31-08-06

Nieuw schooljaar ook voor Nederlands Tweede Taal in Kortrijk

Bepaalde groepen mensen van vreemde afkomst moeten Nederlands leren. De meesten zijn blij met die kans. Anderen zijn niet verplicht maar hebben recht op die cursussen. Inburgering op een positieve manier. Die cursussen starten opnieuw met ingang van het nieuwe schooljaar. In Kortrijk heeft iemand die Nederlands wil leren, een ruime keuze.

Inburgering

Vlak voor de zomervakantie werd in het Vlaams Parlement het inburgeringsdecreet goedgekeurd. Mensen die hier niet geboren zijn, worden geholpen om zich "in te burgeren". Dat wil zeggen dat ze de kans en soms de verplichting krijgen cursussen te volgen om beter hun werk te vinden in onze samenleving.

Verplicht zijn de "nieuwkomers" (inwijkelingen die nog geen jaar zijn ingeschreven in het Rijksregister), de "bedienaars van erkende erediensten" van buiten de Europese Unie (dus bepaalde imams maar ook bijvoorbeeld katholieke priesters van Congolese afkomst), erkende vluchtelingen enzovoort. Ook verplicht - en dat is helemaal nieuw - zijn de "oudkomers" (een lelijk woord voor inwijkelingen die hier al langer dan een jaar zijn ingeschreven) als ze een leefloon of een OCMW-inkomen trekken. "Oudkomers" die werkloos zijn, kunnen door de VDAB eveneens worden verwezen naar de inburgeringscursussen als dat nodig is. Er zijn een heleboel vrijstellingen (Belgisch diploma, te oud, ingeburgerd in buurlanden, enzovoort).

Daarnaast zijn er ook inwijkelingen die niet verplicht zijn, maar wel recht hebben op die cursussen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ingeweken ouders van schoolgaande kinderen (als die ouders willen meekunnen met hun kinderen, kunnen die cursussen heel interessant zijn).

De cursussen zijn enerzijds lessen Nederlands als tweede taal en anderzijds lessen "maatschappelijke oriëntatie". Die laatste cursus moet de "inburgeraars" - toch veel nieuwe woorden in die sector! -wegwijs maken in onze ingewikkelde samenleving en in onze basiswaarden en -normen. "Maatschappelijke oriëntatie" wordt gegeven door het onthaalbureau, waar de mensen zich als eerste stap moeten inschrijven. In Kortrijk is dat in het Kom-Pas, de Kortrijkse afdeling van het Provinciaal Integratiecentrum (PIC), Pieter De Conincklaan 4, in het vroegere Migrantencentrum (coördinator Jimmy Feys, kom-pas@onthaalbureau-wvl.be)..

Voor de lessen Nederlands moeten de inburgeraars zich inschrijven bij het Huis van het Nederlands, dat de taalvaardigheid van de kandidaat-cursist test (de "Covaartest") en doorverwijst naar een keuze van gepaste scholen. De "antenne" van het West-Vlaamse Huis van het Nederlands is ook gevestigd in de Pieter De Conincklaan 4 (contact: Ann De Vlamynck, kortrijk@hvn-wvl.be).

Cursussenaanbod Nederlands als tweede taal

Anderstaligen hebben in Kortrijk veel mogelijkheden om Nederlands te leren. Maar zoals gezegd: inburgeraars moeten eerst naar het Huis van het Nederlands voor de Covaartest en voor enige begeleiding naar de meest geschikte cursus.

Nederlands voor anderstaligen is een van de cursussen in het aanbod van Open School voor volwassenen (het vroegere Basiseducatie). Met een heel eigen methode - gericht op een versterking van de zelfredzaamheid van de cursist - leer je er Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven op je eigen tempo, zowel voor beginners als voor gevorderden. Overigens kunnen ook Belgen er leren lezen en schrijven (en ook rekenen) op latere leeftijd. Naar verluidt, zijn er wachtlijsten. De Open Schoolmethode houdt in dat ook vrijwilligers zich inzetten bij het lesgeven. Tel. 0478/80 43 95, website: http://www.basiseducatie.be/434/defaultcur.aspx?centra=493.

Wat klassieker maar heel professioneel gegeven zijn de cursussen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs 3 Hofsteden, op verschillende plaatsen in de regio en in Kortrijk op de campus, Minister De Tayelaan 13 (foto). CVO 3 Hofsteden biedt een hele waaier van mogelijkheden aan. Er zijn cursussen voor alle niveaus (van complete beginners tot gevorderden ter voorbereiding op een hogere opleiding), op verschilende tijdstippen ('s morgens, 's middags en 's avonds), en met verschillende frequenties (1, 2, of 4 keer per week). Cursisten kunnen zich ook inschrijven in een praatgroep om hun conversatie te oefenen. Er is een keuzevak 'sociaal-culturele integratie' om de Belgische maatschappij beter te verstaan. Tel. 0473 92 36 80, website: http://www.cvo3hofsteden.be.

En ook bij talenonderwijsspecialist HITEK (Hoger Instituut voor Talen en Economie) kunnen anderstaligen Nederlands leren. HITEK is meer bestemd voor mensen bij wie het rap moet gaan. Er is keuze tussen halfintensief (6 uur per week), intensief (12 uur per week) en superintensief (24 uur per week), zowel overdag als 's avonds. HITEK heeft ook schrijf- en praatgroepen. In Kortrijk geeft HITEK zijn cursussen op de campus Katho, Doorniksesteenweg 145. Tel. 056 26 41 48, website: http://www.hitek.be.

 

30-08-06

Sp.a heeft gewogen op het stadsbeleid (vervolg van gisteren)

Voor het eerst in de geschiedenis namen de christendemocraten een coalitiepartner op in het Kortrijkse stadsbestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. CD&V behaalde 21 zetels op de 41 en had dus toch wel een absolute meerderheid. Maar met slechts 1 zetel op overschot, zouden zij zich veroordelen tot de grillen van elk tegendraads meerderheidsraadslid. Daarom was het verstandig dat zij een andere partij aanspraken om de meerderheid te verruimen. Sp.a kwam op die manier in het beleid, met 1 schepen (Philippe De Coene) in een bestuursploeg van 9. Toch heeft de sp.a vanuit die minderheidspositie in de meerderheid het grootste deel van haar verkiezingsvoorstellen kunnen realiseren. Gisteren besprak ik de eerste 10 voorstellen uit het sp.a-verkiezingsprogramma van 2000. Vandaag de andere 11 punten.

Ik druk het programma (laatste 11 punten) hier af in cursief. Mijn beoordeling staat in normale letters na elk programmapunt.

11. Een open woonbeleid en een woonwinkel voor alle mensen.
Sociale woonmaatschappijen moeten een open deurpolitiek volgen (controle wachtlijsten). Alle huurders van sociale woningen worden jaarlijks één keer bezocht.

Dat is een punt dat mij bijzonder interesseert: in 2002 werd ik voorzitter van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning.

Bij mijn aantreden als voorzitter van Goedkope Woning wreef ik mijn ogen uit. Ik landde in een vooroorlogse instelling die geleid werd op een manier die met veel goede wil slordig kon genoemd worden maar die een objectieve waarnemer pure verwaarlozing zou noemen. Woonpatrimonium (bijna 1500 huizen en appartementen) èn huurders werden aan hun lot overgelaten. Er werd niets gemoderniseerd; klachten werden weggewuifd; mogelijke subsidies en hulpprogramma's werden niet aangevraagd; de weinige bouwprojecten sleepten tergend lang aan; er werd absoluut niet uitgekeken naar nieuwe bouwmogelijkheden; er was geen communicatie, noch met de huurders, noch met de kandidaat-huurders, noch met de pers, noch met de aandeelhouders (stad en OCMW vooral!), noch zelfs met de raad van bestuur die nauwelijks drie keer per jaar werd samengeroepen. Berispingen en bijsturingen vanuit de overkoepelende Vlaamse Huisvestingsmaatschappij werden in de wind geslagen.

Begin maar grootste plannen uit te voeren als zelfs het allernoodzakelijkste niet marcheert! Toch heb ik een reeks vernieuwingen doorgedrukt. Er is een begin gemaakt van een echte klachtenbehandeling. Voor het eerst (in 2004!) kregen de huurders recht op ... warm water; voordien beweerde de maatschappij dat warm water een extra luxe was waarvoor de huurder zelf maar moest investeren. Er kwam wat meer controle op de aannemers die opdrachten kregen van Goedkope Woning. En de raad van bestuur werd maandelijks bijeengeroepen zodat de heren en dames wat meer betrokken geraakten met de maatschappij.

Maar de grote stap voorwaarts kon slechts in het laatste jaar worden gezet. Na een grondige selectie door een professioneel bureau en een externe jury werd een nieuwe directeur aangesteld. Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappij pas nu de allernoodzakelijkste hervormingen kan doorvoeren om een hedendaagse klantvriendelijke en dynamische instelling te worden. Er is nog veel werk voor de boeg. Ik droom ervan mijn begonnen voorzitterstaak in die hoopgevende omstandigheden te kunnen voortzetten, maar ik besef dat de kiezer (en de coalitieonderhandelaars) daarin een beslissende stem zal hebben.

Ik geef mijzelf als beoordeling: half geslaagd. Mijn opvolger - zou ik oh zo graag zelf zijn! - heeft nu alle kansen om te schitteren.

12. Beter planning van openbare werken.
Niet alles willen realiseren in de laatste twee jaar. Stadsvernieuwing niet beperken tot centrum. Aandacht voor jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.

Hoewel er in de laatste weken voor de verkiezingen weer een aantal straten open liggen, zijn de openbare werken in de voorbije zes jaar toch beter gespreid en gepland. De onvoorziene schepenwissel (Carmen Moulin gaf de opdracht door aan Guy Leleu)veroorzaakte niet al te veel vertraging. De begrotingskredieten voor stadswerken stegen aanzienlijk.

De stadsvernieuwingsinspanningen braken door de grenzen van het centrum: naar de Sint-Elisabethwijk (Sint-Denijsestraat - Volksplein - enzovoort) ging opmerkelijk veel geld voor allerhande initiatieven om dat stadskwartier leefbaarder te maken. Ik hoop dat die ingezette beleidslijn op hetzelfde tempo wordt voortgezet tot alle oudere delen van de stad zijn opgefrist.

Ik maak ook deel uit van het directiecomité van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK), vroeger Woonregie. Het SOK is heel actief en geeft de stad onvermoede oplevingskansen met het Foruminvestproject in de Wijngaardstraat. De klemtoon is in de loop van de voorbije bestuursperiode wat verlegd van wooninitiatieven tot hoofdzakelijk winkelprojecten. Toch komen er dank zij het SOK vooruitstrevende appartementen in de Wijngaardstraat en staan verschillende andere woonprojecten op stapel.

Het Vetex-project in de Veldstraat, het oudste project van het SOK, is blijven haperen aan de afgrijselijke vervuiling van de terreinen van de vroegere textielveredelaar. Maar ook daar is er uitzicht op een gedeeltelijke realisatie van de nieuwe residentiële woonbuurt (in een achtergestelde buurt!).

En de uitgestrekte terreinen rond de westelijke binnenring worden stilaan bouwrijp voor een gigantische stadsinbreidingsoperatie.

Hoewel niet alles is geslaagd, is er toch veel gebeurd op het gebied van stadsvernieuwing. Ik oordeel: geslaagd.

13. Elektriciteit en gas, het kan goedkoper.
In alle openheid nagaan welke leveranciers het goedkoopst zijn.

Het zat de bevoegde schepen, Jean de Bethune, niet mee. Wat hij ook ondernam van initiatieven (aanbestedingen, onderhandelingen, samenvoegen van energieaankopen van stad, OCMW, Parko en Politiezone), de aangeboden elektriciteistprijzen voor openbare verlichting en voor de stadsgebouwen bleven maar oplopen. De geweldig gestegen petroleumprijzen hebben nu eenmaal ook de andere energieprijzen de hoogte ingejaagd.

Waarin Kortrijk wel gelukt is (zoals de andere gemeenten in de intercommunale Gaselwest) is de uitbreiding van het gemeentelijk aandeel in het kapitaal van Gaselwest tot 70% (30% blijft bij private partner Electrabel) zonder daarvoor de stadskas te moeten aanspreken. Jarenlang heeft Kortrijk zijn meerwinsten uit Gaselwest opgespaard om op 5 september e.k. de private aandelen van Electrabel te kunnen opkopen. Ook de opbrengst van de verkoop van Telenetaandelen ging daar naartoe. De opbrengst van de verkoop van Electrabelaandelen, die de stad in portefeuille had, aan de Franse groep Suez, kon de stad zelfs in eigen kas stoppen; er waren al genoeg reserves.

Mijn beoordeling: half geslaagd.

14. Oprichting van een kindergemeenteraad.

Het idee van een kindergemeenteraad is opgenomen in het bestuursakkoord, maar verder is er niets meer van gehoord. Dus: niet geslaagd.

15. Jonge middenstanders aanmoedigen met stedelijke startpremie.
Beginnende zelfstandigen krijgen gedurende drie jaar een premie in verhouding tot de stedelijke taksen. Afschaffing van de terrastaks. Loketdienst. Permanent en gestructureerd overleg met de handelaars.

Er is een 'stedelijk reglement ter bevordering van de economische activiteit' goedgekeurd. Starters kunnen er een beroep op doen voor premies en stedelijke financiële waarborgen. De steun schommelt al naar gelang de vestigingsplaats (in specifieke zones, in het centrum van de stad of van deelgemeenten, en elders).

Voorts is er een Ondernemerscentrum opgericht door de stad, de GOM West-Vlaanderen en Syntra West om onder meer beginnende zelfstandigen intens te begeleiden in hun avontuur.

Over de terrassen is heel wat gebakkeleid, maar uiteindelijk is een voor alle partijen eerbaar compromis bereikt. De terrastaks is niet afgeschaft maar gestroomlijnd.

Al met al is mijn beoordeling: geslaagd.

16. Een gezellige stad voor de jongeren.
Dialoog stad-jongeren (cafés). Muziekfabriek met repitieruimte.

Het uitgaanscultuur van jongeren bloeit in Kortrijk. De dialoog met de jongeren is heel wat verbeterd. Die "muziekfabriek" komt er! Muziekcentrum de Kreun palmde op het Schouwburgplein de locaties in van Radio2, die naar eigen studio's verhuisde aan Xpo. In 2007 wordt de eerste steen gelegd van een nagelnieuwe concertzaal, een miljoenendossier in euro's waarvoor ook de Vlaamse Gemeenschap (cultuurminister Bert Anciaux, spirit) en de provincie in hun beurs tasten. De Kreun, waar sp.a-kandidaat Bert Herrewyn werkt, is al 25 jaar een gereputeerde concertclub, een pop-infopunt voor de hele streek en een ondersteuningcentrum voor jongeren met muzikale plannen. Mijn beoordeling: geslaagd.

17. Een centrum voor moderne kunst.
Stoopsfabriek is een mogelijkheid. Aankoopbeleid voor moderne kunst. Actuele kunst in de stad en de deelgemeenten. Uitvoering van project "kunst in bushokjes".

Meer dan naar hedendaagse kunst is de culturele aandacht van de stad gegaan naar podiumkunsten en design. De initiatieven voor kunst zijn grotendeels geconcentreerd op het concept "Buda Kunsteneiland", waarin het vroegere Limelight is opgegaan. De gewezen Pentascoop kreeg een grondige facelift om in dat concept te kunnen gebruikt worden.

Stoopsfabriek is dan toch officieel beschermd geraakt en er zijn actuele plannen voor een respectvolle ombouw voor lofts en kantoren. Maar voor de beeldende kunst zijn onze dromen van 2000 niet in vervulling gegaan. Nog altijd blijft er een grote nood aan atelierruimte voor afgezwaaide academiestudenten.

En in plaats van 'kunst op bushokjes' heeft sp.a-schepen De Coene de glasbollen laten beschilderen door een ultrarealistisch kunstenaar.

Laat ons zeggen: niet geslaagd.

18. Gedaan met de afbraak van mooie oude panden.
Particulieren die voor zulke panden instaan dienen beloond.

Meer dan voorheen houden de stedenbouwkundige diensten van stad Kortrijk rekening met de historische en architectonische waarde van bestaande gebouwen. Stelselmatig wordt thans het advies opgevraagd van Monumenten en Landschappen (Vlaamse Gewest), ook voor panden die (nog) niet op de lijsten staan van beschermde of voorlopig beschermde gebouwen.

Die premie voor het in stand houden van waardevolle panden is er niet gekomen. Conclusie: half geslaagd.

19. Een groot sportplan voor de jeugd.

Er zijn niet veel gemeenten die verhoudingsgewijs meer inspanningen leveren voor de jeugdsport dan Kortrijk. Het bestaande grote aanbod wordt systematisch verder uitgebreid. Toch zijn de wachtlijsten van gegadigden voor de vakantie-activiteiten van de stedelijke dienst Sportplus nog niet helemaal weggewerkt. Laat ons zeggen: half geslaagd (ik ben streng vandaag).

20. Een stad die springlevend is.
Bestuurscel voor culturele evenementen en festiviteiten. Kioskconcerten. Dag van de Muziek. Ondersteuning van wijkfeesten en kermissen.

Iedereen moet toegeven: Kortrijk Bruist! Geslaagd cum laude.

21. Politie betrekken bij het beleid.

De door sommigen zo vermaledijde politiehervorming heeft zijn vruchten afgeworpen in Kortrijk. Het lokale veiligheidsplan is opgesteld in overleg met de Politiezone Vlas en in overeenstemming met het zonale veiligheidsplan waarin Kortrijk een grote inbreng had. De lokale politie zelf is superklantvriendelijk geworden (zie ook de schitterende website http://www.pzvlas.be). En er zijn definitieve stappen gezet voor de bouw van een up to date-politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide.

Mijn beoordeling is dan ook: geslaagd.

De uitslag voor die tweede helft van ons wensenlijstje van 2000 is 7 op 11. Samen met de 8 op 10 van de eerste helft, scoren wij 15 op 21. Dat is 71,4%.

29-08-06

Onderscheiding (71,4%) voor sp.a-deelname aan bestuur in Kortrijk

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 pakte de sp.a uit met een "programma voor de 21e eeuw". 21 concrete punten die de partij erdoor wou drukken als ze aan het beleid kon deelnemen. De sp.a hééft deelgenomen aan het beleid. In een coalitie met de CD&V hebben wij 1 schepen (Philippe De Coene, van milieu en ICT) en ook een voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning (ikzelf). Als wij het lijstje van de 21 punten overlopen (en streng zijn), heeft de sp.a 12 punten volledig gerealiseerd en zijn we voor 6 punten goed op weg (daarvoor geef ik een half punt). Dat is een score van 71,4%, of een dikke onderscheiding. Niet slecht voor een coalitiepartner met 1 schepen in een schepencollege van 9. 

Stadsblogger Kortrijkwatcher is zo vriendelijk (?) geweest de meerderheidspartijen in Kortrijk te confronteren met hun verkiezingsbeloften van zes jaar geleden. Dat van de sp.a verscheen op: http://users.skynet.be/kortrijkwatcher/2006/08/over-het-s.... Ik druk het programma hier af in cursief. Mijn beoordeling staat in normale letters na elk programmapunt.

1. Iedereen heeft recht op een goed voetpad.
In elke straat. En hiertoe dient er een speciale stadsdienst opgericht.

De investeringen in trottoirs zijn opmerkelijk uitgebreid. Er is een meldpunt gekomen voor vlugge herstelling van kapotte voet- en fietspaden en rioleringen: 'Werk aan de weg' (gratis belnummer: 0800 90 811). Mijn beoordeling: geslaagd.

2. Afschaffing van de oneerlijke huisvuiltaks.

De huisvuiltaks was hoogst onrechtvaardig omdat hij alle Kortrijkzanen over dezelfde kam schoor: rijk of arm, grote afvalmaker of kleine. Die belasting is inderdaad afgeschaft. In de plaats daarvan zijn de huisvuilzakken wat duurder geworden. Zeker in de beginjaren van de nieuwe ploeg had dat als effect dat de Kortrijkzanen minder afval maakten. Dat was dan weer heel voordelig voor de stadskas, want de afvalverbranding kost de stad handenvol geld. 'Winst' wordt op de huisvuilzakken zeker niet gemaakt. Mijn beoordeling: geslaagd.

Niet in ons programma maar toch het vermelden waard is de realisatie van het meldpunt en de opkuisploeg van "Rap en Rein". Sluikstorten krijgen niet meer de gelegenheid uit te groeien tot onoverzichtelijke problemen. Een 'propere stad' betekent ook beteugeling van de sluikstorters; ook dat is consequent aangepakt.

3. Veilig fietsen in heel Kortrijk. Op fietspaden die vrij liggen van de rijweg.

Er is heel wat meer geïnvesteerd in fietspaden dan vroeger. Verschillende fietsverbindingen zijn hersteld. Onlangs nog werd het Guldenspoorpad, met medewerking van de Provincie, doorgetrokken naar Zwevegem. Er is een fietsambtenaar aangesteld en met de Fietsersbond is er een structurele samenwerking. Mijn beoordeling: geslaagd.

4. Overal groen dat goed onderhouden wordt.
Versterking van de groendienst. Particulieren mogen zelf instaan voor onderhoud. Stadsrandbos. Generatiebos (elke baby een boom.)

Voor het onderhoud van het stadsgroen is heel wat gebeurd. De groendienst van vroeger is grondig gemoderniseerd. Tal van opdrachten worden nu uitbesteed, ook aan beschutte werkplaatsen. Een snelle interventieploeg, 'Kruid en Blad', gaat elke dag de strijd aan tegen slordige hoeken. Het stadsrandbos is een zaak van het Vlaamse Gewest dat stelselmatig doorgaat met de aankoop van gronden in het zuidwesten van de stad. Groenschepen Philippe De Coene zette vaart achter de realisatie van het Groen Lint Zuid (nu Stadsgroen Marionetten, zie foto), de natuurverbinding tussen het Kennedybos en het stadsrandbos. Zowat 60 hectare worden ingericht voor natuurminnende bezoekers en wandelaars op de mooiste flanken van de stad. Aangelegde paden, een aantrekkelijk paviljoen in de vorm van een libel en een bezoekerscentrum in hoeve Te Coucx gaan de wandelaars wegwijs maken. Een onderdeel van stadsgroen Marionetten is het geboortebos in de Don Boscolaan, waar jaarlijks voor honderden nieuwgeborenen een boom wordt bijgeplant. Mijn beoordeling: geslaagd.

5. Vlot parkeren in plaats van doelloos rondrijden.
Parkeerroute. Betaalbaar langparkeren. Kortingsacties voor klanten. Gratis parkeren voor centrumbewoners zonder garage. Pendelaars moeten plaats krijgen aan het station.

Het succes van de stedelijke ondergrondse parking Veemarkt en nadien ook de overgekochte parking Schouwburgplein is onmiskenbaar. Het eerste uur parkeer je er gratis en daarna betaal je een heel schappelijke prijs, de goedkoopste van het land. Voor centrumbewoners zijn allerlei vormen van bewonersparkeren uitgewerkt. Wat de pendelaars betreft, is er nog geen volwaardige oplossing in de vorm van een parkeergebouw nabij het station gerealiseerd. Maar het aartsmoeilijke dossier (waarin partners zoals de NMBS het de stad niet gemakkelijk maken) geraakt stilaan uit zijn studiefase. Ook voor parkeren durf ik het bestuur een beoordeling geven van: geslaagd.

6. Het wordt weer fijn met bus en trein.
Gratis vervoer uitbreiden voor 60 plussers en kinderen tot 12 jaar. Belbussen. Meer bussen, extra verbindingen, lagere opstap, wendbare bussen. Tariefzone Kortrijk. Treinstopplaatsen in Marke en Heule. TGV-verbinding met Rijsel.

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft haar dienstverlening in Kortrijk grondig verbeterd: er is een nieuwe buslijn bijgekomen; bestaande lijnen zijn vernieuwd, en er zijn meer aangepaste stadsbussen ingezet. Toch stappen nog altijd veel te weinig Kortrijkzanen op de bus. Een gericht beleid van gratis aanbod zou de stadsgenoten over hun aarzeling kunnen helpen. Maar daartoe hebben wij onze coalitiepartners niet kunnen overtuigen. De bestaande gratis faciliteiten (gratis voor 55-plussers op maandagen, gratis P&R van de Kinepolisparking naar het centrum, en gratis voor studenten) zijn, volgens mij, onvoldoende om veel effect te hebben op het busgebruik. Mijn beoordeling: half geslaagd.

7. De st@d (sic) is van iedereen.
Uitbouw van de website van de stad (ook interactief). Gratis gebruik van computer in openbare gebouwen. Gratis e-mailadres voor elke inwoner.

Nog beter: in plaats van een gratis mailadres - daarvoor heb je de stad al lang niet meer nodig - kun je een gratis Certipost-adres krijgen, handig voor het aanvragen van allerhande officiële documenten. Met zijn project "De WWWereld is van iedereen" gaf schepen Philippe De Coene elke Kortrijkzaan de gelegenheid om basiscursussen computer en internet te volgen, in zijn eigen deelgemeente. Vele honderden stadsgenoten maakten er gebruik van. de jongste was 10, de oudste 87. Met de plaatsing van internetkiosken en gratis surfcomputers in allerlei toegankelijke stadsgebouwen kan iedereen gratis surfen en zelfs e-mails versturen en printen. Mijn beoordeling: geslaagd.

8. Het stadhuis is er voor de mensen, niet omgekeerd.
Stadsdiensten open op uren waarbij het publiek vrij is (ook op zaterdagmorgen). Glijdende werkuren. Gemotiveerd personeel met promotiekansen.

Met de ingebruikname van het nieuwe stadhuis is de stedelijke klantenopvang heel wat verbeterd. De dienst Burgerzaken is nu ook te bereiken in de deelgemeenten. De opening van een stadsloket op zaterdagmorgen is niet gelukt, maar toch zijn de openingsuren klantvriendelijker gemaakt door bijvoorbeeld open te blijven over de middag en een wekelijkse 'nocturne' te houden op maandag (tot 19 uur). Het personeelsbeleid is gedynamiseerd met allerhande initiatieven. Mijn beoordeling: half geslaagd.

9. Niemand blijft eenzaam achter.
Levendig buurtleven. Buurtnetwerk. In elke buurt een buurtcentrum. Vrijwilligerswerk aanmoedigen.

De buurtwerkingen zijn uitgebreid. Ik vraag wel een beetje begrip voor de ondankbare, bijna onmogelijke opdracht van een buurtwerker als buffer tussen de stedelijke overheid en bewoners die ook niet allemaal zonder problemen zijn. Een voorbeeldig experiment is de wijkwerking Sint-Denijsestraat, waarin de stad opmerkelijk veel heeft geïnvesteerd. Waar in andere wijken de buurtwerker vooral aan de relaties moet werken, kregen de bewoners om en rond de Sint-Denijsestraat heel wat harde wensen vervuld (straatwerken, een nieuw park, heraanleg Volksplein, enzovoort). Dat is natuurlijk veel dankbaarder werk. In dat verband kan ik ook verwijzen naar de maandelijkse buurtrondgangen van schepen De Coene en schepen Leleu, waarop de bewoners de beleidsmakers ter plekke kunnen tonen wat er fout loopt in hun buurt. Intussen werd de grote rol van vrijwilligers erkend en ondersteund. Mijn beoordeling: geslaagd.

10. Aanstelling van een ombudsman.
Met jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad.

Mijn beoordeling: niet geslaagd. Als je in de meerderheid de mogelijkheid van een stedelijke ombudsman oppert, krijg je onmiddellijk de repliek dat de stad goedwerkende meldpunten heeft. Daar kunnen de mensen inderdaad naartoe met hun klachten en die klachten worden meestal zo vlug mogelijk opgelost. Maar een ombudsman is iets anders. Een ombudsman staat in tweede linie om eventueel burgers te steunen die zich in een meningsverschil met de stad onheus behandeld voelen. Een ombudsman kan als neutrale èn onafhankelijke waarnemer leemten in de stadsaanpak signaleren. Ik blijf daar groot voorstander van. Zo'n ombudsman (M/V) is er niet gekomen.

De rest van mijn beoordeling morgen. We zitten aan 8 op 10.
11. Een open woonbeleid en een woonwinkel voor alle mensen.
Sociale woonmaatschappijen moeten een open deurpolitiek volgen (controle wachtlijsten). Alle huurders van sociale woningen worden jaarlijks één keer bezocht.
12. Beter planning van openbare werken.
Niet alles willen realiseren in de laatste twee jaar. Stadsvernieuwing niet beperken tot centrum. Aandacht voor jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.
13. Elektriciteit en gas, het kan goedkoper.
In alle openheid nagaan welke leveranciers het goedkoopst zijn.
14. Oprichtring van een kindergemeenteraad.
15. Jonge middenstanders aanmoedigen met stedelijke startpremie.
Beginnende zelfstandigen krijgen gedurende drie jaar een premie in verhouding tot de stedelijke taksen. Afschaffing van de terrastaks. Loketdienst. Permanent en gestructureerd overleg met de handelaars.
16. Een gezellige stad voor de jongeren.
Dialoog stad-jongeren (cafés). Muziekfabriek met repitieruimte.
17. Een centrum voor moderne kunst.
Stoopsfabriek is een mogelijkheid. Aankoopbeleid voor moderne kunst. Actuele kunst in de stad en de deelgemeenten. Uitvoering van project "kunst in bushokjes".
18. Gedaan met de afbraak van mooie oude panden.
Particulieren die voor zulke panden instaan dienen beloond.
19. Een groot sportplan voor de jeugd.
20. Een stad die springlevend is.
Bestuurscel voor culturele evenementen en festiviteiten. Kioskconcerten. Dag van de Muziek. Ondersteuning van wijkfeesten en kermissen.
21. Politie betrekken bij het beleid.

28-08-06

Morgen ben ik er weer!

Mijn excuses.

In het weekend zijn wij terug verhuisd naar onze verbouwde woning, Goedendaglaan 69. Van oktober tot gisteren konden wij puin, stof en andere onvermijdelijkheden ontwijken door te gaan wonen op een appartement in de omgeving. Aan het renovatieavontuur kwam vorige week een gelukkig einde. Dus konden wij met de zeer gewaardeerde hulp van Frederique, Folke, Liesbeth, Veerle, Carl en Febe terugkeren.

Maar onze telefoonverbinding marcheert nog niet en onze ADSL-verbinding nog veel minder. Ik kan dus thuis niet op het wereldwijde net. En eigenlijk ben ik daar niet helemaal rouwig om, want al die dozen moeten toch zo vlug mogelijk geleegd worden (met veel waardering voor Inge, mijn echtgenote die van geen ophouden weet).

Morgen probeer ik weer mijn dagelijkse stukje te posten. 't Kan ook overmorgen zijn. Er is genoeg nieuws over Kortrijk voor een waarnemer met een eigen mening. Terzelfder tijd gooi ik mij vanaf morgen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Ik sta 4e op de lijst van sp.a-spirit. Het blijven dus drukke tijden.

Bedankt voor het begrip.

Marc Lemaitre

18:32 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: sorry |  Facebook |

24-08-06

Kan Rollegem eindelijk vrijer ademen?

Niet alleen de voorposten Tombroek en 't Foreest liggen vaak in de stank van de industrie op Moeskroens grondgebied juist over de gewest-, provincie- en taalgrens. In heel Rollegem krijgt het witgoed aan de wasdraad soms de geur van frieten, zeep of erger. Sinds 16 juli zijn de klachten verstomd. Heeft het te maken met de vakantiesluiting of met de maatregelen die er kwamen na gezamenlijke acties van het Waalse en het Vlaamse Gewest op aandringen van Kortrijks milieuschepen Philippe De Coene?

Lelijke eendjes

Het was een van de neteligste dossiers die Philippe De Coene, sp.a, als nieuw schepen van leefmilieu van Kortrijk erfde in 2001: de steeds terugkerende stank van wisselende samenstelling die in Rollegem vanover de gewestgrens kwam aangewaaid. Onze vroegere zusterstad Moeskroen had tegen de gewestgrens (ook grens met Kortrijk en deelgemeente Rollegem - meer bepaald de aloude wijken Tombroek en ('t) Fore(e)st) een industrieterrein ingericht voor milieubelastende bedrijven.

Gezien de grote werkloosheid in dat stuk van Henegouwen, lokte stad Moeskroen bedrijven met allerhande voordelen, faciliteiten en administratieve bijstand. Onder de Zuid-West-Vlaamse ondernemers liep de mare dat het over de gewestgrens zoveel gemakkelijker ging om een bedrijf te vestigen; "men keek er niet zo nauw als in het Vlaamse gewest en in Kortrijk". In elk geval liep Moeskroen zelf niet zoveel milieurisico's: de winden waaien immers meestal uit het zuidwesten, dat wil zeggen van Moeskroen naar Kortrijk over Rollegem en Aalbeke.

Op die beruchte industriezone streken dan ook de lelijke eendjes van de bedrijfswereld neer. Wie zou graag de geuren delen van bedrijven zoals een zeepfabriek (Vandeputte nv), een groothandel in scherp ruikende chemische producten (Brenntag nv), een verbrander van (ziekenhuis- en ander) afval (Meprec nv), een vetverwerker (Codeb nv), een industriële frietenbakker (Mydibel nv), een composteerder (Lavano nv), een soepgeurverspreidende groenteninvriezer (Dicogel nv), een chipsfabrikant (Roger-Roger nv), en een kippenslachterij (Flandrex nv - nooit veel geur!).

Behalve gehinderd door de onfrisse dampen waren de Rollegemnaren ook ongerust over de schadelijkheid van de aangewaaide verpeste lucht. Die ongerustheid concentreerde zich eerst op het bedrijf Meprec, een private verbrandingsoven met lang niet zoveel zorg voor het leefmilieu en de onschadelijkheid van zijn rookgassen als bijvoorbeeld de intercommunale IMOG.

Ongenaakbaar?

De bewoners kregen onmiddellijk gehoor bij schepen De Coene, die al in januari 2001 een hoorzitting organiseerde. Het gevolg was een brievenoffensief richting Waalse Gewest (de gewesten zijn verantwoordelijk voor het leefmilieu), richting toenmalig Vlaams milieuminister Vera Dua, richting stadsbestuur Moeskroen, richting Provinciebestuur, enzovoort. Stad Kortrijk diende zelfs bezwaar in tegen de vestiging van chemieverlader Brenntag in augustus 2002.

In het najaar van 2002 verscherpte stad Kortrijk zijn acties tegen de aanhoudende stankvlagen. De directie Leefmilieu (milieuambtenaar Lode Valcke) ging bij de meeste klachten onmiddellijk ter plaatse om de geurhinder officieel vast te stellen. Zo werden niet minder dan 14 gerechtvaardigde klachten genoteerd tussen 10 en 27 september 2002. Tijdens die actie stelden de bewoners eigenaardig genoeg vast dat de stank nu meestal 's nachts kwam aangedreven i.p.v. overdag voorheen. Blijkbaar voelden verschillende bedrijfsleiders zich toch niet zo ongenaakbaar. De milieudienst van Kortrijk ging ook op het industrieterrein van Moeskroen zelf kijken. Zij rapporteerden dat de zone er hoogst slordig bijlag, dat er rook kwam uit de rioolputjes en dat er een hels lawaai was bij laad- en losactiviteiten.

Division de la Police de l'Environnement

Met overleg kon stad Kortrijk bij het stadsbestuur van Moeskroen bereiken dat zij ermee instemden dat de Vlaamse milieuinspectie Aminal een onderzoek ging verrichten op de industriezone. Aminal schakelde daarvoor het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in. VITO ging heel minutieus te werk en schakelde zelfs de bevolking in door 'geurdagboeken' uit te delen. De studie leverde een objectieve, wetenschappelijk verantwoord rapport op, waarin de geurhinder onomstotelijk werd vastgesteld. Erger nog: er werd ook geconstateerd dat de kwalijke dampen op bepaalde dagen ziektemakend waren.

Met dat rapport kon het Waalse Gewest overtuigd worden om op te treden. La Division de la Police de l'Environnement (DPE) ging bedrijf per bedrijf onderzoeken. Iedere keer leidde dat tot een voorstel van saneringsmaatregelen om verdere hinder te voorkomen.

De eerste saneringen zijn momenteel aan de gang. Mydibel plaatste een installatie voor de vernietinging van frietdampen en heeft een nieuwe verwarmingsketel aangekocht die de geurdeeltjes in de schouwdampen zal tegenhouden. Vandeputte heeft vorige maand een installatie in dienst genomen om de zeepgeuren op chemische manier te verminderen. Lavano belooft alleen nog te composteren in een gesloten loods met geurfilter. De firma Seva heeft een thermische oxidatiefilter geplaatst. Lonolines Stella plaatst een biofilter. Roger & Roger rust elke productielijn uit met een condensor. Brenntag zal zijn zuren zorgvuldiger opslaan en behandelen. Codeb (van de vroegere Heulse vetsmelter Debaillie) moet zijn activiteiten inperken (twee politieverordeningen) en moet een milieueffectenrapport afleveren. En Meprec is intussen gesloten en kreeg geen vergunning.

De DPE stelt dan ook dat de geurhinder is afgenomen. Niettemin kwamen in 2006 al 25 klachten binnen bij de milieudirectie van stad Kortrijk. Stof voor hernieuwd Vlaams-Waals en Kortrijks-Moeskroens overleg in de komende maanden.

23-08-06

Behoud 8 hectare open ruimte Venning

Zoals aangekondigd in de gemeenteraad heb ik een bezwaarschrift ingediend in het openbaar onderzoek van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Ik blijf mij verzetten tegen het plan om de 8 hectare open ruimte tussen de Venningwijk en de Ring te schenden met een bedrijventerreintje voor een paar showrooms.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, wat bedoel je?

Stilaan wordt ruimtelijke ordening met 'gewestplannen' ingeruild voor een modernere aanpak met structuurplanning. Er is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; er zijn de provinciale structuurplannen en ook de gemeenten moeten, als instanties die het dichtst bij de mensen staan, structuurplannen maken. Het grote verschil met de - in principe eeuwige - gewestplannen is dat die structuurplannnen een versheidsdatum meekrijgen en na enkele jaren moeten geactualiseerd worden.

Op basis van dat gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan de gemeente dan ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) maken die even binden zullen zijn dan de huidige BPA's (op basis van het gewestplan). De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is ook een voorwaarde om als gemeente zelfstandig bouwvergunningen te mogen afhandelen (en niet meer naar Brugge - AROHM - te moeten).

In heel Vlaanderen zijn nog maar 6 gemeenten in orde met hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waaronder Avelgem en Zwevegem.

In de gemeenteraad heb ik het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk "een proper werkstuk" genoemd. Het is een redelijke basis voor een doordachte ruimtelijke ordening. Er is veel aandacht voor de evenwichten tussen alle krachten die ruimte nodig hebben: natuur en groen, wonen, werken, openbare voorzieningen, landbouw, verkeer en vervoer. Zowel de stad als het platteland komen ruimschoots aan bod.

Tot 15 augustus liep het openbaar onderzoek over dat door de gemeenteraad goedgekeurd ontwerpplan. Bij de bespreking in de gemeenteraad heb ik aangekondigd dat ik als burger gebruik zou maken van mijn democratisch recht om een bezwaarschrift in te dienen. Die bezwaarschriften zullen eerst besproken worden in de GECORO, de brede adviesraad van belangengroepen. Nadien zal de gemeenteraad de knopen doorhakken.

Een bezwaarschrift, waarom?

Mijn bezwaar betreft de bestaande open ruimte tussen de Venningwijk (Vennestraat) en de grote ring (R8), tevens de laatste open ruimte tussen Kortrijk stad en stad Harelbeke. Het ontwerpplan wil daar een lokaal bedrijventerrein van 3 hectare te ontwikkelen. Ik ben daar om drie redenen vierkant tegen.

1. Een lokaal bedrijventerrein aan een ventweg/oprit van een niet afgewerkt stuk R8 zal onvermijdelijk grote problemen veroorzaken van ontsluiting. Er is daar een hoge talud. Die steile berm maakt een rechtstreekse ontsluiting via de R8 onmogelijk (in tegenstelling tot wat in het plan wordt beweerd).

Waarschijnlijk is het de bedoeling te profiteren van het drukke verkeer op de Ringweg om enkele showrooms in de kijker te plaatsen. Dat is een vergissing. Op het moment dat de automobilisten, potentiële klanten, de vitrines zullen opgemerkt hebben in het voorbijrijden, zijn ze al te ver en kunnen ze niet terug tenzij ze allerlei sluikwegen inslaan en nutteloos verkeer op gang brengen.

Het terrein(tje) kan in de praktijk slechts ontsloten worden (aanvoer van goederen, ontvangst van klanten, afvoer van gekochte waren) over een nieuw aan te leggen weg. In gelijk welke hypothese zal een dergelijke weg zware schade aanbrengen aan de woonfunctie in de omgeving.

Ofwel loopt die weg naar de Vennestraat, met extra verkeersoverlast voor de Venningwoonwijk. Ofwel loopt die weg rechtstreeks naar de Zandbergstraat (verlengde Deerlijksestraat), met extra verkeersoverlast en een moeilijke uitrit in die al zeer drukke straat. De optie Zandbergstraat vergt bovendien de sloop van enkele rijwoningen. De optie Vennestraat zal het unieke natuur-, tuin- en parkgebied schenden, het stadsgroen Venning met inbegrip van de Vlindertuin.

2. Een tweede reden heeft te maken met de natuur. De 3 hectare die bestemd zijn voor het 'bedrijventerrein', behoren tot een zeldzame biotoop in onze stad. Het is een restant van een landduin. De lichte, zanderige grond, die tegelijk waterrijk is door de dikke kleilaag waarop hij ligt, is uitermate geschikt voor natuurontwikkeling. Dat wordt bewezen door de Vlindertuin en het natuurpark, die op de andere 5 hectare van het open gebied tussen de Venningwijk en de Ring groeien en bloeien.

Niet alleen zou het zonde zijn om die 3 ha grond met grote biologische mogelijkheden te bebouwen. De omvangrijke bedrijfsgebouwen (wellicht showrooms) zouden ook ten zeerste afbreuk doen aan het landschappelijk uitzicht van de bestaande natuurinitiatieven. Nu kun je je daar nog in de open natuur wanen. Als die bedrijfsgebouwen daar staan, is de horizon verknoeid.

3. Ten slotte past het project 'lokaal bedrijventerrein Venning' niet in het uitgangspunt van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zelf. Het is inderdaad waar dat in vergelijking met andere centrumsteden Kortrijk een uitgebreid KMO-weefsel bezit in de vorm van bedrijven die verweven zijn in het woongebied. De bedoeling van het GRS is nieuwe lokale bedrijventerreinen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het bestaande weefsel. Het voorgestelde bedrijventerrein op de Venning ligt volledig los van de bestaande bebouwing en schaadt daardoor de resterende open ruimte die mee de leefbaarheid van omliggende woonbuurten bepaalt.

Mijn conclusie:

Het voorstel van een lokaal bedrijventerrein op de Venning heeft meer nadelen (aartsmoeilijke onsluiting, verspilling waardevolle biotoop, schade aan leefbaarheid van omliggende woonbuurten) dan voordelen (3 hectare, waarop amper een paar, hoogstwaarschijnlijk commerciële bedrijven zich kunnen vestigen). De voordelen zijn niet in een verantwoorde verhouding met de nadelen. De lokale bevolking is zich daarvan terdege bewust en ik verwijs daarvoor naar diverse acties, een grote petitie en afficheslag, die in het verleden hebben plaatsgevonden. Ik vraag met dit bezwaarschrift de schrapping van het project.

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...

22-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: laatste nummer

Afscheid van de reeks Zomer in Kortrijk. Met Jenny en Geert op het schuilterras van de Pinochio op de Veemarkt.

Bedankt Febe! Vanaf morgen weer stukjes.

Meer over Geert: http://users.skynet.be/geert.verbeke.bowls, http://haiku-e-zine.skynetblogs.be, http://haikugeert.skynetblogs.be.

En hoe het er in Kortrijk echt aan toe ging van de zomer (foto's carnaval): http://dhaene.blogspot.com/2006/08/carnaval-in-kortrijk-o...

08:33 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, terras |  Facebook |

21-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: nummer 15

Dieet? Kuurnsesteenweg.

07:43 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk |  Facebook |