05-01-06

Sociale huisvesting vergeten in ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk

In het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Kortrijk komt sociale huisvesting nauwelijks aan bod. Die leemte werd opgemerkt door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Stad Kortrijk (Gecoro). De ontwerper, Leiedal, belooft het goed te maken. In Kortrijk zijn er te lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Daarom dring ik erop aan dat in de nieuwe woonzones die worden aangesneden, rekening wordt gehouden met de verplichting minstens 25% van de zone te bestemmen voor sociale woningbouw (huur en koop). Die verplichting staat in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen.

 

 

Het was Franky Roels, afgevaardigde van het ABVV in de Gecoro, die de kat de bel aanbond op 14 december jl. Ter bespreking lagen het ‘richtinggevend deel’ en het ‘bindend deel’ van het voorstel van voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). De Gecoro is het officiële adviesorgaan voor alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft in Kortrijk. Alle actieve geledingen van onze samenleving (van de sociale partners tot het verenigingsleven en het onderwijs) zijn er in vertegenwoordigd. Voorzitter is gewezen Leiedaldirecteur Bert Vanbelle.

 

Woonplan?

 

In het voorontwerp is er inderdaad niet veel sprake van sociale huisvesting. In het hoofdstuk ‘Gewenste Deelstructuren’ wordt een visie ontwikkeld over de gewenste ‘nederzettingsstructuur’ (het aspect wonen dus). Daarin wordt gezegd dat er een gevarieerd aanbod moet komen: “Dit vraagt een menging van woningen op verschillende vlakken, naar woonvorm, woninggrootte en naar een mix van privaat en sociaal aanbod”. Dat wordt verder niet toegelicht, maar er wordt verwezen naar een nog uit te werken ‘woonplan’. In de samenvatting van maatregelen en acties is van sociale huisvesting geen sprake.

 

In het ‘bindend gedeelte’ van het GRS maakt men er zich dan weer van af met een verwijzing naar een ‘woonplan’: “Daarin worden de strategische en operationele doelstellingen verwoord en verbonden met de instrumenten van uitvoering ervan. Het woonplan bevat een meerjarenplan voor sociale huisvesting”. Maar voorts is er niets concreets te vinden.

 

Ik vind het dan ook prima dat de Gecoro de inlassing van een speciaal hoofdstuk in het GRS vraagt over sociale huisvesting en over de specifieke behoeften met nadruk op de huursector. Het gewenste aanbod van sociale (huur-)woningen moet geconcretiseerd worden in de verschillende deelgebieden, aldus de Gecoro. Ontwerper Wilfried Vandeghinste van Leiedal maakte zich op de Gecorovergadering al sterk dat in het GRS een visie op het sociale huisvestingsbeleid zal worden opgenomen.

 

Persoonlijk meen in dat het GRS niet af is als niet eerst dat beloofde ‘woonplan’ wordt uitgewerkt. Sociale huisvesting is immers een essentieel onderdeel van het aspect wonen in onze ruimtelijke ordening. Maar naar mijn weten moet de studie en het daarmee gepaard gaande overleg met bijvoorbeeld de sociale huisvestingsmaatschappijen, nog beginnen. De tijd dringt!

 

Tekort aan sociale huurwoningen

 

Er zijn momenteel in groot-Kortrijk zowat 6300 sociale huurwoningen. Dat is 7,2% van het totale woningenbestand. Het gemiddelde in Vlaanderen schommelt rond de 6%; Kortrijk zit daar dus gelukkig boven. Maar in de stedelijke gebieden is het percentage veelal hoger dan in Kortrijk. Opmerkelijk voor onze stad is dat het percentage sociale huurwoningen in de randgemeenten niet lager ligt dan in Kortrijk-stad. Dat is een heugelijke vaststelling, want elders is sociale huisvesting dikwijls geconcentreerd in de stad en heeft men een arme kern en een rijke rand. Niettemin is de vraag naar sociale huurwoningen in Kortrijk-stad gevoelig hoger dan in de deelgemeenten. In die zin kan die evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen ook wijzen op een tekort in Kortrijk-stad.

 

Dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen in Kortrijk blijkt uit de lange wachttijden voor kandidaat-huurders. In geen enkele Vlaamse centrumstad (behalve Genk) moet men langer op de wachtlijst staan dan in Kortrijk: gemiddeld 607 dagen. Als je dan nog weet, dat de wachtlijsten in de deelgemeenten veel korter zijn dan in Kortrijk-stad, dan krijg je een idee van de schrijnende nood. Bij Goedkope Woning cvba hebben wij voor bepaalde wijken nog kandidaten op de wachtlijst staan die zich inschreven in 1998!

 

Verkavelingsverbod

 

Het verwondert mij daarom dat er in het voorontwerp van GRS geen rekening wordt gehouden met (noch melding wordt gemaakt van) de provinciale verplichting om “bij elke ontwikkeling van een nieuwe woonzone groter dan 1 ha”, minstens 25% te bestemmen voor sociale woningbouw. Zo staat het in het ‘richtinggevend gedeelte’ van het goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen. In het PRS wordt er bovendien expliciet op gewezen dat die 25% moet terug te vinden zijn in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

 

Overigens gelden voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden nog altijd de bestaande regels zoals verwoord in diverse omzendbrieven (zoals die van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en toepassing van de gewestplannen, gewijzigd door de omzendbrieven van 25 januari 2002 en 25 oktober 2002). Daarin wordt gesteld dat woonuitbreidingsgebieden bestemd zijn voor ‘groepswoningbouw’. Dat betekent dat verkavelen verboden is, en dat er maar mag gebouwd worden met gemeenschappelijke projecten, privaat of publiek. Als ‘typisch voorbeeld van groepswoningbouw’ geeft de omzendbrief: ‘de wijken van sociale woningbouw’ en ‘woningen opgericht door de gemeenten en de intercommunales’. Dat verkavelingsverbod kan slechts omzeild worden als er een Bijzonder Plan van Aanleg of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgesteld voor het gebied.

 

Op het grondgebied van Kortrijk moeten er in de periode 1997-2007 minstens 2.500 extra woningen bijkomen; zo wil het Vlaamse Gewest het (‘taakstelling wonen’ in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor Kortrijk).


 
 
Foto flatgebouwtje Goedkope Woning hoek Sint-Janslaan-SpoorweglaanDe commentaren zijn gesloten.