09-01-06

Natuurliefhebber en hyperactief? Natuurpunt is iets voor jou!

 

 

Natuurpunt Kortrijk koestert grote ambities voor het ingezette jaar. Ze willen hun ledenaantal verdubbelen, om met nog meer autoriteit op te komen voor de natuurwaarden in onze verstedelijkte regio. Intussen heeft de eengemaakte natuurvereniging een baanbrekende samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stad Kortrijk. Toch staan de Kortrijkse natuuractivisten op hun autonomie.


Natuurpunt Kortrijk is het resultaat van de fusie van alle Kortrijkse natuurverenigingen. Samen vormen zij de Kortrijkse afdeling van Natuurpunt Vlaanderen, op haar beurt ontstaan na het samengaan van Natuurreservaten en De Wielewaal. Het jaarverslag 2005 puilt uit van de bedrijvigheid.

 

Diverse projecten kenden een voorspoedig verloop. Zo werd in de Heulebeekvallei grond aangekocht voor natuurontwikkeling. In de Leievallei in Marke maakt de werkgroep 't Schrijverke zich klaar om eveneens gronden aan te kopen. De werkgroep beheert er al een oude Leiearm, een spoorwegberm en een begroeide Leieoever.

 

Op de Venning, de Kortrijkse wijk aan de overkant van de Vaart, speelt Natuurpunt een belangrijke rol in de groene ontwikkeling van een open restgebied tussen de Vennestraat, de ring R8, de spoorwegberm en de Deerlijksestraat; er is een vlindertuin in volle groei. En in Aalbeke beheert Natuurpunt enkele natte weiden (van pannenbakker Koramic) en is er onder meer een veilige plek ingericht voor de kamsalamanders die in hun bestaan bedreigd waren doordat hun biotoop, een bomput uit de tweede wereldoorlog, moest verdwijnen.

 

Er is een aparte 'beheerswerkgroep' opgericht om in akkoord met de NMBS verschillende spoorwegbermen te onderhouden op een wijze dat de natuur er kansen krijgt. De bermen vormen belangrijke verbindingselementen tussen geïsoleerde natuurgebieden en ze brengen de natuur tot in het hart van de stad.

 

Van in 1984 beheert de vereniging De Kleiputten, een natuurreservaat (2 ha) annex natuurpark (4 ha), eigendom van de stad. In het park bouwde de stad voor de vereniging een natuur-educatief centrum, De Steenoven genaamd. Van daaruit bouwt Natuurpunt Kortrijk een indrukwekkende educatieve bedrijvigheid uit. Maandelijks zijn er natuurwandelingen met gids. Daar namen vorig jaar 393 deelnemers aan deel (+5%). Op schoolwandelingen kregen 744 leerlingen een kennismaking met de natuur in verschillende seizoenen. Een forse stijging viel te noteren in de begeleiding van verenigingen op natuuruitstappen: 185. En voor de 16de keer was er de basisopleiding 'Kijk op natuur'; deze keer met 17 deelnemers.

 

Samenwerkingsovereenkomst

 

Na stevige onderhandelingen stemde Natuurpunt Kortrijk in met een samenwerkingsovereenkomst met Stad Kortrijk. Het akkoord werd in december jl. goedgekeurd door de gemeenteraad. Daardoor is Natuurpunt nu ook officieel de prioritaire partner van de stad in natuurdossiers. Minstens twee keer per jaar is er overleg met de Directie Leefmilieu van schepen Philippe De Coene (sp.a).

 

In het akkoord erkent de stad de belangrijke rol van Natuurpunt met betrekking tot natuur- en milieu-educatie. Darr mag wat tegenoverstaan: de stad betaalt 50% van de opleidingskosten voor de vrijwilligers van Natuurpunt. De stad financiert het educatief materiaal en promoot gemeenschappelijke activiteiten. Voor alle openbare educatieve activiteiten ontvangt Natuurpunt een subsidie van 25 euro, met een maximale vergoeding van 3.000 euro per jaar.

 

Ook wat natuurontwikkeling betreft, steunt de stad maximaal de inspanningen van de vrijwilligers van Natuurpunt Kortrijk. De vereniging ontvangt 150 euro per hectare (inclusief de waterpartijen!) voor het beheer van natuurgebieden, ongeacht of ze eigendom zijn van Natuurpunt, van de stad of gewoon in beheer zijn. Het beheersmateriaal wordt ter beschikking gesteld door de stad. En voor de stapeling van al dat materiaal komt er een nieuwe, grotere bergplaats naast het natuureducatief centrum De Steenoven. Voor grote beheerswerken levert de stad manschappen uit het stadspersoneel (de ploeg MINA-werkers).

 

De overeenkomst geldt voor drie jaar. Het is een merkwaardig akkoord omdat Natuurpunt niet altijd dezelfde standpunten verdedigt als het stadsbestuur. Zo kant de vereniging zich tegen de uitbreiding van het transportcentrum LAR in landschappelijk waardevol landbouwgebied en tegen de vestiging van een paar showrooms in het groene restgebied van de Venning. “Geef vooral uw autonomie niet op” zei milieuschepen Philippe De Coene op de nieuwjaarsreceptie van Natuurpunt gisteren. Daarmee ben ik het volkomen eens.

 

En laat je niet pramen om lid te worden. Alleen al het maandelijkse tijdschrift Klimop van de Zuidwestvlaamse Natuurkoepel maakt het de moeite waard. Je krijgt ook het verenigingsblad 'Natuur.blad'. De bijdrage is 20 euro.


http://www.geocities.com/natuurpuntkortrijk

http://www.natuurpunt.be


Foto, Tom Linster: http://www.tomlinster.be en http://www.2picture.com
De commentaren zijn gesloten.