19-04-06

Inzameling frituurvet levert wat op

De afvalintercommunale IMOG, waarbij Kortrijk is aangesloten, zet zijn overeenkomst verder met Valorfrit. Valorfrit blijft een vergoeding betalen voor de ingezamelde frituurvetten en -oliën. Die inkomsten schuift IMOG door aan de gemeenten door ze af te trekken van de IMOG-rekening voor de inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA).

Sinds 2005 hebben de producenten, handelaars en invoerders van frietvet (olie incluis) een 'aanvaardingsplicht' voor het verbruikte vet. Om die inzameling zo proper mogelijk te regelen, hebben de Federatie van de Voedselindustrie Fevia en de Belgische Federatie van de Distributieondernemingen Fedis in akkoord met het Vlaamse Gewest (en ook het Brusselse en het Waalse) de organisatie Valorfrit opgericht. Bedrijven die toetreden tot Valorfrit, beantwoorden aan de aanvaardingsplicht. Vetproducenten en invoerders die niet toetreden, moeten een eigen inzameling op touw zetten en moeten een individueel afvalstoffenplan indienen: onbegonnen werk.

Alle aangesloten firma's actief in de vetbranche bezorgen Valorfrit elk jaar de gegevens van de hoeveelheid vetten en olieën die ze op de markt hebben gebracht. Op basis van de aangegeven hoeveelheden wordt hun Valorfritbijdrage bepaald. 

Het niet meer bruikbare vet wordt opgehaald door erkende Valorfrit-operatoren. Bij de professionele gebruikers (chipsbakkers bijvoorbeeld) gaan de operatoren het goedje rechtstreeks in het bedrijf ophalen. Particulieren brengen hun frietvet naar de containerparken. Alleen in Kortrijk kunnen de gezinnen hun onbruikbare frietvet ook meegeven bij de ophaling van klein gevaarlijk afval (bij het grof huisvuil); die dienstverlening bestaat niet in de andere IMOG-gemeenten.

Ook de vetophalers sturen jaarlijks hun cijfers door naar Valorfrit. Met die gegevens kan de organisatie in naam van de sector aantonen of men er al dan niet in geslaagd is een ophaalpercentage van 95% te bereiken. Dat hoge percentage is vastgelegd in de milieubeleidsovereenkomst tussen de sector en de Vlaamse overheid. Hopelijk is daarmee de tijd voorbij dat die vetten in de riolen en in het grondwater terechtkwamen.

Vergoeding

Valorfrit betaalt aan IMOG een vergoeding voor de vetinzameling op de containerparken. Per aangesloten gemeente trekt IMOG die vergoeding af van de factuur die de gemeenten aan IMOG moeten betalen voor de inzameling van klein gevaarlijk afval.

Bij IMOG wordt het vet weggehaald door erkende ophalers of verwerkers. Vroeger werd dat vet nog al eens in veevoeder geroerd. Vandaag wordt het veeleer verwerkt tot biobrandstof. Er zijn geregeld steekproeven om zeker te zijn dat dat frietvet wel degelijk selectief wordt ingezameld en bijvoorbeeld niet wordt vermengd met dioxinebommen zoals afgewerkte motorolie.

Dat onbruikbaar geworden frituurvet levert dus nog wat op. Een beetje geld voor de stadskas. Maar de grote winst van heel dat inzamelingssysteem is voor het leefmilieu en voor de volksgezondheid.

De commentaren zijn gesloten.