11-11-06

Structuurplan Kortrijk: openbaar onderzoek maat voor niets?

ven14

Ruimtelijke structuurplannen moeten stilaan de dertig jaar oude gewestplannen vervangen. Ook in Kortrijk is de procedure voor een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan al geruime tijd aan de gang. Een onderdeel van die procedure is een openbaar onderzoek. 39 bezwaarschriften van burgers, verenigingen en instanties kwamen binnen, met een menigte van uiteenlopende bezwaren op het ontwerp van structuurplan. Die bezwaren moesten behandeld worden door de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor de Ruimtelijke Ordening).

De commissie heeft er zich, op aansturen van haar voorzitter, wel heel gemakkelijk van af gemaakt - met alle begrip voor de zware opdracht. In plaats van de bezwaren inhoudelijk te bespreken, heeft men zich voor de meeste punten beperkt tot een verwijzing naar vroeger ingenomen standpunten, waarna onmiddellijk werd gestemd. Waarnemers van de politieke fracties werden daarbij geweerd. Het openbaar onderzoek is dus grotendeels een maat voor niets geweest. Het getuigt niet van veel respect voor burgers die de moeite doen om na te denken over de ruimtelijke ordening in hun stad. Ik vraag mij bovendien af of hier geen procedurele fout is gemaakt die de verdere afhandeling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk op de helling zet!

Een ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk werd in mei goedgekeurd door de gemeenteraad. Ik noemde het een "proper werkstuk" en keurde het dan ook goed. Wel kondigde ik aan gebruik te zullen maken van het (verplichte) openbaar onderzoek om een bezwaar in te dienen tegen de optie om van de 8 hectare resterende open ruimte tussen de Venningwijk en Harelbeke de helft af te nemen voor een "lokaal bedrijventerrein" (een snelwegzichtlocatie voor een paar showrooms). Van dat democratisch recht heb ik dan ook gebruik gemaakt.

Mijn bezwaarschrift was slechts een van de 37 die binnen de termijn van 18 mei tot 15 augustus toekwamen op het stadhuis. Onder die bezwaarschriften tref je er ook een aan van het Vlaamse Gewest (Afdeling Ruimtelijke Planning) en een van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro). Na de termijn kwam het officiële advies van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen.

Die bezwaarschriften moesten in de eerste plaats voorgelegd worden aan de Gecoro. De stedenbouwkundige diensten van Kortrijk, onder leiding van Pieter Jacobs, ambtelijk secretaris van de Gecoro, verknipten die grote oogst aan reacties tot 110 "argumenten". Dat paardewerk vergemakkelijkte aanzienlijk de zware opdracht van de Gecoro. Maar die behandeling door de Gecoro (op 13 en 20 september en 4 oktober) verliep hoogst merkwaardig en, volgens mij, op een manier die niet door de beugel kan.

'Bespreking' achter gesloten deuren

Vooreerst werden de waarnemers van de politieke fracties van Kortrijk geweerd uit de besprekingen. De Gecoro bestaat uit 15 vertegenwoordigers van de "maatschappelijke geledingen" en 6 deskundigen. De vergaderingen kunnen bijgewoond worden door een vertegenwoordiger van elke politieke fractie van de Kortrijkse gemeenteraad (ikzelf voor de sp.a), zonder dat die waarnemers zich mogen mengen in het debat; de waarnemers mogen zelfs de stemmingen niet bijwonen om elke beïnvloeding van de beraadslaging te voorkomen. Ik sta achter die aanpak.

Maar deze keer kregen wij als waarnemers samen met de uitnodiging van de vergaderingen de wenk om niet af te komen. De reden was de volgende. De lijst van de te bespreken "argumenten" (deelbezwaren) was lang (110 opmerkingen). Men vond het geraadzamer om onmiddellijk na de bespreking van elk punt apart over te gaan tot de stemming. En aangezien de politieke waarnemers toch bij elke stemming de vergadering moeten verlaten, zouden zij meer aan de deur vertoeven dan in de vergaderzaal. Alsof men de bespreking niet anders had kunnen organiseren, bijvoorbeeld in blokken van 10 of 20 opmerkingen vooraleer tot stemming over te gaan...

Inhoudelijke bezwaren van tafel geveegd

Uit het verslag, dat wij als waarnemer toch hebben gekregen, blijkt dat die besprekingen overigens tot het minimum zijn beperkt gehouden. Voorzitter Bert Vanbelle, gewezen plannenmaker van Leiedal, wees erop dat de Gecoro het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan reeds had goedgekeurd op 29 maart 2006. Daaruit trok men volgende eigenaardige conclusie: het plan is een "consensusdossier, waarbij de verschillende leden afzonderlijk hun opmerkingen hebben, maar het kan niet de bedoeling zijn om voorafgaande discussies opnieuw te voeren".

Jamaar, waarom is er een openbaar onderzoek als de commissie al op voorhand zegt toch geen rekening te zullen houden met bedenkingen die afwijken van haar eerder ingenomen standpunten? Na protest van bepaalde leden licht de voorzitter zijn standpunt als volgt toe: "Slechts argumenten die wijzen op foutieve gegevens, nieuwe gegevens of tekortkomingen kunnen aanleiding geven tot een voorstel van tekstwijziging". Overduidelijk wou hij dus niet dat men zou ingaan op argumentaties die een nieuw licht konden werpen op een bepaald punt; alleen tekstcorrecties en correcties van punten gebaseerd op verkeerde feiten waren toegestaan.

Neem nu de bezwaren tegen de KMO-zone Venning. Niet toevallig was dat het punt waartegen in het openbaar onderzoek de meeste bezwaren werden ingediend. Niet minder dan 7 bezwaarschrijvers kantten zich tegen de 'lokale bedrijvenzone Venning'. Daaronder vind je verscheidene buurtbewoners (spontaan, zonder dat er een petitieactie werd opgezet!), Natuurpunt Kortrijk, de Stedelijke Milieu- en Natuurraad, en Groen!-gemeenteraadslid Cathy Matthieu.

Zonder enig argument werden alle aangetekende brieven van tafel geveegd met een verwijzing naar het vroeger ingenomen standpunt. Twee Gecoro-leden stemden tegen: voorspelbaar Jan Desmet als vertegenwoordiger van de milieuverenigingen maar ook Jacques Oosterlinck, die de Kortrijkse sportwereld vertegenwoordigt. Op die manier is de Gecoro niet (nu niet maar ook eerder niet) ingegaan op bijvoorbeeld mijn opmerking dat de KMO-zone slechts kan ontsloten worden voor vracht- en klantenverkeer met grote schade voor de natuur en het wooncomfort in de nabijgelegen wijk en straten - de jongste "oplossing" (?) die sommigen lanceren zou erin bestaan dat men de Vennestraat langs de spoorweg zou doortrekken dwars en vernietigend door de Vlindertuin!

Gevolgen?

Volgens de procedure die vastgelegd is in de Vlaamse decreten voor Ruimtelijke Ordening, kan een gemeentelijk structuurplan slechts goedgekeurd worden indien de Gecoro "een gemotiveerd advies" heeft uitgebracht over de bezwaren zoals die tot uiting kwamen in het openbaar onderzoek. Er kan sterk betwijfeld worden of het advies van de Kortrijkse Gecoro wel voldoende is gemotiveerd, aangezien de bezwaren niet ten gronde zijn besproken. Als dat niet zo is, kan dat betekenen dat de procedure moet herbegonnen worden.

Commentaren

dag marc leuk blogje en mooie foto's,wens u een aangename dag,vele groetjesxxx

Gepost door: E-ZONNETJE | 11-11-06

De commentaren zijn gesloten.