08-02-06

Bye bye researchpark Maandagweg! Hello Vlasakker!

In de gemeenteraad van komende maandag wordt de intercommunale Leiedal het recht van erfpacht ontnomen over de 10 hectare tussen de Maandagweg en de Etienne Sabbelaan. Daarmee komt een definitief einde aan het plan om daar in de schaduw van de KULAK een researchpark te realiseren (foto nabijgelegen Ecolab KULAK). Hardnekkig verzet van de omwonenden heeft het plan gekelderd. Toch blijft een verstedelijking van het gebied de optie: bOb Van Reeth werkt aan een 'masterplan Vlasakker' voor een andere, niet-industriële ontwikkeling.
 
Na 10 jaar wordt het project researchpark aan de Kortrijkse afdeling van de Universiteit Leuven definitief opgedoekt. Daar ligt 9 ha 73 a 60 ca stadsgrond met als oorspronkelijke bestemming: zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorziening'. Bij akte van 27 juni 1996 verkreeg de intercommunale Leiedal van de stad voor 66 jaar een recht van erfpacht 'met als uitsluitend doel de realisatie van een researchpark, met alle daarbjhorende infrastructuur en groenvoorzieningen'.
 
In opeenvolgende herzieningen van het Gewestplan en met een BPA is gepoogd de bestemming van die kleine 10 hectare aan te passen om er een researchpark mogelijk te maken. Iedere keer weer slaagden omwonenden erin die bestemmingswijziging tegen te houden bij de Raad van State. 
 
Ondertussen wachtten investeerders vol ongeduld op het vrijkomen van de grond voor de bouw van twee technologiecentra: een Innovatie- en Incubatiecentrum Kortrijk (IICK, van de GOM West-Vlaanderen) en een Vlaams Kunststoffencentrum (VKC). Er was twee keer zestig miljoen frank mee gemoeid. Van lieverlede bouwde men dan maar op gronden van de KULAK zelf. Maar ook tegen de bouw- en uitbatingsvergunning daarvan gingen de omwonenden in het verweer. 
 
Princiepsakkoord
 
Om toch maar te vermijden dat beide ondertussen uitgevoerde projecten zouden moeten afgebroken worden, deed de stad een strategische terugtocht. Aan de tegenwringende bewoners werd een compromis voorgesteld. Er werd afgezien van het geplande wetenschapspark op voorwaarde dat de bewoners hun klachten introkken tegen het IICK en het VCK. Daartoe werden zij bereid gevonden. Dat resulteerde in een princiepsakkoord dat zowel door de omwonenden als door de gemeenteraad (13 december 2004) werd onderschreven.
 
Cruciaal voor de omwonenden is de passage in het akkoord waarin staat dat "iedere industriële activiteit expliciet wordt uitgesloten" in het gebied. Even expliciet zegt de tekst dat het researchpark wordt verplaatst naar een andere locatie in Kortrijk op een zone bestemd voor industriële activiteit. "Dit impliceert dat de stad Kortrijk het gezag van het arrest van de Raad van State van 8 november 2000 eerbiedigt en dat het wetenschapspark bijgevolg niet gevestigd wordt op de gronden die het voorwerp hebben uitgemaakt van het door de opeenvolgende arresten vernietigde bestemmingsvoorschrift" wordt er ten overvloede aan toegevoegd.
 
Vlasakker
 
Dat betekent niet dat de zone overgelaten wordt aan landbouw en natuur. In hetzelfde princiepsakkoord wordt gewezen op de noodzaak om in de onmiddellijke omgeving van de universiteit en de hogescholen ook activiteiten te ontplooien op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologische bijstand voor ondernemingen, dienstverlening en opstart van ondernemingen die afhankelijk zijn van wetenschappelijk onderzoek.
 
Bestemmingen waaraan wordt gedacht - en waartegen de omwonenden geen principiële bezwaren koesteren - zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van het hoger onderwijs, wetenschappelijke laboratoria, publieke innovatieactiviteiten, 'spin-offs' en ondernemingen onder begeleiding van onderwijsinstellingen, evenwel "met uitsluiting van industriële ondernemingen of verzelfstandigde bedrijfsgebouwen".
 
Het gebied is herdoopt in het minder industrieel klinkende 'Vlasakker'; de inspiratie is wellicht komen aanwaaien uit het nabijgelegen Vlasmuseum. Aan AWG-architectenwerkgroep van bOb Van Reeth, gewezen Vlaams Bouwmeester, is de opdracht gegeven een masterplan op te stellen in overleg met de bewoners van de omliggende buurten. Het stadsbestuur en Leiedal zochten een passende planningsprocedure en namen de zone Vlasakker op in het voorontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. 
 
Kapel ter Bede
 
Zoals beloofd, zijn de stad en Leiedal elders in Kortrijk op zoek gegaan naar 10 hectare voor de ontwikkeling van een researchpark in samenwerking met de KU Leuven. De grond is gevonden op de uitgestrekte terreinen van de Kortrijkse pannenfabriek Koramic, Kapel ter Bede. Het betreft de zone aan de overkant van de E17 ter hoogte van het geplande hoogtechnologische bedrijventerrein Deltapark. Het is een project gekoppeld aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Stedelijk Gebied Kortrijk, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 januari jl.
 
Zie ook (klik aan Wegwijzer, dan de 32 projecten en ten slotte Gebied voor stedelijke ontwikkeling Kapel ter Bede): http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nrup/00001...

De commentaren zijn gesloten.