09-05-06

Kortrijk staat er, financieel, beter voor dan zes jaar geleden

Cijfers zijn cijfers. De jaarcijfers van de stadsfinancies in 2005 tonen aan dat Kortrijk er beter voor staat dan zes jaar geleden. Er is beduidend meer overschot. De reserves zijn goed voorzien voor de komende jaren. En er is opmerkelijk veel geïnvesteerd. Dat heb ik gisteren aangetoond in de gemeenteraad. Een minpuntje is dat we nog altijd niet precies weten hoeveel de politie kost aan de stad.

De boekhouding van een overheid als het stadsbestuur is iets speciaals. Vooraleer het jaar begint moet er een 'begroting' worden opgesteld. Dat is een lijst met geplande uitgaven en inkomsten waarvoor aan de gemeenteraad de toestemming wordt gevraagd. Nadat het jaar is afgesloten, wordt dan de afrekening gemaakt. Ook die 'begrotingsrekening' komt in de gemeenteraad, in een van de lentezittingen. Dat was dus gisteren het geval voor 2005.

De afrekening van 2005 is de laatste die door de gemeenteraad besproken wordt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen (8 oktober 2006). Dat is dus wel een belangrijk rapport. Die cijfers tonen aan hoe het stadsbestuur is omgesprongen met het geld van de belastingbetaler.

Ik ben even gaan kijken in het verleden, om het verschil te zien met de afrekening van de vorige bewindsploeg (onder leiding van burgemeester de Bethune) in zijn voorlaatste jaar. Als ik de cijfers naast elkaar leg, kan ik alleen maar besluiten dat onder de ploeg De Clerck-De Coene de stad het beter stelt op financieel vlak.

Kijken wij vooreerst naar het overschot. In 1999 eindigde de ploeg de Bethune met een overschot van 3,11 miljoen euro. In 2005 heeft de huidige ploeg simpelweg het dubbele over: 6,35 miljoen euro.

In de stedelijke spaarpot treffen wij nu ongeveer evenveel aan als op het einde van 1999: bijna 10 miljoen euro. Wij laten daarbij de 12,5 miljoen euro die is apart gelegd voor de aankoop van Gaselwestaandelen buiten beschouwing (tegen september 2006 moeten de gemeenten hun aandeel in de gemengde energieintercommunale optrekken van 30 tot 70% - daarvoor leggen ze al jaren een deel van de gas- en elektriciteitsdivindenden aan de kant).

Evenveel in de spaarpot dus, met dat verschil dat die spaarpot in 2000 in één keer is leeggegoten voor de aankoop van het KBC-gebouw - waar nu het nieuwe stadhuis is. Het ziet er niet naar uit dat in het lopende jaar  de financiële reserves even erg gaan geleegd worden. Integendeel, de stad zal er nog wat geld bij inpompen. De ploeg die de macht zal overnemen na de verkiezingen, zal niet geconfronteerd worden met een lege stadskas zoals de CD&V-sp.a-ploeg in 2001.

Overigens kan helemaal niet gezegd worden dat de huidige ploeg het geld heeft opgepot in plaats van te investeren in een betere stad. Vorig jaar is niet minder dan 32,02 miljoen euro geïnvesteerd (of 427 euro per inwoner). Dat is heel wat meer dan de ploeg de Bethune in 1999: 27,84 miljoen euro (369 euro per inwoner).

En als we nog zes jaar terugkeren, naar de ploeg onder burgemeester Sansen, dan is het verschil nog veel groter. De ploeg Sansen investeerde in 1993 amper 10,31 miljoen euro (135 euro per inwoner); maar tja, verlamd door interne tegenstellingen is in de zes jaar van Sansen slechts zeer pover geïnvesteerd.

Ik heb in de gemeenteraad ook gewezen op een minpuntje. Tot 2002 was de politie een onderdeel van de stadsadministratie. In dat jaar richtte de politiehervorming de politiezones op en werd de Kortrijkse politie een onderdeel van de Politiezone Vlas. Sindsdien is aan de Politiezone elk jaar een dotatie toegekend van zowat 11 miljoen euro. Die 11 miljoen euro was in het begin een ruwe schatting. Het was de bedoeling die schatting bij te schaven op het moment dat men uitzicht kreeg op de werkelijke kosten van de Politiezone. Welnu, in al die jaren is men er nog niet in geslaagd de werkelijke afrekening te maken.

Ik ben ervan overtuigd dat zal blijken dat die 11 miljoen euro ruimschoots voldoende waren. De vraag is niet of de politie over heeft, maar hoeveel de politie over heeft. Ik weet het wel: er moet dringend een nieuw hoofdkwartier gebouwd worden voor de Politiezone. Ik ga ervan uit dat men stiekem daarvoor reserves heeft aangelegd. Maar ik wens als gemeenteraadslid daarover wel duidelijkheid. De burgemeester heeft beloofd dat die afrekeningen van de Politiezone er binnenkort komen. Ik ben benieuwd, temeer omdat sommigen de slechte toestand van de stadsfinanciën in 2001 toeschreven aan de politiehervorming. Ik heb dat nooit geloofd.  Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...

Maar ik herhaal dat ik zeer tevreden ben over de actuele financiële toestand van de stad. Een voor de hand liggende conclusie uit het schitterende rapport van de huidige ploeg is dat de belastingen volgend jaar in geen geval verhoogd moeten worden door de nieuwe ploeg. We staan er immers goed voor.

De commentaren zijn gesloten.