16-06-06

Natuurpunt wil driemaal groene gordel rond Kortrijk

Natuurpunt Kortrijk heeft een boodschappenlijstje klaar in het vooruitzicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uit dat doorwrochte document van 30 bladzijden haal ik vandaag de algemene opmerkingen en enkele opvallende voorstellen om Kortrijk te omringen met groen en natuur. Als Natuurpunt zijn slag thuishaalt, komt er ooit een tijd dat wij tot op de Grote Markt weer de natuur en de bossen gaan kunnen ruiken.
 
Van de Kortrijkse afdeling van Natuurpunt zijn 550 gezinnen lid. De vereniging begeleid natuurwandelingen en organiseert verschillende cursussen. Enkele natuurgebieden staan onder hun beheer: de Kleiputten 't Hoge, 't Schrijverke Marke, Venning, de Heulebeekvallei aan de Warande, Potijzer Aalbeke en Natuurtuin Gilbert Desloovere (zie het onvermoede hoekje van volgende zondag). Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen publiceert Natuurpunt Kortrijk een memorandum.
 
Kortrijk natuurarm
 
De natuurbeschermers schetsen eerst de noodzaak van hun werking. Door het uitsterven van meer en meer soorten planten en dieren in onze streken, wordt onze wereld in elk geval saaier. Maar de rijkdom van soorten (biodiversiteit) is ook een barometer voor de omgeving waarin wij leven. Een aangetast milieu leidt tot toename van kanker, astma, schildklierziekten, depressie, zelfmoord, gestoorde vruchtbaarheid enzovoort. "Als je de natuur niet wilt beschermen voor de planten en de dieren, en zelfs niet voor uw kinderen en kleinkinderen, doe het dan voor jezelf" zegt Natuurpunt provocerend.
 
Met natuurgebieden is het in Kortrijk erg gesteld. Slechts 10% van het Kortrijkse grondgebied wordt ingenomen door waardevolle natuur. Daarmee scoren wij na Roeselare het slechtst van alle centrumsteden. Gebieden met zeer waardevolle natuur - in de andere centrumsteden tussen de 5 en de 10% van het grondgebied - komen in Kortrijk (0,9%) bijna niet voor. Die groene paradijzen zijn bij ons beperkt tot enkele versnipperde percelen zoals Bellegem- en Argendaalbos (Katteberg), Heulebos (deels verkaveld), de Kleiputten, Keizersberg (Marke), waterplas 't Schrijverke, delen van het Mortagnekasteel (Bellegem), het Rattenkasteel (Heule), de Heerlijkheid van Heule, en de Venning.
 
De natuurbeschermers verliezen een beetje het geduld als ze merken hoe traag de geplande bebossingsprojecten zoals het stadsgroen Marionetten en het stadsrandbos Preshoek gerealiseerd worden. Gedeeltelijk hebben ze wel gelijk, maar beter dan iedereen zouden zij toch moeten weten dat een boom niet in enkele jaren is volgroeid.
 
Gelijk heeft Natuurpunt met de vaststelling dat bij de 'afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk' nauwelijks aandacht was voor natuurontwikkeling. Het verdict voor het Gemeentelijk Structuurplan Kortrijk is minder streng. In het stedelijke gebied, de directe woonomgeving, noteren ze veel groene initiatieven. De unieke samenwerkingsovereenkomst met de directie Leefmilieu van de stad (schepen Philippe De Coene, sp.a) is daar niet vreemd aan. Maar in het buitengebied wordt de ecologie nog altijd te onvoorwaardelijk aan de landbouw toevertrouwd. Ingrepen om bedreigde soorten planten en dieren te redden worden niet genomen.
 
Groene gordel
 
Het opmerkelijkste voorstel van Natuurpunt is de uitbouw van een brede groene gordel rond het stedelijke deel van Kortrijk. Aan de rand van Kortrijk liggen nu al grote groene knooppunten zoals de Gavers, Heulebos, de Bergelenput, het Preshoekbos (dat nog moet ontwikkeld worden), en de bossen op de Bellegemse Katteberg (Argendaal- en Bellegembos).
 
Die grote knooppunten moeten aan elkaar gebreid worden met te ontwikkelen of bestaande kleinere natuurgebieden (beekvalleien en taluds bijvoorbeeld). Rond de Bergelenput moet de landbouw uitdovend zijn en plaats maken voor natuur en recreatie. Tussen de Gavers en de Vaart kan de landbouw blijven, maar moeten natuur en recreatie meer kansen krijgen.
 
Natuurpunt legt er de nadruk op dat er tussen Zwevegem en Kortrijk een groene buffer moet blijven. Zij zien mogelijkheden in de zone Langwater (een woonuitbreidingsgebied tussen de Morinnestraat en de Oudenaardsesteenweg), het nieuwe parkgebied en de groene corridor op het Deltapark (het nog aan te leggen hoogwaardig bedrijventerrein tussen de E17 en Zwevegem). Die buffer kan de gavers verbinden met het Preshoekbos over de vallei van de Keibeek (Hoog-Kortrijk). Natuurpunt vraagt een corridor van 100 meter.
 
De Ring R8
 
Binnen de grote groene gordel ziet Natuurpunt ook mogelijkheden voor twee andere natuurcirkels. De bermen van de grote Ring R8 staan bij biologen bekend als 'biologisch waardevol'. Ze zijn beplant met inheemse bomen en struiken en met grasland met veel soorten kruiden.
 
De kleine ring daarentegen, de R36, is volgens Natuurpunt een puinhoop, de gazons van de Groeningelaan ten spijt. Natuurpunt stelt voor dat de R36, met inbegrip van de nieuwe Westelijke Binnenring, heraangelegd zou worden als een brede boulevard met veel groen en aparte fietsvakken.
 
Zie ook: http://www.natuurpuntkortrijk.be

De commentaren zijn gesloten.