgen". Betekent dit dat men Kortrijk opnieuw stedenbouwkundig zal laten overkoken? Hoeveel open ruimte mag daarbij sneuvelen? Alvast willen de nieuwe schepenen een inventaris maken van alle verkavelbare gronden van stad, OCMW en kerkfabrieken - duidelijk een blauw voorstel waar ik niet tegen ben.

In elk geval wil men de stadsverkavelingen Goed te Bouvekerke en Langwater zo vlug mogelijk realiseren. Goed te Bouvekerke is de restgrond aan boven de hoeve van Den Achtkanter, Sint-Denijseweg-Amb. Baertlaan. Opeenvolgende verkavelingsplannen sneuvelden telkens omdat men bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden over het hoofd gezien had: zoals de nabijheid van het crematorium en het ontbreken van een deftige afwatering (alles loopt aan Zwevegemse kant zomaar de beken en grachten in).

Het project Langwater staat nog nergens. Het betreft ettelijke hectaren tussen de Morinnestraat en de Oudenaardsesteenweg (aansluitend bij de Langemunte). Pogingen werden ondernomen om dat gebied vroegtijdig tot bouwgrond om te turnen (bij de afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk en bij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan), maar die hebben voorlopig nog niets opgeleverd. Een nevendiscussie bij Langwater is wat het aandeel sociale woningen zal zijn in de hele stadsverkaveling. Volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan moet dat 25% zijn, maar in andere provincies heeft de Raad van State dergelijke quota verworpen.

Leeftijdsdiscriminatie?

Opvallend zijn de talrijke verwijzingen in de tekst naar het verlangen om meer jonge gezinnen aan te trekken. Helemaal niets op tegen, integendeel - de stad verwordt stilaan tot een 'gerontopolis' met alleen nog geïsoleerde bejaarde mensen in appartementen die niet zijn afgestemd op veel sociaal contact.

Aan projectontwikkelaars wordt steeds de boodschap meegegeven "zich te oriënteren naar de markt van de jonge gezinnen" zegt het akkoord. Je zou het niet zeggen als je ziet op welke manier de stad zich in haar kern en in de randgemeenten aan het vernieuwen is - een lovenswaardige poging van het Stadsontwikkelingsbedrijf in de Nieuwstraat (als het lukt!) niet te na gesproken.

Dus OK, haal jonge gezinnen naar de stad. Maar hoe doe je dat? Ik vrees dat de aangekondigde "financiële en fiscale stimulansen met nadruk op jongeren van minder dan 35 jaar" de anti-discriminatietoets van het Arbitragehof niet zullen doorstaan. Helemaal ongehoord is de opdracht die aan het sociaal verhuurkantoor De Poort zal worden gegeven om zich "nadrukkelijker te richten tot de jonge gezinnen". De Poort geeft onderdak aan mensen die de middelen niet hebben om zich te installeren op de private huurmarkt en die het slachtoffer zijn van de lange wachtlijsten voor een sociale woning. Wie zich als oudere in een dergelijke situatie bevindt, heeft het zo mogelijk nog moeilijker dan de jonge probleemgezinnen.

Bravo De Coene

Aangezien het document te lang is voor een gedetailleerde bespreking beperk ik mij, zoals Kortrijkwatcher, tot enkele "markante punten". Over andere punten heb ik het misschien later nog eens. Ik eindig met een eresaluut in het bestuursakkoord aan uittredend milieuschepen Philippe De Coene. Zo lees ik letterlijk: "Inzake afvalbeheer staat Kortrijk aan de top in Vlaanderen". De schepen van de vuilkar heeft blijkbaar zijn best gedaan.

Zeer 'onblauw' - en daar ben ik blij mee - is de volgende passage: "Het [afvalbeheer] blijft een kerntaak in de dienstverlening aan de burger. Daarom is het aangewezen om de afvalinzameling (ook van bedrijfsafval) en de afvalstromen in eigen beheer te houden". Welke socialist heeft meegeschreven aan dat akkoord?

 

11:07 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

26-12-06

De 39 benoemingen van 2 januari 2007

 
sth2107

Op de installatievergadering van de gemeenteraad van Kortrijk moeten de pas ingezworen raadsleden al meteen 39 benoemingen doen. Voor zes jaar worden de belangrijkste stedelijke functies vastgelegd. Wie krijgt wat en valt daarover iets te zeggen?

Voorspelbaar

Nog maar pas zelf benoemd, moeten de 41 leden van de Kortrijkse gemeenteraad 8 schepenen benoemen - de burgemeester is het 9de lid van het college van burgemeester en schepenen, maar die wordt door de Vlaamse Regering benoemd, weliswaar op voordracht van een meerderheid van de verkozenen.

De benoeming van de schepenen is heel voorspelbaar geworden met de vernieuwingen in het gemeentedecreet. Vroeger was het een beetje spannend: ook de oppositie kon kandidaten indienen en misnoegde leden van de meerderheid konden daardoor voor verrassingen zorgen. Dat kan niet meer. Kandidaat-schepenen moeten voorgedragen worden op een akte. Die akte is slechts ontvankelijk als ze is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen èn door meer dan de helft van de verkozenen van de lijst waarop de kandidaat zelf stond.

Een wankel lid van de meerderheid zou wel eens in een opwelling twee voordrachtsakten kunnen ondertekenen. Maar dat wordt dan weer gesanctioneerd: iemand die meer dan een voordrachtsakte ondertekent, kan voor niets meer benoemd worden door de gemeenteraad, noch tot schepen, noch tot lid van OCMW-raad of politieraad, noch als vertegenwoordiger in bijvoorbeeld een intercommunale...

Schepenen

Aangezien er dus maar een voordrachtsakte is ingediend en er niet meer kandidaten zijn dan te verdelen ambten, mogen volgende heren en minoritaire dames nu al felicitaties in ontvangst nemen: eerste schepen: Lieven Lybeer (stemmenkampioen van de CD&V, ACW-strekking), tweede schepen: Wout Maddens (VLD, ooit binnengehaald door Ivan Sabbe en in een vorig leven VU-gemeenteraadslid in Wervik), derde schepen: Stefaan Bral (CD&V, zeer drukbezet lid van Unizo), vierde schepen: Guy Leleu (CD&V, de wegenbouwer van het ACW), vijfde schepen: Alain Cnudde (CD&V, ACW, probeert sympathiek te staan bij vrijwilligers van alle slag), zesde schepen: Hilde Demedts voor de eerste drie jaar (CD&V, werkte ooit voor de Boerenbond), zesde schepen bis: Christine Depuydt, voor de tweede time (CD&V, middengroepen), zevende schepen: Jean de Bethune (CD&V Marke, werkte ooit op kabinetten van Unizo-ministers, voorzitter Provincieraad, slechts voorlaatste schepen omdat men hoopte dat hij deputee zou worden van de provincie), achtste schepen: "En-geef-Marie-Claire-ook-nog-iets" Vandenbulcke voor de eerste helft van de legislatuur (VLD, dochter van Leon die ooit als CVP-verkozene een beloofde schepenpost niet kreeg en daarop de nipte CVP-meerderheid aan het wankelen bracht - had haar vader dàt nog mogen meemaken!), achtste schepen bis: Filiep Santy (CD&V, ACW-historicus).

Wat de ogen uitsteekt, is de ondervertegenwoordiging van de VLD, met haar schamele anderhalve mandaat. Drie VLD'ers ware rechtvaardiger geweest. Kartelpartner N-VA krijgt van CD&V geen enkel stukje schepenambt. Maar tja, ze zijn er zelfs in geslaagd om de ene N-VA-verkozene te laten overlopen naar de christendemocratische standenpartij. Van standen gesproken, onze concurrent op de markt van de arbeidersstemmen, het ACW, komt veleer bekaaid uit de postjesverdeling, met 3,5 schepenen t.o.v. 3 schepenen en een burgemeester (weegt als postje voor 2) voor Unizo.

Voorzitter OCMW

Aan de gemeenteraad wordt ook voorgesteld om van de voorzitter van het OCMW geen schepen te maken. Voor het inkomen van Francesca Verhenne als OCMW-voorzitter speelt dat geen rol, maar voor de stad is het een extra te betalen ambt. Overigens is 8 het maximum van het aantal schepenzetels dat mag verdeeld worden; voortaan mag minder ook, maar daarvan heeft de meerderheid geen gebruik willen maken.

Paars-gele strik

De prille gemeenteraad zal ook akte nemen van een verklaring van de verkozenen van sp.a-spirit en Groen! om voortaan te zetelen als een eengemaakte fractie. Rood- en groen-getinte sociaal-democraten eindelijk verenigd, met een paars-gele strik. Beter laat dan nooit, maar waren wij samen opgekomen voor de verkiezing van 8 oktober, dan zaten wij niet met zijn achten maar met zijn tienen in de gemeenteraad. Dat had een heel andere machtsverhouding in de gemeenteraad kunnen teweegbrengen: CD&V 17, VLD 9, en de verenigde progressieven 10, VB 5.

OCMW-raad

Vervolgens kiest de gemeenteraad 13 leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad). Aangezien er 15 kandidaten zijn voorgedragen, komt er een echte verkiezing. De procedure is nogal ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Waarom dienen twee partijen meer kandidaten in dan ze logischerwijze kunnen verkozen krijgen? Dan kan twee redenen hebben: je weet maar nooit dat er bij de andere partijen raadsleden zijn die zich om een of andere reden willen 'vergissen', maar de meer voor de hand liggende reden is dat een partij met meer dan een kandidaat, kandidaten van beide geslachten moet indienen. VB en de sp.a-spirit-fractie kunnen elk twee OCMW-raadsleden verwachten. Hoe het bij VB zit, gaat mij niet aan, maar bij sp.a-spirit willen wij in de eerste 3 jaar twee mannen naar het OCMW sturen en nadien de legislatuur laten volmaken door twee vrouwen. Om die taktiek te kunnen gebruiken, konden wij niet anders dan nog een derde kandidatuur in te dienen met een vrouw, ABVV-secretaris Phyllis Roosen als titularis.

En dit zullen de verkozenen zijn: Eline Brugman (26 jaar, VLD), Marc Cottenier (64 jaar, VB), Ben Delabie (40 jaar, CD&V), Jan Dhaene (47 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Els Maertens), Ludo Halsberghe (41 jaar, VLD), Frank Neirynck (45 jaar, CD&V), Patrick Nuyttens (53 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Hilde Overbergh), Gérard Parmentier (57 jaar, CD&V), Vincent Salembier (54 jaar, VLD), Luc Scharre (54 jaar, CD&V), Jean Marc Van Belle (41 jaar, VB), Katrien Van der Meulen (47 jaar, CD&V), Franceska Verhenne (40 jaar, CD&V).

Politieraad

Ook de leden van de politieraad, het 'parlement' van de Politiezone Vlas, moeten op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad worden verkozen. De Politiezone Vlas omvat Kortrijk, Kuurne en Lendelede. In de raad van die zone heeft Kortrijk 17 mandaten, Kuurne 3 en Lendelede 1.

Ook hier een echte verkiezingen aangezien er 18 kandidaten zijn voor 17 plaatsen (het VB diende eentje teveel in - het zal hen niet baten). CD&V-N-VA krijgt 8 leden, VLD 4, sp.a-spirit-Groen! 3, en VB 2.

Lid van de politieraad worden: Koen Byttebier (VLD), Johan Coulembier (CD&V), Carl Decaluwe (CD&V), Hilde Demedts (CD&V), Roel Desseyn (CD&V), Joost Ghyssel (VLD), Bert Herrewyn (sp.a), Patrick Jolie (CD&V), Guy Leleu (CD&V), Marc Lemaitre (sp.a - die ken ik!), Roger Lesaffre (sp.a), Hans Masselis (VLD), Maarten Seynaeve (VB), Marie-Claire Vandenbulcke (VLD), Lieve Vanhoutte (ex N-VA, nu CD&V). De laatste zetel is voor het Vlaams Belang en gaat ofwel naar Nadia Zonnekein of naar Jan Deweer, twee atypische blokkers.

En nogmaals: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?

24-12-06

Kortrijkse discussie uit 1962 doemt weer op

grote markt

In 1962 werd de Korte Steenstraat voetgangersgebied. Veel handelaars uit de buurt waren er vierkant tegen. Het gemor verstomde met het onmiddellijke succes van onze Shoppingstreet, de eerste van België. Ene Jan Dormael, een Brusselse zakenman, heropent de discussie met een brief aan alle gemeenteraadsleden van de oude gemeenteraad. Geven we, in afwachting van de realisatie van Foruminvest, weer het hele winkelwandelgebied prijs aan de auto's? Ik ben niet direct helemaal overtuigd.

"Er is geen leven meer in Kortrijk" is de boude stelling van ene meneer Jan Dormael, die mij een brief schrijft in naam van NV Industrie Hotelière, J. Bordetlaan 160/1, 1140 Brussel. Of die Brusselse visie op onze Groeningestad klopt met de realiteit, laat ik voorlopig in het midden. Voor hotelindustrieel Jan is het in elk geval een vertrekpunt om bijna 50 jaar Kortrijks verkeersbeleid onderuit te halen: "Vele handel is uit het stadscentrum weggejaagt wegens het parking en verkeersprobleem. Geen auto's in de stad is geen leven in de stad." (Sic; stoor u niet aan het schabouwelijke taaltje en de spellingsfouten van onze correspondent).

De heer Dormael - die het adres gebruikt van de Brusselse vastgoedmakelaar Château Promotion - stelt dat "Stefaan Declerck (sic) heeft geblunderd": "Hij heeft willen luisteren naar enkele progressieve art-liefhebbers die komen vertellen dat de 9,8% inwoners die het openbaar vervoer gebruiken interessanter zijn dan de 90,2% die met de wagen komen." Heeft de man ooit al eens geprobeerd zijn lefbak te stallen in het Kortrijkse centrum? Ik denk van niet, want dan zou hij ervaren hebben dat er in Kortrijk voor dagjesmensen geen parkeerprobleem (meer) is, zeker niet na de ingebruikname van de ondergrondse Veemarktparking en de overname door de stad van de ondergrondse parking Schouwburgplein.

Parkeerproblemen die nog niet helemaal zijn opgelost in Kortrijk, betreffen de centrumbewoners en de pendelaars, niet de shoppende bezoekers. Overigens is het openbaar vervoer in onze stad nog altijd een zwak broertje - en dat is dan weer een reden om niet in Kortrijk te komen wonen -, dat wel nog wat meer steun van de stedelijke overheid zou mogen krijgen.

Voor Jan de kastelenpromotor - châteaux en Espagne? -, heeft Kortrijk meer parkings nodig. Prioritair noemt hij parkings onder de Markt en het Vandaeleplein! In afwachting van die realisaties acht hij het "absoluut noodzakelijk om bovengronds parkeren op de volledige Markt en het Vandaeleplein terug toe te laten". Meer nog: hij vraagt de herinvoering van het verkeersbeleid van "10, 20, 30, 40 en 50 jaar geleden". De man weet waarschijnlijk niet dat er 50 jaar geleden nog trams reden door onze stad; ik mis ze nog elke dag. "En" zegt Jan: "als je direct spectaculair resultaat wil, stel dan de Korte en Lange Steenstraat open voor autoverkeer en parkeren".

Ooit heb ik Marie-Claire Vandenbulcke, als VLD-fractieleider, in de voorbije zes jaar voorzichtig dezelfde stelling horen opperen, maar dat was nog voor de komst van Foruminvest. De heer Dormael is blijkbaar niet op de hoogte van de bouw van een mega-winkelcentrum in het grote bouwblok tussen de Wijngaardstraat en de Langesteenstraat. De ondergrondse parking onder de shopping mall, aansluitend op de grote parkeerkelder onder de Veemarkt, zal meer dan voldoende stalruimte opleveren voor kooplustige bezoekers.

Het verkeersprobleem van de komende jaren zal niets te maken hebben met parkeren - zelfs al maak je de Grote Markt helemaal parkingvrij! Maar ik voorspel de schepen van mobiliteit grote kopzorgen om een ordentelijke manier te vinden om de onophoudelijke stroom auto's en camions door het fijnmazige stadsweefsel naar het centrum te loodsen. De vraag is of er een wel een goede manier daarvoor bestaat.

Wonen in de binnenstad

En als er al een probleem van leven is in de binnenstad, dan heeft dat minder met het slabakken van de winkels te maken - Foruminvest zal wel voor enkele jaren een nieuwe 'boost' met zich meebrengen - dan met het gebrek aan actieve centrumbewoners. Wie zich met zijn of haar gezin in het hartje van de stad wil vestigen moet er veel voor over hebben. Je hebt er nauwelijks aanspreekbare buren. Je vindt er bijna geen plaats voor je gezinswagen, laat staan dat je met je aankopen tot bij je voordeur kunt rijden. Waar kunnen je kinderen in een redelijk veilige omgeving gaan spelen en de wereld verkennen? En bovenal: als je nu koper bent of huurder, het vastgoed blijft er stinkend duur. Je moet er met je gezinsbudget een ongelijke strijd leveren tegen het kapitaal van de winkelketens.

Daaraan iets doen, is dè uitdaging voor het stedelijk beleid. Een uitstekend instrument daartoe zou het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK, ex-Woonregie) kunnen zijn. Maar dat heeft nu juist zijn doelstellingen verlegd van het wonen naar de handel in de binnenstad.

Voor zover het geen grap is, bewijst de heer Jan Dormael met zijn voorstellen dat hij onze stad van toeten noch van blazen kent. Ik hoop maar dat de aantredende CD&V-N-VA-VLD-coalitie zich niet laat verleiden door het sirenengezang vanuit Evere. Zoniet mogen zij zich verwachten aan een onmiddellijke reactie van de sp.a-spirit-Groen!-oppositie.

23-12-06

Waarom is Stefaan De Clerck nog niet ingezworen als burgemeester?

sdc2

Starten wij in Kortrijk de nieuwe zesjaarlijkse bestuursperiode zonder burgemeester? In elk geval blijkt dat Stefaan De Clerck, aftredend en gedoodverfd nieuw burgemeester, nog altijd zijn eed niet heeft afgelegd bij de gouverneur van West-Vlaanderen. Scheelt er iets?

Op tweede nieuwjaar, dinsdag 2 januari 2007, wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met de dames en heren die het gehaald hebben in de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Op de agenda staan 9 punten, waarbij met enig ceremonieel de kersverse gemeenteraad uit de startblokken kan schieten voor de komende zes jaar. Waarom moet dat op een dag waarop je verondersteld wordt je naar het werk te begeven om je collega's uitbundig te zoenen? Wel, volgens artikel 7 §1 van het gemeentedecreet moet het - "van rechtswege" dan nog - gebeuren "in het gemeentehuis op de eerste werkdag van januari om 20 uur". Of een decreet zo betullend gedetailleerd hoeft te zijn, is een andere vraag.

Eerste punt op de agenda: kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen verklaarde de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezing op 8 december jl. geldig. Zoals je weet, gaven de Kortrijkse kiezers sp.a-spirit 7 zetels (t.o. 6 voor de socialisten alleen in 2000), VLD 9 zetels (evenveel als in 2000 samen met VU-ID21), Groen! 1 (min 1 ten opzichte van Agalev in 2000), Vlaams Belang 6 (3 meer dan het Vlaams Blok in 2000), CD&V-N-VA 18 (een verlies van 3 t.o.v. de CVP in 2000, min 4 als je er rekening mee houdt dat Lieve Vanhoutte overgekomen is van de N-VA-vleugel van de oude VU).

"XX"

Punt 2 op de agenda is normaliter een formaliteit, maar in de gegeven omstandigheden toch een beetje pikant: "Kennisgeving van benoeming en eedaflegging van de burgemeester". Waarom pikant? Wel, in het dossier van dat punt zit een nota waarin de data van het vereiste besluit van de Vlaamse Regering en het proces-verbaal van eedaflegging bij de provinciegouverneur zijn ingevuld met "XX". Beide procedures hebben nog niet plaatsgevonden.

Dat is dan toch een beetje eigenaardig. Eergisteren waren er in West-Vlaanderen nog slechts enkele gemeenten waarvan de burgemeester zich nog niet naar de salons van gouverneur Paul Breyne heeft moeten begeven om er de eed af te leggen. Van Middelkerke en Anzegem is het duidelijk waarom: minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen wil het benoemingsbesluit van Michel Landuyt en Victor Gerniers voorlopig nog niet tekenen omdat beide heren gerechtelijke problemen hebben.

Bij andere steden en gemeenten zoals Brugge, Kortrijk, Pittem, Deerlijk, Wielsbeke en Blankenberge is het minder duidelijk. Soms kwam de voordrachtsakte te laat toe op het kabinet van Vlaams minister Keulen. Het zou mij verwonderen als dat met Kortrijk het geval zou zijn; de nieuwe CD&V-N-VA-VLD-coalitie was al beklonken in oktober.

Bij anderen bleef het vereiste advies van de procureur-generaal te lang op zich wachten. De procureur-generaal gaat na of er een informatie- of onderzoeksprocedure of gerechtelijke vervolgingen ten laste van de voorgedragen kandidaat-burgemeester hangende zijn. Als het advies van de procureur-generaal bij het hof van beroep te weinig preciseringen geeft over de ten laste gelegde feiten of over de ernst van een ingediende klacht, moet de provinciegouverneur aanvullende inlichtingen aan het parket vragen. Ik heb er geen weet van of er hier iets schort in Kortrijk.

Ook de gouverneur zelf moet voor de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een omstandig advies opmaken over de kandidaat-burgemeesters. Hij moet zich uitspreken over de geschiktheid van de kandidaat om het ambt van burgemeester te vervullen. Dat advies mag zich niet beperken tot de weergave van de resultaten van het onderzoek dat hij heeft verricht naar de ontvankelijkheid van de voordracht. De gouverneur wordt geacht ook zijn persoonlijke visie te geven over de bekwaamheden en morele kwaliteiten van de kandidaat die nodig zijn voor een correcte uitoefening van het ambt van burgemeester. Ik denk niet dat Paul Breyne zijn vriend Stefaan De Clerck ooit een slecht rapport zou geven.

Ik ben benieuwd of we op 2 januari onze herbenoemde burgemeester zullen kunnen begroeten.

Installatie

Punt 3 van de agenda vormt de hoofdbrok van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Het is tevens de reden waarvoor het talrijke publiek van familieleden en supporters is opgekomen.

Eerst worden de "geloofsbrieven" van de verkozen raadsleden onderzocht. Men bedoelt dat wordt nagegaan of de verkozenen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en niet in een geval van onverenigbaarheid verkeren. Daartoe wordt een commissie aangesteld die zich even terugtrekt om daarover te beraadslagen. Ik denk niet dat ze daarvoor veel tijd zullen nodig hebben. Nadien stemt de voltallige raad over de bevindingen van de commissie.

En dan komen wij tot het hoogtepunt van de installatievergadering: de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraadsleden. De eed is helemaal anders dan vroeger. Tot en met de vorige keer moesten wij verklaren: "Ik zweer getrouwheid aan de koning en gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". Bij mijn eerste mandaat, als opvolger in de raad van het OCMW in 1984, haspelde ik de deugden van getrouwheid en gehoorzaamheid door elkaar bij mijn eedaflegging t.o.v. van toenmalig burgemeester Jozef De Jaegere, schoonvader van Stefaan De Clerck. De strenge man gaf mij een berisping en liet mij de toverspreuk opnieuw zeggen.

Na de regionalisering van de regeling van de gemeentebesturen heeft de Vlaamse Regering een wat zakelijker eed uitgevonden: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." Nog 10 dagen om dat van buiten te leren!

De gemeenteraadsleden leggen de eed af volgens hun rangorde van anciënniteit in de raad. Tot mijn verontrusting ben ik al opgeschoven naar de 3de plaats. Voor mij komen alleen gewezen burgemeester Antoon Sansen (die doet voor 50 jaar raadslid) en schepen Hilde Demedts. Ik besef dat ik na 20 jaar in de gemeenteraad stilaan de afgrond zie naderen - maar ik blijf tegenspartelen zulle!

Bij de sp.a-spirit-fractie doet verkozene Eddy Van Lancker afstand van zijn mandaat. Hij prefereert alleen in de provincieraad te gaan zetelen, waarvoor hij ook verkozen was. Zijn opvolgers Hilde Overbergh en Jan Dhaene verzaken eveneens. Beiden gaan in de komende zes jaar een halve termijn naar de raad van het OCMW. Vandaar dat Sliman You-Ala, basketlegende en van Marokkaanse afkomst, als socialist zijn intrede doet in de gemeenteraad.

 

 

En a propos: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?

 

19-12-06

Sluiting van ons postkantoor: wij pikken het niet!

post

Op 23 februari 2007 is het gedaan met de twee drukste postkantoren van Kortrijk. Het kantoor Sint-Jan in de Stasegemsestraat en het kantoor Brugsepoort in de Brugsesteenweg (Overleie) worden opgedoekt. Een aantal burgers pikt het niet en start een grootscheepse petitieactie. Mijn steun hebben ze in elk geval al.

Veel mensen in de wijken rond de Vaart en op Overleie voelen zich tekort gedaan. In februari 2007 wil De Post immers twee Kortrijkse postkantoren sluiten: het postkantoor Sint-Jan in de Stasegemsestraat en het postkantoor Brugsepoort in de Brugsesteenweg. De twee kantoren zijn allebei gelegen in een volkse buurt, waar ze een belangrijke economische en sociale functie vervullen.

 

De mensen willen beide wijkpostkantoren behouden, want die wijkkantoren hebben veel voordelen. Buurtbewoners hoeven niet ver te gaan naar de post. Dat is een oplossing voor mensen, dikwijls ouderen, die zich niet gemakkelijk kunnen verplaatsen. Gelegen aan drukke invalswegen zijn die kantoren ook een gemak voor de passanten. De dichtsbijgelegen andere postkantoren, Sint-Elisabeth en het Centrum (Albertstraat) liggen te ver om nuttig te zijn voor de twee getroffen wijken.

 

Beide kantoren bieden eveneens een belangrijke dienstverlening voor de KMO’s en handelaars in de buurt, en dat zijn er heel wat want de kantoren liggen onder de rook van uitgebreide bedrijvenzones (Heule-Kuurne en Kanaalzone - Stasegemsesteenweg bijvoorbeeld). Heel wat senioren zijn ontriefd als ze er niet meer terechtkunnen voor de maandelijkse ophaling van hun pensioen. Talrijke buurtbewoners hebben er een rekening. In de Stasegemsestraat gebeuren ook veel geldverrichtingen van en naar het buitenland; niet voor niets ligt de moskee van Kortrijk in de straat. Het is een verarming voor de buurt als die verrichtingen niet meer ter plekke kunnen gebeuren.

 

Uit de omzetgegevens blijkt bovendien dat beide kantoren beter presteren dan gemiddeld. Er zijn gemiddeld 15 klanten per uur; dat is zowat het Vlaamse gemiddelde. De sluiting is absoluut niet nodig om rendabiliteitsredenen. Meer nog, de resterende kantoren in Kortrijk-stad hebben beduidend minder klanten per uur! In die zin klopt de sluiting van beide goeddraaiende kantoren niet met de officiële reden voor het opdoeken van zowat 160 kantoren verspreid over België. De officiële reden van het decimeren van haar kantorennet is volgens De Post: het veilig stellen van haar toekomst door "het jaarlijkse aanzienlijke verlies" dat ze maakt in haar kantorennetwerk weg te werken door "het netwerk te optimaliseren".

 

Een aantal buren hebben de koppen bij elkaar gestoken om het protest te organiseren. Er komt een grootscheepse petitie-actie. Het is de bedoeling minstens 3 à 4.000 handtekeningen te verzamelen tegen de sluitingen. De actie wordt gesteund door de vakbonden ACOD-Post en ACV-Transport en Communicatie.

 

De actie wordt gestart met een openbare informatievergadering, op woensdag 20 december 2006 om 20 uur in het Sint-Janshuis in de Gwijde van Namenstraat (zijstraat Stasegemsestraat, vlakbij het bedreigde postkantoor). Iedereen is welkom.

 

16-12-06

Kortrijkse primeur: creatief met rook(verbod)

1boulevard

In Ierland is er al jaren een absoluut rookverbod in cafés. Wim Opbrouck, die er geweest is - zowel in Ierland als in de pubs aldaar -, zegt aan wie het horen wil dat die maatregel de gezelligheid in de uitgaansbuurten alleen maar verhoogd heeft. Tot een gat in de nacht wordt het straatbeeld verlevendigd door groepjes mensen - sigaret in de ene hand, een pint Guinness in de andere - die vrolijk samentroepen onder de bomen of onder afdakjes van allerlei makelij. In de kroegen zelf kun je je laveloos laten uitzakken zonder dat je 's anderendaags naar het crematorium riekt - een kater is al erg genoeg.

Bij José en Tine in Den Boulevard wordt heel creatief ingespeeld op het rookverbod. Afspraak op 5 januari 2007 onder de bomen van de Groeningelaan. Letterlijk en figuurlijk santé!

Der Rudy

Vanaf nieuwjaar is er ook in België een rookverbod in de "horeca-inrichtingen". (Zie je al die uitgaanders in de weinige kroegen die open zijn op oudejaarsavond, op klokslag twaalf in één beweging hun peuken doven? Champagne!) Voorlopig is er nog een uitzondering voor cafés (waar de hapjes slechts bijzaak zijn) en eigenaardig genoeg ook voor de frietkramen.

Eigenlijk is het een omkering van de regels die bestonden. In de horeca volstaat het niet meer van een 'rookvrije ruimte' te hebben in een zaak waar voor de rest overal mag gesmoord worden. Neen, voortaan mag er nergens in eetcafés, brasserieën en restaurants nog gepaft worden. In cafés waar minder dan een derde van de omzet uit eten bestaat, mag er onder strikte voorwaarden nog gerookt worden in een bijna hermetisch afgesloten rookkamertje. Niet alle horecazaken in onze stad hebben dat begrepen (en het kan niet gezegd worden dat de tappersbond hen voldoende met raad en daad bijstaat). Een eetkroeg met twee verdiepingen loopt het risico van boetes als men gelijkvloers laat paffen als vanouds en op de verdieping een rookvrije lounge aanbiedt; de wet is anders.

Tine en José van Den Boulevard hadden er ook eerst geen erg in: "Wat hadden ze nu weer uitgevonden om de cafébazen te laten investeren in even dure als nutteloze rookafzuigsystemen?". Een onderwerp voor urenlange tooggesprekken met zelfverklaarde specialisten. Maar als een volleerd juriste wou Tine de wet wel eens zelf bekijken. Zij liet het koninklijk besluit van 13 december 2005 "tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen", zoals gewijzigd door het KB van 6 juli 2006, van minister Rudy Delmotte, uit haar printer rollen. Pas terug van een heerlijke tour in Marokko schrok zij zich een hoedje (fez in dit geval). Het was minister Rudy blijkbaar menens.

Rookkamer - rookruimte

In restaurants en drankgelegenheden waarin meer dan een derde van de omzet uit eten bestaat (brasserieën bijvoorbeeld of spaghettitempels) mag er simpelweg niet meer gerookt worden, behalve in een kleine, afgesloten "rookkamer". En voor Rudy is rook rook; niet alleen rookgerei op basis van tabak maar ook "van soortgelijke producten" is verboden. Waar uitsluitend "lichte maaltijden" worden geserveerd of "in frietvet of olie gebakken maaltijden in wegwerpverpakking", moet er geen afgesloten rookkamer komen maar een beperkte, "duidelijk afgebakende rookruimte", zoals in de traditionele cafés. De "rookkamer" moet een afgesloten lokaal zijn en mag geen doorgangszone zijn. In die rookkamer mag er geen eten opgediend worden, zelfs geen gezouten apenootje. De kamer mag hoogstens een vierde van de horecazaak innemen.

Voor etablissementen die vooral van de tap leven - zeg maar traditionele cafés, is de regeling ook nogal ingewikkeld. Het rookverbod geldt er, maar er wordt een uitzondering toegestaan voor een beperkte ruimte die duidelijk afgebakend is. Voor rokers moet in die cafés een ruimte worden afgebakend: "zodanig ingericht dat de ongemakken t.o.v. de niet-rokers maximaal verminderd worden". Bovendien moet die ruimte kleiner zijn dan de helft van het café. Alleen in kneipen die kleiner zijn dan 50 m² (5 op 10 m bijv., denk aan Au Petit Café in de Zwevegemsestraat), mag de rookruimte groter zijn.

Boulevard rookvrij

Den Boulevard is groter dan 50m2. Tine en José vinden het inrichten van een rookzone, na veel overwegingen, volledig zinloos. Tine: "Een café is vanouds een ontmoetingsplaats. Café is tijdloze gezelligheid, een beetje 'thuiskomen', of hoort dat in onze Vlaamse traditie toch te zijn! Hoe bewaar je dat warme samenzijn als je de mensen naar aparte hokjes stuurt?". José ziet het al gebeuren: "Als de groep dan toch wil samenblijven, moeten dan de niet-rokers bij de rokers? En moeten zij dan allemaal geperst worden in een tabaksdoos die minder dan de helft van de verbruiksruimte moet innemen? De gezelligheid van het café zou er zeker onder lijden". En tot slot: denkt er ook eens iemand (vakbonden?) aan de mensen die er werken en bijgevolg verplicht worden in beide ruimten te komen, vraagt Tine zich af.  Om al die redenen werd besloten om vanaf nieuwjaar Den Boulevard volledig rookvrij te maken!

boulevard21

Rookbar onder de bomen

Toch zal Den Boulevard een "place to be" worden voor nicotine- en teeradepten. Geholpen met de inspiratie van tientallen habitués, zijn Tine en José aan het brainstormen gegaan. Waarom zouden zij het niet - zoals in Ierland - gezellig maken voor rokers buiten hun salons? Met veel creativiteit komt er een aantrekkelijke rookbar onder de bomen! Door de rokers een droog en artistiek verantwoord hoekje te bezorgen onder de bomen, houden zij het smalle trottoir vrij. De rokers kunnen hun glas meenemen naar buiten en staande genieten van hun sigaretje en hun drankje. Er zal een zetplaatsje voor glazen zijn. Er zal niet buiten bediend worden, en er komen ook geen stoelen. Anders spreekt de stad van een winterterras en daarvoor moeten weer vergunningen gevraagd worden. De peukjes worden in de rookbar gegooid, zodat de omgeving buiten het café netjes blijft. 

Die rookbar wordt iets speciaals. Na al die uren discussies aan de toog, kan dat niet anders. Of het de faam van Kortrijk als designstad zal opkrikken, weet ik niet, maar Den Boulevard zal er ongetwijfeld als bolwerk van creatief kroeglopend Kortrijk versterkt uitkomen.

Zie ook: https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,8274440&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

08-12-06

Binnenkort! Kortrijkse primeur: een rookterras onder de bomen

rook

20:29 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (21) |  Facebook |