24-01-06

Kortrijkse milieuverenigingen willen bossen open

Kan men de natuur in een bos beschermen als het publiek er vrije toegang krijgt? De Gecoro van Kortrijk meent van niet. Eigenaardig genoeg vinden de Kortrijkse natuurverenigingen dat het wel moet kunnen. Overigens is er momenteel op Kortrijks grondgebied bijna geen bos in handen van de overheid. De private eigenaars zijn meester over de toegankelijkheid van al dat heerlijk groen.
 
 
Zoals al eerder gemeld (zie stukje van 5 januari 2006), is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Stad Kortrijk, Gecoro, een voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan het bespreken. Naast de deelstructuren Wonen, Werken en Verkeer komt daarin ook de gewenste natuur- en groenstructuur aan bod. De bestaande bossen maken daar uiteraard deel van uit.
 
De bestaande bossen zijn: Heulebos in het noorden, het Kennedybos op 't Hoge, de tweeling Bellegembos-Argendaalbos op de Katteberg, en het Kooigembos in de laars van Kortrijk (de uiterste zuidpunt - alle verhoudingen in acht genomen heeft Kortrijk heeft een mooiere laars dan Italië!). Dat is een uiterst mager bosbestand. Het voorontwerp van gemeentelijk structuurplan zegt dat die bossen worden behouden en kunnen uitbreiden. Maar het plan zegt ook dat er geen gebieden worden gereserveerd voor extra bossen, met uitzondering dan van het nieuwe randstedelijke bos aan de Preshoek.
 
De gewraakte passage in het plan zegt: "De ecologisch waardevolle elementen worden zoveel mogelijk behouden en versterkt. Er wordt naar gestreefd de bossen voor zover het veranwtoord is in functie van de ecologische processen en het behoud van de natuurwaarde openbaar toegankelijk te maken. Een differentiatie van toegankelijkheid naar tijd en plaats is mogelijk". De Gecoro ziet hierin een tegenstrijdigheid. De sociale functie van een bos en zijn ecologisch belang zouden niet kunnen samengaan. De commissie besluit daaruit: "Ofwel dient de passage geschrapt ofwel dient een keuze gemaakt te worden".
 
Die op het eerste gezicht ecologische reflex houdt een groot gevaar in voor de bossen als plaatsen waar de natuur zich ten volle kan ontplooien. Stel je voor dat de keuze voor de weinige bossen die Kortrijk heeft, zou vallen op onbelemmerde recreatie. Er kwam dan ook een begrijpelijke reactie van Natuurpunt Kortrijk. In naam van de natuurverenigingen betoogt Jan Desmet in een open brief aan de Gecoro: "Ecologie en recreatie (sociale functie) zijn wel degelijk verenigbaar"!
 
Prikkeldraad en bordjes 'Verboden toegang' of 'Private jacht' zijn niet de beste middelen om de eerbied en de bewondering voor de natuur te stimuleren bij het publiek. Maar als je door het bos banjert zoals Attila de Hun - waar hij voorbijtrok, groeide geen grassprietje meer -, rest er geen natuur meer voor de nakomers. De oplossing ligt in een natuurvriendelijk gebruik van het bos.
 
Natuurpunt vzw beheert vandaag bijna 15.000 hectare natuur in Vlaanderen, verspreid over 400 gebieden. Die zijn toegankelijk voor iedereen. In de grootste terreinen zijn er uitgestippelde wandelpaden, kijkhutten en soms zelfs bezoekerscentra (zoals de Libel binnenkort). Natuurpunt benadrukt dat bij die toegankelijkheid rekening moet gehouden worden met de draagkracht van het gebied. Daarbij moet respect worden getoond voor de vrijwilligers die het natuurgebied hebben gemaakt tot wat het is.
 
Jan Desmet, die trouwens de milieuverenigingen vertegenwoordigt in de Gecoro, merkt op dat de bestaande Kortrijkse bossen alle, met uitzondering van het Kennedybos, particulier bezit zijn en ontoegankelijk. Het Kennedybos (ooit gestart met een van de eerste massale boomplantacties) is in beheer van Bos-en-Groen van het Vlaamse Gewest en is toegankelijk. Natuurpunt vraagt dat ook de private bossen toegankelijk zouden worden. Kan de stad hier geen poorten openen?

Commentaren

bossen Marc,
Eindelijk gevonden wat "een bos" is. Het staat in het bosdecreet.
Ben al een tijdje bezig met bossen. Meer speciaal hiermee. Men vertelt mij namelijk dat er pakweg 100 jaar geleden MINDER bos (of/en groen,) was in onze regio dan nu. Is dat waar? Waar zouden we hierover STRIKTE gegevens (boskartering) kunnen vinden? Zelfs fanatieke woudlopers kunnen mij blijkbaar geen info hierover geven.

Gepost door: Frans Lavaert | 24-01-06

Je hebt gelijk: in onze streek is nooit veel bos geweest Zie de laatste 3 bladzijden van de studie: Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen: Ruimtelijke uitwerking van de natuurlijke bostypes op basis van bodemgroeperingseenheden en historische boskaarten, VLINA C97/06b, 29/1/2001. Te vinden op: http://www.inbo.be/docupload_tmp/ibw/publicaties/rapporten/bossen/ibw%20bb%20r%202001.008%20ecosysteemvisie%20bos_deel1.pdf

Gepost door: marc | 25-01-06

De commentaren zijn gesloten.