18-01-06

De politietrommels roffelen

Binnenkort krijgen wij de eerste echte jaarrekeningen van de Politiezone Vlas. Dat kondigt bijzonder rekenplichtige Johan Vanhoutte (zeg maar de boekhouder) van de politiezone aan. Pas nu komen wij te weten hoeveel de politiehervorming aan Kortrijk waarlijk heeft gekost. Dat zal een eind maken aan de al dan niet politiek geïnspireerde veronderstellingen. Het wordt de start van een fel debat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

 

De kosten van de politiehervorming, waarbij de stedelijke politie opging in een Politiezone met Kuurne en Lendelede erbij, is vaak aangegrepen als een van de oorzaken van de verslechterde stadsfinanciën. Of dat waar is, hebben wij tot nu nog niet kunnen nagaan. We weten nog altijd niet hoeveel de politie in realiteit kost aan de stad sinds 2002. En we weten dus ook nog altijd niet of die kost hoger ligt dan vroeger.

 

Toen de lokale politie nog de stadspolitie was, was de politiebegroting een van de belangrijkste posten op de stadsbegroting. Na de oprichting van de Politiezone Vlas vind je op de stadsbegroting nog enkel een dotatie aan de Politiezone, sinds 2002 iedere keer een stevige 11 miljoen euro. Die dotatie is voor 2002 berekend op een ruwe schatting van de mogelijke kosten. Normaal krijg je dan na afloop van het werkingsjaar een afrekening van de werkelijk gebruikte en ontvangen gelden. Op basis van die afrekening kan dan voor de volgende jaren een preciesere begroting worden opgesteld. Die afrekening wordt de 'jaarrekening' genoemd.

 

Om diverse redenen is die jaarrekening van 2002 nog altijd niet afgesloten. Voor het opstellen van de begrotingen 2003, 2004, 2005 en zelfs 2006 is daarom gemakshalve telkenmale uitgegaan van de eerste ruwe schatting. Een verfijning op grond van precieze cijfers van inkomsten en uitgaven is er nooit geweest. De begrotingen van de Politiezone en in tweede lijn ook de begrotingen van de stad zijn dus alle op zand gebouwd. Beter laat dan nooit komt een einde aan die scheve toestand.

 

In De Vestinghe, het korpsblad van de Politiezone Vlas, kondigt Johan Vanhoutte, stadsontvanger en ook bijzonder rekenplichtige van de politiezone, 2006 aan als 'het jaar van de waarheid'. Zelden heb ik een voorwoord van een personeelsblad gelezen met een zwaarwichtiger betekenis voor het beleid. De financiële expert belooft dat "de eerste jaarrekeningen (2002 en 2003) van de politiezone worden afgesloten en publiek gemaakt". Hij maakt nog geen cijfers bekend - logisch dat hij de primeur houdt voor de leidende organen van de politiezone -, maar hij laat niet na onze nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Het is alsof de trommels roffelen om de spanning op te drijven.

 

"Het spreekt voor zich dat de tot nu toe vaak met de natte vinger gevoerde debatten over de kostprijs van de federale politiehervorming en de impact ervan op lokaal vlak zullen wijken voor juiste interpretaties en vergelijkingen tussen de diverse politiezones op grond van de werkelijke cijfers" schrijft Johan Vanhoutte ferm. Hij verzekert de lezers dat "de gemiddelde kostprijs in euro per inwoner van de politiezone Vlas als een soort toverwoord in meerdere betogen over de lippen zal rollen" (nogmaals een letterlijk citaat).

 

Ontwaren wij hier een poging om een angeltje uit het politieke debat te halen? De bijzonder rekenplichtige ontwijkt de voorafgaande vraag, namelijk of de politiehervorming de stad op kosten heeft gejaagd of niet. Pas als wij daar klaarheid over hebben, kunnen wij ons inlaten met de volgende vraag , die luidt: "Hoe zuinig is de Politiezone Vlas in vergelijking met andere zones?". Maar de eerste vraag is wellicht te politiek geladen voor een ambtenaar. Ik hoop in elk geval dat wij bij de bespreking van de jaarrekeningen niet alleen effectief een overzichtstabel krijgen met een vergelijking met de andere politiezones, maar ook een vergelijking van de politiekost voor de drie partnergemeenten tussen voor en na de politiehervorming.

 

Een andere vraag die kan gesteld worden, is: wanneer krijgen wij dan de jaarrekeningen van 2004 en 2005? Voor een goed begrip van de financiële toestand van politiezone en stad zijn ook de gegevens van na 2003 noodzakelijk.

 

Ik ben in elk geval heel benieuwd. Vallen er lijken uit de kast, of constateren wij dat de Politiezone op goud zit, of staan wij versteld van de trefzekerheid waarmee de eerste begroting van de Politiezone indertijd is opgesteld? Ik heb zo een licht vermoeden dat de Politiezone zeker niet in slechte papieren zit.

 

In zijn beschouwing in het korpsblad licht Johan Vanhoutte een klein tipje van de sluier. Hij beschrijft 2006 eveneens als "het jaar waarin duidelijkheid zal komen over de financiering van het nieuwe politiegebouw". Hij waarschuwt dat de kostprijs van dat grote bouwproject zijn weerslag zal hebben op de begrotingen van zowel de politiezone als de stad. En dan verduidelijkt hij: "Belangrijk is hierbij dat de zone er verder blijft in slagen om - dankzij een doorgedreven zuinigheid binnen haar courante uitgaven - voldoende reserves op te bouwen teneinde de schuldenlast te kunnen financieren die verbonden is aan de huidige en toekomstige investeringen".

 

Als de politiezone erin geslaagd is 'reserves op te bouwen', moet het zijn dat de dotatie van 11 miljoen euro van stad Kortrijk ruimschoots volstond om de kosten te dekken. Daaruit leid ik af dat de politiehervorming wellicht lang niet de catastrofale financiële gevolgen heeft gehad die sommigen ons voorspiegelen. Dan toch bravo voor de paarse federale coalitie?

 

De politieraad vergadert op maandag 30 januari 2006 om 18 uur. Publiek is welkom.

De commentaren zijn gesloten.