13-12-05

Een Kortrijkse waterbelasting?

 

Wordt de Kortrijkse WC-taks binnenkort vervangen door een waterbelasting die je gaat betalen samen met je waterfactuur? Als sp.a-fractie vrezen wij voor onsociale gevolgen. Drinkwater is een basisbehoefte; het mag geen luxeproduct worden.

Stad Kortrijk heft al geruime tijd een rioolbelasting. Officieel is de naam: ‘de gemeentelijke belasting op de op het stadsrioolnet aangesloten of aansluitbare gebouwen’. In de wandelgangen heeft men het over de WC-taks. Die taks moet volgend jaar 1.900.000 euro opbrengen.

Niet iedereen over dezelfde kam scheren

Als sp.a-fractie begrijpen wij de noodzaak van een dergelijke belasting, maar wij hebben problemen met de uitwerking. De belasting is nodig om een paar redenen. Vooreerst is het een pak geld dat binnenkomt op het moment dat er weinig andere inkomsten zijn. Op die manier worden liquiditeitsproblemen vermeden en kunnen de facturen tijdig betaald worden. Voorts moet de stad sinds kort een bijdrage betalen in de saneringsverplichting op afvalwaterlozingen, opgelegd door het Vlaamse Gewest. Voor een extra kost moeten extra inkomsten worden gezocht.

De Kortrijkse riooltaks is een forfaitaire belasting en dat zien wij niet graag. Iedereen betaalt evenveel, grote en kleine waterverbruikers, bedrijven en gezinnen, arm of rijk. Wij hebben gepoogd die taks te koppelen aan het vermogen van de mensen door hem te berekenen op basis van het kadastraal inkomen (zowat de geschatte waarde van huis en grond waarvan men eigenaar is). Maar dat mag niet van de rechter. Een gelijksoortige taks in Lanaken werd vernietigd door een arrest van de Raad van State (nr. 117.154 van 18 maart 2003).

Daarom willen wij mee op zoek gaan naar andere mogelijkheden om een taks uit te werken die niet iedereen over dezelfde kam scheert.

Saneringsbijdrage verrekend in de waterfactuur

Er doet zich nu een mogelijkheid voor. De stad zou een waterzuiveringsbijdrage kunnen laten  innen door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Het Vlaams Gewest heeft zijn afvalwatertaks al overgeheveld naar de waterfactuur; dat zouden wij als stad ook kunnen doen. Daartoe zou de stad een overeenkomst met de VMW moeten sluiten. Met enige fiscale spitstechnologie zou die overeenkomst de stad zelfs de gelegenheid geven om een pak BTW te recupereren op het onderhoud en de investeringen aan de riolen.

Dat voorstel heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ van toepassing is. Hoe meer water men verbruikt, hoe meer ‘saneringsbijdrage’ men betaalt. Dan moet dat principe wel onverkort worden toegepast. Wij zijn er volstrekt tegen dat er korting zou gegeven worden aan grootverbruikers. Dat zou erop neer komen dat de kleine afnemers van drinkwater betalen voor de zwembadvullers; dat is noch sociaal noch ecologisch verantwoord.

Een in het oog springend nadeel is dat het de kostprijs van drinkwater opnieuw zal verhogen. Drinkwater is een basisbehoefte. Het mag geen luxeproduct worden dat voor arme mensen onbetaalbaar wordt. Wij zijn er voorstander van dat per gezin een aantal kubieke meter zou vrijgesteld worden van de gemeentelijke bijdrage. Indien mogelijk zou de bijdrage op een of andere manier aan de draagkracht van de mensen moeten gekoppeld worden.

Wij zien ook problemen oprijzen voor huurders. Sommige huurcontracten voorzien uitdrukkelijk dat de huurder de huidige stedelijke riooltaks moet betalen. Maar in veel huurcontracten zijn de taksen simpelweg meegerekend in de huurprijs. De riooltaks is gericht aan de eigenaar. De waterbijdrage zal gericht zijn aan de verbruiker, de huurder dus. Voor veel huurders zal de omschakeling van riooltaks naar waterbijdrage een netto-verhoging van hun huurlasten betekenen. Veel eigenaars gaan het vertikken om de huurprijs te verminderen met de afgeschafte riooltaks.

Vooraleer er overgeschakeld wordt naar een Kortrijkse waterbelasting verrekend in de waterfactuur, eisen wij een grondig onderzoek naar de sociale gevolgen. Er moeten steekproeven worden gedaan naar de gevolgen voor gezinnen in verschillende bevolkingscategorieën.

Nog een andere mogelijkheid

Overigens is er nog een andere manier om de riooltaks weer wat rechtvaardiger te maken. Philippe De Coene, die ook lid is van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dient binnenkort, samen met CD&V-er Carl Devlies, een wetsvoorstel in om een binding van de riooltaks aan het kadastrale inkomen opnieuw mogelijk te maken. Het volstaat artikel 464, 1° te schrappen uit het Wetboek van Inkomensbelastingen. Dat artikel verbiedt o.m. de heffing van opcentiemen of gelijksoortige belastingen op de grondslag of het bedrag van het kadastrale inkomen.


De commentaren zijn gesloten.