27-03-06

Het laatste straatje in de maak

Het stadsbestuur heeft beslist de verkaveling Goed te Bouvekerke goed te keuren. De verkaveling is niet helemaal onomstreden. Het zijn de laatste terreinen van de vroegere Stedelijke Grondregie. De verkaveling (de laatste stadsverkaveling!) wordt gerealiseerd door het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (vroeger Woonregie). Opmerkelijk zijn de hoge woondichtheid en de aandacht voor het openbaar domein.

Op de panoramische kam aan de Ambassadeur Baertlaan  waarop je aan de ene kant de stad ziet liggen en aan de andere kant de idyllische vallei van de Keibeek en in de verte de hoogte van de Kreupel  ligt een terrein van een kleine 4 hectare in een oksel van het Sint-Denijsepad. Het is de laatste grond van de Stedelijke Grondregie, waarvan de activiteiten overgenomen zijn door het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk, SOK (de vroegere Woonregie).

De Grondregie verkavelde in de loop van haar bestaan ettelijke hectaren landbouwgrond ten zuiden van de stad. Met financiële inbreng van de stad kon men op die stadsverkavelingen heel betaalbare kavels aanbieden aan bouwlustige Kortrijkse gezinnen. Maar in de jaren negentig rees het besef dat open ruimte een kostbaar gegeven is en dat er een einde moet komen aan de onbegrensde uitbreiding van het stedelijk weefsel. De Italiaanse urbanist Bernardo Secchi, winnaar van de meervoudige stedenbouwkundige wedstrijd Hoog Kortrijk en intussen ere-burger van Kortrijk, opperde dat de stadsuitbreiding het best kon stoppen op voormelde kam. De verkaveling Goed te Bouvekerke ligt precies op die kam; vandaar dat ze niet onomstreden is.

Tot voor kort kon die 4 ha (geen woongebied maar woonuitbreidingsgebied en dus reservegrond) niet aangesneden worden. Door de goedkeuring van de Afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied Kortrijk kan het nu wel. In die afbakening ligt het terrein immers in stedelijk woongebied.

Gezien de uitzonderlijke ligging van de verkaveling is aan het ontwerp heel bijzondere aandacht besteed door zowel de stedelijke Directie Stadsplanning en Ontwikkeling, het SOK en de intercommunale Leiedal, in nauw overleg met de Directies Leefmilieu en Mobiliteit en Infrastructuur. Men heeft er zich niet van af gemaakt met een simpel verkavelingsplan. Er zijn ook gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt en er is een 'beeldkwaliteitsplan' aan toegevoegd. Het moet een voorbeeldige realisatie worden.

Het wordt een verkaveling met 74 woongelegenheden. Van op de Ambassadeur Baertlaan ga je een straatje van rijwoningen zien: 32 aaneengesloten huizen. Op zich is dat al een unicum in die omgeving van klassieke verkavelingen met vrijstaande villaatjes. Op de hoek met de Sint-Denijseweg komt een aangepaste meergezinswoning met 20 flats. En achter de rijwoningen, in het zicht van de merkwaardige hoeve Goed te Bouvekerke (verbouwd door de Achtkanter) zijn er kavels ter beschikking voor 22 alleenstaande woningen.

Burgemeester Lambrechtstraat?

De verkaveling krijgt een centrale open ruimte, zeg maar binnenstraat, waar fietsers en voetgangers zich comfortabel kunnen voelen en de auto's wel binnen mogen maar zich gedeisd moeten houden. Aan de rand van de stad en aan het begin van de groene valleien en heuvels van het Schelde-Leie-interfluvium, wordt er veel belang gehecht aan het groen. Alle bouwers worden verplicht hagen te planten. Op het openbaar domein komt er een bonte afwisseling van gebruiksgroen, functioneel groen en schermgroen. De verkaveling is zo opgevat dat er doorsteken zijn naar het open landschap erachter. Voetweg 39, die door het terrein loopt, wordt verlegd en zal aansluiten op het fietspad dat van de Kulak (de universiteit aan de andere kant van de Amb. Baertlaan) komt.

Als dat inderdaad de uiterste grens wordt van de Kortrijkse verstedelijking, kan ik er mij, met wat moeite, in vinden. Als je het mooie en golvende Sint-Denijsepad verder af fietst, kom je op de grens van Kortrijk en Zwevegem aan "het Laatste Oord(t)je". Ik hoop dat de verkaveling Goed te Bouvekerke "het Laatste Straatje" wordt.

Schepen Frans Destoop, CD&V, heeft al een suggestie voor de naam van de binnenstraat: de "Burgemeester Lambrechtstraat". De daadkrachtige en soms wat autoritaire CVP-burgemeester van ACW-strekking (1959-1982) lag inderdaad aan de basis van de fenomenale uitbreiding van de stad in het landelijk gebied dat eertijds 'Kortrijk-Buiten' werd genoemd. Als de verkaveling echt een afsluiter wordt van een periode en een bepaalde beleidsvisie, heeft de voorgestelde straatnaam wel zin.

Commentaren

Laatste oord(t)je + Burgermeester Lambrechtstraat Laatste Oord(t)je is een straat op de grens van Kortrijk met Zwevegem die in Kortrijk "Laatste Oordje" heet en in Zwevegem "Laatste Oortje". De naam verwijst naar een vroeger café (18e eeuw) op de hoek van Laatste Oordje en Perykelstraat. Die café was spottend genoemd naar de omwonenden die op zondag een (drinkende) uitstap deden en 's avonds, toen ze bijna thuis waren, daar hun laatste centen gingen verteren. In het Ancien Regime (einde van Spaanse periode tot einde van de Oostenrijkse periode) kende men geen "centen" maar wel "oordjes" zijnde koperen muntstukjes. De correcte naam "Laatste Oordje" wordt in Zwevegem verkeerd gespeld, waarschijnlijk omdat men daar niet weet wat een "oordje" was en meende dat het zintuig bedoeld was.

Betreffende het voorstel "Burgemeester Lambrechtstraat": wanneer zal men er eindelijk eens mee ophouden om straten te noemen naar plaatselijke (politieke en andere) personen die buiten de eigen gemeente totaal onbekend zijn?

Gepost door: Luc Debels | 27-03-06

oordtje Waarom had ik die reactie verwacht? :))
Het Laatste Oordje was ook een brouwerij(tje). In de gevel van de doening is een mysterieuze kapel aangebracht waarin, in bas-relief, een uitbeelding is gemaakt van de heilige drievuldigheid. Verwijzingen naar dergelijke 'filosofische begrippen' zijn meestal verchristelijkingen van eerdere keltische culten. Het feit dat de kapel bovenop een heuvel staat, laat dat ook vermoeden. Pure speculaties van mijnentwege.
Wat denkt Philippe Despriet hiervan?

Gepost door: marc | 27-03-06

Correctie Als inwoner van Zwevegem kon ik niet zomaar aanvaarden dat de benaming in Zwevegem fout zou zijn. Ik heb dus even gegoogled ;-).

Ik heb op de webstek van het Instituut voor Nederlands Geschiedenis (http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/VocGlossarium/zoekvoc) het woord Oortje teruggevonden in de betekenis van 1/4 stuiver. Ook andere internetbronnen geven oortje (Wikipedia verwijst bij oortje naar oordje, maar heeft geen aparte ingang voor dat laatste).

Ik ben mij ervan bewust dat we heel voorzichtig moeten zijn met internetbronnen, maar het ING lijkt een ernstige wetenschappelijke instelling te zijn. Ik zou dan ook durven stellen dat áls al een van beide gemeenten fout zit, het niet Zwevegem is ;-)

Gepost door: Johan Rollez | 10-11-09

De commentaren zijn gesloten.