17-05-06

De veelzijdige dienstverlening van het Kortrijkse OCMW

Het jaarverslag 2005 van het OCMW is ongemerkt door de gemeenteraad geraakt. De agenda zat zo vol dat geen raadslid de tijd vond het belangrijke document van commentaar te voorzien. Maar ja, er is dan ook een Raad voor Maatschappelijk Welzijn waarin de fracties vertegenwoordigd zijn. Voor de sp.a zijn dat Patrick Nuyttens en Els Maertens (ook provincieraadslid). Traditioneel stellen de gemeenteraadsleden vertrouwen in hun collega's van de OCMW-raad onder het voorzitterschap van Francesca Verhenne. Maar het is toch jammer dat op die manier een zeer diverse en omvangrijke dienstverlening onder de mat wordt geveegd. Daarom vandaag wat aandacht voor de activiteiten van het OCMW in 2005.

Het OCMW bedient verschillende doelgroepen. Van oudsher wordt er in Kortrijk veel aandacht besteed aan de ouderenzorg. Dat gaat van allerhande diensten in de thuiszorg tot opvang in verschillende rusthuizen. Tot de kerntaken van het OCMW behoort uiteraard de financiële en maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW verstrekt leefloon en andere financiële bijstand aan behoeftigen. Vaak gaat dat gepaard met schuldbegeleiding.

Niet onbelangrijk zijn de talrijke opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. Diverse inspanningen worden geleverd om de woon- en leefkwaliteit van laaggegoeden te verbeteren. En ten slotte is het OCMW ook heel actief in de huisvesting, samen met het sociaal verhuurkantoor De Poort.

Dat alles kost natuurlijk een aardig centje: bijna 37,5 miljoen euro. Alhoewel het OCMW belangrijke eigen inkomsten heeft, schiet de stad het nodige bij (en is dat ook verplicht). In 2005 bedroeg de stedelijke bijdrage 6,8 miljoen euro. Volgens mij is dat goed besteed.

De Kortrijkse bevolking

In zijn jaarverslag merkt het OCMW op dat de Kortrijkse bevolking lichtjes vermindert maar dat het oudere deel van de bevolking toeneemt. Een tweede opvallende vaststelling is dat niet minder dan 41% van de gezinnen bestaat uit alleenstaanden. En het valt op dat er bijna meer gezinnen zijn zonder kinderen dan met. Bij de gezinnen met kinderen zijn het negen keer op tien gezinnen met een of maximum twee kinderen.

Waar Kortrijk ooit de grote werkverschaffer was van de streek, is de werkloosheid thans in onze stad een stuk hoger: 9% van de actieve bevolking zit zonder werk (tegenover 7% in het arrondissement). Een op vier van de werklozen is jonger dan 25; 4 op 10 is ouder dan 40. 

Ouderenzorg

Het OCMW heeft ook vorig jaar nog niet de juiste aanpak gevonden voor het groeiende probleem van mensen tussen 50 en 65 jaar op zoek naar een geschikte woning. Eigenlijk zou hier een oplossing moeten gezocht worden in samenwerking met de socialehuisvestingsmaatschappijen.

Een opsteker was de opening in juni 2005 van het 'centrum Overleie', een nieuw dienstencentrum bij de reeks bestaande.

Vermeldenswaard is de dienst 'poets aan huis', waarin zowel de eigen poetshulp als de vroegere dienst van de stad zijn samengebracht. Er zijn 28 poetshulpen aan de slag, die 290 klanten bedienen (een jaar eer was dat maar 172). Er wordt gewerkt met dienstencheques; daarvan zijn er 18.708 de deur uitgegaan (11.640 in 2004). Doorgaans passeren de poetshulpen om de twee weken. Meer dan de helft van de klanten zijn alleenstaand. Het grootste deel woont in de binnenstad en behoort bij de oudere senioren (plus 70).

Van de 1.247 erkende bedden in de Kortrijkse rusthuizen heeft het OCMW er 460 (245 rusthuisbedden en 215 in rust- en verzorgingstehuizen). In verschillende instellingen is het OCMW grondige verbouwingswerken aan het uitvoeren; zo in De Nieuwe Lente (Heule, Lichtendal ('t Hoge), Condédreef (Kortrijk) en Ter Melle (Heule). In het oudste rusthuis, Sint-Jozef in de Condédreef, worden binnenkort de gewezen kapel en het voormalige klooster ingericht als centrum voor kinderopvang.

Verontrustend is de constante groei van de wachtlijsten voor de OCMW-rusthuizen. In 1997 wachten 57 ouderen op een bed; in 2004 waren dat er 257 en in 2005 263. Een gunstige evolutie is dat meer en meer rusthuisbewoners (95%) zelf hun kosten kunnen betalen.

Financiële hulp

Nog teveel mensen denken aan financiële bijstand als er over het OCMW gesproken wordt. Het OCMW heeft een veel bredere dienstverlening. Maar steunverlenen aan behoeftigen is nog altijd een kerntaak. Het aantal cliënten dat een financiële uitkering krijgt in moeilijke situaties, blijft lichtjes stijgen. Het aantal cliënten dat van een leefloon moet leven (het vroegere bestaansminimum) is daarentegen al tien jaar aan het dalen.

Overigens is het niet gemakkelijk om rond te komen met een leefloon: een alleenstaande krijgt 625,60 euro per maand, een persoon met gezinslast 834,14 euro. Meer dan de helft van het financiële OCMW-cliënteel is alleenstaande.

Het OCMW stelt bij zijn cliënten een nood aan werk op maat vast. Het is niet omdat men niet meer mee kan zoals de besten, dat men niet graag een wat minder veeleisende job zou hebben. Intriest is dat meer dan een derde van de cliënten minder dan 25 jaar is en bijna de helft jonger dan 30 jaar. Begin zo eens aan je actieve leven!

Het OCMW steekt ook veel werk in schuldbegeleiding. De sociale dienst heeft te maken met hoe langer hoe meer dossier die er altijd maar ingewikkelder op worden.

Werk.punt

Het is een toe te juichen beleidskeuze om zoveel mogelijk mensen zonder werk aan een job of een opleiding te helpen. 354 personen werden doorverwezen naar Werk.punt: 156 van Belgische origine en 198 van vreemde origine. In 2005 werden 92 contracten afgesloten met mensen voor werk onder de beruchte regeling van "artikel 60, §7" (wie met niets in orde is, kan bij het OCMW om werk vragen voor een periode die lang genoeg duurt om weer in regel te geraken). In totaal werden met allerlei statuten, projecten en experimenten 218 mensen tewerkgesteld door het OCMW.

Het door het OCMW opgerichte Mentor houdt zich bezig met opleiding, begeleiding en oriëntering van werkzoekenden en werknemers. Mentor schreef 248 deelnemers in voor beroepsopleiding, 2.197 voor begeleiding op maat, 117 voor oriëntering in zijn competentiecentrum en 430 op een themadag.

Straatwerk

Voorts ontwikkelt het OCMW allerhande initiatieven voor de verbetering van de woon- en leefkwaliteit. Het Buurtcentrum Achturenhuis, ooit het lokaal van de socialistische overheidsvakbond ACOD, is ingericht als een laagdrempelige ontmoetingsplaats en als wijkbureau voor de buurten in het omliggende.

Er is een infobalie voor alles wat met wonen te maken heeft (ook bijvoorbeeld zitdagen van de Huurdersbond), voor juridische bijstand en voor vertaalhulp. Vanuit het Achturenhuis vertrekken op gezette tijdstippen sociaal-artistieke missies zoals Viva Vetex en Buurtsport Red Side.

Aanbod van woningen

Ten slotte is het OCMW ook een niet te onderschatten speler op de woonmarkt. De doelstelling is kwalitatief hoogstaande woningen aan te bieden aan kansarmen. Oude woningen worden daartoe opgeknapt door mensen die hierdoor werkervaring en stielkennis kunnen opdoen.

Elk jaar opnieuw pakt het OCMW 20 woningen aan. Uiteindelijk neemt het sociaal verhuurkantoor De Poort, het grootste van het land, de opgeknapte panden in beheer. In 2005 bereikte De Poort een bestand van huurwoningen van 340, eens te meer een record.

 

De commentaren zijn gesloten.