06-01-06

Kortrijkse riooltaks verdwijnt (naar waterfactuur)

 

Op de volgende gemeenteraad wordt de riooltaks afgeschaft. In de plaats komt een gemeentelijke saneringsbijdrage op de jaarlijkse waterfactuur. Bijna twee derden van de Kortrijkse gezinnen doen daar profijt mee. Voor de stad is er ook een BTW-voordeel.


Op 13 december schreef ik argwanend te staan ten opzichte van het voorstel om de Kortrijkse riooltaks te vervangen door een saneringsbijdrage verrekend in de waterfactuur. Het voorstel dat op 9 januari 2006 op de gemeenteraad komt, kan evenwel op mijn steun rekenen. Het voorstel is redelijk sociaal en beantwoordt aan het principe dat de vervuiler betaalt voor de zuivering.

Overeenkomst met VMW

In uitvoering van een Europese richtlijn (91/271/EEG, gewijzigd door 98/15/EG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater) legde het decreet van 24 december 2004 aan de drinkwatermaatschappijen de verplichting op de lozingen van gebruikt drinkwater te saneren. Daartoe dienden onder meer overeenkomsten afgesloten worden met de eigenaars van de riolen waarin dat afvalwater geloosd wordt, meestal de gemeenten dus.

In Kortrijk komt het kraantjeswater van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). De stad sloot na onderhandelingen en met advies van juridisch raadgever Deloitte een overeenkomst met de VMW. Het uitgangspunt is dat Kortrijk het rioleringsbeheer doet (instaat voor de opvang en het transport van het afvalwater). Voor rekening van Kortrijk rekent de VMW aan haar Kortrijkse drinkwaterklanten vanaf 2006 bovenop de waterfactuur een gemeentelijke saneringsbijdrage aan. Zoals je weet, is daar nu ook al de Vlaamse afvalwaterbelasting aan toegevoegd. De gemeentelijke saneringsbijdrage wordt berekend in verhouding met het verbruik.

De onderhandelingen kenden een stevig verloop. De VMW vroeg bijvoorbeeld 5 % van het geïnde bedrag, voor haar administratief werk en om eventuele slechte betalers te compenseren. De stad vond dat veel te veel en stelde 3 % voor. Uiteindelijk haalde de VMW haar slag thuis.

Bijdrage voor opvang en transport van afvalwater

Die saneringsbijdrage start pas in 2006. Toch gaat de overeenkomst tussen de stad en de VMW in vanaf 1 januari 2005. Omdat de VMW geen bijdrage kon innen in 2005, mag zij een factuur sturen naar de stad (systeem derde betaler). Die regeling is in het voordeel van de stadskas. Er is immers een akkoord met de BTW-administratie dat de stad de BTW (21 %) op onderhoud en investeringen aan riolen mag recupereren indien er een dergelijk saneringsakkoord is afgesloten met de drinkwatermaatschappij. Dat is een jaarlijkse recuperatie van minimum 622.773 euro. Meer zelfs, de BTW (21 %) op de investeringen kan gerecupereerd worden voor de voobije 10 jaar (212.844 euro). Het ware zonde geweest een jaar te verliezen.

Hoe zit die gemeentelijke saneringsbijdrage nu in elkaar? Het uitgangspunt is: de vervuiler betaalt. De toepassing van dat principe wordt sociaal en economisch gemilderd. De VMW stelde voor om voor de verbruiksschijf tot 6.000 m³ een bijdrage te vragen van 0,6605 euro per m³. Dat had evenwel een opbrengst opgeleverd die hoger lag dan de af te schaffen riooltaks (1,9 miljoen euro i.p.v. 1,5 miljoen euro). Het stadsbestuur oordeelt dat de omschakeling geen verborgen belastinsgverhoging moet inhouden. Daarom wordt voor die eerste schijf slechts 0,6 euro per m³ aangerekend.

Voor de verbruiksschijf tussen 6.000 en 60.000 m³ wordt 0,3302 euro per m³ aangerekend en voor de schijf boven de 60.000 m³ 0,1651 per m³. Het kan raar klinken dat er een korting wordt toegestaan voor grootverbruikers. Maar dat zijn allemaal bedrijven. In het systeem van de riooltaks betaalden de bedrijven maar 43 euro zoals de gezinnen; in het nieuwe systeem gaan ze een pak meer betalen. De meeste bedrijven genieten geen voordeliger tarief dan de gezinnen.

Wie doet profijt?

De nieuwe regeling betekent dat je profijt doet als je waterverbruik onder de 71 m³ ligt. Volgens de VMW heeft 2/3 van de zowat 32.000 huishoudelijke klanten een verbruik van minder dan 80 m³. Op het grondgebied van Kortrijk heeft de VMW 32.036 aansluitingen die samen 3.368.523 m³ kraantjeswater afnemen. Er zijn slechts 34 grootverbruikers (amper 3,5 % van de bedrijven!) met een gemiddeld verbruik van 6.659 m³; die grootverbruikers betalen gemiddeld 3.467,20 euro saneringsbijdrage. Geen enkel bedrijf valt in de hoogste verbruikersschijf. De bedrijven kunnen de 6 % BTW die zij op de bijdrage betalen, recupereren.

Niet iedereen betaalt de 'bijdrage voor opvang en transport van afvalwater'. Er is een reeks van sociale vrijstellingen, waarvan bijvoorbeeld genieten de bejaarden die het met een gewaarborgd inkomen moeten stellen, de leefloontrekkers van het OCMW, personen met een handicap, enzovoort. Wie ook niet betaalt, zijn de verbruikers die een eigen private waterzuiveringsinstallatie hebben die beantwoordt aan de Vlaamse normen. Bovendien moet het stadsbestuur een compensatie uitwerken voor grote gezinnen (vanaf 3 kinderen).

Die nieuwe regeling kan maar ingevoerd worden als de bestaande riooltaks (gemeentelijke belasting m.b.t. op het stadsrioolnet aangesloten of aansluitbare gebouwen). Je kan hetzelfde feit (afvalwater lozen) geen twee keer belasten. Het is maar goed ook dat wij af zijn van die moeilijk verdedigbare taks. Als sp.a-fractie vonden wij het altijd moeilijk een belasting goed te keuren die iedereen over dezelfde kam schoor, grote en kleine verbruikers, gezinnen en bedrijven, rijken en armen. Er was bovendien een steeds weerkerende discussie – waar advocaten veel geld aan verdienden - over wie 'aansluitbaar' was of niet.

Ook is het lang de bedoeling van het stadsbestuur geweest om naar mogelijkheden te zoeken om die riooltaks opnieuw op te trekken tot de hoge opbrengst van vroeger, 4,3 miljoen euro. Na het arrest Lanaken (zie stukje van 13 december jl.) kon slechts 1,5 miljoen euro opgeraapt worden. De nieuwe regeling bestendigt die kleinere opbrengst! In die zin doen alle Kortrijkse waterverbruikers per slot van rekening profijt.Commentaren

de zaak van 4 oktober
En nu vlug naar het Verdriet van Kortrijk voor de nieuwjaarsbrief van burgemeester De Clerck over de zaak van 4 oktober !

Gepost door: walter maes | 06-01-06

De commentaren zijn gesloten.