23-08-06

Behoud 8 hectare open ruimte Venning

Zoals aangekondigd in de gemeenteraad heb ik een bezwaarschrift ingediend in het openbaar onderzoek van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Ik blijf mij verzetten tegen het plan om de 8 hectare open ruimte tussen de Venningwijk en de Ring te schenden met een bedrijventerreintje voor een paar showrooms.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, wat bedoel je?

Stilaan wordt ruimtelijke ordening met 'gewestplannen' ingeruild voor een modernere aanpak met structuurplanning. Er is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; er zijn de provinciale structuurplannen en ook de gemeenten moeten, als instanties die het dichtst bij de mensen staan, structuurplannen maken. Het grote verschil met de - in principe eeuwige - gewestplannen is dat die structuurplannnen een versheidsdatum meekrijgen en na enkele jaren moeten geactualiseerd worden.

Op basis van dat gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan de gemeente dan ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) maken die even binden zullen zijn dan de huidige BPA's (op basis van het gewestplan). De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is ook een voorwaarde om als gemeente zelfstandig bouwvergunningen te mogen afhandelen (en niet meer naar Brugge - AROHM - te moeten).

In heel Vlaanderen zijn nog maar 6 gemeenten in orde met hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waaronder Avelgem en Zwevegem.

In de gemeenteraad heb ik het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk "een proper werkstuk" genoemd. Het is een redelijke basis voor een doordachte ruimtelijke ordening. Er is veel aandacht voor de evenwichten tussen alle krachten die ruimte nodig hebben: natuur en groen, wonen, werken, openbare voorzieningen, landbouw, verkeer en vervoer. Zowel de stad als het platteland komen ruimschoots aan bod.

Tot 15 augustus liep het openbaar onderzoek over dat door de gemeenteraad goedgekeurd ontwerpplan. Bij de bespreking in de gemeenteraad heb ik aangekondigd dat ik als burger gebruik zou maken van mijn democratisch recht om een bezwaarschrift in te dienen. Die bezwaarschriften zullen eerst besproken worden in de GECORO, de brede adviesraad van belangengroepen. Nadien zal de gemeenteraad de knopen doorhakken.

Een bezwaarschrift, waarom?

Mijn bezwaar betreft de bestaande open ruimte tussen de Venningwijk (Vennestraat) en de grote ring (R8), tevens de laatste open ruimte tussen Kortrijk stad en stad Harelbeke. Het ontwerpplan wil daar een lokaal bedrijventerrein van 3 hectare te ontwikkelen. Ik ben daar om drie redenen vierkant tegen.

1. Een lokaal bedrijventerrein aan een ventweg/oprit van een niet afgewerkt stuk R8 zal onvermijdelijk grote problemen veroorzaken van ontsluiting. Er is daar een hoge talud. Die steile berm maakt een rechtstreekse ontsluiting via de R8 onmogelijk (in tegenstelling tot wat in het plan wordt beweerd).

Waarschijnlijk is het de bedoeling te profiteren van het drukke verkeer op de Ringweg om enkele showrooms in de kijker te plaatsen. Dat is een vergissing. Op het moment dat de automobilisten, potentiële klanten, de vitrines zullen opgemerkt hebben in het voorbijrijden, zijn ze al te ver en kunnen ze niet terug tenzij ze allerlei sluikwegen inslaan en nutteloos verkeer op gang brengen.

Het terrein(tje) kan in de praktijk slechts ontsloten worden (aanvoer van goederen, ontvangst van klanten, afvoer van gekochte waren) over een nieuw aan te leggen weg. In gelijk welke hypothese zal een dergelijke weg zware schade aanbrengen aan de woonfunctie in de omgeving.

Ofwel loopt die weg naar de Vennestraat, met extra verkeersoverlast voor de Venningwoonwijk. Ofwel loopt die weg rechtstreeks naar de Zandbergstraat (verlengde Deerlijksestraat), met extra verkeersoverlast en een moeilijke uitrit in die al zeer drukke straat. De optie Zandbergstraat vergt bovendien de sloop van enkele rijwoningen. De optie Vennestraat zal het unieke natuur-, tuin- en parkgebied schenden, het stadsgroen Venning met inbegrip van de Vlindertuin.

2. Een tweede reden heeft te maken met de natuur. De 3 hectare die bestemd zijn voor het 'bedrijventerrein', behoren tot een zeldzame biotoop in onze stad. Het is een restant van een landduin. De lichte, zanderige grond, die tegelijk waterrijk is door de dikke kleilaag waarop hij ligt, is uitermate geschikt voor natuurontwikkeling. Dat wordt bewezen door de Vlindertuin en het natuurpark, die op de andere 5 hectare van het open gebied tussen de Venningwijk en de Ring groeien en bloeien.

Niet alleen zou het zonde zijn om die 3 ha grond met grote biologische mogelijkheden te bebouwen. De omvangrijke bedrijfsgebouwen (wellicht showrooms) zouden ook ten zeerste afbreuk doen aan het landschappelijk uitzicht van de bestaande natuurinitiatieven. Nu kun je je daar nog in de open natuur wanen. Als die bedrijfsgebouwen daar staan, is de horizon verknoeid.

3. Ten slotte past het project 'lokaal bedrijventerrein Venning' niet in het uitgangspunt van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zelf. Het is inderdaad waar dat in vergelijking met andere centrumsteden Kortrijk een uitgebreid KMO-weefsel bezit in de vorm van bedrijven die verweven zijn in het woongebied. De bedoeling van het GRS is nieuwe lokale bedrijventerreinen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het bestaande weefsel. Het voorgestelde bedrijventerrein op de Venning ligt volledig los van de bestaande bebouwing en schaadt daardoor de resterende open ruimte die mee de leefbaarheid van omliggende woonbuurten bepaalt.

Mijn conclusie:

Het voorstel van een lokaal bedrijventerrein op de Venning heeft meer nadelen (aartsmoeilijke onsluiting, verspilling waardevolle biotoop, schade aan leefbaarheid van omliggende woonbuurten) dan voordelen (3 hectare, waarop amper een paar, hoogstwaarschijnlijk commerciële bedrijven zich kunnen vestigen). De voordelen zijn niet in een verantwoorde verhouding met de nadelen. De lokale bevolking is zich daarvan terdege bewust en ik verwijs daarvoor naar diverse acties, een grote petitie en afficheslag, die in het verleden hebben plaatsgevonden. Ik vraag met dit bezwaarschrift de schrapping van het project.

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...

Commentaren

Behoud 8 hectare open ruimte Venning ik vindt inderdaad ook dat deze zone moet blijven veel groen kent kortrijk al inderdaad niet meer

trouwens wat gaat er gebeuren met de stoops fabriek aan de andere kant van de vennig

die staat daar maar te staan hoelang is deze nu al groten deels afgebroken en daar is nog niets aan veranderd zonde van het geld dat daar werd in gestokken ze was beter hele maal afgebroken dan was er ook meer ruimte om nieuwe en nuttiger gebouw neer te zetten

en das nog niet alles he de zone aan de stasegemsesteen over de vennig ( dus onder de spoorwegbrug ) deze ligt ook al enkele jaren stil en te verkomeren

plaats genoeg als je rond kijkt dus ja wie zal het zeggen

Gepost door: bv | 24-08-06

venning Of volkstuintjes van maken voor onze politiekers zo weten ze wat gedaan na de verkiezingen.
m.vr.gr.
Philippe

Gepost door: Philippe | 24-08-06

volkstuintjes Il faut travailler son jardin, zei Voltaire al, ons aller vader in de redelijkheid.

Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de gekozenen na 8 oktober even enkele jaren de boel op zijn beloop laten. Vooral niet nu, voor 1 keer, de stadskas niet dramarisch leeg is na de afgelopen bestuursperiode...

Gepost door: Marc | 24-08-06

volkstuintjes of showrooms ? Ben eens gaan wandelen door het gebied.
Ongeveer 400 meter lang en 200 breed.
Ik veronderstel dat de 3 ha die hier ter discussie staan (thans stoppelveld en maisveld) de relatief smalle strook zijn (ca 400 x 75 m) achter de volkstuintjes en de schapenweide. Tegen de ringlaan dus.
Een uitstekende commerciële ligging in elk geval.

Ik twijfel :

-ofwel de volkstuintjes uitbreiden (als daar nood aan is)

-ofwel inderdaad van de hand doen als 'commerciële bedrijvenzone' (laagbouw met commerciële gebouwen, showrooms).

Laten liggen zoals het thans is biedt m.i. geen meerwaarde aan het gebied.

'Landschappelijk uitzicht' is een lachertje met als decor de drukke luidruchtige, stinkende ringlaan. Dan nog beter lage gebouwen die het dreunend ringlaan geraas wegnemen.
En 'kenner' zegt mij dat rechtstreekse ontsluiting via de R8 wel mogelijk is.

Toch doen, tenzij volkstuintjes ?

Gepost door: walter maes | 25-08-06

Ringlaan Over de schoonheid van het gebied kan gediscussieerd worden, maar ik ben ervan overtuigd dat de natuurlijke ontwikkeling veelbelovend is. Niets beter dan vochtige zandgrond - extreem zeldzaam in Kortrijk - voor de groei van de rijkste flora en fauna.

De "drukke, luidruchtige en stinkende ringlaan" wordt momenteel nog veel te weinig gebruikt als beste verbinding tussen twee punten in de binnenstad en als doorgangsweg voor passerende camions. "Druk" is in de huidige omstandigheden een overdrijving. Bovendien ligt de weg ver genoeg van de bewoonde wereld om storend te zijn. En achter een groenberm ga je hem helemaal niet meer zien liggen.

En bv heeft gelijk. Aan de andere kant van de spoorweg (Stasegemsesteenweg) liggen grote stukken van de terreinen van de vroegere meubelfabrikant Deconinck al jaren braak. Daar is ruimte zat - èchte industriegrond - voor bedrijven, al dan niet KMO's.

En op mijn grootste bezwaar, de problematische ontsluiting, ga je niet in.

Gepost door: Marc | 28-08-06

Twijfel...
Als arrogante betweter gebeurt het zelden dat ik twijfel maar deze keer wel.

Je hebt inderdaad argumenten om schedels in te slaan mon cher Marc,
ik gooi de handdoek...

(we moeten het gebied samen eens gaan verkennen me dunkt)

Gepost door: walter maes | 28-08-06

De commentaren zijn gesloten.