18-03-06

Grondaankopen stadsgroen Marionetten op schema

De gemeenteraad keurde de aankoop goed van nogmaals een kleine 8 hectare voor het grootschalige bebossingsproject Stadsgroen Marionetten. Daarmee is zowat 40 ha in handen van de stad. Op bepaalde gronden zijn pachters actief; ook met hen zijn sluitende overeenkomsten getekend. Het enige gemeenteraadslid van Groen! vond het niet genoeg. Een krampachtige poging om zich af te zetten tegen het opmerkelijk groene beleid van sp.a-schepen Philippe De Coene?

Stad Kortrijk is een aanzienlijk bebossingsproject aan het realiseren in het zuiden van de stad. In een brede strook langs de E17, de noordflank van de Marionettenberg, tussen Don Bosco en het Kennedybos, koopt de stad stelselmatig alle grondpercelen op. De aankopen begonnen in 1999 en geraakten na 2000 in een stroomversnelling. Zowat de helft van de beoogde gronden is al in handen van de stad. Dit stadsgroen, eerst 'Groen Lint Zuid' genoemd, sluit aan bij het nog omvangrijker Preshoekbos waarvoor het Vlaamse Gewest verantwoordelijk is.

Deze keer verkoopt het landbouwgezin Feys-Pollet 7 ha 83 a 36 ca, gelegen tussen het kasteel van Sint-Anna en het toegedekte stort van lde stad in de Bosstraat. Omdat het zonde zou zijn een landbouwexploitatie abrupt stop te zetten, is met de familie Feys overeengekomen dat zij de akkers nog tot 2011 mogen 'bedrichten'. Dat bespaart de stad ook de fikse vergoeding waarop landbouwers recht hebben als zij door hen bewerkte grond moeten opgeven.

Dergelijke uitdovende afspraken met pachters en andere grondgebruikers zijn ook voor andere percelen in het gebied vastgelegd. Men wacht als het ware tot de landbouwer in kwestie op pensioen gaat; een heel menselijke oplossing. Intussen ligt de uiteindelijke bestemming van de grond vast.

Overigens is het voor stadsmussen ook aangenaam verwijlen tussen de akkers en weiden. En het feit dat de gronden nog in exploitatie zijn, verhindert de stad niet om het gebied toch al in te richten voor wandelaars en andere recreanten. Dezelfde gemeenteraad keurde een dossier goed m.b.t. de aankoop en levering van beplanting voor de wandelcircuits in Stadsgroen Marionetten, een uitgave van 8.500 euro. In februari heeft de gemeenteraad al zijn goedkeuring gegeven aan een ontwerp van aanleg van wandelpaden op afroep in diverse Kortrijkse groengebieden.

Kortrijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt Kortrijk, een van de eerste dergelijke overeenkomsten in het Vlaamse Gewest. In het kader daarvan bezocht een gemengd gezelschap Stadsgroen Marionetten op 28 januari 2006. Daarbij maakte Natuurpunt zijn wensen bekend. Zij adviseren een eenvoudige en natuurlijke omgevingsaanleg en ontraden een tuin- of parkstijl.

Tuinarchitect Denis Dujardin gaat akkoord om nabij het wandelcircuit, de bult van de Bosstraat (waar de Libel komt), de inkom en bij de informatieborden inheemse plantensoorten te plaatsen die goed aarden op de kleihellingen. De keuze viel op de struik ligustrum vulgare 'Lodense'. Er worden er 4.000 van aangekocht (potmaat 2 liter).

Het gaat dus onmiskenbaar goed vooruit met het stadsgroen. De wat sjagrijnige uitval van Groen!raadslid Cathy Matthieu is dus nergens op gebaseerd, tenzij op een gebrekkige kennis van het dossier.

Commentaren

ecologisch nationalisme Er worden dus inheemse planten voorzien.
Welke zijn dat dan eigenlijk?
Maïs ook? Berken?
Wat een waanzin. Programmapunt van de N-VA en Vlaams Blok. Groen zegt ook van die zotte dingen.
Men kiest best die planten die het best aarden in die specifieke omgeving, op die grond, in die omstandigheden. Bestand tegen de functie (bijvoorbeeld speelbossen.) Inheems of niet. In een uiterst geval van waanzin zou men ook kunnen kiezen voor planten die totaal niet geschikt zijn voor die plaats en die functie maar nu eenmaal mooi en bijzonder ogen.
Het mag wat geld kosten. Er zijn nu ook heel kunstige en mooie namaakplanten en bloemen. Onverwoestbaar en net echt.

Gepost door: Frans Lavaert | 19-03-06

Eigen planten eerst Tja, daar heb je op het eerste gezicht misschien wel een punt.
Zelfs onze zo autochtone appel- en perebomen zijn afkomstig uit de Kaukasus, de Georgische connectie als het ware...
Anderzijds is het de bedoeling meer kansen te geven aan de bestaande flora en fauna, want die staan onder zware druk. En ingevoerde soorten blijken soms het evenwicht ernstig in gevaar te brengen. Zelfs dat zou in een brede visie nog zo erg niet zijn - een ander evenwicht kan ook interessant zijn - als het de soortenrijkdom zou verrijken (het omgekeerde is meestal het geval). Soms zijn 'inheemse' soorten zeldzamer geworden dan ingevoerde; ik kan verstaan dat men dat spijtig vindt. oor mij is dat geen waanzin.
Volgens de stukken in het dossier zijn de gekozen struiken bijzonder geschikt voor de zware kleigrond waar ze moeten komen.

Gepost door: marc | 19-03-06

Een golfterrein ? Kan er tussen al die inheemse en uitheemse bossen & struikgewassen ten zuiden van Kortrijk niet enige ruimte voorzien worden voor een GOLFTERREIN ?

De Vlaamse Vereniging voor Golf vzw zegt het als volgt :
"Voor de mens werkt de aanwezigheid van open groene ruimtes, waar aan recreatie kan worden gedaan, immers alleen maar stressverminderend en rustgevend. Maar er is meer. In het buitenland worden golfterreinen vaak als bufferzones of ecologische verbindingszones tussen woon-, landbouw- en natuurgebieden en zelfs als volwaardige stadsparken ingepland vanuit de overheid !"

Dat de golfsport ook voor een breed publiek (democratisch) kan zijn bewijst men al veel jaren te Ieper, (zelfs twee golfterreinen ).

Goed voor SAM en de sociale cohesie !

Waar wacht Kortrijk op ?
Waarom kan Kortrijk niet wat een boerenstadje als Ieper wél kan ?

Gepost door: walter maes | 22-03-06

De commentaren zijn gesloten.