13-12-05

Begroting 2006: elk zijn gedacht

De gemeenteraadszitting waarop de begroting wordt besproken, was vroeger de koninginnezitting van het jaar. De pers besteedde er uitgebreid aandacht aan. Die tijd lijkt voorbij. Blijkbaar is de cijferdans te saai voor de lokale bladzijden. Nochtans geeft een bewindsploeg zich bloot bij het opstellen van de begroting. Uit geen enkel ander document blijkt meer wat men van plan is.

 

Voor de verschillende partijen in de gemeenteraad is het een gelegenheid om dat beleid te beoordelen, op de korrel te nemen of bij te treden. Wat volgt is een overzicht van die standpunten. Uiteraard is het een gekleurd overzicht, aangezien ik zelf deelnam aan het debat.

 

VLD: pro het rijkere deel van Kortrijk

 

Voor de VLD sprak Marie-Claire Vandenbulcke. Zij speelde perfect haar rol als verdedigster van het rijkere deel van Kortrijk. Zo vroeg zij een andere verdeling van de lasten tussen de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing. Zij wil een drastische vermindering van de onroerende voorheffing. Als sp.a hebben wij een volstrekt tegenovergesteld standpunt. Het is algemeen geweten dat de personenbelasting geen juist beeld geeft van de financiële draagkracht. Hoe meer men verdient, hoe meer men kan aftrekken. De laagste inkomens betalen verhoudingsgewijs meer dan de hoogste. Als men ‘de sterkste schouders’ de zwaarste lasten wil laten dragen, dan is de belasting op het bezit, zoals de onroerende voorheffing, veel rechtvaardiger. Een villa met zwembad kan men niet wegsteken.

 

Even voorspelbaar was haar opmerking dat de uitgaven ontsporen. Maar die bewering kon zij eigenlijk niet hard maken. Kijk naar de cijfers en dan valt het op dat de uitgaven nauwelijks stijgen. Een verwijzing naar de receptiekosten is alleen goed voor de folklore. En dan moet je eens een receptie van Stad Kortrijk bijwonen: democratischer kan niet. De VLD vond nu ook weer dat de personeelskosten te hoog zijn. Nu, het hangt ervan af wat men van een stad verwacht. Wil men een brede dienstverlening op hoog niveau, dan moeten daar de nodige mensen voor aangeworven worden. Wil men een minimale stadsorganisatie ervan uitgaande dat iedereen maar zijn plan moet trekken, dan kan het natuurlijk met veel minder personeel.

 

In diezelfde lijn kantte mevrouw Vandenbulcke zich tegen ‘het uitgeven van geld voor allerlei fantasietjes’. De futuristische duiventil van schepen De Coene op het Conservatoriumplein was natuurlijk een geliefkoosd doelwit. Ten onrechte als je het mij vraagt. Het is de bedoeling de explosieve voortplanting van de duiven in de stad tegen te gaan. Duiven vangen, is geen oplossing omdat er direct andere duiven de plaats komen innemen. Beter is systematisch de eieren weg te nemen. Een mooie duiventil plaatsen kost wat geld, maar het is beter besteed dan jaarlijks een verdelgingsfirma te betalen.

 

Voor de VLD is er trouwens al vlug sprake van een fantasietje. Zo vond mevrouw Vandenbulcke de uitbreiding van de fitnessruimte in het stedelijke sportcentrum De Lange Munte te duur. Dat zij dat eens gaat vertellen aan de vele gebruikers van de fitnessruimte die momenteel opeengepakt en in een damp van zweet hun oefeningen moeten doen. Die investering is gewoon een antwoord op een sterk gestegen behoefte.

 

VB: niet veel inzicht in de gemeentelijke financiën

 

Koenraad Verschaete vertolkte het standpunt van het Vlaams Belang. Op zich is dat al vermeldenswaard; vorig jaar vond het Belang het niet nodig de begroting te bespreken. Zijn interventie was veelzeggend. Hij had het over ‘buitensporige investeringen’. Ook het Belang blijkt uit te gaan van het standpunt dat de bewoners niet te veel moeten rekenen op de stad en vooral hun plan moeten trekken. Hij vond dat Kortrijk te veel leende. Nu, dan kent hij de leningslast van de andere centrumsteden niet; Kortrijk behoort nog altijd tot de steden met de kleinste schuld.

 

Verontwaardigd had hij het over ‘de afroming’ van de reservefondsen. Dat getuigt niet van veel inzicht in de gemeentelijke financiën. Het grootste deel van het geld dat uit de reservefondsen wordt gehaald volgend jaar, is om het aandeel van Kortrijk in Gaselwest op te trekken. In de gas- en stroomintercommunale Gaselwest hebben de gemeenten nu 30% van het kapitaal en Electrabel 70%. Het Vlaamse Gewest heeft beslist dat die verhouding moet omgekeerd worden. Daarvoor heeft Kortrijk jaren aan een stuk gespaard. Het is toch logisch dat het spaargeld wordt gebruikt waarvoor het bestemd is! Overigens is dat een prima belegging. Door die aankoop van Gaselwestaandelen zal Kortrijk jaar na jaar aanzienlijke dividenden (winstaandelen) trekken. Dat brengt meer op dan een spaarboekje.

 

Als superliberaal vond de Belanger natuurlijk ook dat de stedelijke dienstverlening te goedkoop is. Zo had hij het over het tarief van de nieuwe ‘skatebowl’ in de IJzerkaai. Daar heeft de stad een skatepiste gemaakt die enig is in Europa. Het wordt een topper in het jonge rollerskaters- en bikerswereldje. Voor het Belang zijn dat allemaal ‘anarchisten’ (heeft ie ècht gezegd!), en de stad zou het tarief om de skatebowl te gebruiken moeten verdubbelen.

 

Voorspelbaar was het verzet van het Belang tegen het onthaalbeleid van het OCMW voor asielzoekers. De heer Verschaete vroeg een ‘ontradend beleid’. Hij vergeet dat die asielzoekers door het spreidingsplan van de federale overheid aan Kortrijk zijn toegewezen. Ik vind het maar goed dat het OCMW die mensen een menswaardig onderkomen wil geven. Dat voorkomt spanningen en miserie.

 

Bij de bespreking van de taks op ongeadresseerd drukwerk noteerde ik een merkwaardige uitspraak van Belanger Verschaete: "Bedrukt papier met redactionele tekst vervuilt niet minder of meer dan bedrukt papier met reclame voor choco". De stad stelt drukwerk met redactionele tekst (verspreiding van meningen) vrij van de taks. Het VB wil die vrijstelling afschaffen. Meteen weten wij hoe hoog het Vlaams Belang de vrijheid van meningsuiting inschat: niet hoger dan reclame voor choco!


Groen! lonkt naar de jeugd
 
Als enig overblijvend raadslid van Groen! (na het vertrek van Piet Missiaen naar Spirit) nam mevrouw Cathy Matthieu het woord. Zij had het wel moeilijk om zich stevig af te zetten tegen het beleid, want telkens weer moest zij constateren hoe goed het beleid wel was. Het was een eerlijke beschouwing. Dat Groen! en sp.a in de praktijk en zeker in Kortrijk heel dicht bij elkaar staan, is geen geheim.
 
Haar bewering dat de nadruk teveel ligt op de grote projecten en te weinig op de leefbaarheid, steunde op niet veel. Een stad heeft grote strategische investeringen en aanhoudende leefbaarheidsinspanningen nodig. Het is niet het ene of het andere. De leefbaarheid van de stationsbuurt hangt af van het 'grote project' Stationsomgeving waarin zowel plaats moet zijn voor een aanzienlijke pendelaarsparking als voor gemeenschapsvoorzieningen als een nieuwe bibliotheek, winkeltjes en horeca. Toevallig of niet haalde mevrouw Matthieu dat voorbeeld aan om het tegenovergestelde te 'bewijzen' (?).
 
Warm en koud blies Groen! eveneens wat het Foruminvest-project betreft. In het bouwblok tussen de Sint-Jansstraat, de Wijngaardstraat en de Langesteenstraat komt een gigantisch winkelcomplex met een overdekt stadsplein en luxe-woningen. Groen! zei daar achter te staan; het is een versterking van de binnenstad en het is inbreiding. Cathy Matthieu vroeg anderzijds wat meer aandacht voor wonen in de stad - waar zij volgens mij geen ongelijk heeft - en vreesde de verkeersproblemen die het winkelcentrum zou kunnen opleveren.
 
Toch moest mevrouw Matthieu haar bewondering uitspreken over de ruime investeringen voor de fietsers. En voorspelbaar: zij vroeg ook meer groen in de stad, hoewel zij moest toegeven dat er al heel wat gebeurt. Om toch wat kritiek te kunnen geven, eiste zij meer 'nabijheidsgroen'. Ik vond haar concrete voorstellen niet redelijk noch zinvol. Zo wou zij een parkje in de buurt van de Spoorweglaan. Zou men daar, zo dicht bij het centrum, het station en de busopstapplaatsen, niet beter zorgen voor woningen geschikt voor jonge gzinnen? Die plannen bestaan bij het Stadsontwikkelingsbedrijf; ik hoop dat Groen! geen stokken in de wielen steekt. Ook in Overleie, in de Proosdijstraat wil zij op de verlaten gronden van de Regenboog een buurtparkje. Dat is nog onzinniger, het ligt op een steenworp van het grootste park van Kortrijk, het Astridpark. Daar komt eventueel een project van sociale woningen (gemengd koop en huur).
 
Op Kortrijk-Weide, de verlaten spoorweggronden achter de Beheerstraat, wilde Groen! dan weer een heuse sociale woonwijk. Dat vind ik een standpunt uit de jaren zeventig. We zijn toch al lang afgestapt van het idee van massale socialewoonwijken. Er moeten inderdaad nog heel wat sociale huurwoningen bij komen in Kortrijk centrum, maar dan liefst geïntegreerd tussen 'gewone' woningen. Sociale mix, weet je wel.

De grootste kritiek van Groen! was dat er te weinig in de begroting staat voor de jeugd. Dat doet mij onwillekeurig denken aan het liedje van Wim Sonneveld 'Zij kon het lonken niet laten'. Och, het is Groen! gegund dat zij stemmen proberen te halen bij de jongeren. Cathy Matthieu had trouwens gelijk als zij herinnerde aan haar eerste speech als nieuw gemeenteraadslid. Zij vroeg toen een serieuse 'skateramp' voor de jeugd op wieltjes. De skatebowl in de IJzerkaai realiseert haar droom van toen. Ik moet ze gelijk geven bij de vaststelling dat er nog niets is begroot voor de renovatie van de Jeugdherberg. Maar naar verluidt, wordt gezocht naar mogelijkheden om de jeugdherberg elders op een betere lokatie in te richten.
 
Behoort de N-VA nog tot de oppositie?
 
Ook mevrouw Lieve Vanhoutte, N-VA, was opvallend positief over de CD&V-sp.a-begroting. Zij stelde vast dat Kortrijk erin geslaagd is zich te profileren als stad van de Guldensporen en als stad van creatie en design. Zij maakte zich wel een beetje zorgen over een mogelijke tweespalt tussen het cultuurbeleid met een grote C, belichaamd door Stefaan De Clerck, en de populaire cultuur, belichaamd door Kortrijk Bruist-schepen Stefaan Bral.
 
Wat de N-VA de grootste mislukking van het schepencollege noemt, is niet meer dan het niet aanslaan van de P&R-parking op Hoog Kortrijk. Als de coalitie slechts dat op haar geweten heeft, is de grote onderscheiding in het verschiet. Schepen Guy Leleu gaf trouwens grif toe dat het idee van parkeren buiten de stad om zich met een bus naar de stad te laten voeren, geen succes is. Maar niets sluit uit dat het gebruik van de P&R-parking in de komende jaren groeit. En vandaag kan de parking nuttig ingeschakeld worden in de gezamenlijke parking van Kinepolis en XPO.
 
Constructief pakte mevrouw Vanhoutte uit met het voorstel om op de Kortrijkse website niet alleen uitleg te geven over de eigen premies maar ook over de provinciale en Vlaamse premies. Goed voorstel, maar het is al uitgevoerd. Op de website van de stad is een link aangebracht naar de site Premiezoeker van het Vlaamse Gewest.
 
Ik kan de N-VA heel goed volgen in de analyse van mevrouw Vanhoutte met betrekking tot het veiligheidsbeleid. "Vandaag wordt het onveiligheidsgevoel groter omdat men minder van elkaar kan verdragen", aldus het raadslid. De oplossing ligt onder meer in het verhogen van de verdraagzaamheid. Ben ik het volledig mee eens. En ik ga eveneens akkoord met haar gelukwensen aan het klantgerichte en gemotiveerde stadspersoneel: "zij nemen op diverse terreinen een voortrekkersrol op". Een oppositieoptreden kan men de interventie van de N-VA niet noemen.

Spirit heeft het liever wat donkerder
 
Piet Missiaen trad op voor Spirit. Nationaal is Spirit de kartelgenoot van de sp.a in alle parlementen en regeringen, maar in Kortrijk verkiest de groep oppositie te blijven voeren tegen een schepencollege waarvan de sp.a deel uitmaakt. Het komt soms heel raar over...
 
In de discussie over een eventuele aanpassing van de riooltaks of een aanvullende saneringsbijdrage op de waterfactuur, kiest de heer Missiaen voor een standpunt dat het onze niet is. Hij wil dat het principe 'de vervuiler betaalt' onverkort wordt toegepast, blijkbaar zonder enige sociale mildering. Voor ons standpunt zie apart stuk.
 
Op de containerparken eist Spirit dat er moet betaald worden voor de aflevering van grof vuil, bouw- en sloopafval, enzovoort. Niet akkoord! Je moet de mensen die de moeite doen hun afval te sorteren en naar het containerpark te brengen (waar het kan gerecupereerd worden), niet ontmoedigen door ze te laten betalen. Persoonlijk blijf ik achter de bestaande regeling staan.
 
Nog vroeg Piet Missiaen grotere boetes voor mensen die te laat hun boeken terugbrengen naar de bibliotheek. En ten slotte kantte hij zich tegen al dat geld dat in Kortrijk naar betere verlichting gaat. Hij heeft het liever wat donkerder. Oppositietaal, maar erg diepgaand kan ik het niet noemen.
 
CD&V: middenkader personeel te omvangrijk?
 
De toespraak van CD&V-fractieleider Filip Santy werd door burgemeester Stefaan de Clerck 'atypisch' (niet typisch) voor de CD&V genoemd. Op bepaalde momenten klonk het inderdaad als oppositietaal. Positief achtte de heer Santy het 'realistische realisatiebeleid' van het stadsbestuur. Toch drong hij aan op een tijdige inschatting van alle geplande initiatieven, en vroeg hij om per investeringsdossier een 'budget-effecten-plan' op te stellen. Vooraleer beslist wordt tot ingebruikname van een nieuw gebouw, zouden eerst de kosten voor de werking (personeels- en onderhoudskosten) moeten worden becijferd.
 
Hij verklaarde zich voorstander van de plannen om Buda uit te bouwen als kunsteneiland. Daarbij drong hij aan op een goede beheersstructuur die 'een gezond evenwicht houdt tussen het algemeen belang en het belang van de culturele actoren'. Maar als wij van Kortrijk een creatief centrum willen maken, mag er niet beknibbeld worden op diensten die onze bevolking de mogelijkheid bieden zich creatief te uiten, aldus de CD&V-fractieleider. Concreet vroeg hij eveneens een indexatie van de subsidies aan het Kortrijkse verenigingsleven.
 
De heer Santy verbaasde vriend en vijand met zijn onverwachte uitspraak dat hij enkele knelpunten ziet in het personeelsbeleid. Citaat: "We moeten ons de vraag durven stellen of ons middenkader niet te omvangrijk is? Wordt de kostprijs van minder resultaatsgerichte inzet van personeel [sic] ingecalculeerd in de beleidskeuzes over hier en daar een M/V in meer of in min?". Als hij wat concreter was geweest, kon ik jullie vertellen wat er achter die uitval stak.


Commentaren

goed verslag zeer overzichtelijk met de nodige politieke duiding!
Hopelijk wordt Santy geen schepen van Personeel...

Gepost door: dhaene | 15-12-05

De commentaren zijn gesloten.