17-12-05

Hoe het Kortrijks OCMW de bejaarden zo lang mogelijk uit zijn tehuizen houdt

 

Ouderenzorg is een van de grote opdrachten van het OCMW. Als lid van een generatie die massaal aan het vergrijzen is, ben ik zeer gerustgesteld door de doordachte manier waarop het OCMW die taak opneemt. Zelfs toen we nog in de oppositie zaten, keurden wij meestal de OCMW-begroting goed. Dat hebben wij, als meerderheidsfractie nu uiteraard weer gedaan.


Het OCMW van Kortrijk ontvangt van de stad in 2006 een bijdrage in de werkingskosten van 9.183.673 euro, evenveel als in 2005. Vergelijk: de stedelijke dotatie aan de Politiezone is meer dan 2,5 miljoen euro groter. Het OCMW van Kortrijk krijgt bovenop de stedelijke bijdrage ook nog 2 miljoen euro rechtstreeks van het Gemeentefonds. Die inkomsten volstaan om het gat te overbruggen tussen zowat 30 miljoen euro werkingsopbrengsten en 40 miljoen euro werkingskosten.

Hoewel het om veel geld gaat, is de begroting van het OCMW door de gemeenteraad gepasseerd zonder veel aandacht. Ten onrechte, want het OCMW vervult een onmisbare opdracht in de stad. Wellicht waren alle partijen gerust in de standpunten die hun partijgenoten in het OCMW zelf hadden ingenomen. Het OCMW heeft immers een eigen bestuur: de raad voor maatschappelijk welzijn. Voor de sp.a zetelen daarin Patrick Nuyttens en Els Maertens.

Het OCMW spitst zijn sociale werking toe op drie terreinen: ouderenzorg, maatschappelijke dienstverlening met inbegrip van de steunverlening, en integratieprojecten. Tot voor enkele jaren had het OCMW nog een belangrijke activiteit in de ziekenzorg. Het OCMW-ziekenhuis “het Hospitaal” was zelfs het enige ziekenhuis in Kortrijk dat geen verliezen opstapelde. Maar het Hospitaal is meegestapt in de fusie van de Kortrijkse ziekenhuizen en is nu een onderdeel van het AZ Groeninge.

Vandaag zet ik mijn pilelamp op de ouderenzorg. De andere terreinen kunnen later eens aan bod komen.

Thuiszorg

Het OCMW streeft ernaar dat de oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Thuis voelt men zich doorgaans het gelukkigst, en is men verplicht een minimum aan activiteit te verrichten – wat goed is voor de fitheid en gezondheid. Zowel voor de samenleving als voor de personen in kwestie is het ook de goedkoopste oplossing.

Met voldoende thuishulp worden al veel dagelijkse problemen van bejaarden opgelost. Zo is er de dienst 'Poets aan huis'. Het gaat om de vroegere stedelijke dienst poetshulp die is overgenomen door het OCMW, waar de dienst beter past. Sedert de overname is het aantal klanten verdubbeld, hoewel je een zekere leeftijd en zorgbehoevendheid moet hebben om in aanmerking te komen. Het poetswerk wordt verricht door mensen in het systeem van dienstencheques. 300 bejaarde koppels of alleenstaanden maken er gebruik van.

Een andere zeer gewaardeerde dienst zijn de 'maaltijden aan huis'. Toen ik zelf OCMW-raadslid was (halverwege de jaren 80), hadden we geregeld discussie over het al dan niet verderzetten van de bedeling van warme maaltijden. Op een bepaald moment dacht men eraan een beroep te doen op een traiteur, maar wij vreesden de nadelen van industriële grootkeuken. Ik stel met genoegen vast dat het OCMW zijn maaltijden nog altijd zelf klaarmaakt. Er wordt zelfs geïnvesteerd in een volledig nieuwe keuken met een capaciteit van 600 maaltijden. De keuken komt volgend jaar in de OCMW-instelling De Nieuwe Lente in Heule. Zoals dikwijls maakt ook hier het OCMW werk van werk. In de keuken kunnen langdurige werklozen en steuntrekkers een opleiding en een baan krijgen.

Dienstencentra

Een voorziening die sommigen wat duur vinden maar die een razend succes heeft, zijn de zeven lokale dienstencentra. In de dienstencentra kunnen senioren terecht voor allerhande vormen van verzorging, voor maaltijden, maar ook voor vormende en ontspannende activiteiten. Niet alleen de fysieke noden van de bejaarden komen er aan bod, ook wordt er van alles aangeboden om actief te blijven en vereenzaming tegen te gaan.

Het oudste dienstencentrum is De Zonnewijzer, aansluitend aan de serviceflats Ter Olme. Doordat alle maaltijden volgend jaar geprocuceerd gaan worden in De Nieuwe Lente, komt daar nog meer plaats vrij voor hobbyruimte. De feestzaal wordt opgefrist en er komt een terras. Een topper in de dienstencentra zijn de surfhoeken, waar senioren zich op het internet kunnen wagen. Zij krijgen deskundige hulp van computerassistenten.

In Overleie is dit jaar het Centrum Overleie geopend. Het is een gezamenlijk initiatief van de Stad, het OCMW en CAW Piramide. Ook daar komt volgend jaar een aanbod van activiteiten zoals in de dienstencentra.

Ouderenhuisvesting

Een veelvoorkomend probleem van bejaarden is dat hun aloude gezinswoning niet aangepast is aan hun leeftijd. 'Jonge' senioren zouden, op een moment dat zij nog fit zijn en tegen wat drukte kunnen, hun woning op voorhand moeten geschiktmaken. Maar wie denkt daaraan? Misschien ligt hier een taak voor de stad; een specifieke stedelijke premie zou al heel wat mensen aan het denken kunnen zetten. Hoe dan ook, het OCMW doet ook hiervoor zijn best. Het OCMW verhuurt een 70-tal bejaardenwoningen en er komen er elk jaar weer bij, volgend jaar in de Mortagnelaan in Bellegem en in de Langemeersstraat. Bovendien heeft het OCMW 106 serviceflats en 8 kamers.

Voor de meest zorgbehoevende bejaarden die thuis wonen, heeft het OCWM een dagverzorgingscentrum. Om de familieleden en andere 'mantelzorgers' die hulpbehoevende bejaarden thuis opvangen te helpen, zijn er kortverblijfkamers. Zo kunnen de verzorgers ook eens op vakantie.

Tehuizen

Als bejaarden dan uiteindelijk toch moeten opgenomen worden, staat het OCMW klaar met mogelijkheden voor 480 mensen in vijf instellingen: Biezenheem (Bissegem), De Nieuwe Lente (Heule), Lichtendal (Kortrijk, 't Hoge), Sint-Jozef (Kortrijk, Condédreef) en Ter Melle (Heule).

In bijna alle instellingen wordt driftig verbouwd en gebouwd. Zo komt er op Biezenheem een groendak. In Lichtendal is al enkele jaren een verbouwing aan de gang die de instelling een huiselijker karakter moet geven. Het OCMW draagt zelf de investering van 1,85 miljoen euro. In de Condédreef wordt het voormalige klooster omgebouwd tot een stedelijk centrum van kinderopvang, in partnerschap met de stad en particuliere initiatiefnemers.

De grootste investering van 2006 en volgende jaren wordt ongetwijfeld de bouw van een ouderenwelzijnscentrum in Aalbeke. Daarmee hebben de ouderen van de deelgemeenten in het zuiden van Kortrijk voor het eerst uitzicht op een instelling in hun vertrouwde omgeving. Een witte vlek wordt ingekleurd.


Ik denk niet dat er in het omliggende gemeenten zijn met een even grote en brede dienstverlening voor oudere mensen. Om de verschillende takken van die grote organisatie beter op elkaar af te stemmen, is er recent een 'coördinatieteam ouderen- en thuiszorg' opgericht.


De commentaren zijn gesloten.