17-01-06

Naar Marke fietsen: 't is 't een en 't ander...

Van Kortrijk naar Marke fietsen is een avontuur, en omgekeerd ook. Op weg naar Marke (onbebouwde kant) moeten de fietsers het smalle, kaduke pad delen met nietsvermoedende voetgangers. Op weg naar Kortrijk (bebouwde kant) raak je in conflict met bewoners die uit hun garage komen gereden. Maar er komt een einde aan de ellende. Er wordt geïnvesteerd in een nieuw fietspad. En daarvoor heeft baron de Bethune een 'schelle' grond moeten verkopen. De fiets op de foto is de mijne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Markebekestraat is een moeilijke fietsverbinding tussen Marke en Kortrijk. Aan de ene kant van de straat staan woningen (o.m. een oude smisse uit de jaren 1600!). Aan de overkant liggen akkers en in de verte het kasteel van baron de Bethune. Het fietspad aan de akkerkant is smal, beschadigd en het moet gedeeld worden met voetgangers, die constant op hun qui-vive moeten blijven om niet aangereden te worden. Aan de huizenkant hebben fietsers op hun fietspad, dat geschilderd is op het trottoir, af te rekenen met bewoners die niets anders kunnen dan de weg versperren om uit hun garage te rijden.

 

Bovendien is de drukke Markebekestraat zelf een weg die niet breed genoeg is om op een passende manier heringedeeld te worden. Voor een volledige heraanleg, met riolen en al, is er momenteel geen geld; er zijn andere straten waar dat dringender is.

 

Om toch iets te doen heeft de stad langs de straat een strook van 4 meter breed aangekocht van de akkers van baron de Bethune (gemeenteraad 10 oktober 2005). Daarom moet schepen Jean de Bethune, iedere keer dat dit dossier ter sprake komt, de vergaderingen verlaten van het schepencollege en de gemeenteraad. De stedelijke Directie Mobiliteit en Infrastructuur (verkeer en openbare werken dus) werkte met die gegevens een voorstel uit dat werd voorgelegd aan de bewoners van de Markebekestraat.

 

Drie voorstellen

 

Dat eerste voorstel hield in dat aan de bebouwde kant het geschilderde fietspad op het trottoir zou worden afgeschaft. In de plaats daarvan zou er een fietspad van 1,5 meter komen op de huidige parkeerstrook. De bewoners zouden hun wagen moeten parkeren aan de overkant op een nieuwe parkeerstrook. Op de aangekochte strook zou er een vrijliggend fietspad (2 m) komen achter een groenzone. De bewoners kantten zich unaniem tegen dat voorstel. Het grote bezwaar was dat zij de straat zouden moeten oversteken om aan hun wagen te geraken. Versleep maar eens je boodschappen op een zo drukke weg!

 

De stadsdienst maakte zijn huiswerk opnieuw en legde aan het college van burgemeester en schepenen drie keuzemogelijkheden voor. Voorstel 1 maakt aan de akkerkant een vrijliggend fietspad van 2 meter, een groenstrook van eveneens 2 meter en een parkeerstrook. Aan de huizenkant zou alles blijven zoals het is: een trottoir waarvan de helft tot fietspad wordt geschilderd, en ernaast een rij parkeerplaatsen. Het voordeel is dat de bewoners de straat niet over moeten om hun wagen te bereiken. Maar voor de fietsers richting Kortrijk blijft het onbevredigend.

 

Voorstel 2 bestaat erin dat de wagens aan de huizenkant opschuiven naar het voetpad en dat het fietspad richting Kortrijk wordt aangelegd op de weg. Aan de akkerkant blijft het zoals in het oorspronkelijk voorstel, al dan niet met ook daar parkeermogelijkheid. De voordelen van die oplossing oogsten de bewoners, die niet moeten oversteken, en de fietsers, die van het trottoir worden gehaald. Het nadeel is dat er aan de huizenkant op bepaalde plaatsen nog maar een trottoirtje overblijft van een halve meter; zeker als het weer mode wordt van schoudervullingen, is dat te smal. De norm voor voetpaden is 1,5 meter.

 

Het derde voorstel omvat een fietspad in dubbele richting op de aangekochte grond van de Bethune. Aan de huizenkant kan dan een redelijk breed trottoir gecombineerd worden met een comfortabele parkeerstrook. Dat lijkt voor het stadsbestuur de meest aangewezen optie. Een nadeel is dat de fietsers richting Kortrijk twee keer de straat moeten dwarsen om het fietspad in tegenrichting te bereiken, aan het kruispunt met de Overzetweg en ter hoogte van de Ronksdreef. De Ronksdreef wordt gebruikt door studenten van PIH en PTI om hun scholen te bereiken. Nu heeft de stad maar grond gekocht tussen de Kasteeldreef (naar het kasteel de Bethune) en de Overzetweg. Verderop naar Kortrijk (tussen de Kasteeldreef en de Ronksdreef) moet het dubbele fietspad op de straat en het fietspad komen.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2005 zijn keuze gemaakt. Zij kiezen de derde oplossing. De stadsdiensten gaan dat nu uitwerken, waarna het dossier naar de gemeenteraad kan gaan en nadien kan aanbesteed worden.

 

De commentaren zijn gesloten.