28-02-06

De activiteiten van de Kortrijkse onderwereld in beeld

De geregistreerde criminaliteit in de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) is vorig jaar met 7% gestegen. Tegenover 2002 zelfs met 13%. Zijn het de misdadigers of de politiemensen die actiever zijn geworden? In elk geval slaagt de lokale politie erin om bepaalde criminele verschijnselen steeds beter in het oog te houden. De cijfers werden gisteren bekendgemaakt op de Politieraad. 

De smaak van de autodieven verschuift. Mercedes is out, BMW is helemaal in, Ford blijft populair. Het zou ook kunnen te maken hebben met de beveiligingsuitrusting van de merken. De gedetailleerde cijfers van autodiefstallen staan in de 'criminaliteitsbeeldanalyse' van de delicten die de lokale politie vorig jaar registreerde in de politiezone Vlas.

Criminaliteit per hectare

De analyse geeft een scherp beeld van de grote en kleine misdadigheid in de drie gemeenten. Maar het beeld kan een beetje vertekend zijn, want: 1. het gaat enkel om de aangegeven en geregistreerde delicten - niet alles wordt aangegeven -; 2. het gaat enkel om de cijfers van de lokale politie - er zijn ook de delicten die bij de federale politie worden aangegeven en geregistreerd.

In totaal werden vorig jaar 8697 misdadige feiten genoteerd bij de Politiezone Vlas (t.o. 8125 in 2004, 7977 in 2003 en 7681 in 2002). De stijging is volgens korpschef Stefaan Eeckhout niet zozeer toe te schrijven aan grotere misdadigheid, maar aan feiten zoals openbare dronkenschap, aan de resultaten van een doorgedreven campagne tegen drugs en aan meer aangiften van fietsdiefstallen (nu ook mogelijk via het internet).

Per 1000 inwoners komen wij op bijna 8 feiten per maand. Per hectare komen wij daarmee op 70 feiten per maand. Interessanter nog is de 'crime-index', een uitgezuiverd overzicht, met alleen de zware feiten. Die index geeft een totaal van 472 feiten voor 2005 en blijft al bijna vier jaar stabiel.

Kortrijk bruist

Al die feiten worden ingedeeld in categorieën. 15% betreft 'misdrijven tegen de persoon en het gezin'. Daarin gaat het meestal om opzettelijke slagen binnen en buiten het gezin. Niet minder dan 445 keer moest de politie uitrukken voor vechtpartijen buiten het gezin, en dat gebeurt vooral in de omgeving van uitgaansbuurten. Kortrijk bruist!

Bij de seksuele misdrijven valt er vooral openbare zedenschennis te noteren (39 gevallen). Ook nachtlawaai ressorteert onder de misdrijven tegen de persoon en het gezin. Het ergerlijke verschijnsel is ferm aan het dalen: van 40 noteringen in 2003 tot 13 nu. Niet minder dan 79 keer trokken mensen naar de politie voor beledigingen.

Traumatiserend

Een tweede grote categorie zijn de misdrijven tegen eigendom, 5267 feiten of 61% van het totaal. 163 diefstallen of afpersingen gingen gepaard met geweld. Topper is het aantal fietsdiefstallen. Met 1039 aangiften is dat heel wat meer dan de vorige jaren, maar dat komt omdat het gemakkelijker is geworden aangifte te doen: dat kan nu ook op de website van pzvlas.

Een stabiele tweede bij de eigendomsmisdrijven zijn de inbraken, 605 aangiften, op wat afstand gevolgd door de diefstallen uit wagens (345) en de winkeldiefstallen (303), allebei dalend. Verontrustend is dat bij de inbraken, de inbraken in woningen toenemen. Voor de slachtoffers is een dergelijk misdrijf veel confronterender dan bijvoorbeeld in scholen of kantines.

De autodiefstallen dalen gestaag. Een gevolg van aanhoudende preventiecampagnes? In 2005 waren er nog 81.Vooral Ford, BMW en Volkswagen blijken gegeerd door het geboefte. Zoals gezegd is Mercedes niet meer in trek.

Ook traumatiserend is een handtasroof. Het aantal aangiften blijft op een relatief hoog niveau: 50 per jaar. Voorts zijn er 15 diefstallen onder bedreiging van wapens genoteerd.

Flessentrekkerij

De analyse heeft ook een rubriekje 'witteboordencriminaliteit'. Ik denk evenwel niet dat slachtoffers van bedriegelijke faillissementen of van miljoenenverduisteringen zich wenden tot de lokale politie. Zo was er een enkele aangifte van een 'inbreuk in verband met de staat van faillissement' (waarschijnlijk zo iets als het leeghalen van een winkel na faillissement).

16 gevallen van heling (bezit of verkoop van gestolen goeds) spreken tot de verbeelding. Stijgend zijn ten slotte de gevallen van ... 'flessentrekkerij': het is nog niet zo lang strafbaar om ergens goed te gaan eten en dan leukweg te verklaren dat men geen geld heeft. Bereidheid tot afwassen pakt meestal niet meer.

Crimineel zat

Vermelden wij nog de categorie misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid. Vooral valsheid in geschriften wordt aangegeven, maar het aantal feiten daalt: nog 53 in 2005. Er zijn ook 38 gevallen van valsmunterij aangegeven, een drama voor de betrokken winkelier.

Een laatste categorie groeit jaar na jaar: 'de misdrijven tegen bijzondere wetten': 390 drugsmisdrijven, 287 feiten van dronkenschap (crimineel zat dus), 239 inbreuken tegen het bevolkingsregister (?), 196 overtredingen van de vreemdelingenwetgeving, 136 milieumisdrijven, en zelfs 37 keer een misdadig gebruik van de informatica.

Commentaren

De Kortrijkse witteboorden onderwereld in beeld ...
PRIJSVRAAG VAN DE MAAND :

Hoofdvraag :

Onder welke kategorie 'witteboordencriminaliteit' valt de zaak van 4 oktober (2005) ?

- openbare omkoping
- private omkoping
- misbruik van gezag
- samenspanning door personen die een openbaar ambt uiteoefenen
- aanmatiging van macht door personen die een politiek ambt bekleden
- belangenneming gepleegd door personen die een openbaar ambt bekleden
- bekendmaken en kennisnemen van privé dossiers
- misdrijf betreffende koophandel en openbare verkopingen

Bijvraag :

Hoeveel stadsbestuurders waren betrokken in de samenzwering ?

- alleen de burgemeester
- 1 schepen
- 2 schepenen
- allemaal
- ze wisten niet wat ze deden

Prijs : één (1) week naar Cebu.

Gepost door: walter maes | 01-03-06

De commentaren zijn gesloten.