29-05-06

Goedkope Woning Kortrijk 2005: een overgangsjaar

Vandaag houdt CVBA Goedkope Woning Kortrijk haar jaarvergadering. Voor een enkele keer een kiekje van mijzelf, als voorzitter van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij. In 2005 is alles in gereedheid gebracht om met een versterkt management de maatschappij verder te moderniseren.

Met 1423 woningen in verhuur is CVBA Goedkope Woning veruit de grootste huisbaas van Kortrijk. Sommigen vinden dat genoeg. Ik deel die mening niet. De wachtlijsten van kandidaat-huurders zijn nog te lang. Het is niet redelijk dat een gezin in woonnood drie à vier jaar en langer moet geduld hebben eer zij een huis of appartement kunnen betrekken. Met 7% sociale huurwoningen op het totale woningenbestand scoort Kortrijk als centrumstad nauwelijks beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Toch heeft Goedkope Woning in 2005 niet kunnen bijbouwen. Wel zijn de

dossiers zijn in gereedheid gebracht voor de realisatie van in totaal 62 nieuwe huurappartementen. In 2006 zouden de aanbestedingen voor de projecten Vaartstraat fase II, Gentpoort en Meensestraat moeten kunnen uitgeschreven worden.

 

En daarna kunnen wij nog lang niet op onze lauweren gaan rusten. Goedkope Woning kan het zich niet permitteren geen nieuwe bouwmogelijkheden te zoeken voor de periode na de voltooiing van de drie voormelde projecten. Er moet onverminderd verder geprospecteerd worden. Wellicht moet die prospectie meer gericht worden op kleinschaliger renovatie en inbreidingsprojecten dan op uitgestrekte terreinen waarop hele wijken kunnen worden gebouwd. Goedkope Woning hoopt hierbij op een goede samenwerking met het stadsbestuur.

 

Met bijna 1500 woningen en appartementen in verhuur heeft Goedkope Woning een patrimonium waaraan aanhoudend moet gewerkt worden, temeer omdat zowat de helft van dat patrimonium oud genoemd mag worden. In 2005 is voortgewerkt aan het ter beschikking stellen van warmwatertoestellen aan onze huurders van oudere woningen. Nog altijd heeft niet elke huurder warm water. In de komende jaren moet die inspanning worden voortgezet en wellicht wat planmatiger worden aangepakt.

 

Voorbereidselen werden in 2005 getroffen om ingrijpende renovatiewerken uit te voeren aan bepaalde flatgebouwen. Het gaat om essentiële voorzieningen zoals de afvoer van afvalwater en de aanvoer van drinkwater. Daarmee is evenwel nog maar het allereerste begin gemaakt van een noodzakelijke grondige modernisering van het oude deel van onze woningen en flats. Eigenlijk moet die ganse moderniseringsoperatie in een goed uitgewerkt plan gegoten worden.

 

En daarnaast zijn er ook de dagelijkse meldingen en aanvragen voor herstellingen door de huurders. In 2005 zijn er daarvoor iets meer werkbonnen uitgeschreven dan een jaar eer. Dat toont aan dat de huurdersmeldingen en de aanvragen voor herstellingen stilaan ernstig worden genomen.

 

Een probleem blijft de soms lange uitvoeringstermijn die bepaalde aannemers zich veroorloven. Het blijft een aandachtspunt om verder op zoek te gaan naar meer aannemers en meer vakmanschap. Goedkope Woning is een bijzondere opdrachtgever in de regionale bouwsector. De maatschappij zorgt voor een aanhoudende stroom van werk, een omstandigheid die toch moet kunnen leiden tot winwin-situaties tussen maatschappij en aannemers.

 

Een belangrijk aandachtspunt is de relatie van Goedkope Woning met haar cliënten, huurders en kandidaat-huurders. In de sector is daaromtrent van alles in beweging. Vooruitstrevende maatschappijen gaan over tot experimenten met verregaande participatie. De overtuiging bestaat dat een volwassen verhouding met de huurders en kandidaathuurders uiteindelijk ook ten goede komt aan de sociale huisvestingsmaatschappij.

 

Goedkope Woning worstelt nog met de eerste trede van de participatieladder: de informatieverschaffing. Toch is ook bij Goedkope Woning het proces gestart. Een eerste nieuwsbrief werd uitgegeven en zal ongetwijfeld gevolgd worden door meer initiatieven.

 

Het jaar wordt eens te meer afgesloten met een weliswaar bescheiden maar toch onverhoopte winst (220.364,83 euro t.o.v. 115.155,54 euro over 2004). Dat is te danken aan de verkoop van drie woningen aan zittende huurders. Maar een kort op de bal spelende en voorbeeldige aanpak van huurachterstallen – wat ook in het voordeel is van de huurder zelf – ligt ongetwijfeld mee aan de basis van het redelijke resultaat.

 

Nieuwe directeur

 

Overigens plaatst dat positieve resultaat Goedkope Woning voor de verantwoordelijkheid om in de komende jaren nog meer inspanningen te leveren voor de instandhouding en de uitbreiding van haar patrimonium. Meer dan een zo groot mogelijke winst vragen de hoofdaandeelhouders van CVBA Goedkope Woning - de Stad, het OCMW, de Provincie en het Vlaams Gewest – immers redelijk tevreden huurders en kandidaat-huurders.

 

Al die opdrachten vergen een degelijk management. Om dat te verzekeren heeft Goedkope Woning na een ernstige selectieprocedure een nieuwe directeur aangeworven. Het is mevrouw Ilse Piers geworden, burgerlijk ingenieur en architecte, met een ruime ervaring in de woonsector. Tot heden is zij werkzaam in de stedebouwkundige diensten van stad Kortrijk. Zij treedt in dienst op 16 juni 2006.

De commentaren zijn gesloten.