29-03-06

Efficiënte aanpak criminaliteit in Kortrijk

 

"Criminaliteit, harde aanpak" bloklettert een extremistische partij. Maar in Kortrijk en de hele politiezone VLAS wordt de misdadigheid vooral efficiënt aangepakt. De veiligheidsnoden worden planmatig in beeld gebracht en de uitvoering van de overdachte actieplannen wordt grondig beoordeeld. In de voorbije Politieraad, kregen wij de resultaten van een vijftal actieplannen toegelicht. De VB-vertegenwoordiger verliet voortijdig de vergadering.
 
Hij droop af. De vertegenwoordiger van het Vlaams Belang kon het niet meer aanhoren. 's Morgens had de extremistische partij nog een pamflet verspreid in alle bussen van Kortrijk. Daarin wordt het voorgesteld alsof de bevolking van onze stad in zijn bestaan bedreigd is door een golf van criminaliteit. De feiten zijn tegenovergesteld: er is een grotere aangifte van gepakte fietsen en er was vorig jaar een inbrekersbende (intussen opgerold) actief in Lendelede en Kuurne. Maar voor het overige vertonen de misdaadcijfers een daling! Zie ook mijn stukje van 28 februari - van oud nieuws gesproken.
 
De uit haar nek kletsende partij durft op papier te drukken dat 8,8% van de Kortrijkenaren maandelijks de kans loopt om slachtoffer te worden van een misdrijf. In realiteit is het 0,8% of tien keer minder.
 
In scherpe bewoordingen veroordeelde burgemeester Stefaan De Clerck de "leugenachtige verdraaiing van de feiten" en "de cijfermanipulatie voor platte politieke doeleinden". De doorzichtige poging om de Kortrijkzanen de daver op het lijf te jagen noemde de voorzitter van de Politieraad "pas goed crimineel". Hij werd in zijn verontwaardiging bijgetreden door VLD-fractieleider Jan Kempinaire en door ikzelf namens de sp.a.
 
Winkeladoptie
 
Het eerste actieplan waarvan we de uitvoering toegelicht kregen door commissaris Frank Maes was "veiligheid voor handelaars, een integraal pakket maatregelen". Het plan kwam in 2005 niet helemaal uit de verf, maar dat komt goed in 2006. Zo moest er een structureel contact met de handelaars uitgebouwd worden. Dat is pas na nieuwjaar van start gegaan met de aanstelling van communicatieverantwoordelijke Thomas Detavernier als contactpersoon. Die vliegt er meteen in. Naar Nederlands voorbeeld werkt hij een 'winkeladoptieplan' uit, een primeur voor ons land. Het komt erop neer dat elk lid van de fietsbrigade veertiendaags een bezoekje zal brengen aan winkeliers die in het systeem stappen.
 
Heel nuttig voor de handelaars is de informatiecampagne van de politie om valse eurobiljetten te herkennen. Intussen is daar ook een campagne tegen het frauduleuze gebruik van betaalkaarten aan toegevoegd.
 
Er was in 2005 veel blauw in de winkelstraten te zien, niet alleen in de vorm van gerichte patrouilles, ook op de maandagmarkt, maar ook door de laandrempelige politiewinkel in de Sint-Jansstraat. Vanaf 1 juli 2005 controleert de politie buiten de laad- en lostijden de toegang tot de voetgangerszones in de binnenstad. Ook het cameratoezicht vanop het Schouwburgplein is in handen van de politie.
 
Pack-acties
 
Een tweede actieplan betreft 'de integrale en geïntegreerde aanpak van het fenomeen inbraak in woningen'. Hierin werden opmerkelijke inspanningen geleverd. Zo werd het dubbele van het vooropgestelde aantal uren gepresteerd in de zogenaamde PACK-acties (Politiële Arrondissementele Controleactie Kortrijk): 1.631 uur. Het zijn ontradende controleacties tegen rondtrekkende inbrekersbenden. Op 686 plaatsen werd afwezigheidstoezicht uitgevoerd, wat ruimschootsde doelstelling overschrijdt. In maart 2005 werden merkelijk veel inbraken vastgesteld in Lendelede en Kuurne. Daarop werd beslist extra capaciteit in te zetten voor verscherpt doelgericht toezicht.
 
Daarenboven blijft de politie preventieve acties voeren. Zo werden er in totaal 2.565 individuele adviezen verstrekt inzake inbraakpreventie en alarminstallaties. Die alarminstallaties deden de politie 447 keer uitrukken, 425 keer nodeloos, maar allee...
 
Er is gepoogd het ophelderingspercentage bij inbraken te verhogen. In 12,1% van de gevallen werd de dader ingerekend. Elk slachtoffer, behalve als het slachtofferzorg afwijst, wordt binnen een maand na de feiten bezocht door een wijkinspecteur. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal inbraken in gebouwen in 2005 niet gestegen is: 605 t.o. 607 een jaar eer. Er is wel een verschuiving naar woninginbraak.
 
Daling autodiefstallen
 
De criminaliteit die met auto's te maken heeft, is het onderwerp van een ander actieplan. Ook hier kan de politie mooie resultaten presenteren. Op plaatsen waar veel diefstallen zijn genoteerd, maakt de politie de wagenbezitter attent op het risico van diefstal als men bijvoorbeeld waardevolle zaken zichtbaar achterlaat in de auto. 526 wagenbezitters kregen een berisping. Patrouilles, fiets- en hondbrigade werden urenlang ingezet voor doelgerichte patrouilles op parkings.
 
Ook voor dat actieplan werden PACK-acties op touw gezet: 1.338 uren. Wat het ophelderingspercentage betreft, werd 18,6% bereikt in de autodiefstallen en 6,4% in de diefstallen uit auto's. Beduidend meer eigenaars kregen hun voertuig terug, maar als opgehelderd worden slechts de dossiers beschouwd waarbij de dader is gevonden.
 
De daling van de autodiefstallen houdt aan. In 2003 waren er 126 autodiefstallen, in 2004 nog 92 en vorig jaar 81. De diefstallen uit auto's verminderden van 398 tot 345.
 
Aangiftebereidheid fietsdiefstallen verbetert
 
Wat betreft de 'integrale en geïntegreerde aanpak van fiets- en bromfietsdiefstallen' pakt de politie voor 2005 uit met het vergemakkelijken van de aangifte van diefstallen. Vroeger moest je een halve dag vakantie opofferen om je naar het commissariaat te begeven; nu kan je op het internet een formulier invullen en krijg je na een paar dagen een proces-verbaal in je bus. De aangiften van fietsdiefstallen stegen dan ook opmerkelijk: van 877 in 2004 tot 1.025 in 2005. Voor bromfietsen waren de cijfers 137 aangiften in 2004 en 145 in 2005, nog altijd stukken beter dan de 277 in 2003.
 
Ook de restitutie van teruggevonden rijwielen is heel wat vergemakkelijkt. Op de site van de politiezone Vlas (http://www.pzvlas.be) kun je op elk moment nagaan of jouw fiets of bromfiets niet is teruggevonden. Er is zelfs een raadpleegbare foto-inventaris.
 
Ook wat fietsbewaking, herkenbaar toezicht en controles betreft, stak de politie een tandje bij. En de permanente sensibiliseringscampagne om eigenaars van rijwielen zich te laten voorzien tegen diefstal gaat onverminderd voort met inbegrip van labeling en gravering.
 
Doordachte aanpak gewelddadige diefstal 
 
Bijzondere aandacht ging in 2005 uit naar gewelddadige diefstal en afpersing; terecht want het gaat om zwaar traumatiserende misdaden die de slachtoffers levenslang parten kunnen spelen. Het fenomeen werd als het ware wetenschappelijk geanalyseerd door een 'operationeel coördinatieteam'. Daardoor konden liefst 44% van de gevallen opgehelderd worden, een ware prestatie.
 
Dezelfde analyses geven een aantal aanwijzingen om gepaste patrouilles uit te sturen en andere maatregelen te treffen. De aangegeven feiten stegen jammergenoeg van 157 naar 163 gevallen in 2005.
 
Het prentje heb ik gepikt van de website van de gemeente Dentergem over de politiezone MIDOW: http://www.dentergemonline.com/politie.htm
 
Voor de cijferfreaks heeft de politie van de zone Vlas een cd klaar met al hun gegevens over de lokale criminaliteit van 2002 tot en met 2005. Kwestie van geen nul teveel of te weinig te publiceren!

Commentaren

wie verkondigt leugens? Gisteren is nogal wat beroering ontstaan over de Kortrijkse Vlaams Belang Krant, die maandag bij elk Kortrijks gezin in de brievenbus viel en bijna volledig in het teken stond van de criminaliteit in Kortrijk. Dat de bestuurders van de stad Kortrijk erg verveeld zitten met het nummer blijkt niet enkel uit uw kwaakspraak, maar vooral uit de compleet onterechte aantijgingen die men ons naar het hoofd slingert.

Wij vermoeden dat enkele medewerkers door het stadsbestuur aan het werk werden gezet om een "microscopisch onderzoek" te voeren naar mogelijke fouten in ons krantje, dat vol cijfergegevens staat. Die zoektocht leverde welgeteld één resultaat op: ergens had "percentage" "pro mille" moeten zijn. Een menselijke fout, die het Vlaams Belang onmiddellijk heeft toegegeven. Voor de rest is er op ons blad niets aan te merken. En indien er toch zaken zouden instaan die niet beantwoorden aan de werkelijkheid, dan is dit omdat de politiediensten zelf foutieve of niet-genuanceerde informatie hebben verspreid: al onze gegevens zijn immers gebaseerd op dezelfde politiestatistieken, die ook u hanteerde bij het opstellen van uw "belevenis" van 28/02/2006. Dat men ons beschuldigt van vervalsingen, manipulaties of misleidingen op basis van die kleine aangehaalde fout - wat immers centraal staat in uw betoog - getuigt van weinig "politieke inspiratie".

Ik heb stellig de indruk dat u die ene fout aangrijpt om de aandacht van het werkelijke criminaliteitsprobleem af te leiden. Meer zelfs, volgens u is er van een toename van de criminaliteit zelfs geen sprake: "de feiten zijn tegenovergesteld". U wijst op een toename van de fietsdiefstallen en van diefstallen door een occasionele inbrekersbende, maar "voor het overige vertonen de misdaadcijfers een daling!". Leugens, mijnheer Lemaitre: openbare zedenschennis (+14%); handtasdiefstallen (+35%); bromfietsdiefstallen (+8%); motordiefstallen (+266%); diefstallen gewapenderhand (+36%); oplichting en bedriegerij (+12%); misbruik van vertrouwen (+28%); flessentrekkerij (+57%); vandalisme (+3%); bezit, gebruik en handel in verdovende middelen (+105%); milieumisdrijven (+3%); bezit van verboden wapens (+5%); inbreuken op de vreemdelingenwetgeving (+27%); verkrachtingen (+31%);... zitten ten opzichte van 2004 in onze zone allemaal in de lift! Wie "kletst hier uit zijn nek", wie doet hier aan "leugenachtige verdraaiing van de feiten" en aan "cijfermanipulatie voor platte doeleinden"?

Tot slot nog dit: ik ben nog jong en heb nog erg veel te leren, maar ik hoop dat ik nooit met loos en kinderachtig gewauwel de politieke strijd moet aangaan. Zielig gewoon.

Maarten SEYNAEVE
redacteur Vlaams Belang Krant

Gepost door: SEYNAEVE Maarten | 30-03-06

Bravo politie! Maandelijks zijn er 8,8 op duizend mensen (bijna 1 op 100) het slachtoffer van een misdrijf. Dat zijn er elke maand 8,8 teveel en dat moet ernstig aangepakt worden. Maar als een partij met een jonge redacteur op 35.000 folders in schreeuwerige kleuren publiceert dat het er 8 op honderd (bijna 1 op 10) zijn, is dat geen onbeduidend foutje. Dan zegt die 'redacteur' op basis van een konteverkeerd cijfer dat Kortrijk een onveilige stad is en dat het bestuur en de politie hun werk niet goed doen.

Kortrijk is géén onveilige stad. Dat is te danken aan de adequate aanpak door bestuur en politie. Volgens de 'crime-index, die de feiten telt die de grootste weerslag hebben op de bevolking, daalt de criminaliteit in Kortrijk van 514 in 2004 tot 499 in 2005. Dat is geen spectaculaire daling, maar het is in elk geval geen 'sterke stijging'.

Het totaal van alle misdrijven, grote en kleine samen, steeg in Kortrijk met 6,6% (en niet met 7%) van 7.303 tot 7.785 in 2005. Grote stijgingen worden genoteerd bij de fietsdiefstallen (van 877 tot 1.035), de drugsmisdrijven (van 190 naar 390), dronkenschap (van 197 tot 287), en inbraken in woningen in Kuurne (van 18 tot 40) en Lendelede (van 9 tot 44). Bij de fietsdiefstallen is de stijging het gevolg van een campagne om diefstallen aan te geven. Bij de drugs is de stijging het gevolg van enkele gecoördineerde acties. Bij de inbraken werd een bende opgerold die aan de slag was geweest in beide gemeenten. Houdt men rekening met die factoren, dan kan men onmogelijk spreken van een 'sterke stijging van de criminaliteit'.

Nemen we nu de grote categorieën. Bij de 'misdrijven tegen de persoon en het gezin' wordt er in de politiezone een daling vastgesteld, van 1279 tot 1269 feiten. Een kleine daling kan nooit uitgelegd worden als een 'sterke stijging'. Stijgende posten in die categorie zijn vooral de vechtpartijen. De verkrachtingen stijgen inderdaad en jammer genoeg, van 16 feiten in 2004 tot 21 in 2005. Als je dat een stijging met 31% noemt, is dat juist, maar je geeft daarmee de indruk dat er zeer veel meer zijn. Ook de openbare zedenschennis (exhibitionisme) stijgt: van 34 optredens in 2004 tot 39 in 2005; dat is inderdaad een stijging met 14% maar eigenlijk maar met 5 feiten.

De 'misdrijven tegen de eigendom', het grootste deel van de criminaliteit, stijgt van 5107 naar 5267 feiten. Dat is een stijging met 160. Onder die misdrijven vallen de fietsdiefstallen, die stijgen van 877 naa 1.035 of plus 158 feiten. De stijging in die categorie is dus bijna uitsluitend te wijten aan de fietsdiefstallen, waarvan de slachtoffers in 2005 ten zeerste geholpen zijn door de politie om aangifte te doen. Inderdaad stijgen de diefstallen van moto's met 266%, zijnde een stijging van ... 3 naar 11. Of hoe je met percenten paniek kunt zaaien! Overigens dalen de autodiefstallen van 92 tot 81 gevallen.

Een derde categorie zijn de 'misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid'. Dat gaat om misdrijven zoals valsmunterij, valsheid in geschriften en meineed, en weerspannigheid tegen de politie. Die categorie stijgt van 477 naar 510 gevallen.

Een laatste categorie vormen de 'misdrijven tegen bijzondere wetten'. In die categorie is de felste stijging te noteren, van 1.205 tot 1.608 in 2005. Die stijging is zoals al gezegd het gevolg van de stijging van dronkenschap (van 197 tot 287) en van de drugsmisdrijven (van 190 tot 390). De stijging van de drugsmisdrijven is het gevolg van enkele 'succesvolle' razzia's.

Al die cijfers zijn maar waard wat ze waard zijn. Ze zijn gebaseerd op de feiten geregistreerd bij de lokale politie op basis van de PV's die zijn verzonden (naar het parket of naar de federale politie). Niet elk misdrijf komt ter ore van de politie en van niet elk aangegeven misdrijf wordt een PV gemaakt die wordt verzonden. Hoe meer PV's de politie schrijft, hoe hoger de criminaliteitscijfers gaan liggen, en hoe meer jongeheer Seynaeve en consoorten gaan roepen dat de politie haar werk niet doet. Dat noem ik pure manipulatie van de cijfers. Eerlijk is anders.

Zelf heb ik de cijfers nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar ik vergeet daarbij niet te wijzen op de goed uitgekiende actieplannen en de effectieve acties die door bestuur en politie worden uitgewerkt ter beteugeling èn voorkoming van de criminaliteit. Daarbij verdoezel ik niet wat er volgens mij beter kan. Maar de VBK-redacteur is merkwaardig blind met betrekking tot die onophoudelijke politieactiviteit. Om partijpolitieke redenen poogt hij de indruk te wekken dat de Kortrijkse bevolking aan haar lot wordt overgelaten. De waarheid is anders.

De politie zelf pakte gisteren op haar website (www.pzvlas.be) uit met de vaststelling dat het gerechtelijk arrondissement Kortrijk na dat van Ieper het veiligste is van heel België (volgens federale statistieken van justitie). Bravo! Tot spijt van wie het benijdt.

Gepost door: marc | 30-03-06

De commentaren zijn gesloten.