03-04-06

Overlastboetes in Kortrijk: schoorvoetende aanpak

Sinds een jaar kunnen de gemeenten 'gemeentelijke administratieve sancties' invoeren, zeg maar bestuurlijke boetes die opgelegd kunnen worden zonder dat er een (politie)rechter aan te pas komt. De regeling was bedoeld om de lokale overheid meer armslag te geven tegen overlast. Bij de gerechtelijke diensten is de 'kleine' criminaliteit, hoe ergerlijk ook, geen prioriteit wegens gebrek aan tijd of voldoende personeel. Maar in het Kortrijkse kijken Kortrijk en de rest de kat uit de boom. Men vreest een ander soort overlast: de administratieve mallemolen die de toepassing van overlastboeten vereist. Tja, als de kar overladen wordt... Schoorvoetend komt er nu toch wat op gang.
 
Sinds 1 april vorig jaar hebben de gemeenten de kans op eigen houtje overlast te bestrijden met 'administratieve sancties'. Zo kunnen de gemeenten ergerniswekkende misdragingen (wildplassen bijvoorbeeld) aanpakken waarvoor het gerechtelijk apparaat geen tijd of zin heeft. De straffen die de gemeenten kunnen opleggen, zijn niet alleen bestuurlijke boetes, maar ook schorsing en intrekking van gemeentelijke vergunningen en sluiting van een instelling, maar het is evident dat het vooral om die boetes gaat. Om een dergelijke overlastbestraffing te kunnen invoeren, moet een gemeente haar algemene politieverordening ('politiereglement') aanpassen.
 
Niet iedereen is even enthousiast over die uitbreiding van bevoegdheid. Hoewel steden als Antwerpen, Gent, Leuven, Genk en Oostende goede ervaringen zeggen te hebben met het systeem, weigert een centrumstad als Sint-Niklaas halsstarrig mee te doen. Voor verschillende vormen van overlast kan een gemeente immers een speciale belasting invoeren en op die manier de ergernis fiscaal bestrijden. Denk aan de belasting op sluikstorten in Kortrijk. De gemeenten die de nieuwe mogelijkheid niet aannemen, vrezen de administratieve rompslomp die met het uitschrijven van administratieve boeten gepaard gaat.
 
Werkgroep
 
In het Kortrijkse zien we bij de steden en gemeenten vooral een grote aarzeling, bij Stad Kortrijk niet uitgezonderd. Het systeem wordt argwanend bekeken als het opdringen aan de gemeenten van een stuk werkoverlast door het parket. De gemeenten verzetten dan ook geen stap zonder nauw overleg met de procureur des konings van het gerechtelijk arrondissement.
 
In het vooruitzicht van de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties waren de burgemeesters van het arrondissement vorig jaar al bijeengekomen met procureur Frits Verhaeghe. Uiteindelijk besloten de burgervaders een werkgroep op te richten om de verschillende politiereglementen van alle 21 gemeenten op mekaar af te stemmen door de opmaak van een model van eenvormige algemene politieverordening. Die modelverordening moet de mogelijkheid inhouden daarin gemeentelijke administratieve sancties te integreren.
 
Verdere stappen zijn dan het gezamenlijk bepalen welke inbreuken men met die sancties zal beteugelen en het afsluiten van een protocol met de procureur. De gemeenten hopen de procureur zover te krijgen dat het Parket de inbreuken die veel opzoekingswerk vergen, verder zal behandelen.
 
Die gezamenlijke uitwerking zou niet beletten dat de steden en gemeenten elk hun eigen accenten in hun politieverordening kunnen leggen. Ik hoop dat Kortrijk die mogelijkheid aangrijpt: overlast in een stad is van een andere orde dan in een rustige plattelandsgemeente. De gemeenten in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bij niet minder dan 6 verschillende politiezones zijn aangesloten. Dat is een verwikkeling aangezien het toch de lokale politie is die de politieverordeningen zal moeten handhaven.
 
Inmiddels is voormelde werkgroep op gang getrokken. Elk van de 6 politiezones vaardigt twee deskundigen af. Dat de politiezone wordt genomen als thuisbasis, is een beetje eigenaardig: het vaststellen van een algemene politieverordening is nog altijd een bevoegdheid van de gemeente en niet van de politiezone.
 
De werkgroep wordt begeleid door specialist Stefan Meylaers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Logistiek wordt de werkgroep ondersteund door de intercommunale Leiedal. Ook dat is wat raar: is men enkele jaren geleden om democratische redenen niet afgestapt van streekintercommunales met brede en vage werking? Nu wordt Leiedal ook nog eens ingezet op het vlak van justitie!
 
Hoewel de werkgroep al een keer is samengekomen op 23 februari jl., is het pas de komende gemeenteraad die de deelname van Kortrijk zal goedkeuren. Voor de politiezone Vlas, waaronder Kortrijk ressorteert, gaan naar de werkgroep: commissaris Guy Vincke en Natalie Deprez van de Directie Communicatie en Recht van Stad Kortrijk.

De commentaren zijn gesloten.