01-06-06

Noord-Zuidraad vraagt invulling vacature beroepskracht NoordZuid

De Noord-Zuidraad van Kortrijk heeft zijn wensenlijstje klaar voor de periode na de komende gemeenteraadsverkiezingen. Woordvoerder Peter Deschamps noemt Kortrijk "de meest vooruitstrevende Noord-Zuidstad van deze provincie" en hoopt dat onze stad dat mag blijven. De raad dringt wel aan op de nodige mensen en de nodige middelen.

De Noord-Zuidraad is opgetogen over de inspanningen van stad Kortrijk voor ontwikkelingssamenwerking. De raad, samengesteld door de meeste verenigingen die in Kortrijk rond Nood-Zuid werkzaam zijn, is heel tevreden dat hij erkend is als officiële adviesraad. Voor het eerst is in de voorbije bestuursperiode een beleidsplan Nood-Zuid opgemaakt met duidelijke doelstellingen. De raad hoopt dat de nieuwe ploeg, na de verkiezingen van 8 oktober, ook zo zal te werk gaan. Gelijk hebben ze.

Stedenband: gemiste kans

Heel positief laat de Noord-Zuidraad zich ook uit over de 'stedenband' die Kortrijk aanging met de Filippijnse miljoenenstad Cebu. Voor dat initiatief kreeg Kortrijk de steun van de Vlaamse overheid. De raad meent dat er 'een groot potentieel' zit in die stedenband. Persoonlijk heb ik daarover mijn twijfels. Ik heb die twijfel ook kenbaar gemaakt in de gemeenteraad.

Volgens mij kon er beter een stedenband gesmeed worden met een of andere stad in het Zuiden waarmee Kortrijk concrete aanknopingspunten heeft. Wetende dat een niet onbeduidend deel van onze bevolking 'roots' heeft in Marokko, had ik liever een stedenband gezien met een stad uit dat land. Bovendien ligt het heel wat dichter, wat de spontane kennismaking tussen de bevolking van beide steden heel wat gemakkelijker zou gemaakt hebben - Cebu ligt immers aan de andere kant van de wereld.

Een stedenband met een Marokkaanse stad zou de Kortrijkzanen van Marokkaanse afkomst hier een groter thuisgevoel bezorgen. Het zou de tweede en latere generaties iets geven om trots over te zijn. Het zou de andere Kortrijkzanen meer vertrouwd maken met de leefwereld waaruit bepaalde medeburgers afkomstig zijn. Het zou kansen kunnen scheppen voor commerciële, culturele en toeristische uitwisselingen. Onze verenigingen, scholen en jeugdbewegingen zouden er op ontdekking kunnen gaan met veel minder kosten dan een expeditie naar het verre Cebu. Voor Cebu, waar onze avances trouwens nauwelijks worden opgemerkt, is er gewoonweg geen draagvlak bij onze bevolking en bij de organisaties van het middenveld. Een zeer gemiste kans! Ik had van de Noord-Zuidraad in die kwestie een wat kritischer opstelling verwacht.

Goed vind ik de oproep van de Noord-Zuidraad aan de beleidsmakers om het samenleven tussen bevolkingsgroepen met verschillende culturen te bevorderen. Een meer overdachte stedenband had daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

De nodige mensen en middelen

De Noord-Zuidraad vraagt voorts dat de klemtoon zou blijven liggen op sensibilisering en educatie. Ik kan daar inkomen. Het is niet een stad als Kortrijk die met groot financieel geweld de honger en het onrecht uit de wereld zal helpen. Veeleer moet onze bevolking bewust gemaakt worden van wat er zich in de wereld afspeelt - niet alleen al het erge, maar ook al het interessante. De lokale afdelingen van de professionals in de ontwikkelingssamenwerking, de ngo's dus (niet-gouvernementele organisaties), spelen daarin een cruciale rol. De steun van de stad aan die Noord-Zuidwerking en aan de projecten in het zuiden is daarbij nodig.

Voor die Noord-Zuidwerking vraagt de raad de nodige mensen en middelen. De raad pikt het niet langer dat het voorziene personeelskader voor Noord-Zuidwerking niet is ingevuld. Er moet dringend een aanwerving gebeuren van een beroepskracht op B-niveau.

De Noord-Zuidraad vindt eveneens dat Kortrijk wel wat dieper in de geldbeugel mag tasten. Momenteel steekt Kortrijk tussen de 0,12 en 0,17% van zijn begroting in het Noord-Zuidbeleid. Volgens de raad zou dat zeker vijf keer meer moeten zijn. Het streefgetal is 0,7%. 

Om dat te bereiken stelt de Noord-Zuidraad een gedurfd 'groeipad' voor. Elk jaar moeten de werkingsmiddelen voor projectensteun met 10% stijgen ('t zal er dan wel op aankomen om die kredieten op te krijgen aan betrouwbare en zinvolle projecten!). Zij vragen dezelfde stijging voor de budgetten van de Noord-Zuidraad zelf. Tegen 2012 zouden die middelen dan oplopen tot 10.700 euro per jaar. Idem voor de stedelijke steun aan de jaarlijkse 11.11.11-campagne. Daar sta ik achter.

Ook de andere beleidsdomeinen

Ten slotte vraagt de Noord-Zuidraad dat ook in de andere beleidsdomeinen van het stadsbestuur aandacht zou besteed worden aan aspecten zoals rechtvaardigheid en duurzaamheid in de wereld. Daarom juichen zij het toe dat Kortrijk gekozen heeft voor het statuut van Fair Trade-gemeente (zie foto) en 'faire' producten aankoopt.

Wat de duurzaamheidsinspanningen van het stadsbestuur betreft, vergalopeert de raad zich een beetje. "Een duidelijke visie rond klimaatbeleid staat nog in zijn kinderschoenen" schrijft de raad. Nu moet je weten dat Kortrijk als een van de enige gemeenten een samenwerkingsovereenkomst van niveau 2 heeft ondertekend met het Vlaamse Gewest ('Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling') en daarin zwaardere engagementen opgenomen heeft dan de meeste andere gemeenten. Ik steun de oproep van de raad voor meer windmolens in onze stad.

Commentaren

Cebu e.d.m Marc,
Misschien nog voor je verder vertelt over onze heerlijkheden bij ontwikkelingssamenwerking ook Wuxi, Cebu en de stories uit India en Rwanda nog vlug een keer oprakelen.
BTW, de gemeenteraad heeft nog altijd geen contract met Cebu gezien en ook geen verslag over die verplaatsingen heen ende weer kunnen bespreken. We zijn daar aan het composteren geslagen.

Gepost door: Frans Lavaert | 01-06-06

Cebu Frans,

Ik ben een zeeeer koele minnaar van de stedenband met de metropool Cebu.

Ik vind dat Kortrijk redelijke inspanningen doet voor ontwikkelingssamenwerking, maar die stedenband is een miskleun.

Ik blijf erbij dat een stedenband met een of andere Marokkaanse berberstad veel meer reële banden zou opleveren met een stad en een bevolking in het zuiden en bovendien ook meer begrip en sympathie zou opwekken tussen diverse bevolkingsgroepen in onze stad onder de kille juniwolken.
Morgen werk ik mijn stuk af. Teveel professionele besognes gehad vandaag.

Gepost door: marc | 02-06-06

een vleugellamme Kortrijkwatcher VAN CEBU NAAR SUCRE

Ook de stad Mechelen (van reuzenkleuter Bart Somers) heeft een stedenband.

Met Sucre in Bolivia.

Interessant om even te gaan surfen naar www.grom.be

Welkom op de website over de stedenband tussen de Steden Mechelen en Sucre. Sucre is een stad in Bolivia. Deze website is rechtstreeks te bereiken via www.grom.be/sucre. Op deze website kan je informatie vinden over de stedenband die Mechelen met de stad Sucre in Bolivië heeft. Wil je weten wat de plannen van de Stad Mechelen met de stedenband zijn dan kan je dat lezen in het Operationeel actieplan 2006 Stad Mechelen - Stad Sucre.

Men verneemt bijvoorbeeld :

Begin 2004 ging Mechelen op werkbezoek naar Sucre. De inhoud van het werkbezoek was toen voornamelijk gericht op het verbreden van het politieke, maatschappelijk en ambtelijke draagvlak van de stedenband.

Kortrijkwatcher Lavaert van het Blauwe Fabriekje beseft dat hij politiek gevaarlijk leeft. Dat hij torenhoog op een dunne koord danst in een wankel evenwicht tussen waarheid en onwaarheid.
Hij voelt zich ongelukkig met zijn status van partijpolitieke klokkenluider
die zich moet voegen naar de wensen van zijn leenheren.

Ook de stinkende blauwe potjes moeten toegedekt blijven.
Gepost door: walter maes | 06-06-06

De commentaren zijn gesloten.