29-12-06

Het nieuwe bestuursakkoord: markante punten

Schaeken2

Het zou logisch zijn dat het bestuursakkoord van de nieuwe CD&V-N-VA-VLD-bestuursploeg ter bespreking zou voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Ik begrijp dat dit niet gebeurt op de installatievergadering van 2 januari. Maar er zijn nog maandagen in januari; ik ben benieuwd. Natuurlijk lijkt zo een akkoord nog het meest op een nieuwjaarsbrief. Mooie voornemens, liefst niet te concreet geformuleerd, en we zien nog wel wat ervan terechtkomt. Toch vind je in de - toegegeven: smakelijke - pap hier en daar een stukje appel, waarop wat kan geknabbeld worden. Op zoek naar enkele lekkere discussiebrokjes.

Deodorant

Het bestuursakkoord begint, opvallend, met een hommage aan de vorige bestuursploeg (CD&V-sp.a): "De voorbije zes jaar is in heel Kortrijk een nieuwe dynamiek op gang gekomen. Die vertaalt zich in zichtbare veranderingen in de publieke en private ruimte." Je kunt je de vraag stellen waarom er dan zo nodig gewisseld moest worden van partner. Of het zou moeten zijn dat CD&V bedoelt dat het met hen nooit mis kan lopen ongeacht de partner... Is Stefaan De Clerck allergisch aan zweet? In elk geval kan hij niet tegen een partner die zich uit de naad werkt: die partner kan wel eens te sterk worden. Wout en Marie-Claire wezen gewaarschuwd.

Veel deodorant gaan de liberale schepenen de eerste jaren niet hoeven te gebruiken. Het afscheidnemende college van burgemeester en schepenen heeft zoveel grote stadsprojecten op stapel gezet, dat er geen ruimte rest voor veel nieuws. Denk aan de ontwikkeling rond de 'westelijke ring' en Kortrijk Weide met o.m. het nieuwe politiehoofdkwartier, de heraanleg van de Oude Leieboorden en het Buda-eiland, de opwaardering van 'historisch Kortrijk' (omgeving Groeninge- en OLVstraat), het project van Foruminvest, de stationsomgeving met o.m. het Muziekcentrum en de Bibliotheek, enzovoort.

Zelfs voor Stefaan De Clerck is het stilaan welletjes: "Dit is een voorlopig eindpunt van een grote stadstransformatie die ongeveer een decennium in beslag zal hebben genomen". Hij vergeet erbij te vermelden dat die grote stadstransformatie slechts een inhaalbeweging is na de even grote stadsstagnatie van Kortrijk onder zijn voorgangers-partijgenoten Sansen en de Bethune.

Een van de nieuwe 'frisse' mogelijke projecten is de heraanleg van het Schouwburgplein, mismeesterd door beide illustere voorgangers. In de voorbije legislatuur was er geen geld om de bomkrater van de Grote Hallen er wat minder te laten uitzien dan het dak van een parking.

Hefbomen

In het hoofdstukje "Bestuur op maat van Kortrijk" worden enkele "vernieuwende inzichten en methodes" geschetst. Methodes als "maximale betrokkenheid van de burger" en "gebiedswerking systematisch doorvoeren" zijn in de voorbije zes jaar al ontwikkeld. Dat er een "integrale aanpak van werken aan de publieke ruimte" nodig is en dat "alle interne beheer nog beter afgestemd moet worden" (in de diensten van de verschillende schepenen) is een oud zeer. Hopelijk slaagt men erin.

Ook niet zo nieuw is het voornemen om "hefbomen" te maken van "strategische planning en Europese zaken". Ik kan mij weinig concreets voorstellen - nog afgezien van nu en dan een staatsiebezoek aan Rijsel - van een bombardement van begrippen zoals "Kortrijk, de referentiestad voor de regio", "strategische opties die in de voorbije jaren werden genomen" en die het bestuur "in de komende jaren met grotere slagkracht wil implementeren", "creatie, innovatie en design als kernwaarden" (sic: design, vormgeving dus, als waarde - maar hoe zit het met de inhoud?), "de rasterstad als functioneringsmodel" (voor de ingewijden: als daar maar geen "verknoping" van komt of juist wel!), en "het Eurodistrict als breder kader". Dat gezegd zijnde, zou ik het ten zeerste toejuichen als men systematisch op zoek zou gaan naar Vlaamse en Europese subsidies; misschien moet men maar eens een subsidioloog aanwerven.

Bij "gebiedswerking" lees ik: "De zwakste buurten krijgen prioriteit". Ik hoop het, want tot nu toe was dat niet zo!

Woonwinkel

Het baanbrekendst - en dan heb ik het niet over de aanslepende gevolgen van het "voluntaristische" beleid van schepen Leleu - is het hoofdstukje over "gezinsvriendelijk wonen in Kortrijk".

Ferm zegt het akkoord: "Het nieuwe bestuur maakt van het woonbeleid één van haar absolute topprioriteiten" (dat is dan een prioriteit tot de derde macht!). Mijn reactie is: eindelijk! Het woonbeleid is het absolute dieptepunt geweest van de voorbije legislatuur.

Er komt een "woonplan", gebaseerd op de "kwalitatieve en kwantitatieve behoeften. Alle woonpartners, zoals de stadsdiensten, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor De Poort, het Stadsontwikkelingsbedrijf (ex-Woonregie) en de private vastgoedsector, gaan erbij betrokken worden. Ook dat is voorbeeldig maar dringend nadat die "partners" jaren aan de kant werden gelaten.

Er komt zelfs een "Woonwinkel", een aloud (1994) socialistisch voorstel. Een goed voornemen is het streefdoel om de afleveringstermijn voor bouw- en andere vergunningen te verkorten. Er wordt daar niet bij vermeld dat men van plan is om de stedenbouwkundige diensten - constant op de grens van hun mogelijkheden - te versterken. Dat is nochtans een noodzakelijke voorwaarde om het ambitieuze streefdoel te bereiken.

Een ander vroom voornemen is: "op zo kort mogelijke termijn autonoom de stedenbouwkundige vergunningen te kunnen afleveren". Nu moet voor de meeste bouwvergunningen de interventie van de Vlaamse administratie in Brugge ingeroepen worden. Dat de stad nog altijd die omweg moet maken, heeft zij deels aan zichzelf te danken. Men kon vroeger en vlugger de gestelde vereisten ingevuld hebben (bijvoorbeeld een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) als men er inderdaad een "topprioriteit" van had gemaakt.

Langwater

Tot zover het aspect 'goed bestuur' - waar ik volledig achter sta -, maar hoe zit het met de beleidskeuzes? Wat mij verontrust, is volgend uitgangspunt: "Voor een gezonde prijzenontwikkeling is het essentieel dat het aanbod snel op een toename van de vraag kan inspelen". Daar zit de illusie achter dat men de prijs van de bouwgronden kan doen dalen door veel bouwgrond ineens op de markt te brengen. Ik vrees dat het beoogde effect een illusie is: zo lang de rentestand laag is, gaan de bouwlustigen met hun grotere leningskracht tegen elkaar blijven opbieden. Ook gaat dat uitgangspunt uit van de niet realistische hoop dat bouwgrond onbeperkt vrijgemaakt kan worden. Grond is per definitie begrensd en eindig; je kan er geen bijproduceren: op is op en vol is vol. Kortrijk is nog niet helemaal volgebouwd. Maar grootschalige uitbreidingsoperaties zoals de kolonisatie van Sint-Elisabeth (burgemeester Lambrecht) in de jaren 50 zijn niet meer mogelijk zonder grove schade aan te brengen aan de leefbaarheid van onze stad.

Zonder enige verwijzing naar de randvoorwaarden stelt het bestuursakkoord: "Het aansnijden van nieuwe woongebieden moet nauw de evoluties van de vastgoedmarkt kunnen volgen". Betekent dit dat men Kortrijk opnieuw stedenbouwkundig zal laten overkoken? Hoeveel open ruimte mag daarbij sneuvelen? Alvast willen de nieuwe schepenen een inventaris maken van alle verkavelbare gronden van stad, OCMW en kerkfabrieken - duidelijk een blauw voorstel waar ik niet tegen ben.

In elk geval wil men de stadsverkavelingen Goed te Bouvekerke en Langwater zo vlug mogelijk realiseren. Goed te Bouvekerke is de restgrond aan boven de hoeve van Den Achtkanter, Sint-Denijseweg-Amb. Baertlaan. Opeenvolgende verkavelingsplannen sneuvelden telkens omdat men bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden over het hoofd gezien had: zoals de nabijheid van het crematorium en het ontbreken van een deftige afwatering (alles loopt aan Zwevegemse kant zomaar de beken en grachten in).

Het project Langwater staat nog nergens. Het betreft ettelijke hectaren tussen de Morinnestraat en de Oudenaardsesteenweg (aansluitend bij de Langemunte). Pogingen werden ondernomen om dat gebied vroegtijdig tot bouwgrond om te turnen (bij de afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk en bij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan), maar die hebben voorlopig nog niets opgeleverd. Een nevendiscussie bij Langwater is wat het aandeel sociale woningen zal zijn in de hele stadsverkaveling. Volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan moet dat 25% zijn, maar in andere provincies heeft de Raad van State dergelijke quota verworpen.

Leeftijdsdiscriminatie?

Opvallend zijn de talrijke verwijzingen in de tekst naar het verlangen om meer jonge gezinnen aan te trekken. Helemaal niets op tegen, integendeel - de stad verwordt stilaan tot een 'gerontopolis' met alleen nog geïsoleerde bejaarde mensen in appartementen die niet zijn afgestemd op veel sociaal contact.

Aan projectontwikkelaars wordt steeds de boodschap meegegeven "zich te oriënteren naar de markt van de jonge gezinnen" zegt het akkoord. Je zou het niet zeggen als je ziet op welke manier de stad zich in haar kern en in de randgemeenten aan het vernieuwen is - een lovenswaardige poging van het Stadsontwikkelingsbedrijf in de Nieuwstraat (als het lukt!) niet te na gesproken.

Dus OK, haal jonge gezinnen naar de stad. Maar hoe doe je dat? Ik vrees dat de aangekondigde "financiële en fiscale stimulansen met nadruk op jongeren van minder dan 35 jaar" de anti-discriminatietoets van het Arbitragehof niet zullen doorstaan. Helemaal ongehoord is de opdracht die aan het sociaal verhuurkantoor De Poort zal worden gegeven om zich "nadrukkelijker te richten tot de jonge gezinnen". De Poort geeft onderdak aan mensen die de middelen niet hebben om zich te installeren op de private huurmarkt en die het slachtoffer zijn van de lange wachtlijsten voor een sociale woning. Wie zich als oudere in een dergelijke situatie bevindt, heeft het zo mogelijk nog moeilijker dan de jonge probleemgezinnen.

Bravo De Coene

Aangezien het document te lang is voor een gedetailleerde bespreking beperk ik mij, zoals Kortrijkwatcher, tot enkele "markante punten". Over andere punten heb ik het misschien later nog eens. Ik eindig met een eresaluut in het bestuursakkoord aan uittredend milieuschepen Philippe De Coene. Zo lees ik letterlijk: "Inzake afvalbeheer staat Kortrijk aan de top in Vlaanderen". De schepen van de vuilkar heeft blijkbaar zijn best gedaan.

Zeer 'onblauw' - en daar ben ik blij mee - is de volgende passage: "Het [afvalbeheer] blijft een kerntaak in de dienstverlening aan de burger. Daarom is het aangewezen om de afvalinzameling (ook van bedrijfsafval) en de afvalstromen in eigen beheer te houden". Welke socialist heeft meegeschreven aan dat akkoord?

 

11:07 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

langwater blijkbaar is men vergeten wie indertijd voor een appel en een ei die grond gekocht heeft.(toen was die nog niets waard) om dan vlug te doen veranderen in bouwgrond en met forse winst te kunnen verkopen.En dan maar palaveren over de open ruimten die moeten blijven.
m.vr.gr.
Philippe

Gepost door: phm | 31-12-06

gekocht? Ik denk niet dat de stad of het SOK die grond al heeft gekocht of zal kopen. Van 'palaveren' gesproken...

Gepost door: marc | 01-01-07

De commentaren zijn gesloten.