12-11-06

Golf in Kortrijk? Structuurplan herbeginnen!

liblan

In het openbaar onderzoek voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk duikt in één (1) bezwaar het voorstel op om plaats te reserveren voor een golfterrein. Die optie was niet in het ontwerp opgenomen omdat er tot tweemaal toe in het college van burgemeester en schepenen beslist was dat niet te doen. Toch was dat ene bezwaar voldoende om de Gecoro en later de meerderheid van het stadsbestuur overstag te laten gaan. Vooralsnog wil men de optie golf opnemen in het structuurplan.

Een zeer risicovolle zwenking, als je het mij vraagt. Die optie is niet voorgelegd aan enig openbaar onderzoek. Door ze er in extremis op te nemen, riskeert Kortrijk dat de hogere overheid (Provincie en Vlaamse Regering) het structuurplan ondanks goedkeuring in de gemeenteraad afwijst en dat men de hele operatie mag herbeginnen. Is een project van twijfelachtig allooi, zoals een ongastvrij gazon van 60 hectare dat niet is opgenomen in de Golfmemorandums van de Vlaamse Regering, dat risico waard?

Ik ben niet tegen de golfsport. Ieder diertje zijn pleziertje. Maar niet ten koste van alles! Golf is een sport die veel ruimte nodig heeft. Je kunt niet gelijk waar een golfterrein aanleggen; daarvoor is de ruimte in Vlaanderen en vooral in het verstedelijkte Kortrijk te schaars geworden.

Groot was dan ook mijn verbazing bij het zien van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk dat het stadsbestuur aan de gemeenteraad (13 november 06) voorlegde ter goedkeuring. Op advies van de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en op basis van 1 bezwaarschrift was dat ontwerp aangedikt met het voornemen een golfterrein aan te leggen op het grondgebied van onze stad.

Die beleidszwenking is een radicale breuk met het standpunt dat het stadsbestuur tot voor enkele weken altijd had ingenomen: in Kortrijk is geen plaats genoeg voor een golfterrein van zowat 60 hectaren. Dat standpunt is in overeenstemming met de mening van zowel de provinciale als de Vlaamse overheid. Dat laattijdig gepruts aan het structuurplan gebeurt bovendien na het openbaar onderzoek. Omdat een voorstel met een dergelijke impact niet kan zonder openbaar onderzoek, riskeert die onbesuisde wijziging de bekrachtiging door de hogere overheid van het Kortrijkse structuurplan - waar voor de rest overwegend goede zaken in staan - in gevaar te brengen.

Behoeftig

Het bezwaarschrift in kwestie kwam van mevrouw Pia Piette-Ingelbeen (van het domein Wulvendael in de Wolvendreef). Het zijn haar argumenten die grotendeels de tekstaanvulling bij het structuurplan schragen. Wonderbaarlijk genoeg onderbouwt zij haar stelling met te wijzen op de "democratisering" van de golfsport. Dat is niet erg geloofwaardig. Hoewel - toegegeven - het tijdverdrijf niet langer gereserveerd is voor de 'happy' few, zijn zelfs de laagste lidgelden van 1000 euro per jaar voor de meeste Kortrijkzanen toch nog iets te hoog gegrepen.

Bovendien spreekt de sportieve dame zichzelf tegen. Zij ziet het golfterrein als "een troef voor het aantrekken van bedrijven in de regio" door "de leefkwaliteit van het topkader" te verbeteren. Verder schrijft zij dat de golf ook een middel is "om een groot deel van het medisch en academisch korps te motiveren om zich in de streek te vestigen" (ja, bijvoorbeeld op goedkope bouwgrond aan de groene kant van Moeskroen!).

In elk geval is die ene aangetekende brief geen bewijs van de nijpende behoefte aan een golfterrein in Kortrijk. Die behoefte blijkt ook niet uit een studie die de Vlaamse Regering in 2004 liet uitvoeren door het West-Vlaams Economisch Studiebureau. Op basis van dat onderzoek is een Vlaams Golfmemorandum uitgewerkt (en onlangs geactualiseerd) waarin Kortrijk niet voorkomt. Er blijkt nood te zijn aan een uitbreiding van de bestaande terreinen in Damme en Ieper-Palingbeek en aan een nieuw terrein in Knokke. Dat is alles voor West-Vlaanderen.  

Ook in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, waarnaar het Kortrijkse zich moet schikken, is geen sprake van een golfterrein op het grondgebied van onze stad. Overigens stemde in de Gecoro niet alleen Jan Desmet van de milieu- en natuurverenigingen en Daniël Sobry van de landbouwsector tegen maar ook Jacques Oosterlinck, de vertegenwoordiger van de sportsector!

Gazon of landschap?

De Vlaamse Regering heeft een 'checklist' opgesteld voor plaatsen waar eventueel een golfterrein zou kunnen komen. Zo is een golfterrein uitgesloten in "agrarische gebieden met bijzondere waarde", in "bouwvrij agrarisch gebied", in "beschermde landschappen" of op "terreinen in 100% agrarisch gebied volgens het gewestplan". Het gebied dat de Kortrijkse golflobby (Leiedal, CD&V, VLD, ACW ...) op het oog heeft, het 'zuiden van Kortrijk' tussen het Kennedypark, het Stadsgroen Marionetten en Bellegem, is voor het grootste deel "landschappelijk waardevol landbouwgebied". Het voorstel gaat dus regelrecht in tegen het Vlaamse golfbeleid.

In het advies van de Gecoro was de gewenste plaats voor de golf aangegeven: "in het zuiden". Het stadsbestuur (minus sp.a-schepen Philippe De Coene die tegen de golf stemde) heeft die precieze ligging geschrapt om geen slapende honden wakker te maken. Op de Gecoro kwam er op slag felle tegenstand van de vertegenwoordiger van de landbouw, Daniël Sobry. Het kon niet zijn dat de landbouw nog meer hectaren zou kwijtspelen. In de komende jaren zag hij een grote overschakeling op teelten zoals koolzaad en andere biobrandstofgewassen en daarvoor hebben de boeren grond nodig.

Daniël Sobry deed dan maar de suggestie om die golf aan te leggen in het Stadsgroen Marionetten, een natuurontwikkelingsgebied van 60 hectare, precies de oppervlakte voor een golfterrein met 18 holes. Door de precieze ligging van het gewenste terrein in het vage te laten, is zelfs die optie niet uitgesloten!

In de tekst die aan het Kortrijkse structuurplan is toegevoegd wordt het golfterrein voorgesteld als "een meerwaarde voor recreanten" aangezien het ingekaderd wordt in "het netwerk van groenvoorzieningen, fiets- en voetpaden". Dat is nu waarlijk de werkelijkheid op zijn kop zetten. Het beoogde terrein is nu een echt wandel- en fietsparadijs, doorspekt met landbouwwegen en 'stapsteentjes' en 'kerkwegels'. Als er daar een golfterrein komt van 60 hectare, zal er ferm gesnoeid worden in die oeroude 'trage verbindingen'.

Tevens geneert men zich niet om de aanleg van een golfterrein voor te stellen als "landschapsopbouw". Wie gaat kijken, ziet dat er momenteel een prachtig landschap ligt, glooiende hellingen waarop landbouw en natuurrelicten elkaar afwisselen. Als men die schitterende panorama's zal inkleuren met eentonig groen van gemillimeterd gras, is dat landschapsafbraak.

Sommigen durven dat golfterrein zelfs voorstellen als een verrijking van de natuurwaarden in dat gebied. In de gemeenteraad zei schepen Frans Destoop (CD&V, ACW) een golfterrein voor de natuur hoger in te schatten dan bijvoorbeeld een sparrenbos in de Ardennen. Wat er ook van zij, ik geloof nooit dat natuurwaarden zoals een kolonie wilde konijnen of mollen daar welkom zullen zijn; met die holengravende fauna zullen de 18 holes al rap het gezelschap krijgen van honderden andere gaten.

Gewoonweg dom

Ten slotte is die zeer laattijdige wijziging van het Kortrijkse structuurplan heel onverstandig: de Bestendige Deputatie kan het hele plan afwijzen wegens procedurele fouten. Het voorstel van een golfterrein van zowat 60 hectare in Kortrijk heeft een belangrijke impact op de ruimtelijke ordening. De weerslag is voor de ruimte heel wat ingrijpender dan andere toevoegsels (zoals de mogelijkheid van een overdekt 50 m-zwembad).

Voorstellen met een dergelijke weerslag op de ruimtebalans moeten voorgelegd worden aan openbaar onderzoek en aan het advies van de provinciale en gewestelijke instanties. Door die optie golfterrein toe te voegen na het openbaar onderzoek denkt men te ontsnappen aan die vereiste. Dat zal niet waar zijn.

Die onbesuisde actie is trouwens helemaal niet nodig. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk kan gerust goedgekeurd worden zonder die golf: in de loop van de planperiode kan het plan herzien en gewijzigd worden. Nu is het risico niet denkbeeldig dat het hele openbare onderzoek opnieuw zal moeten gebeuren, met maanden zoniet jaren vertraging tot gevolg.

Woelige gemeenteraad

Ik heb al die argumenten in het lang en het breed uit de doeken gedaan in de gemeenteraad. Logischerwijze vroeg ik dan ook een gesplitste stemming: ik wou dat de gemeenteraad de mogelijkheid kreeg om het golfterrein te schrappen. Dat kon niet zijn, antwoordde de golflobby. Er kon alleen gestemd worden over het geheel.

Allee toe, dat is zo een regel die men ter plekke uitvindt om de democratie te fnuiken. Toen wij op ons stuk bleven staan, werd de gemeenteraad geschorst voor een half uur. En staatssecretaris Van Quickenborne, ook Kortrijks gemeenteraadslid, maar driftig bellen naar zijn kabinet om advies te krijgen over de gevraagde manier van stemmen.

Uiteindelijk is er eerst gestemd over de vraag of we wel gesplitst mochten stemmen, een nooit gezien en uiterst betwistbaar manoeuvre. De wisselmeerderheid van CD&V en VLD maakte die gesplitste stemming onmogelijk. Bij de (unieke) stemming over het geheel hebben wij ons met de sp.a dan maar onthouden. Ik vraag mij wel af of de beslissing van de gemeenteraad in die omstandigheden geldig is...

Commentaren

GOLF TE KORTRIJK OPTIE VOOR GOLFTERREIN TE KORTRIJK ?

Eindelijk een golfterrein te Kortrijk ? Komt het er dan toch ooit van ?

Men weet dat de liberalen aan de kar trekken. Toekomstig schepen Marie-Claire Vandenbulcke gaat er veel aan doen, zo wordt gehoopt. Ze is felle voorstander.
Hoelang stribbelen de zeurderige en verkrampte ACV-ers bij de tsjeven nog tegen ?
Het zou getuigen van luciditeit mocht het stadsbestuur tot het inzicht komen dat een golfterrein echt een instrument is om aan de terugkeer te werken van de vergane Kortrijkse grandeur.
Een golfterrein is een must.
Wat elders kan waarom niet te Kortrijk ?

Het punt wordt behandeld tijdens de gemeenteraad van maandag 13 november.
Het gaat er in eerste instantie over de aanleg van een golfterrein op te nemen in het structuurplan, om later in de mogelijkheid te zijn dit te kunnen realiseren.
Een eerste positieve stap. Een zogenaamde ‘optie’ voor een golfterrein.

Als het nu niet lukt zal het er de eerste vijfentwintig jaar niet meer van komen. Het zou een gemiste kans zijn. Meer nog, een ramp.
Er wordt gemikt op een terrein gelegen ergens op Hoog-Kortrijk in de omgeving van Kennedypark-Marionetten, nieuw ziekenhuis. Een schitterende lokatie op heuvelachtig terrein.
Veel open ruimte.
Voorlopig moeten de Kortrijkse golfliefhebbers (een groeiend aantal) nog naar Ieper of Waregem. Ieper ligt goed in de markt met zijn twee terreinen en klubs.

De golfsport is in volle opgang in Vlaanderen en werd danig gedemokratiseerd zodat iedereen er zich nu kan aan laten gaan.
Een rustige, stille sport midden de natuur en waar geen natuur moet aan geofferd worden, wie kan daar nog tegen zijn ? Misschien een handvol ijverzuchtige sjagrijnige groene fanatici die alles willen verbieden waar zijzelf denken niet te kunnen aan deelnemen.

Kortrijk is een schandelijke achterlijk gebied in Vlaanderen wat golfsport betreft.
Vreemd. Op alle gebied wil het stadsbestuur haantje de voorste zijn, voortrekkers voor alles en nog wat tot en met een ‘doortrekkersterrein’ voor rondtrekkende roversbenden maar Destoop, met zijn pastoorsgezicht, reageert als een achterlijke middeleeuwer als de term golfterrein of jachthaven ter sprake komt. Van een kneuterige ACV-er gesproken. Gelukkig wenkt zijn derde leeftijd en het gesticht.

Hopelijk voor Kortrijk zorgen de liberalen voor een frisse trendbreuk.

Of mogen de Kortrijkzanen niet begeren wat ze zich kunnen verschaffen ?

Een weg naar het geluk ?

Gepost door: walter maes | 12-11-06

Wanneer wordt rust eens een prioriteit? Ik heb evenmin iets tegen golfterreinen, wel tegen het verkwanselen van onze zeer schaarse open ruimte. Een golfterrein mag er dan prachtig steriel groen uitzien, het brengt een pak rustverstorende activiteiten met zich mee
(clubhouse en autoverkeer). Rustig is het niet. Natuurvriendelijk al evenmin (het groen wordt er steriel gehouden). Een golfterrein? Waarom niet langs onze talrijke autostrades? Geef mij maar een gebied waar men rustig wandelen kan.

Gepost door: Vrijdenker | 13-11-06

Redelijke argumenten a.u.b. Sedert wanneer wordt er geen natuur opgeofferd voor een golfterrein ? Een golfterrein is zo onnatuurlijk als een waterloop die rechtgetrokken wordt (om maar iets te zeggen), laat dat alstublieft geen argument zijn in deze discussie!

Gepost door: Dirk Candaele | 13-11-06

golf te kortrijk Grandioos dat er te Kortrijk zelfs al mag NAGEDACHT worden over een golfterrein !
Een hele stap vooruit. Het taboe eindelijk doorbroken.

Ten koste van wat ? Alles ?

Hoezo twijfelachtig allooi, ongastvrij ...

Van konservatisme gesproken... veertig jaar geleden spraken de sossen ook zo over het elitaire tennis en nu...al tennis wat de klok slaat !
Wie is nog tegen tennis ?

Argumenten tegen : ??? behalve jaloezie en absurde 'milieuargumenten'.

Twintig jaar geleden wierp Tobback (de oude) zich ei zo na voor de TGV.
Wie is nu nog tegen ?

En nu de windmolens nog.

Ach de ijverzuchtige sossen, opgejut door de groene Stalinisten.

Over tien jaar doet iedereen aan golf, voor een prikje...de sossen op kop.

Het kan verkeren maar alleen de sossen en de groene fanatici hun euro is nog gevallen,

drinken ze al champagne met kaviaar en eendeleverpastei of vermaledijde oesters ?!?

Golf te Kortrijk.
Een schitterende lokatie. De heuvels van Hoog-Kortrijk.
We geven Waregem en Ieper en Knokke het nakijken !

Kortrijk bruist !


Gepost door: walter maes | 13-11-06

golf Is dat echt wel nodig dit golf spel of is dat weer zoiets als die top(flop)sporthal,buda....enzoveel meer.
De gewone man heeft daar toch niets aan.
Wie vindt dat toch allemaal uit die stomme projecten.
Heren aan de "skutel" denkt eens gewoon.
Met dank
PHM

Gepost door: phm | 14-11-06

Golf, ok, maar waarom in Kortrijk? Om de discussie wat te objectiveren. In het Golfmemorandum van de Vlaamse Regering is er geen sprake dat er in Kortrijk behoefte is aan een golfterrein. Ook in de studie van het WES staat er niets over in. Ook in Kortrijk zelf ken ik weinig mensen die die behoefte voelen.

Nu, Ieper en Waregem zijn niet zo heel ver. Ik denk dat iemand die zijn lidgeld kan betalen, zijn ballen, caddies en buddies en verteer in de clubhouse, ook wel zijn nafte naar Ieper of Waregem kan betalen. Zeker voor zakenlui die duizenden km overbruggen kan dat toch geen obstakel zijn.

Voor een goed begrip, het gaat om vruchtbare kleigrond. Het is niet zozeer het ACW dat tegen het golfterrein is, wel de boeren. Een groot gedeelte van het gebied staat trouwens ingekleurd als bosontwikkelingsgebied, wat die boeren ook al niet leuk vinden. Ik nodig iedereen uit om te gaan wandelen in het gebied waarvan sprake. Naast de inplanting van het fusieziekenhuis, de bypass van de E17, een verlenging van de Kennedylaan en een helihaven, zou daar nu dus ook gegolfd kunnen worden. Waar gaat het eigenlijk over? Politici die vooruitzicht willen op een leuke oude dag op de golf? Misplaatst prestige? Waregem en Ieper hebben een golf, dus moeten wij er ook eentje hebben?

Laat dat provincialistisch gedoe achterwege. Golfterreinen hebben nu eenmaal veel ruimte nodig (een klasse 1 al gauw zo'n 60 ha of 40 voetbalvelden), en we hebben er in Kortrijk niet veel meer over. Ik hoop dat de discussie over de golf verder met redelijke argumenten kan worden gevoerd.Gepost door: Bart | 14-11-06

gewoon te belachelijk voor woorden!!! Men weet allemaal hoe schaars de open ruimte in het sterk verstedelijkte en vooral sterk versnipperde kortrijkse regio is en dan zou men er alstublieft nog eens zoveel hectaren opofferen aan een nieuw golfterrein terwijl er in zuid west vlaanderen al meer dan genoeg zijn (in Waregem en zelfs 2 in ieper). Waarom is het dan nog nodig om de schaarste ruimte die er hier nog is daar dan mee te vullen?????
Begrijpe wie begrijpe kan!
Hopelijk haalt het gezond verstand het hier en komt dit er NIET!
mvg

Gepost door: karel | 14-11-06

libellengolf Allee kom, de Libel op hoog Kortrijk had ook veel tegenstand en is er ook gekomen!

Gepost door: Adelbert | 15-11-06

Polo Als daar toch al die grond ligt: kan er ook geen stadion komen voor polo? Toch ook een dringende maatschappelijke behoefte (van berijders van paarden en steenezels)

Gepost door: Polo | 15-11-06

compromis compromis: reconversie van het vliegveld Wevelgem tot golfterrein. Iedereen tevreden ?

Gepost door: steven | 15-11-06

nu meteen! heel goed, Steven. Ik stel voor om daar direkt 16 holes te boren en een goede sirene te installeren. Er zijn gemiddeld 11 zakenvluchten per dag. Dus het golfspel zou dan 11 keer per dag een paar minuutjes onderbroken worden door een sirene die aanmaant van het terrein te stappen. Geef toe, uit uw heli stappen om een partijtje te golfen, heerlijk vooruitzicht.Rationeel omgaan met de open ruimte, a unique selling proposition voor Kortrijk in de wereld, onze burgemeester krijgt dit zeker verkocht!

Gepost door: Bart | 15-11-06

Piette Ha Piette: de miljoenen van de Kortrijkse Verzekering! Een democratisch vriendinnetje van Marie-Claire Vdb van de Vld. Maar Stef ligt op vinkeslag.

Gepost door: Valérie | 15-11-06

dag Marc,
bedankt voor je toffe reactie
tot binnenkort
groetjes
vhi met boek

Gepost door: vhike | 15-11-06

GOLF MET PIA EN MARIE-CLAIRE Vlug naar "Verdriet van Kortrijk" :

Met PIA EN MARIE-CLAIRE : GOLF TE KORTRIJK !

Een optimistisch essay over golf te Kortrijk !

Gepost door: walter maes | 21-11-06

Voetbal en golf Koning Voetbal regeert.

Club Brugge plant een splinternieuw voetbalstadium in de prachtige open velden van Loppem.
Minstens 40 ha unieke 'landschappelijke ruimte' moeten voor de bijl. O.a. een prachtige boerderij en de boer mag opkrassen. En het zal nog niet te lang duren.

Er is daar niet teveel gehuil over in het politiek korrekte milieu van sossen en groenen.

Inderdaad voor de onaanraakbare Koning Voetbal is geen berg te hoog, geen zee te diep.

Voor een onschuldig golfterrein daarentegen...

Gepost door: walter maes | 23-11-06

Eigen stoep Zonder het dossier te kennen: het is niet omdat men in het Brugse ommeland open ruimte zou verknoeien, dat we dat in het 'Schelde-Leie-interfluvium' eveneens moeten doen. Iedereen moet zijn eigen stoep vegen.

En bovendien is de 'ruimtestress' in het zeer verstedelijkte grondgebied van onze stad heel wat hoger dan in het groene Brugse ommeland.

Gepost door: marc | 23-11-06

Russische kosmonaut speelt golf in de ruimte Tip voor Walter
Uit Het Nieuwsblad van vandaag.

MONTREAL/MOSKOU - Na wat vertraging omwille van logistieke moeilijkheden heeft een Russische kosmonaut donderdagmorgen een spelletje golf in de ruimte gespeeld.

De bemanning van het Internationaal Ruimtestation ISS begon om 01.18 uur Belgische tijd aan de 73ste ruimtewandeling voor het onderhoud van het complex. De start van de ruimtewandeling had meer dan een uur vertraging opgelopen. Onder andere door problemen met het koelingsysteem in het ruimtepak van kosmonaut Michail Tjoerin.

De eerste opdracht van Tjoerin was het slaan van een golfballetje. Dat gebeurde vanop een speciale platform om 01.57 uur Belgische tijd, enkele honderden kilometers boven China.

Gepost door: Bart | 23-11-06

RUIMTESTRESS Na wat vertraging omwille van logistieke moeilijkheden heeft een Russische kosmonaut donderdagmorgen een spelletje GOLF in de ruimte gespeeld.
De eerste opdracht van Tjoerin was het slaan van een golfballetje. Dat gebeurde vanop een speciale platform om 01.57 uur Belgische tijd, enkele honderden kilometers boven het 'Schelde-Leie-interfluvium.'

En bovendien is de 'ruimtestress' in het zeer verstedelijkte grondgebied van onze stad heel wat hoger dan in het Internationaal Ruimtestation ISS waar Tjoerin om 01.18 uur Belgische tijd begon aan de 73ste ruimtewandeling voor het onderhoud van het complex.

Gepost door: walter maes | 23-11-06

ruimtekuns!!! Prachtig idee, zou het mogelijk zijn kunst te maken in de ruimte? Ik wil er direct aan mee doen. Kosmonauten hebben ook recht op een aangename werksfeer.

Gepost door: Adelbert | 24-11-06

Toog-art Zonder Adelbert naar de kroon van nachtburgemeester te willen steken, begin ik mij hier dank zij Walter thuis te voelen: de betere caféklap est arrivé. Werken we dat ruimtekunstproject vanavond uit aan de toog van Au petit café in de Zwevegemstraat?

Gepost door: Polo | 24-11-06

polo Sorry, vanavond niet schat! Morgen past beter want dan ga ik er weer stevig tegenaan, o.a. Bollywoodfeest op Buda, en ondertussen her en der in 't stad. Toch jammer dat ik niet in alle café's tegelijkertijd kan zijn! Kortrijk feest!

Gepost door: Adelbert | 24-11-06

tja Tja, blijkbaar bruist Kortrijk zodanig weinig dat we niet weten waar eerst gegaan. Jammer voor Modest.

Gepost door: Bart | 28-11-06

de Lage kultuur, niet de Hoge ! Er zijn veel tekens van leven in al dat nachtelijk gedruis, alleszins voor de porno-clips, de zinnenprikkelende live-acts en de lage kultuur met het paalgebeuren in de tovertuin maar daar mogen we niet binnen.
KNT !

Gepost door: walter maes | 30-11-06

tovertuin Kinderen niet toegelaten? Jammer, anders hadden we er direct een feestje gehouden(kwestie van wat leven in de brouwerij te brengen), tot in de vroege uurtjes natuurlijk, of wat had je gedacht? Als nachtburgemeester heb ik een reputatie hoog te houden. Allen naar de webblog "Het Verdriet van Kortrijk" en stemmen op ADELBERT!!!
ADELBERT VOOR NACHTBURGEMEESTER!!!

Gepost door: Adelbert | 01-12-06

LIZZY ten prooi aan RUIMTESTRESS ! Stoere Lizzy vond de sneeuw fantastisch. Ik had niet het vooruitzicht gehad om een jas voor haar te kopen, maar dat was ook niet nodig. Ze vond het maar af en toe koud; dan gaf ze aan dat ze even opgetild wilde worden. Ik warmde haar pootjes en daar ging ze weer ! Wegens ernstige RUIMTESTRESS vond ik dat ze ineens zo vinnig naar andere honden toe is, maar dat komt denk ik omdat ze loops is geworden. Als je een vrouw met een snotneusje en een klein loops hondje met RUIMTESTRESS ziet die een verdacht licht uitstraalt ben ik het.

Gepost door: walter maes | 03-12-06

Pluto Wat scheelt er Walter? Te veel aan de plutonium gezeten?

Gepost door: Adelbert | 03-12-06

Polo? Of aan de polonium?

Gepost door: Polo | 04-12-06

goed idee :een golfterrein in kortrijk
ik vind dat de golfsport voor iedereen toegankelijk gemaakt moet worden

Gepost door: BERT | 31-10-07

DIT IDEE IS ECHT MAGNIFIEK
IK SPEEL NU 1 JAAR GOLF EN HET IS ECHT EEN TOFFE SPORT
JE KAN HEERLIJK VERTOEVEN IN EEN OASE VAN RUST EN RESPECT

Gepost door: JAN B | 31-10-07

De golfsport wil af geraken van haar elitair imago. Een jaarabonnement voor het hele gezin kost ongeveer € 1000 of twee voetbal abonnementen. Dagelijks een pakje sigaretten kost meer.Dat de golfprijs niet lager is komt doordat golf een van de weinige sporten is die in Vlaanderen niet gesubsidieerd wordt. Mochten de zwembaden niet gesubsidieerd worden, zou een zwemnamiddag 50 euro kosten. De golf is volop aan het democratiseren, zoals jaren geleden al tennis. Wereldwijd wordt golf meer beoefend dan voetbal. In de V.S.en Groot-Britannië is golf reusachtig populair en nu ook in China waar men in spoedtempo golfterreinen aanlegt.

Gepost door: koen dv | 31-10-07

chinees Misschien kunnen we meteen een Chinees golfterrein kopen, zal stukken goedkoper zijn!!! Onderhouden door Chinese "vrijwillig" tewerkgestelde politiek incorrecte dissidenten.

Gepost door: Adelbert | 01-11-07

De commentaren zijn gesloten.